42208

Stichting Het Tweede Thuis

€ 1.275.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 835
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 31-05-2022 in 2 uur volgeschreven door 835 investeerders

Samenvatting

Na een intensieve en zorgvuldige voorbereiding kan hospice Het Tweede Thuis worden gerealiseerd. Het hospice wordt een thuis waar mensen in alle rust en geborgenheid in nabijheid van hun familie en vrienden de laatste dagen van hun leven kunnen doorbrengen. De vergunningen zijn verleend, de financieringen en subsidies toegezegd. Er is een overeenkomst met de thuiszorgorganisatie en ook met de aannemer. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 2.866.000,-, naast de eigen middelen, obligaties, giften en subsidies wordt er een monumentenlening en een lening van het restauratiefonds verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.275.000,-. De looptijd is 36 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Minimaal Risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Stichting Het Tweede Thuis
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.275.000,- op de boerderij met ondergrond en te realiseren onroerend goed aan de Westerlandseweg 11, 1778 KK te Westerland, kadastraal bekend als sectie I, nummer 1271 te Wieringen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.600.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 1 december 2021.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

Het financieringsbedrag is onderdeel van de totale investering voor het aanpassen van de bestaande boerderij en realiseren van gastenkamers en een aula om een hospice met alle benodigde faciliteiten te realiseren.

Ondernemer

Het bestuur van Stichting Het Tweede Thuis bestaat uit voorzitter Gijs Wilms (1957), penningmeester Wietze Bakker (1937) en de bestuursleden Dick Schenk (1939) en Gert Jan Wiegman (1965). De stichting is eigenaar van het onroerend goed. Tevens zit er nog 25 hectare landbouwgrond rondom het onroerend goed in de stichting.

De stichting Vrienden van Het Tweede Thuis zorgt voor het werven van de giften en leveren ook een bijdrage in het zorgen voor een optimaal zorg- en werkklimaat

Voor de formele zorg is een samenwerkingsovereenkomst met de regionale thuiszorgorganisatie Omring gesloten. De coördinator zorg en vrijwilligers is bij deze instantie in dienst en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

In samenwerking met het VTPZ en Humanitas worden er basistrainingen en bijscholingen voor de vele vrijwilligers gegeven om op deze manier betrokken en deskundige vrijwilligers te krijgen en te behouden.

Tenslotte is er nog een uitgebreid comité van aanbeveling met daarin diverse medici, een notaris, een predikant, een huisarts, tandarts en voormalig wethouder.

Onderneming

Activiteiten 
Vrijwel iedereen heeft de wens om thuis te kunnen sterven, in de nabijheid van familie en/of vrienden. In veel gevallen is dat niet altijd mogelijk. Dan biedt een hospice een uitkomst, waar mensen in een vertrouwde, huiselijke omgeving zelf invulling kunnen geven aan hun laatste levensfase. Op hun geheel eigen wijze kunnen zij zich voorbereiden op het naderende levenseinde. Een huis als bijna thuis, waar de best denkbare zorg én liefdevolle aandacht wordt gegeven. In de Gemeente Hollandse Kroon is geen hospice en uit een uitgebreid onderzoek is gebleken dat er veel behoefte aan is.

Het verdienmodel van de Hospice omvat een aantal activiteiten:

 • Hospice Het Tweede Thuis wordt een thuis waar mensen in alle rust, geborgenheid en ondersteund door hun dierbaren, professionele en vrijwillige zorg ontvangen en hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen. Er komt plek voor vijf gasten die beschikken over een eigen badkamer, toilet en keukenfaciliteiten. Voor de naasten zal er de mogelijkheid zijn om te blijven slapen. Een huis als bijna thuis, met een huiselijke sfeer, een gezellige huiskamer en een goed uitgeruste keuken. De eigen bijdrage bedraagt € 41,- per dag, de gemiddelde verblijftijd is landelijk 22 dagen. Zodra een hospice de eerste 24 maanden zijn bestaansrecht heeft aangetoond ontvangt de hospice een VWS Subsidie van ca. € 4.000,- per gast, onafhankelijk van de verblijftijd;
 • Naast de palliatieve zorg gaat er ook respijtzorg worden geboden in het hospice. Een unieke combinatie die elkaar aanvult. Respijtzorg of vervangende zorg, is zorg waarbij we mensen tijdelijke woonruimte en de best denkbare verzorging bieden. Daarmee ontlasten of vervangen we de mantelzorger. Deze vorm van mantelzorgondersteuning biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk of voor een langere periode aan een ander over te dragen. Hiervoor is één bed gereserveerd, gemiddelde aantal ligdagen is landelijk 52, de eigen bijdrage is € 41,- per dag. Zorgverlener Inclusio welke is ingehuurd door de gemeente Hollands kroon om zorg en ondersteuning in de gemeente te regelen betaalt € 137,- per dag;
 • Op de plek waar vroeger de hooischuur heeft gestaan wordt een aula gebouwd. De aula wordt ook in dezelfde stijl gebouwd van hoe destijds de hooischuur er uitzag. In de aula komt een gemeenschappelijke ruimte, keuken, toiletruimte, ruimte voor opbaring en een technische ruimte/berging. Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ zal de aula gaan gebruiken voor haar activiteiten. De opbrengsten bedragen € 75,- per dag per opbaring.
 • De Vrienden van het Tweede Thuis gaan diverse activiteiten organiseren om giften en sponsoring te blijven genereren. Ervaring cijfers van het VTPZ leren dat dit ook een substantiële bijdrage van een hospice blijft
 • Tenslotte zijn er nog de pachtinkomsten van de 25 hectare landbouwgrond rondom het complex

Onroerend goed
De bestaande Stolpboerderij dateert uit 1930 en voormalig eigenaar Piet Mostert wilde de boerderij een maatschappelijke bestemming meegeven waardoor hij het in de stichting heeft ondergebracht. Door de realisatie van het hospice wordt deze wens gerealiseerd. De boerderij wordt verbouwd en daarnaast zal er nieuwbouw worden toegevoegd waarbij de unieke en historische sfeer behouden blijft. In de boerderij komt een familiekamer, gemeenschappelijke ruimte, kantoor en toiletruimte. Daarnaast worden er zes nieuwe gastkamers bestaande uit een woonkamer, keuken en bad/toiletruimte gebouwd die met een gang verbonden worden met de boerderij. Tenslotte wordt er nog een aula gebouwd die als ruimte voor opbaring gaat dienen. Het totale perceel is 4.180 m² groot. Op het perceel komt ook voldoende parkeergelegenheid. De marktwaarde van het onroerend goed na investering is op basis van de discounted cashflow (DCF) bepaald op € 2.600.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 1 december 2021. De LTV (Loan To Value) is daarmee 49%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanneemsom € 2.361.000,-
Inventaris en overige kosten € 505.000,-
Totaal € 2.866.000,-
Opgehaalde obligaties € 129.000,- (rente wordt terug geschonken door de obligatiehouders)
Overige giften € 56.000,-
Diverse subsidies € 185.000,-
Subsidie waddenfonds € 50.000,-
Subsidie Boerderijfonds € 250.000,-
Monumentenlening € 250.000,-
Restauratiefonds € 500.000,-
Eigen middelen € 171.000,- (grootste deel al ingezet bij voorbereidingen)
Lening via Collin Crowdfund

€ 1.275.000,-

Leenbedrag: € 1.275.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 36 maanden, aflossingsvrij

De monumentenlening wordt verstrekt met een tweede hypothecaire inschrijving achter de investeerders van Collin Crowdfund. De rente op de lening wordt deels gesponsord door de provincie Noord Holland. Voor de lening van het Restauratiefonds staat de gemeente Hollands Kroon garant. Beide leningen zijn de eerste 36 maanden aflossingsvrij.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting Het Tweede Thuis is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de jaarcijfers van de stichting en de exploitatiebegrotingen na realisatie van de plannen. De overall score is Goed

Afloscapaciteit 
De toekomstige omzet wordt zoals besproken in deze pitch gerealiseerd door een aantal activiteiten. Voor de hospice en respijtzorg is op basis van aantal bedden, gemiddelde verblijftijd, bijdrage per dag, verwachte bezettingsgraad etc. een gedetailleerde berekening gemaakt. Voor de Hooischuur is op deze manier ook de bijdrage berekend. De hoogte van de giften zijn gebaseerd op de ervaringscijfers uit de VPTZ- rapportages. Tenslotte is bekend wat de pacht van de gronden oplevert. Dit alles resulteert in een begroting en een exploitatieoverzicht. De eerste 24 maanden is deze krapper doordat de overheid pas start met de VWS subsidie voor de hospice activiteiten van € 4.000,- per persoon na deze periode. Door deze subsidie zal de omzet in de stichting fors stijgen. De eerste twee jaren zal deze in totaliteit naar verwachting liggen op € 217.000,- bij een bezettingsgraad van 78% wat het landelijke gemiddelde is. De operationele cashflow zal daarbij € 52.000,- bedragen. Hiervan hoeven geen aflossingen te worden betaald omdat alle leningen de eerste jaren aflossingsvrij zijn. Het derde jaar zal de omzet dan stijgen naar € 498.000,- volgens prognose met een operationele cashflow van € 259.000,- van waaruit de aflossingen kunnen worden betaald. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De boerderij is reeds in bezit van de stichting. De solvabiliteit voor investering is daardoor 77% op een balanstotaal van € 1.678.000,-. Na de investering zal de balans fors groeien. Door de giften en subsidies zal ook het eigen vermogen stijgen. Wel wordt er nu fors geïnvesteerd wat, conform de genoemde taxatie, niet volledig leidt tot waarde toename van het onroerend goed. Het verschil hebben we voorzichtigheidshalve negatief gecorrigeerd op het eigen vermogen van de stichting. We berekenen daardoor een solvabiliteit na investering van 26% op een balanstotaal van € 3.129.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Stichting Het Tweede Thuis
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.275.000,- op de boerderij met ondergrond en te realiseren onroerend goed aan de Westerlandseweg 11, 1778 KK te Westerland, kadastraal bekend als sectie I, nummer 1271 te Wieringen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.600.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 1 december 2021.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheden als Zeer Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Zeer Goed
Overall Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-313837 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 12:14
investeerder-102861 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 12:13
investeerder-320378 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 12:13
investeerder-38922 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 12:12
investeerder-122898 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-05-2022 om 12:11

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels