40208

Stichting Kringloop De Fugelpits

€ 560.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 449
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 449 investeerders

Samenvatting

Stichting Kringloopwinkel De Fûgelpits is in 2015 opgericht om de kosten voor Stichting Fûgelpits Lauwersmar voor een groot deel te bekostigen. Laatstgenoemde stichting vangt vogels en wilde dieren op in het noorden van Nederland. De broers Jappie en Eelke Wiersma zijn de bestuurders en drijvende krachten van de Kringloopwinkel.

Invloed coronavirus
Stichting Kringloopwinkel De Fûgelpits heeft relatief weinig last gehad van Corona waarbij de lichte omzetdaling in 2020 is opgevangen door een verstrekte NOW subsidie. 

Vanwege Corona hebben de kringloopwinkels veel voorraad gekregen waardoor de omzet stabiel is vanwege groeiend klantenbestand en het aanbod. De kringloopwinkel vervult een lokale functie in Dokkum en omstreken met bovendien een maatschappelijke link met Stichting Fûgelpits Lauwersmar. Het marktsegment voor kringloopwinkels blijft goed.

Financieringsbehoefte
De aankoop van het momenteel gehuurde onroerend goed inclusief kosten bedraagt € 567.000,-, waarvan € 7.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 560.000.,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 450.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Stichting Kringloop De Fûgelpits de kwalificatie Laag risico en de Collin Credit Score overall is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn;

 • De debiteur is Stichting Kringloop De Fûgelpits.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 560.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Rondweg-West 39 te Dokkum, kadastraal bekend als sectie B nummers 2266, 2264 en 546 te Dokkum, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 510.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 29-4-2021 opgesteld door NVM/VBO gekwalificeerde taxateur. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 170.000,- op het woonhuis met bedrijfsruimte aan de Mokselbankwei 1, 9142 VJ te Moddergat, kadastraal bekend als sectie C nummers 1335 en 1106, te Nes, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 169.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 340.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14-10-2020 opgesteld door NVM/VBO gekwalificeerde taxateur.  
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Stichting Kringloop De Fûgelpits mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting Kringloop De Fûgelpits worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Fûgelpits Lauwersmar geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met bedrijfsruimte aan de Mokselbankwei 1, 9142 VJ te Moddergat. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Mokselbankwei 1, 9142 VJ te Moddergat wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het doel van de financiering is om het momenteel gehuurde pand aan te kunnen kopen om op termijn vermogen te kunnen genereren.

Ondernemer

De gebroeders Wiersma, Jappie (45) en Eelke Jan (38), zijn de ondernemers van de kringloopwinkel. Zij hebben inmiddels een jarenlange ervaring met het exploiteren van de kringloopwinkel. Ze hebben allebei een MBO diploma. 
De taakverdeling is dat Eelke Jan Wiersma verantwoordelijk is voor de activiteiten bij Stichting Fûgelpits Lauwersmar en de boekhouding.
Cornelis Cuperus (echtgenoot van Eelke Jan Wiersma) is samen met Jappie Wiersma verantwoordelijk voor de Stichting Kringloop De Fûgelpits (voorraad, personeel en entourage). Jappie Wiersma verzorgt ook de transporten en woningontruimingen.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Stichting Fûgelpits Lauwersmar (ANBI status) is een vogelopvangcentrum en Stichting Kringloop De Fûgelpits exploiteert een kringloopwinkel om de kosten van Stichting Fûgelpits Lauwersmar voor een groot deel te bekostigen.

Sinds 2015 is de kringloopwinkel gevestigd in Dokkum. Het betreft een winkel waar afgedankte spullen de kans krijgen om weer in gebruik te worden genomen. Deze spullen worden meestal gedoneerd aan de winkel, die ze op zijn beurt – na ze te hebben gecontroleerd, schoongemaakt en zo nodig gerepareerd – wederom aan consumenten te koop aanbiedt.

Missie
De missie is vanuit de opbrengsten (vrije cashflow) van de Stichting Kringloop de Fûgelpits, de activiteiten van Stichting Fûgelpits Lauwersmar te kunnen voortzetten (dit is een stichting zonder winstoogmerk).

Concurrentiepositie 
Kringloopwinkel De Fûgelpits is de grootste van de 3 kringloopwinkels in Dokkum. De extra maatschappelijke betrokkenheid bij de Stichting Fûgelpits Lauwersmar geeft deze winkel een grote gunfactor.

Structuur 
Het betreft een stichting met als bestuurders de broers Eelke Jan en Jappie Wiersma.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop van het gehuurde onroerend goed € 525.000,-
Kosten koper en overige kosten € 42.000,-
Totaal € 567.000,-
Eigen middelen € 7.000.-
Lening via Collin Crowdfund € 560.000,-

Leenbedrag: € 560.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing, met een slottermijn van € 450.000,-.

Er zijn geen overige financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stichting Kringloop De Fûgelpits is Laag risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020 en prognoses 2021 en 2022.
De Collin Credit Score Overall komt uit op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2020 kwam de omzet uit op € 300.000,-, met een netto cashflow overschot van € 32.000,-. Na financiering in 2021 wordt een omzet van € 290.000,- verwacht met een netto cashflow overschot van € 13.000,-.
De afloscapaciteit kwalificeren wij als Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 kwam de solvabiliteit uit op ruim 83% bij een balanstotaal van € 137.000,-. Voor ultimo 2021 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 18% bij een balanstotaal van € 694.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn;

 • De debiteur is Stichting Kringloop De Fûgelpits.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 560.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Rondweg-West 39 te Dokkum, kadastraal bekend als sectie B nummers 2266, 2264 en 546, te Dokkum, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 510.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 29-4-2021 opgesteld door NVM/VBO gekwalificeerde taxateur. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 170.000,- op het woonhuis met bedrijfsruimte aan de Mokselbankwei 1, 9142 VJ te Moddergat, kadastraal bekend als sectie C nummers 1106 en 1335, te Nes, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- en openstaande schuld van € 169.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 340.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14-10-2020 opgesteld door NVM/VBO gekwalificeerde taxateur.  
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Stichting Kringloop De Fûgelpits mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting Kringloop De Fûgelpits worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Stichting Fûgelpits Lauwersmar geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met bedrijfsruimte aan de Mokselbankwei 1, 9142 VJ te Moddergat. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Mokselbankwei 1, 9142 VJ te Moddergat wordt gevestigd zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Door de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen pand, de 2e hypothecaire inschrijving op het bestaande pand van Stichting Fûgelpits Lauwersmar,  negatieve hypotheekverklaring, non-onttrekkingsverklaring en verpanding roerende zaken hebben wij de score van de zekerheden vastgesteld op Goed

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108473 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2021 om 11:16
investeerder-24916 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2021 om 11:16
investeerder-40153 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
31-08-2021 om 11:16
investeerder-49785 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-08-2021 om 11:15
investeerder-240103 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
31-08-2021 om 11:15

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas