32154

Stichting Kind in Huis

€ 570.000  |  6,7% rente  |  72 maanden  Investeerders: 498
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

6 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-04-2019 in 2 dagen volgeschreven door 498 investeerders

Samenvatting

Stichting Kind in Huis, opgericht in 2015 door Eva Scheeres en Karel Verdam, spant zich in om gezinsopvoeding en crisisopvang voor een kind met een enkele of meervoudige verstandelijke handicap mogelijk te maken.
Men is gespecialiseerd in de opvang van cliënten met het foetaal alcoholsyndroom, de stichting biedt tevens beschermde woonplekken aan kwetsbare jongeren met psychische problematiek.
Voor kinderen en jongvolwassenen met genoemde zorgvraag bestaan al jaren wachtlijsten in Nederland.
Om de zorg voor de toekomst te borgen, verhuizen zij van een huur- naar een koopwoonhuis, waarop de investeerders van Collin Crowdfund een eerste hypothecaire inschrijving verkrijgen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 600.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 570.000,-. De looptijd is 72 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7de maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 66 maanden, met een slottermijn van € 313.500,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.
De rente bedraagt 6,7% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De debiteur van de financiering is Stichting Kind in Huis. Dun & Bradstreet kwalificeert Stichting Kind in Huis als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Voldoende. Mevrouw Scheeres en de heer Verdam geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel een morele waarde. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 570.000,- gevestigd op het woonhuis, kadastraal bekend als sectie H nummer 459 te Steenwijk.

Video Pitch

Leendoel

De financiering dient voor de aankoop van een woonhuis. In dit huis zullen de kinderen en verzorgers worden gehuisvest.

Ondernemer

De stichting wordt bestuurd door vier bestuursleden, waarvan mevrouw Eva Scheeres (1971) en de heer Karel Verdam (1958), beiden 24/7 inwonend, de dagelijkse gang van zaken op zich nemen. Zij hebben samen twee kinderen.

Eva Scheeres heeft een HBO diploma psychotherapie: “Door de opleiding tot psychotherapeut en mijn ervaring in het opvoeden en begeleiden van kinderen met diverse problematieken, ben ik in staat deze problematiek goed te kunnen ‘handelen’. Mijn kracht is dat ik creatief ben, goed kan observeren, een probleem of situatie kan ontleden, de herkomst achterhalen en daarop kan anticiperen. Ik denk buiten de kaders, het opvoeden en begeleiden van deze kinderen en (jong)volwassenen betekent dat je alle opvoednormen overboord moet gooien.“

Karel Verdam heeft een diploma als arbeidstherapeut: “Ik heb veel ervaring opgedaan door het werken met een diversiteit aan problematieken. Deze opgedane ervaring sluit goed aan bij opvang van kinderen en (jong)volwassenen met complexe problematiek. 
Ik kan de mens achter de problematiek en hun gedrag zien en hierop anticiperen. Ik benadruk daarmee hun kracht en kan op hun niveau vertellen wat hun talent is en wat de positieve dingen in hun leven zijn. 
Ik ben zeer voorspelbaar, iets wat juist voor onze doelgroep erg belangrijk is. Hierdoor voelen zij zich veilig en geborgen. 
Ik ben innovatief en denk buiten de geijkte kaders in het zoeken (en vinden) van oplossingen, in het belang van onze doelgroep. Ik ga hierbij in gesprek met alle betrokken instanties om mijn ideeën te delen en van daaruit de mogelijkheden te onderzoeken en tot uitvoer te brengen.” 

Onderneming

Stichting Kind in Huis is in 2015 gestart als eenmanszaak. Als stichting bestaat het sinds 2016 en spant zich in om gezinsopvoeding en crisisopvang voor een kind met een enkele of meervoudige verstandelijke handicap mogelijk te maken. Men is gespecialiseerd in de opvang van cliënten met het foetaal alcoholsyndroom, een zorgvraag waar momenteel wachtlijsten voor bestaan in Nederland.
Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat zowel kinderen met lichte als ernstige verstandelijke handcap(-s) gebaat zijn bij wonen in een pleeggezin om op te groeien en te leven in een gezinssituatie. Het gezin biedt kinderen optimale kansen tot persoonlijke ontwikkeling, sociale aanpassing en maatschappelijke integratie. Een gezin kan – meer dan een residentiële voorziening – structuur, persoonlijke zorg en aandacht, stabiliteit, continuïteit en veiligheid bieden.

De stichting wil de komende jaren in ieder geval plek bieden aan nog één kind met het foetaal alcoholsyndroom. De komende jaren wil de stichting uitbreiden met betrekking tot het bieden van, voor de jeugdigen veilige, dagactiviteiten op maat. Hiertoe behoort het creëren en inrichten van een ruimte of ruimtes waar de kinderen (spelenderwijs) schoolse taken aangeboden krijgen. Ook wil men hen laten ontwikkelen in hun creatieve vaardigheden.
De stichting wil op korte termijn, en in de komende jaren, een bijdrage leveren om, (pleeg-)ouders te informeren over deze intensieve vorm van (pleeg-)zorg.

Aanschaf onroerend goed
Tot heden is men gevestigd in een huurpand. Men gaat nu investeren in een zakelijk pand. Dit niet alleen om een pand in bezit van de stichting te verkrijgen, maar ook om in het nieuwe pand ruimte te creëren voor de opvang van ten minste nog één extra kind met het foetaal alcoholsyndroom, alsmede het beiden van een beschermde woonplek aan kwetsbare jongeren met psychische problematiek.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop woonhuis en bijkomende kosten   € 572.000,-
Realisatie extra appartement  € 20.000,-
Verhuizing en inrichting  € 8.000,-
Totaal  € 600.000,-
Te financieren  
Eigen middelen € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 570.000,-

Leenbedrag: € 570.000,-
Rente: 6,7%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een slottermijn van € 313.500,-

De heer Verdam heeft momenteel een rekening courant verhouding met de stichting à € 19.658,-. Hij zal deze achterstellen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Stichting Kind in Huis
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 570.000,- verkregen op het woonhuis aan de Meppelerweg 149, 8344XW te Onna, kadastraal bekend als sectie H nummer 459 te Steenwijk, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Het onroerend goed kent een marktwaarde, na kleine aanpassingen ten behoeve van beschermd wonen, van € 570.000,- op basis van een taxatierapport per 31 januari 2019. Eva Scheeres en Karel Verdam geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van Karel Verdam ter hoogte van € 19.658,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting Kind in Huis is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, de jaarcijfers van 2018, de genormaliseerde jaarcijfers van 2018 en de prognose voor 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De stichting kent een omzet van € 137.489,- in 2017, welke is gegroeid naar € 159.441,- in 2018. Deze omzet zal naar verwachting stijgen tot € 200.000,- na realisatie van het appartement voor beschermd wonen.
Het netto cashflow overschot is in 2017 € 14.462,-, deze stijgt in 2018 naar € 18.191,-. Door de verhuizing kan er ook op enkele kosten bespaard worden. Hierbij valt met name te denken aan de huisvestingskosten zoals gas, water en licht en onderhoudskosten.
Door de verhoogde omzet en de kostenbesparingen, zal het geprognosticeerde netto cashflow overschot in 2019 circa € 40.000,- bedragen.
Voorzichtigheidshalve waarderen we de kwalificatie van de Rentabiliteit af naar Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit laat van 2017 tot 2018 een groei zien. Eind 2017 was deze namelijk 62%, ten opzichte van 73% in 2018. Door de forse investering in het pand van ruim zeven maal het balanstotaal zien we echter een sterke daling in de procentuele solvabiliteit, verwacht wordt een solvabiliteit van 13% ultimo 2019. Wel halen wij comfort uit de eersterangs hypothecaire dekking van het aan te schaffen woonhuis.
We kwalificeren de Solvabiliteit als Matig.

Liquiditeit
De current ratio is zowel in 2017 als in 2018 matig te noemen. Ook in de prognose kwalificeert deze als matig.
Binnen de stichting zijn er echter geen vorderingen, wat logisch is kijkend naar de aard en oorsprong (overheden) van de omzet.
Hierdoor kwalificeren we de Liquiditeit alsnog als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-72560 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 22:59
investeerder-31876 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 21:48
investeerder-27793 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 20:46
investeerder-69557 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 20:17
investeerder-1708 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-04-2019 om 20:11

Reacties

Investeerder – 45417
25-04-2019 15:03
Wat een prachtig initiatief! Ik wens jullie heel veel succes met de aankoop en de verhuizing en ben dankbaar dat ik jullie mag helpen hiermee!

Ondernemer

Eva Scheeres

Karel Verdam

Annemieke Mooi

Melanie Roodenburg

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen