27658

SVB Peeters

€ 170.000  |  8,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 195
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

11 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-08-2017 in 2 uur volgeschreven door 195 investeerders

Samenvatting

SVB Peeters gaat met het aan te kopen binnenvaartschip Discovery, dat hernoemd zal worden naar de naam Dibrad (verder te noemen: Dibrad), vracht vervoeren in de binnenvaart. Dit betreft het vervoer van allerlei soorten zand, grind, klei, verontreinigde grond/bagger en meer. Voor dit vervoer is de Dibrad specifiek geschikt. SVB Peeters gaat dit werk uitvoeren in opdracht van een vaste bevrachter, genaamd Rapide Bevrachting.

De onderneming wordt geëxploiteerd in een vof, met de heer M.J.C.H. (Richard) Peeters en zijn echtgenote mevrouw D.M. (Diana) Peeters – Schrijver als firmanten. In 2011 is Richard samen met zijn echtgenote Diana gestart als zelfstandig ondernemer met de aankoop van zijn huidige schip. Dit schip zal worden verkocht om de bestaande financiers af te kunnen lossen.

Het aan te kopen schip van 868 ton, is gebouwd in 1967 en voorzien van een in 2012 gereviseerde Caterpillar hoofdmotor. Het schip is goed onderhouden door de huidige eigenaar.

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de aankoop van het schip en bijkomende kosten bedraagt € 489.000,-, waarvan de ondernemers zelf € 50.000,- inbrengen. De Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verstrekt een financiering van € 270.000,-. Het resterende deel van € 170.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 84 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor SVB Peeters vof een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. Er wordt een tweede hypotheek ter hoogte van € 170.000,- gevestigd op het schip Dibrad. 
Tevens wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 170.000,- op het leven van de heer M.J.C.H Peeters. Deze verzekering zal worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Voor de aankoop en daadwerkelijke uitboeking van de lening wordt het aan te kopen schip uitgebreid gekeurd (hoofdmotor, vlak- en kimmen) en voorzien van nieuwe binnenvaartcertificaten

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop van het binnenvaartschip Dibrad. 

Ondernemer

Richard Peeters (34 jaar) is geboren en getogen in de binnenvaart. Na aanvankelijk een opleiding voor timmerman te hebben gevolgd, heeft Richard via het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam zijn schippersopleiding gedaan. De eerste activiteiten in de binnenvaart waren als matroos, aan boord van een cementtanker van een onderdeel van de bekende bouwstoffenproducent De Hoop Terneuzen. Door de opgedane ervaring en opgebouwde bekwaamheid, werkte Richard zich op tot schipper aan boord van deze cementtanker. In 2011 kon hij starten als zelfstandig ondernemer met de aankoop van het huidige (te verkopen) schip. Richard beschikt over de vereiste diploma’s om een binnenvaartschip te mogen bevaren.

Diana Peeters – Schrijver (31 jaar) heeft een beroepsopleiding gevolgd voor een baan in de zorg. Dit is na het behalen van het basisniveau nog uitgebreid naar Verzorgende (IG) niveau 3. Op dit moment is zij werkzaam bij Buurtzorg Team Krabbendijke, als Verzorgende IG. Diana heeft vanaf de aankoop van het huidige schip in 2011 meegevaren als matroos. Toen het kind van het echtpaar Peeters (geboren in 2009) voor het eerst naar school moest, is zij naar de wal gegaan (eind 2014) en aan de wal gaan werken. Zij blijft ook aan de wal na de aankoop van het nieuwe schip. Het echtpaar is woonachtig in de eigen woning in Kruiningen.

Onderneming

Richard Peeters gaat samen met zijn vader, die ook beschikt over alle binnenvaartdiploma’s, op het aan te kopen schip Dibrad varen in de internationale binnenvaart. Vader is in dienst bij zijn zoon. Zij gaan dit doen voor de vaste bevrachter Rapide Bevrachting. Het in Werkendam gevestigde bevrachtingskantoor is met name actief in het vervoer van bouwmaterialen (zoals (spuit)zand, grind, kalksteen e.d.). Het vervoer vindt met name plaats in Nederland en België. De prijzen worden bepaald per reis die aangenomen wordt en vergoed onder aftrek van een provisie. Rapide heeft veel ervaring met schepen die vergelijkbaar zijn met de Dibrad.

Het schip Dibrad kan door haar afmetingen (67 x 7,11 x 2,77) op veel bestemmingen komen. Veel laad- en losplaatsen liggen aan klein vaarwater. Op deze trajecten is het toch vaak mogelijk om de volledige tonnage te benutten (868 ton). Het schip voldoet met haar uitrusting aan de huidige eisen die aan een binnenvaartschip worden gesteld.

Mocht het werk bij de vaste bevrachter komen te vervallen, dan zijn er voldoende mogelijkheden bij andere bevrachters om het schip in te zetten.

Markt
Het aan te kopen schip is een beunschip. Een beunschip is een motorvrachtschip speciaal gebouwd voor het vervoer van (nat) zand (spuitzand, ophoogzand) en verontreinigde bagger (baggerspecie). Nederland telt ongeveer 350 van dit soort actieve beunschepen, die vervolgens weer onder te verdelen zijn in verschillende afmetingen en tonnenmaten.

Het aan te kopen schip meet 868 ton en behoort tot de 20% van de West Europese Binnenvaartvloot met schepen van minder dan 1000 ton. Dit aantal neemt jaarlijks af doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen bijkomen, maar wel worden gesloopt. Het perspectief voor dit soort kleine schepen is goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op alle bestemmingen komen. 

Een punt van aandacht is wel dat ook de kleinere vaarwegen voldoende aandacht moeten blijven houden van de diverse nationale overheden. Het onderhoud en de bevaarbaarheid van deze kleine vaarwegen zijn van wezenlijk belang voor de betrouwbaarheid van de binnenvaartbranche voor het vervoer naar bestemmingen, die aan de kleine vaarwegen gelegen zijn (betoncentrales, veevoederbedrijven, kunstmestbedrijven en zand- en grindbedrijven).

In veel rapporten over de toekomst van de binnenvaart (onder andere van het onderzoeksinstituut Panteia), worden de kansen van de kleine schepen in de markt als positief ingeschat. Zeker waar het de beunschepen betreft, die een specifiek deel van de binnenvaartmarkt bedienen. Door de aantrekkende economie en daardoor grotere behoefte aan bouwstoffen, stijgt de behoefte aan vervoer. Bovendien heeft de overheid genoeg grote infrastructurele projecten lopen (Ruimte voor de Rivier, Maaswerken) en nog in het vooruitzicht (bijvoorbeeld alle werkzaamheden die te maken hebben met het op hoogte brengen van de dijken), om niet bezorgd te behoeven zijn over het ladingaanbod. Er zal eerder een tekort ontstaan door de schepen die gesloopt worden, dan dat er in dit segment een overschot is aan schepen/tonnage. Nieuwbouw van dergelijke schepen vindt nagenoeg niet plaats. Hierdoor neemt de vlootomvang binnen het beunschepensegment af. 

Gelukkig is er zowel op Europees niveau (EU), als in de diverse voor de binnenvaart belangrijke landen, een groeiende aandacht voor het milieuvriendelijke vervoer over water. In het kader van het terugdringen van de uitstoot van schadelijke (fijn)stoffen, kan een toenemend vervoer over water een positieve rol spelen. Een extra voordeel rondom de steeds grotere aandacht voor het milieu is de nieuwe zuinige motor van het schip. Hierdoor heeft het schip in de toekomst minder snel last van aangescherpte wet- en regelgeving en steeds meer opdrachtgevers stellen eisen omtrent de milieuvriendelijkheid van de schepen die voor hen varen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Aangekocht wordt het motorbeunschip Discovery (te noemen Dibrad) voor € 450.000,-. Het huidige schip wordt verkocht voor € 145.000,-. Na aflossing van de bestaande financiers (Rabobank Oosterschelde en 3 achtergestelde leningen), resteert er € 50.000,- aan eigen middelen die ingebracht worden.
Aankoop schip € 450.000,-
Aankoopkosten (werf, notaris, keuring, provisies etc.) € 10.000,-
Werkkapitaal € 29.302,-
Totale investering € 489.302,-​
Eigen inbreng € 50.000,-
Financiering door Rabobank Zeeuws-Vlaanderen € 269.302,-*
Lening via Collin Crowdfund € 170.000,-

Leenbedrag: € 170.000,-

Rente: 8%

Looptijd: 84 maanden, lineaire maandelijkse aflossing
 
*Rabobank Zeeuws-Vlaanderen verstrekt in totaliteit een financiering van € 269.302,-. De financiering is als volgt te verdelen;
 
  • 10 jarige lening ad € 200.000,-
  • 5 jarige lening ad € 27.302,- (onder Borgstelling van de Staat)
  • Krediet in rekening-courant ad € 42.000,-
Rabobank vestigt een 1e hypotheek van € 300.000,- op het schip Dibrad. Tevens vestigt zij pandrecht op vorderingen, inventaris en transportmiddelen. Ook worden een 2-tal overlijdensrisicoverzekeringen verpand (dit betreffen andere verzekeringen dan de overlijdensrisicoverzekering die ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt afgesloten en verpand).

Risico

We hebben bij deze aanvraag te maken met een ondernemer die een binnenvaartschip gaat aankopen om er daarna internationaal mee te gaan varen. Belangrijk is dat er sprake is van een grondige keuring van het aan te kopen schip Dibrad. In de koopovereenkomst is overeengekomen dat het schip op kosten van koper gekeurd mag worden. Dit wordt met name toegespitst op de dikte van het vlak en de kimmen. Hiervan wordt een vlak- en kimmenrapport opgemaakt door de scheepsexpert die de keuring verricht. Deze keuring is tegelijkertijd bepalend voor het verkrijgen van een nieuw Certificaat van Onderzoek (geldig tot 2024). Ook andere onderdelen van het schip worden hiervoor gekeurd. Tevens vindt keuring plaats van de hoofdmotor. Ook hiervan komt verslaglegging. Worden er zaken aangetroffen die niet in orde zijn, dan dient de verkoper dit te repareren. Na de keuring en het verkrijgen van het nieuwe certificaat mag ervan uit gegaan worden dat het schip prima in orde is. Het schip zal bij een gespecialiseerde scheepsverzekeraar worden verzekerd tegen schade.
 
Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn SVB Peeters vof en haar firmanten de heer M.J.C.H. Peeters en mevrouw D.M. Peeters – Schrijver.
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 170.000,- op het leven van M.J.C.H. Peeters afgesloten. Deze verzekering heeft minimaal een looptijd van 7 jaar, is lineair dalend en wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een 2e hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 170.000,- op het schip Dibrad. De waarde van het aan te kopen schip wordt voor uitboeking nog bevestigd door een erkend expertisebureau opgemaakt taxatierapport. Hierbij is uitgangspunt dat het aankoopbedrag van € 450.000,- door het taxatierapport qua waardering wordt bevestigd.
Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet noteert een score Laag risico voor SVB Peeters vof. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Laag risico.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De berekeningen zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 2016, almede op de door de accountant van de relatie opgestelde prognoses (exploitatie, balans en liquiditeit), voor de jaren 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
 
Rentabiliteit
Met het huidige binnenvaartschip werd in 2016 een omzet gerealiseerd van € 123.000,- met een netto cashflowoverschot van € 1.000,- (score Voldoende) waarmee (net) voldoende winst behaald is, om na de privé-opnamen, aan de bestaande aflosverplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Teneinde het rendementsperspectief te verbeteren, wordt er met het aan te kopen schip in een ander, beter renderend segment van de binnenvaart gevaren voor een vaste bevrachter. Dit is terug te zien in de opgestelde prognoses voor 2017 en 2018, die zijn gebaseerd op hetgeen voor dergelijke schepen haalbaar is in de markt. De omzetprognose wordt onderbouwd en ook onderschreven door de toekomstige vaste bevrachter als realistisch. In 2017 wordt er een omzet verwacht van € 210.000,-. Na aftrek van de bedrijfslasten resteert er volgens verwachting in 2017 (gedeeltelijk gebaseerd op exploitatie met het nieuwe schip) een nettowinst na privé van € 11.000,-. De genormaliseerde cashflow is met € 48.000,- toereikend om aan de aflosverplichtingen van de lening te kunnen voldoen (score Goed). Voor 2018 (het eerste volledige jaar met het nieuwe schip) zal de rentabiliteit naar verwachting verbeteren. In 2018 komt het te verwachten netto cashflowoverschot, na het voldoen van de aflossingsverplichtingen, op € 33.000,- uit (score Goed). Wij hanteren voorzichtigheidshalve de score Ruim voldoende voor de Rentabiliteit.
 
Solvabiliteit
Per ultimo 2016 is er sprake van een negatief eigen vermogen van € 15.000,-. Er is echter sprake van een in de activa (het schip) aanwezige stille reserve. De boekwaarde van het schip op de balans bedraagt € 87.000,-, terwijl het schip (wat wordt verkocht) een waarde heeft van € 145.000,-. Dit meegenomen in de berekening van de solvabiliteit per ultimo 2016, is er sprake van € 43.000,- aan eigen vermogen (29%) op een balanstotaal van ruim € 148.000,-. Na de aankoop van het andere schip, vindt er een behoorlijke balansverlenging plaats naar € 459.000,-, waarmee de solvabiliteit naar verwachting op 13% uitkomt per ultimo 2017. Door winstreservering uit het te verwachten resultaat in 2018, neemt de solvabiliteit per ultimo 2018 toe naar 21%. Er is geen overwaarde in de eigen woning aanwezig. Wij hanteren de score voor de solvabiliteit op Matig, gelijk aan de solvabiliteit na financiering.
 
Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt in 2017 en 2018 naar verwachting uit op een score Matig. Hierbij moet worden aangetekend dat het kort vreemd vermogen nagenoeg geheel bestaat uit de aflossingsverplichtingen voor het komende jaar. Overige crediteurenposities zijn er niet. Uit de berekende rentabiliteit blijkt dat deze verplichtingen naar verwachting toereikend zijn. Daarnaast heeft de Rabobank een krediet in de vorm van een rekening-courant afgegeven, waardoor eventuele liquiditeitskrapte opgevangen kan worden. Wij hanteren de score voor de liquiditeit op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40267 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-08-2017 om 11:34
investeerder-12676 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2017 om 11:32
investeerder-40675 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-08-2017 om 11:29
investeerder-21156 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-08-2017 om 11:28
investeerder-6790 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-08-2017 om 11:27

Reacties

G. Koekkoek
14-08-2017 10:27
L.S.
Ik mis de opbrengst van het huidige schip.
Is dit positief of negatief?

Collin Crowdfund
14-08-2017 10:29
Geachte investeerders,

Hartelijk dank voor uw vragen.
Het huidige schip wordt verkocht voor € 145.000,-. Er is al een koper voor dit schip.
Deze transactie zal op gelijktijdig passeren bij de notaris als de hypotheekakte van Collin Crowdfund.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 17669
14-08-2017 10:36
Aangezien het een VOF is zou ik graag weten of er overwaarde zit in de eigen woning.

Collin Crowdfund
14-08-2017 10:38
Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.
In privé is de vermogenspositie van de vennoten nihil. Er is geen overwaarde aanwezig op de eigen woning.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Richard en Diana Peeters

Crowdfund Coach


Peter Stout