32114

Stichting Firmitas

€ 400.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 266
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-01-2020 in 1 uur volgeschreven door 266 investeerders

Samenvatting

Stichting Firmitas bedient zorgbehoevenden met een migrantenachtergrond, waarbij zij streeft naar het zo ver mogelijk verlagen van de drempels zodat deze doelgroep de nodige zorg krijgt. 
Dit in het kader van het beheersbaar houden van de zorgkosten die ieder jaar in ons land toenemen. Immers, hoe eerder de zorgbehoevende zorg ontvangt, hoe lager de zorgkosten zullen zijn. 

De diensten de wij als ketenpartners momenteel bieden zijn: 

 • Huishoudelijke verzorging
 • Ambulante begeleiding aan verstandelijk gehandicapten
 • Intramurale zorg aan verstandelijk gehandicapten
 • Ambulante begeleiding geestelijke gezondheidszorg
 • Intramurale zorg in de geestelijke gezondheidszorg
 • Forensische jeugdzorg voor verstandelijke gehandicapten
 • Wij hebben 6 medewerkers in de wijkteams van gemeente Rotterdam

Structuur 
Stichting Firmitas is debiteur voor deze leningaanvraag.

Financieringsbehoefte
Voor de verbouwingskosten van een pand en werkkapitaal is € 400.000,- benodigd. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-.
De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. 
De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Stichting Firmitas de kwalificatie Minimaal risico.
De Collin Credit Score komt uit op Goed.

 • De debiteur is Stichting Firmitas.
 • De heer A. Küpeli en mevrouw S. Küpeli geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde 
 • S & A Investments B.V. (verhuurder pand) geeft een zakelijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Ter securering van de zakelijke borgstelling wordt een 2e hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het onroerend goed Wijnruitstraat 433 in Rotterdam gevestigd met een getaxeerde marktwaarde na verbouwing van € 980.000,-. De financier (via Mogelijk B.V.) heeft een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,-.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Stichting Firmitas mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting Firmitas worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund

Leendoel

Wij willen met het opgehaalde vermogen 1 pand aankopen en deels gebruik maken voor het verbouwen van onze nieuwe intramuraal locatie.

Ondernemer

Bestuursvoorzitter Ahmed Küpeli heeft een ruime ervaring in de zorgbranche en is de sturende kracht achter de organisatie.

De heer Ahmed Küpeli (33 jaar) heeft fiscaal recht gestudeerd in Leiden. Hij is sinds de start bestuursvoorzitter van de Stichting Firmitas en verricht daarnaast ook vrijwilligerswerk. Zijn competenties zijn motiveren, presenteren, innovatief handelen, coachen, inspireren en hij heeft analyserend vermogen, doorzettingsvermogen en toont ondernemerschap.

Zijn motto: 
De multiculturele samenleving en het welzijn van mijn medemens is waar ik voor sta. Er zijn steeds meer mensen met een hybride culturele identiteit en ik wil graag bijdragen aan de verzoening van diverse culturen. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar de hulpvraag van de mensen om mij heen. Hier op inspelen, buiten de lijntjes denken en hard werken om tot mooie resultaten te komen. Dat is waar ik voor sta. Door actief te luisteren en mensen te helpen om te groeien, haal ik graag het beste uit iedereen.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Sinds 2010 is Stichting Firmitas er voor zorgbehoevenden met een migrantenachtergrond. Stichting Firmitas heeft altijd de focus gehad op de doelgroep die het wegens sociale taboes en een taalbarrière extra lastig heeft om de juiste hulp te vinden en te krijgen in Nederland. Ons doel is dan ook om de drempel naar sociale voorzieningen voor specifiek deze doelgroep, maar uiteraard ook alle andere zorgbehoevenden, te verlagen. Wanneer mensen eerder de juiste hulp ontvangen, zullen de zorgkosten aan het einde van het traject ook lager zijn. Dit draagt bij aan het beheersbaar houden van de al maar stijgende zorgkosten in ons land. 

In 2015 heeft de transitie plaatsgevonden, dit bracht met zich mee dat zelfs professionals moeite hadden met het bewandelen van de juiste paden richting de juiste voorziening voor cliënt of patiënt. Wanneer professionals hier al moeite mee hebben, is dit natuurlijk voor onze doelgroep nog veel moeilijker en eigenlijk onmogelijk. Naast de eerdergenoemde sociale taboes en de taalbarrière is er nu ook nog eens zeer complexe materie bijgekomen die het aanvragen van de juiste zorg moeilijker maakt. De mensen die te maken hebben met deze obstakels trekken nu nog later aan de bel, waardoor zij over het algemeen veel meer zorg nodig hebben dan de 'gemiddelde Nederlander'.

Missie
Stichting Firmitas biedt steun aan mensen die dat nodig hebben ongeacht hun cultuur. Onze cliënten worden in staat gesteld om (weer) controle over hun eigen leven te krijgen. Wij doen dit met een zorgaanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waarbij de cliënt centraal staat.

Visie
Wij van Stichting Firmitas geloven in de eigen kracht van mensen. We geloven dat mensen nieuwe dingen kunnen leren en kunnen groeien, ondanks dat er redenen zijn waardoor dit misschien moeilijker gaat. Wij willen mensen helpen de controle over hun leven te krijgen of terug te krijgen door het bieden van maatwerk.

Ambitie
Stichting Firmitas werkt in opdracht van haar cliënten. Stichting Firmitas wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en gemeenten. Stichting Firmitas gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Dit is lang niet altijd een diagnose uit het boekje maar een zeer persoonlijke vraag om hulp. Stichting Firmitas respecteert de volledige hulpvraag en zal haar uiterste best doen om in te gaan op elk onderdeel. Dit is voor Stichting Firmitas echte kwaliteit van zorg. 
De cliënt speelt hierin een leidende rol. De cliënt centraal betekent dan ook dat er een verwachting naar de cliënt toe uitgesproken wordt. De cliënt is een actieve deelnemer in plaats van een passieve afnemer.

Doelstelling is om de activiteiten landelijk geleidelijk verder uit te breiden en een specifieke zorgaanbieder door het leveren van kwaliteit van betekenis te worden.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Stichting Firmitas is in specifieke plaatsen en regio’s actief en richt zich zoveel mogelijk op die regio’s (al dan niet op verzoek vanuit Gemeenten) waar zij direct van toegevoegde waarde kan zijn.
Stichting Firmitas wil met haar flexibele, integrale aanpak juist een brug slaan tussen de verschillende financieringsvormen in de zorg, gemeenten en verzekeraars.
Hun Unique Selling Point is de behandeling van klanten met een migrantenachtergrond die door Stichting Firmitas beter behandeld kunnen worden dan door andere partijen werkzaam op dit gebied.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing Wijnruitstraat 433 te Rotterdam € 150.000,-
Werkkapitaal € 250.000,-
Totaal € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Stichting Firmitas.
 • De heer A. Küpeli en mevrouw S. Küpeli geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde.
 • S&A Investments B.V. (verhuurder pand)geeft een zakelijke borgstelling af voor € 400.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • Ter securering van de zakelijke borgstelling van € 400.000,- van S&A Investments BV wordt een 2e hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het onroerend goed Wijnruitstraat 433 Hoogvliet gevestigd. Het onderpand heeft een getaxeerde waarde na verbouwing van € 980.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 2 juli 2019. Het pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving via een investeerder bij Mogelijk B.V. van € 500.000,- 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het eigen vermogen van Stichting Firmitas mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting Firmitas worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

 
 Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting Firmitas is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2018, tussentijdse cijfers 2019 en de prognose 2020.
De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

Afloscapaciteit 
In boekjaar 2018 realiseerde Stichting Firmitas een omzet ad € 5.177.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 213.000,-. In boekjaar 2019 is een omzet van ruim €5.600.000,- gerealiseerd en komt het netto cashflowoverschot uit op ca. € 130.000,- hetgeen een score Goed impliceert. Het cashflowoverschot komt in boekjaar 2019 iets lager uit ten opzichte van boekjaar 2018 als gevolg van de forse investeringen in de huurpanden. In boekjaar 2020 wordt na investering in nieuwe zorglocaties een omzet geprognosticeerd van € 7.900.000,- en zal het netto cashflowoverschot toenemen naar circa € 700.000,- waardoor de score voor de afloscapaciteit uitkomt op Goed. Het cashflowoverschot zal deels worden aangewend ter investering in nieuwe geschikte huisvesting. Wij hanteren voor de score van de afloscapaciteit de score Goed.

Solvabiliteit
Per ultimo 2018 bedroeg de solvabiliteit ruim 73% bij een balanstotaal van € 2.918.000,-. 
Begin 2020 zal na realisatie van de prognose 2019 en na investering en verwerking van de Collin lening de solvabiliteit uitkomen op ruim 70% bij een balanstotaal van € 3.375.000,-. 
Na realisatie van de prognoses 2020 zal de solvabiliteit stijgen naar ruim 87% bij een balanstotaal van 
€ 4.000.000,-. De score voor de solvabiliteit hebben wij vastgesteld op Zeer goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De heer A. Küpeli en mevrouw S. Küpeli geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. 
 • S & A Investments B.V. (verhuurder pand) geeft een zakelijke borgstelling af voor € 400.000,-. 
 • Ter securering van de zakelijke borgstelling van € 400.000,- van S&A Investments BV wordt een 2e hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het onroerend goed Wijnruitstraat 433 Hoogvliet gevestigd. Het onderpand heeft een getaxeerde waarde na verbouwing van € 980.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 2 juli 2019. Het pand Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving via een investeerder bij Mogelijk B.V. van € 500.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting Firmitas worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Op basis van de afgegeven zekerheden kwalificeren wij de score voor zekerheden als Goed. 

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed 
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-75540 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 11:08
investeerder-110009 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 11:08
investeerder-13118 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 11:07
investeerder-24910 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 11:07
investeerder-15881 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-01-2020 om 11:07

Ondernemer
Ahmed Küpeli

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas