45880

Parc Zaarderheiken

€ 950.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 736
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 31-01-2024 in 3 uur volgeschreven door 736 investeerders

Samenvatting

Parc Zaarderheiken is een gebied van circa 195 ha groot te Venlo, grenzend aan de in 2012 gehouden Floriade. Om het toekomstige gebied publiek toegankelijk te maken en de kosten van beheer en onderhoud te kunnen garanderen, worden recreatieve economische dragers in het gebied geïmplementeerd. Deze dragers bestaan uit een outdoor centrum en een kwalitatieve 18 holes business golfbaan met landgoed status.

Het totale gebied bestaat uit circa 195 ha. Onderverdeeld in 64 ha natuurgronden, 63 ha golf-recreatiegronden en 68 ha natuurcompensatiegronden. Op de 63 ha golf-recreatiegronden wordt een 18 holes kwaliteitsgolfbaan gerealiseerd. Hiervan zijn de eerste 9 holes reeds aangelegd en de opening hiervan zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 plaatsvinden. De verwachting is verder dat de 18 holes volledig geopend kunnen worden in de zomer van 2024.

De recreatieve gronden en het onroerend goed, waar Collin een eerste hypothecaire inschrijving op krijgt, kent op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 september 2023, een marktwaarde van € 2.210.722,-. Deze gronden zijn onderdeel van het gehele gebied. Deze taxatiewaarde is onder te verdelen in:

 • Golf-recreatiegronden. Totale waarde: € 1.910.722,-
 • Woonboerderij ‘Anna Hoeve’ met aanhorigheden à € 300.000,-

De totale LTV komt hiermee uit op circa 43% bij aanvang van de financiering. 

Het totale gebied, inclusief de natuurgronden, is getaxeerd op € 3.850.000,- in huidige staat en na realisatie van de ontwikkelplannen bedraagt de getaxeerde waarde € 6.200.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.225.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 500.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico en de overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Stichting Heyerhoven;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op de recreatieve gronden (Golfbaan Park Zaarderheiken) en op de woonboerderij Anna Hoeve met aanhorigheden (totaal bestaande uit 108 kadastrale nummers te Venlo), verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De recreatieve gronden en het onroerend goed kent op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 september 2023, een marktwaarde van € 2.210.722,-. Deze taxatiewaarde is onder te verdelen in: 
  • Golf-recreatiegronden. Totale waarde: € 1.910.722,-
  • Woonboerderij ‘Anna Hoeve’ met aanhorigheden à € 300.000,-
 • Er wordt een zakelijke borgstelling € 100.000,- afgegeven door J.J.G.M. Solberg Holding B.V. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde;
 • Er wordt een zakelijke borgstelling € 100.000,- afgegeven door Nova Course Golfconsultancy B.V. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels van morele waarde;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders;
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn;

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de afbouw van de golfbaan, inclusief aanleg van de beregeningsinstallatie en de renovatie en uitbreiding van de oude woonboerderij ‘Anna Hoeve’ tot clubhuis.

Ondernemer

Arno van Tricht en Jacques Solberg zijn de drijvende krachten achter Stichting Heyerhoven. Arno is eigenaar van Nova Course Golfconsultancy B.V. en is gespecialiseerd in golfbaanadvisering. Jacques is eigenaar van J.J.G.M. Solberg B.V. en is werkzaam in de vastgoed sector, ontwikkeling en realisatie. Beide bedrijven hebben meer dan 30 jaar ervaring in hun werkgebieden.

Onderneming

Parc Zaarderheiken is een gebied van circa 195 ha groot te Venlo, grenzend aan de in 2012 gehouden Floriade. Daar is op dit moment de Brightland Campus is gevestigd. De campus biedt plaats aan circa 1.250 studenten, waarvan er circa 800 op de campus verblijven. 

Om het toekomstige gebied publiek toegankelijk te maken en de kosten van beheer en onderhoud te kunnen garanderen, worden recreatieve economische dragers in het gebied geïmplementeerd. Deze dragers bestaan uit een outdoor centrum en een kwalitatieve 18 holes business golfbaan met landgoed status. 

Het volledige plan bestaat uit 3 delen: 
Deel 1: Renoveren en uitbreiden bestaande woonboerderij ‘Anna Hoeve’ en afbouw golfbaan, inclusief beregeningsinstallatie.
Deel 2: Realiseren van strandpaviljoen en outdoor centrum. Het vergunningstraject hierdoor loopt en zal bij positieve uitkomst worden gerealiseerd.
Deel 3: Bouw van golfclubhuis met restaurant, evenementenlocatie en vergaderruimte. Dit staat voor 2026/2027 op de planning.

De woonboerderij ‘Anna Hoeve’ zal, na renovatie en uitbreiding, als klein clubhuis gelden voor de golfvereniging en zal gebruikt kunnen worden als vergaderlocatie.

De aanleg betekent een belangrijke nationale en regionale schakel van natuurgebieden en dient tevens als natuurcompensatie-optie voor omliggende en nog te realiseren bedrijventerreinen. Deze compensatie is een belangrijke financiële bouwsteen voor de realisatie van Parc Zaarderheiken.

Op dit moment fungeert Stichting Heyerhoven als enige entiteit. De stichting fungeert als commerciële vennootschap en is belastingplichtig. Binnenkort wordt de eerste besloten vennootschap toegevoegd. Deze bv is gericht op de activiteiten van de golfbaan. De andere bv’s zullen in een later stadium worden opgericht, waar het horeca gedeelte en het outdoor centrum in worden geëxploiteerd.

Het totale gebied bestaat uit circa 195 ha. Onderverdeeld in 64 ha natuurgronden, 63 ha golf-recreatiegronden en 68 ha natuurcompensatiegronden. Op de 63 ha golf-recreatiegronden wordt een 18 holes kwaliteitsgolfbaan gerealiseerd. Hiervan zijn de eerste 9 holes reeds aangelegd en de opening hiervan zal naar verwachting eind dit jaar plaatsvinden. De verwachting is verder dat de 18 holes volledig geopend kunnen worden begin zomer 2024, zodat het tijdig gereed is voor het nieuwe golfseizoen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Afbouw golfbaan, inclusief aanleg beregeningsinstallatie € 650.000,-
Renovatie en uitbreiding woonboerderij ‘Anna Hoeve’ € 300.000,-
Afbouw golfbaan € 275.000,-
Totaal € 1.225.000,-
Eigen inbreng € 275.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 950.000,-

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing, met een slottermijn van € 500.000,-.

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij Stichting Heyerhoven.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting Heyerhoven is Laag risico. Volledigheidshalve vermelden wij dat de scores Nova Course Golfconsultancy B.V. Verhoogd risico bedraagt en voor J.J.G.M. Solberg Holding B.V. Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de liquiditeitsbegroting 2023-2028, de taxatierapporten en het haalbaarheidsonderzoek van het plan. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De exploitatie van de eerste 9 holes van de golfbaan zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 starten. De verwachting is dat de volledige golfbaan (18 holes), in de zomer van 2024 afgerond kan worden en dat de inschrijfgelden fors zullen toenemen. 

De omzet voor 2024 wordt geprognosticeerd op € 1.465.000,-, met een netto cashflow overschot van € 330.000,-. De aflossing op de financiering van Collin zal vanaf april 2024 starten. Bij tegenvallende resultaten zullen andere baten aangesproken kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de natuurcompensatie gebieden. Aangezien de afloscapaciteit is gebaseerd op de prognose kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt naar verwachting per ultimo 2023 51% op een balanstotaal van € 3.986.000,-. De verwachting is dat de solvabiliteit naar per ultimo 2024 zal stijgen naar 54% op een balanstotaal van € 4.036.000,-. Hierin zijn de stille reserves van Stichting Heyerhoven (circa € 1.700.000,-) niet meegenomen; de ontvangen subsidie ter hoogte van € 1.500.000,- vanuit Waterschap en Provincie Limburg is wel als eigen vermogen meegenomen. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Stichting Heyerhoven;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op de recreatieve gronden (Golfbaan Park Zaarderheiken) en op de woonboerderij Anna Hoeve met aanhorigheden (totaal bestaande uit 108 kadastrale nummers te Venlo), verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De recreatieve gronden en het onroerend goed kent op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 september 2023, een marktwaarde van € 2.210.722,-. Deze taxatiewaarde is onder te verdelen in: 
  • Golf-recreatiegronden. Totale waarde: € 1.910.722,-
  • Woonboerderij ‘Anna Hoeve’ met aanhorigheden à € 300.000,-
 • Er wordt een zakelijke borgstelling € 100.000,- afgegeven door J.J.G.M. Solberg Holding B.V. Deze borgstelling is op dit moment van materiële waarde;
 • Er wordt een zakelijke borgstelling € 100.000,- afgegeven door Nova Course Golfconsultancy B.V. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels van morele waarde;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders;
 • Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn;

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de zakelijke borgstellingen van de aandeelhouders kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Alle investeerders worden als speciale gast bij de opening van de 18 holes in de zomer van 2024 uitgenodigd. Onder het genot van een hapje en een drankje, verzorgen de ondernemers een rondgang door het gebied en golfers kunnen uiteraard een ronde spelen.

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
31-01-2024 om 13:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2024 om 13:07
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2024 om 13:07
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-01-2024 om 13:05
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
31-01-2024 om 13:05

Ondernemer

Arno van Tricht & Jacques Solberg

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij