27765

SVB van den Kieboom

€ 220.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 241  |  Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 241 investeerders

Samenvatting

Het over te nemen binnenvaartschip Cooperation (1080 ton) wordt op dit moment al geëxploiteerd door John van den Kieboom. Het schip wordt voornamelijk ingezet voor cementtransporten (in poedervorm) in Nederland, Duitsland en België. Als retourlading wordt soms ook andere (droge) lading vervoerd. Er wordt gevaren voor een vaste opdrachtgever, Peters Scheepsexploitatiemaatschappij B.V. Er zijn vaste vrachtprijzen overeengekomen voor de meest voorkomende bestemmingen, met clausules voor laagwater en olieprijzen.

De nieuwe onderneming wordt gevoerd in een eenmanszaak, met de heer J.A.M.H. (John) van den Kieboom als eigenaar. John komt uit een schippersfamilie en heeft tot 2011 in loondienst gewerkt in de binnenvaart en in het wegtransport. Vanaf 2011 vaart hij als zelfstandig ondernemer in een samenwerkingsverband met twee medefirmanten, SVB Van den Kieboom & Co V.O.F. John is binnen deze onderneming verantwoordelijk voor de exploitatie (het varende gedeelte) en de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is in het bezit van een groot vaarbewijs, radarpatent en Rijnpatent. John wil zijn medefirmanten uitkopen en in de eenmanszaak de exploitatie van de Cooperation voortzetten. De lening via Collin Crowdfund is bedoeld voor deze uitkoop.

Het aan te kopen schip van 1080 ton is gebouwd in 1965 en voorzien van een conform het reguliere onderhoudsschema goed onderhouden Mitsubishi hoofdmotor (bouwjaar 2005). Het schip is goed onderhouden, waarbij een in 2016 uitgevoerde grote werfbeurt (in verband met certificaatvernieuwing) ervoor heeft gezorgd dat het schip aan alle eisen voldoet. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de aankoop van het schip en bijkomende kosten is € 335.500,-. Er worden 2 achtergestelde leningen verstrekt van ieder € 50.000,- door de huidige medevennoten van Van den Kieboom. Uit de beschikbare cashflow wordt een bedrag van € 15.500,- ingebracht. Het resterende deel van € 220.000,- is de gevraagde hypothecaire financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor deze aanvraag een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn J.A.M.H. van den Kieboom h/o SVB J.A.M.H. van den Kieboom en A.A.M. van den Kieboom-de Jongh. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn zij beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een eerste hypotheek van € 220.000,- gevestigd op het schip Cooperation. Tevens wordt een overlijdensrisicoverzekering ter hoogte van € 220.000,- op het leven van de heer Van den Kieboom verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Beide leningen van ieder € 50.000,- van de uit te kopen firmanten worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin.

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund is bedoeld voor de financiering van de uitkoop van de medevennoten van het binnenvaartschip Cooperation.

Ondernemer

John van den Kieboom (51 jaar) komt uit een schippersfamilie en is tot 2011 werkzaam geweest in loondienst in de binnenvaart en in het wegtransport. Vanaf 2011 vaart hij als zelfstandig ondernemer in een samenwerkingsverband met twee medefirmanten, SVB Van den Kieboom & Co V.O.F. In deze onderneming wordt het over te nemen schip Cooperation geëxploiteerd. John is binnen deze onderneming verantwoordelijk voor de exploitatie (het varende gedeelte) en de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is in het bezit van een groot vaarbewijs, radarpatent en Rijnpatent.

Zijn echtgenote Anita heeft een parttime baan als telefoniste bij een zorginstelling. Zij zal niet tot de onderneming toetreden, maar gaat wel de administratie van de onderneming regelen.

In een binnenvaartbedrijf staat de kwaliteit van het geleverde transport voorop. Hierbij zijn zaken als op tijd aankomen op de laad- en losplaats, het schip goed inzetbaar houden en goede communicatie met de opdrachtgever en klant van groot belang. De sterke punten van John zijn zijn flexibiliteit en inzetbaarheid. Het is een groot voordeel dat John al vele jaren werkzaam is op het huidige schip en de bevrachter/opdrachtgever goed kent en ook bekend is met de laad- en loslocaties.

Onderneming

Het bedrijf waarin John van den Kieboom nu nog firmant is, is in 2009 opgericht. In 2011 is John toegetreden tot de firma. Vanaf de start is het bedrijf actief in het transport van cement in poedervorm. Het schip is daarvoor zeer geschikt, hoewel er ook andere droge lading kan worden vervoerd. De onderneming is vanaf de oprichting altijd winstgevend geweest. Door de blijvende betrokkenheid van medefirmant Peters, die actief is in de scheepsbouw, scheepvaart en bevrachting, kon de onderneming altijd beschikken over een ruime hoeveelheid vast werk in het specifieke vervoer van cement. 
 
Na overname van het schip door John, zal Peters het schip minimaal 3 jaar van werk blijven voorzien. Hiertoe is een bevrachtingsovereenkomst gesloten tussen Peters Scheepsexploitatiemaatschappij B.V. en John van den Kieboom. In dit contract zijn ook vrachtprijzen voor vaste trajecten opgenomen, alsmede clausules voor laagwater en (hoge) olieprijzen.
 
In 2016 is het schip voorzien van een nieuw NSI certificaat (geldig tot 2023) en is er veel in het schip geïnvesteerd. Er is o.a. een nieuwe stuurhut geplaatst inclusief betimmering, stuurwerk aangepast en de roeren zijn vernieuwd. 
 
De belangrijkste gegevens van het motorschip Cooperation zijn:
  • Bouwjaar: 1965
  • Tonnage: 1080 ton
  • Afmetingen: 73 * 8,20 * 2,72 = Lengte * Breedte * Diepgang
  • Hoofdmotor: 1000 pk Mitsubishi hoofdmotor, bouwjaar 2005. Voor een dergelijke tonnage is dit een ‘zware’ hoofdmotor, hetgeen betekent dat de pk’s niet volledig benut behoeven te worden, hetgeen de duurzaamheid van de motor ten goede komt.
Markt
Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in afmetingen en zogenaamde tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1080 ton. Het aantal van dit soort schepen neemt jaarlijks af, doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Het perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan op (nagenoeg) alle belangrijke bestemmingen komen. 
 
Punt van aandacht is wel dat ook de kleinere vaarwegen voldoende aandacht moeten blijven houden van de diverse nationale en provinciale overheden. Het onderhoud en de bevaarbaarheid van deze kleine vaarwegen zijn van wezenlijk belang voor de betrouwbaarheid van de binnenvaartbranche voor het vervoer naar bestemmingen die aan de kleine vaarwegen gelegen zijn (betoncentrales, veevoederbedrijven, kunstmestbedrijven en zand- en grindbedrijven).
 
In veel rapporten over de toekomst van de binnenvaart (o.a. van het onderzoeksinstituut Panteia), worden de kansen van de kleine schepen in de markt als positief ingeschat. Er zal eerder een tekort ontstaan door de schepen die gesloopt worden, dan dat er in dit segment overschot is aan schepen/tonnage.
 
Gelukkig is er zowel op Europees niveau (EU) als in de diverse voor de binnenvaart belangrijke landen, een groeiende aandacht voor het milieuvriendelijke vervoer over water. In het kader van het terugdringen van de uitstoot van schadelijke (fijn)stoffen, kan een toenemend vervoer over water een positieve rol spelen.
 
Structuur
De onderneming wordt gevoerd als eenmanszaak met de heer J.A.M.H. van den Kieboom als eigenaar.
 

Financieringsbehoefte

Van den Kieboom gaat het schip Cooperation overnemen van zijn 2 medefirmanten. De overname vindt (boekhoudkundig) plaats per 1 januari 2017. Voor de berekening van de aan de medefirmanten toekomende aanwezige vermogensbestanddelen is uitgegaan van het per 31 december 2016 aanwezige kapitaal + stille reserve in het schip. Collin Crowdfund is in het bezit van een door de accountant gemaakte berekening van het totale uitkoopbedrag wat aan de medefirmanten toekomt en dit is € 273.500,-. De bestaande financiering bij Rabobank die op het schip is verstrekt dient afgelost te worden. Er worden ook 2 achter te stellen leningen verstrekt door de huidige 2 medefirmanten.

Investeringsoverzicht

Uitkoop firmanten € 273.500,-
Aflossing Rabobank € 62.000,-
Investering  € 335.500,-
Achtergestelde lening Peters Beleggingen B.V.  € 50.000,-
Achtergestelde lening Hakkers-Molenaar Holding B.V. € 50.000,-
Uit beschikbare middelen (cashflow)  € 15.500,-
Lening via Collin Crowdfund  € 220.000,-

Leenbedrag: € 220.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Door Peters Beleggingen B.V. en Hakkers-Molenaar Holding B.V. worden leningen verstrekt van ieder € 50.000,- met een looptijd van 7 jaar en een rente van 5%. De aflossing wordt € 2.500,- per kwartaal vanaf 30 september 2019 en als zekerheid geldt een 2e recht van hypotheek achter Collin Crowdfund. 

Risico

Van den Kieboom is goed op de hoogte van de huidige technische staat van het geheel over te nemen schip Cooperation. Vorig jaar is het schip nog geheel gekeurd voor het verkrijgen van een nieuw certificaat. Het certificaat is in 2016 verkregen en daarmee voldoet het schip aan de eisen van de toezichthouder (IL&T). In juni 2017 is de hoofdmotor ook volledig geïnspecteerd en goedgekeurd. 
 
Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn J.A.M.H. van den Kieboom h/o SVB J.A.M.H. van den Kieboom en A.A.M. van den Kieboom-de Jongh. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn zij beiden hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. In privé is er op dit moment verder vrijwel geen vermogen aanwezig.
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 220.000,- op het leven van J.A.M.H. van den Kieboom afgesloten. Deze verzekering heeft minimaal een looptijd van 5 jaar, is lineair dalend en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving van € 220.000,- op het schip Cooperation verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van Hakkers-Molenaar Holding B.V. ter hoogte van € 50.000,-, wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Vanaf 30 september 2019 mag er € 2.500,- per kwartaal afgelost worden op deze lening. De rente wordt wel betaald. 
  • De lening van Peters Beleggingen B.V. ter hoogte van € 50.000,-, wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Vanaf 30 september 2019 mag er € 2.500,- per kwartaal afgelost worden op deze lening. De rente wordt wel betaald. 
Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score voor de vof SVB J.A.M.H. van den Kieboom & Co noteert een Laag risico en de eenmanszaak SVB J.A.M.H. van den Kieboom krijgt de score Verhoogd risico, omdat deze net opgericht is. Aangezien het een voortzetting van dezelfde onderneming is, wordt voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico gehanteerd. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De berekeningen zijn gebaseerd op de door de accountant van de relatie opgestelde prognoses voor de jaren 2017 t/m 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
De opgestelde prognoses zijn gebaseerd op hetgeen de voorbije jaren met het binnenvaartschip Cooperation is gerealiseerd, rekening houdend met de huidige drukte in het vervoer van cement, waar dit binnenvaartbedrijf zich op richt. Om die reden is de omzet voor dit jaar op € 317.000,- geprognosticeerd, hetgeen vergelijkbaar is met de behaalde omzet over 2016. Na aftrek van bedrijfskosten resteert een nettowinst van € 62.000,-. Vanwege de uittreding van de 2 medefirmanten uit het bedrijf, zijn de desbetreffende kapitaalsmutaties opgenomen. Uiteindelijk resteert er na deze mutaties een netto cashflow overschot van € 59.000,-. In het eerste volledige jaar 2018 als eenmanszaak wordt er een netto cashflow overschot van € 41.000,- begroot. Wij bepalen de score voor de Rentabiliteit op Goed gezien het stabiele karakter van de cashflow, die ontstaat door de grote mate van zekerheid aangaande de opdrachten voor deze onderneming.
 
Solvabiliteit
Op basis van het in 2017 aanwezige eigen vermogen en het achtergesteld vreemd vermogen, is er per ultimo 2017 sprake van een risicodragend vermogen van € 179.000,-. Dit betekent een solvabiliteit van 44%, op een balanstotaal van € 405.000,-, hetgeen een score Goed oplevert. In de jaren daarna neemt de solvabiliteit door winstreservering toe tot de score Excellent. Voor nu achten wij een score Goed voor de Solvabiliteit passend.
 
Liquiditeit
De score voor Liquiditeit wordt uitgedrukt in de current ratio(vlottende activa/vlottende passiva). De vlottende activa bestaan bij deze onderneming voornamelijk uit liquide middelen en een klein deel vorderingen. Per ultimo 2017 komt de current ratio uit op 1,1, hetgeen de score Voldoende oplevert. Volgens de prognose stijgt de current ratio de jaren hierna gestaag. Voor nu hanteren we de score Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim Voldoende 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38169 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2017 om 11:34
investeerder-3434 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
06-10-2017 om 11:21
investeerder-30374 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2017 om 11:21
investeerder-6929 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-10-2017 om 11:20
investeerder-40173 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-10-2017 om 11:20

Ondernemer

John van den Kieboom

Crowdfund Coach


Peter Stout