28458

Groothandel RAM / Supermarkt RAM

€ 120.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 142
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 142 investeerders

Samenvatting

Kousenband, sopropo, paksoi, tayerblad en cassave. Zomaar een greep uit het assortiment van Groothandel Ram in Rotterdam. Ram Bhugoea exploiteert al jarenlang, samen met zijn vrouw Usha, een toko-supermarkt in Rotterdam. Door de jaren heen is er steeds meer vraag gekomen van bedrijven. Men heeft besloten om zich volledig op deze groothandelsomzet te gaan richten. De supermarkt wordt verkocht. De groothandel bedrijfsklanten blijven behouden.

Op bedrijventerrein Noord-West in Rotterdam is een bedrijfshal aangekocht, die geschikt wordt gemaakt voor verse waren. Men zal zich in eerste instantie richten op de vele exotische restaurants en toko’s die het Rijnmond gebied rijk is. De kracht zit hem nu in de buitenlandse groenten en fruit, die tegenwoordig ook in Nederland worden geteeld. De veelal kleinschalige teelten vinden onvoldoende aansluiting bij de grote foodhandelaren. De kleine handelaren hebben doorgaans een te klein assortiment. Groothandel Ram springt in dit gat. Ram Bhugoea beschikt over het netwerk. Na inrichting van het pand wordt het assortiment uitgebreid met vlees en non-food.

Financieringsbehoefte
Om de groothandelsactiviteiten te kunnen huisvesten, wordt een bedrijfspand aangekocht. Hiervan wordt € 175.000,- met een langlopende lening gefinancierd door Mogelijk.nl. Tevens wordt er geïnvesteerd in o.a. installaties en inrichting. Na inbreng van de eigen middelen ad € 60.000,- bedraagt de financiering via Collin Crowdfund € 120.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de eenmanszaak van de heer R. Bhugoea tevens handelend onder de naam Groothandel Ram als Laag risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De heer R. Bhugoea en mevrouw C. Bhugoea–Lalsingh zijn hoofdelijk aansprakelijk. Ten behoeve van de investeerders wordt er een 2e hypothecaire inschrijving van € 70.000,- gevestigd op het aan te kopen bedrijfspand aan de Kiotoweg 739 te Rotterdam. De Huidige en toekomstige inventaris en voorraden worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin.

Afbeelding ondernemer

Leendoel

Het leendoel is de aankoop en de inrichting van het bedrijfspand.

Ondernemer

Ram Bhugoea (48) is in 2001 begonnen met de markthandel in groenten. In 2010 heeft hij een bestaande supermarkt in Rotterdam overgenomen. Zijn vrouw Usha Bhugoea-Laisingh  (43) is toen nadrukkelijker bij het bedrijf betrokken geraakt. Zij werkt volledig mee. Usha regelt alle financiële en administratieve zaken en staat ook in de winkel. Ram doet de inkoop, het transport en de verkoop aan bedrijven. De beide zonen van de ondernemers zijn op oproep ook actief voor het bedrijf.

Het echtpaar is van Surinaamse afkomst en hebben goede contactuele vaardigheden, ze kennen de markt, de producten en de verschillende culturen goed. Ze beschikken beide over een “hands on” mentaliteit.

Uit de privé opbrengsten van de supermarkt hebben ze de afgelopen jaren geïnvesteerd in 2 verhuurde appartementen welke een goed rendement opleveren. 

Onderneming

Ram Bhugoea exploiteert al jarenlang, samen met zijn vrouw Usha, een toko-supermarkt in Rotterdam. Door de jaren heen is er steeds meer vraag gekomen van bedrijven. Men heeft besloten om zich volledig op deze groothandelsomzet te gaan richten. De supermarkt wordt verkocht. De groothandel bedrijfsklanten blijven behouden. 

Groothandel Ram zal vanaf het bedrijventerrein Noord-West in Rotterdam vanuit de aangekochte bedrijfshal worden geëxploiteerd. De bedrijfshal wordt geschikt gemaakt voor verse waren. Men richt zich primair op de vele exotische restaurants en toko’s die het Rijnmond gebied rijk is, die nu ook al klant zijn bij de supermarkt en een toenemende vraag naar hun producten hebben. De kracht zit hem nu in de buitenlandse groenten en fruit, die tegenwoordig ook in Nederland worden geteeld. De veelal kleinschalige teelten vinden onvoldoende aansluiting bij de grote foodhandelaren. De kleine handelaren hebben doorgaans een te klein assortiment. Groothandel Ram springt in dit gat. De producten bestaan onder andere uit Kousenband, sopropo, paksoi, tayerblad en cassave. Na inrichting van het pand wordt het assortiment uitgebreid met vlees en non-food.

Doelgroep
Deze bestaat uit de restaurants met buitenlandse keuken en de toko’s in Rotterdam en omgeving. In het begin zal de nadruk liggen op de buitenlandse groenten en fruit. Pas na verkoop van de supermarkt (wordt verwacht in de eerste helft van 2018) wordt het groothandel assortiment food uitgebreid. Later zal dan het non-food assortiment worden geïntroduceerd.

Omdat in Rotterdam ook veel restaurants met een semi-buitenlandse keuken zijn, is de doelgroep ruim maar ook wat moeilijk te kwantificeren. Ram richt zich op de meest voor de hand liggende potentiële klanten, zoals Chinese restaurants. Er zijn al 35 restaurants en toko's klant, ook 5 Chinese restaurants doen hun inkoop al bij Groothandel Ram. De Rotterdamse horeca ontwikkelt zich razendsnel onder andere door de toename van het aantal buitenlandse keukens en restaurants gebaseerd op buitenlandse invloeden.

Concurrentie
Groothandel Ram is uiteraard niet de enige leverancier van exotische waren. De grote partijen kunnen onvoldoende inspelen op de veelal kleinschalige afnemers. Kleinere handelaren hebben doorgaans een te beperkt assortiment. Ram onderscheidt zich door klantgericht te werken. Het echtpaar Bhugoea spreekt de taal van de doelgroep.

Doelstelling
Ram wordt totaalleverancier van de buitenlandse keukens, zowel qua food als non-food. Ram blijft, met de 2 ouders en 2 kinderen een echt familiebedrijf. Daardoor kan men starten zonder personeelskosten. Bij een sterke groei zal men niet zonder personeel kunnen. Door zo efficiënt mogelijk te werken probeert men dat moment uit te stellen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 275.000,-
Kosten koper € 25.000,-
Installaties en inrichting € 50.000,-
Overig € 5.000,-
Totaal € 355.000,-
Hypotheek via Mogelijk.nl € 175.000,-
Eigen middelen € 60.000,-
Lening via Collin € 120.000,-

Leenbedrag: € 120.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

  • De financiering via Mogelijk.nl kent een hoofdsom van € 175.000,-, rente van 6,5%, looptijd 240 maanden en een aflossing van € 125,- per maand.
  • De eigen middelen zijn gedeeltelijk aanwezig in de eenmanszaak en worden gedeeltelijk vanuit privé ingebracht in de eenmanszaak.
  • Binnen de eenmanszaak zijn ook 2 verhuurde zakelijke panden ondergebracht welke middels een aflossingsvrije financiering zijn gefinancierd. De rente bedraagt gemiddeld 5% per jaar.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer R. Bhugoea tevens handelend onder de namen Supermarkt Ram en Groothandel Ram alsmede mevrouw C. Bhugoea–Lalsingh.
  • Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt een 2e hypothecaire inschrijving van € 70.000,- gevestigd op Kiotoweg 739 te Rotterdam (aankoopwaarde € 275.000,-). De 1e inschrijving van € 175.000,- is voor Mogelijk.nl. 
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert R. Bhugoea tevens handelend onder de naam Groothandel Ram als Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2016, de tussentijdse cijfers 2017 en de prognose voor 2018 en 2019. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De supermarkt kent een stabiele rentabiliteit met een omzet van € 582.000,- in 2016 en een winst van € 42.000,= (privé opnamen in 2016 € 17.000,-). Behoudens een leasecontract waren er geen aflossingsverplichtingen. Van de jaarlijkse omzet is reeds € 445.000,- toe te wijzen aan de groothandel activiteiten. De omzet tot en met kwartaal 3 in 2017 bedraagt € 431.000,-. De omzet in de prognose voor het 1e jaar is behoudend en gaat uit van de in 2016 gerealiseerde groothandel omzet van € 445.000,=. Pas in het 2e jaar worden extra omzetten uit de nieuwe producten en activiteiten in de prognose opgenomen. Naast de ondernemers en de zonen zijn er geen werknemers meer in dienst. Door het inkomen uit het verhuurd onroerend goed in privé kunnen de privé-opnames van het echtpaar beperkt blijven. Voor het eerste jaar wordt een genormaliseerde operationele kasstroom na privé-opnames verwacht van € 57.000,- wat Ruim Voldoende is voor de aflossingsverplichtingen. Voor 2019 wordt verdere groei in omzet en kasstroom verwacht als gevolg van de uitbreiding van het assortiment en de acquisitie van nieuwe klanten. Rentabiliteit kwalificeren we Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De zichtbare solvabiliteit op de balans per ultimo 2016 is 21% op een balans van € 318.000,-. Naast het vermogen in de eenmanszaak beschikt het ondernemersechtpaar over een behoorlijk vermogen in privé. Op basis van de verwachte winsten in dit jaar en de komende jaren zal de solvabiliteit door de balansverlenging aanvankelijk op peil blijven en vanaf 2019 verder stijgen. We kennen kwalificatie Ruim voldoende toe voor de solvabiliteit.

Liquiditeit
De Current Ratio per ultimo 2016 is 1,4, score Goed. Deze positie verbetert in de komende jaren. De liquiditeitspositie is ontspannen, we kwalificeren de liquiditeit als Ruim voldoende

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden uitgenodigd voor de openingsavond met een exotisch drankje en hapjes.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44239 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2017 om 11:04
investeerder-44314 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2017 om 11:04
investeerder-44681 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2017 om 11:04
investeerder-33756 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-11-2017 om 11:03
investeerder-20241 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-11-2017 om 11:03

Reacties

Investeerder – 39878
28-11-2017 11:15
Wordt de opbrengst van de verkoop van de supermarkt door de ondernemer geinvesteerd in dit project ?

Collin Crowdfund
28-11-2017 11:17
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. De opbrengst van de verkoop zal zeker binnen de eenmanszaak blijven en worden gebruikt voor extra verbouwing aan het pand en uitbreiding van het assortiment. Er is voor de noodzakelijke verbouwingen en de plannen zoals geschetst in de pitch echter geen rekening gehouden met deze opbrengst waardoor deze niet noodzakelijk is om de prognoses te kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 44737
28-11-2017 11:47
Geachte medewerker Collin Crowdfund, Kunt u mij zeggen waarom de 2e hypotheek Kiotoweg 739 te Rotterdam (aankoopwaarde € 275.000,-). 70 k bedraagt en niet het gehele crowdfundbedrag van 120 k? Ook hoor ik graag op welke manier het risico van arbeidsongeschiktheid en/of overleiden is afgedekt.

Collin Crowdfund
28-11-2017 11:52
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht. Omtrent de hypothecaire inschrijving hebben we afstemming gehad met de eerste hypotheekhouder en die wil toestemming geven voor maximaal een 2e inschrijving van € 70.000,- . Er is geen sprake van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De ondernemers hebben ervoor gekozen te investeren in verhuurd onroerend goed, waaruit inkomen blijft komen bij arbeidsongeschiktheid. Er is wel een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek van de privé-woning.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 35384
28-11-2017 11:55
De aflossing op de lening van Mogelijk.nl is zeer beperkt (€125,= p.m.) waarom is daar voor gekozen? Waarom wordt er niet voor de gehele financiering van Collin een 2e hypothecaire zekerheid verlangd, de waarde van het pand bied nog voldoende ruimte.

Collin Crowdfund
28-11-2017 12:06
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht. De hoogte van de aflossing van de lening bij Mogelijk.nl wordt niet door Collin bepaald. Voor wat betreft de 2e hypothecaire zekerheid kunt u in het eerder gegeven antwoord teruglezen, dat er toestemming gegeven wordt door de 1e hypotheekhouder voor een bedrag van maximaal € 70.000,00.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Ram Bhugoea en Usha Bhugoea-Lalsingh

Crowdfund Coach


Marc Kogels