24992

Taureon Productie

€ 400.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 430  |  Reacties: 6
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-06-2017 in 9 uur volgeschreven door 430 investeerders

Samenvatting

Taureon is ontstaan uit een fusie van DermaProf en BioProf, welke bedrijven in 2006 zijn overgenomen door Cure and Care Solutions B.V. In deze bedrijven zaten, naast een aantal distributieovereenkomsten voor de Nederlandse markt, drie eigen producten; Taurecol (voorheen genoemd Novacol), Honeysoft en Surfasoft. Van deze drie producten is Taureon de eigenaar van het intellectueel eigendom (Legal manufacturer). Het belangrijkste product van de Taureon Groep is Taurecol, een hemostatisch product voor het hogere segment. Taurecol wordt verkocht aan ziekenhuizen in Nederland en in een aantal andere Europese landen, alsmede in Zuid-Korea maar dan onder de oude naam. Taurecol stimuleert de bloedstolling door het effectiever laten samenklonteren van bloedplaatjes. Belangrijk om te melden is dat Taureon een vergunning van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft om humaan donormateriaal (zoals kraakbeen, botmateriaal en vliezen) te verhandelen in Europa. Er zijn slechts zeer weinig commerciële bedrijven die dat mogen. 

Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte betreft registratiekosten van Taurecol, investeringen, voorraad en werkkapitaal van initieel € 525.000,-. € 125.000,- hiervan wordt uit thans beschikbare eigen middelen gefinancierd en de gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-, met een ondergrens van € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Structuur 
De beide aandeelhouders Dick van Kalkeren Beheer B.V. en Harry Boele Beheer B.V. hebben ieder 50% van de aandelen van Iodeon B.V. en Cure & Care Solution B.V. in hun bezit. Dit jaar zal er een aandelenfusie tussen Iodeon B.V. en Cure & Care Solution B.V. plaatsvinden om de structuur te vereenvoudigen.

Risico
Dun & Bradstreet geeft voor deze aanvraag een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn Dick van Kalkeren Beheer B.V., Harry Boele Beheer B.V., Iodeon B.V., Taureon Productie B.V., Cure& Care Solutions B.V., Taureon B.V., Taureon Deutschland GmbH en JBMC (Taureon France) SAS. De heren H.A. Boele en D. van Kalkeren geven ieder een persoonlijke borgstelling af van € 200.000,-. Eerstgenoemde wordt ongeveer voor de helft als materieel aangemerkt, de laatstgenoemde als moreel. De leningen van J. Struijk, Harry Boele Beheer B.V. en H.A. Boele worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor de debiteur zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager is dan 35%.

Leendoel

De lening zal aangewend worden voor voorraadvorming, marktontwikkeling, financiering van registratiekosten Taurecol in Japan en de VS en productontwikkeling. Het voornaamste product Taurecol wordt in eigen beheer gefabriceerd. Door de (zeer) lange looptijd van een productiecyclus, (tot 4 maanden), is voorraadvorming noodzakelijk en kapitaalintensief, zeker als in tijden van groei geanticipeerd moet worden op een moeilijk voorspelbare vraag. Verder zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van enkele nieuwe verpakkingsvormen, die een breder toepassingsgebied ontsluiten en het registreren in een aantal nieuwe markten. Sommige van deze markten vragen een uitgebreide registratie in validering/certificering die significante kosten met zich mee kunnen brengen in de vorm van leges van de lokale inspecties en lokale consultancy-kosten.

Taureon heeft een totaal investeringsprogramma voor de komende 2 jaar van € 1.000.000,-. Een onderdeel daarvan is deze leningaanvraag.

Ondernemer

Dick van Kalkeren (1964) heeft na het behalen van een Master aan de Wageningen Universiteit & Research (WUR), zijn professionele carrière doorgebracht bij diverse nationale en internationale farmaceutische bedrijven. (Syntex Corp, Altana AG.) Hij was daar verantwoordelijk voor marketing en sales. Van 2004 tot 2006 was Dick verantwoordelijk voor werving en screening van deelnemers aan patiënten-studies bij Pharma Bio Research. In 2006 is Dick, middels een management buy-in, eigenaar geworden van Taureon B.V., de rechtsopvolger van BioProf en MediProf. Dick is M.Sc. Molecular Sciences (WUR) en heeft een MBA van Nyenrode University en de Simon Business School (Rochester NY, USA)

Harry Boele (1959) is na een aantal jaren accountancy, een positie als CFO bij een reclamebureau en een vergelijkbare positie bij een joint venture van Vendex International en Hoogovens, lange tijd werkzaam geweest in de elektriciteitssector in Nederland. Harry is zeer nauw betrokken geweest bij de privatisering van de energieproductie in Nederland en de daaropvolgende liquidatie van de gezamenlijke onderneming SEP. Het huidige Tennet is daar onder andere uit voortgekomen. Na een verblijf als CFO van een telecom start-up in Duitsland is Harry nu mede-aandeelhouder van de Taureon Groep. Harry heeft een MBA van Nyenrode University en de Simon Business School (Rochester NY, USA)

Beide ondernemers voeren een gezamenlijk management, zonder hiërarchische indeling, waarbij Dick zich richt op de sales en Harry de zorg heeft voor interne (financiële) organisatie. 

Onderneming

Kernprofiel 
De Taureon Group houdt zich bezig met het produceren en distribueren van hoogwaardige Medical Devices. Een Medical Device is alles wat geen farmaceutisch product is, oftewel geen werkzame chemische stof heeft. Taureon is “Legal Manufacturer” van een aantal producten. Dit betekent dat Taureon verantwoordelijk is voor het volledige proces van certificering en productie. Taureon is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 13485. Het belangrijkste product hier is Taurecol® (www.taurecol.com), een hemostaticum gemaakt van dierlijk (bovine) collageen. Het is een product in de hoogste veiligheidsklasse en wordt gebruikt in vrijwel elke Nederlandse operatiekamer. Naast deze eigen producten levert Taureon een groot aantal, voornamelijk chirurgische, producten aan ziekenhuizen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Uniek in dit verband is dat Taureon, als een van de zeer weinige commerciële ondernemingen, een licentie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft voor het binnen de EU verhandelen van menselijk donormateriaal.

Doelgroep
Taureon levert uitsluitend aan ziekenhuizen (operatiekamers) in de Benelux, Frankrijk en Duitsland, of via distributeurs in landen buiten het eigen bereik. Aan deze distributeurs worden hoge eisen gesteld. Taureon positioneert zichzelf als een leverancier van kwalitatief hoogwaardige producten aan distributeurs die dezelfde visie hebben.

Missie en visie
De missie van Taureon is een hoogwaardige partner te zijn voor snijdende specialisten met een samenhangend portfolio van relevante en state of the art producten. Taureon wil hierbij voldoen aan alle (snel in complexiteit toenemende) richtlijnen en certificeringseisen die op dit gebied gelden. Dit laatste zorgt voor steeds meer onderscheidend vermogen, zeker voor kleine en middelgrote ondernemingen in deze branche. Taureon is er van overtuigd dat betrouwbaarheid, integriteit en kennis van zaken een langdurige relatie met de klanten oplevert.

Positionering in markt 
Taureon bevindt zich met haar producten bij de “specialties”: niet het gebied van de grote aantallen met lage marge, maar niche-producten die zich onderscheiden op (kosten-) effectiviteit. Met sommige producten, zoals Taurecol, komt Taureon enigszins in het vaarwater van de grote multinationals, maar met het donormateriaal is Taureon in Nederland voor een aantal producten de unieke aanbieder.

Concurrentiepositie 
Taureon gebruikt, naast het traditionele instrument van een deskundige buitendienst, een netwerk van Key Opinion Leaders (vanuit diverse chirurgische medische specialismen) waarmee op regelmatige basis van gedachten wordt gewisseld over ontwikkelingen in de markt, potentiële nieuwe indicaties voor producten en aanvullingen op de portfolio.

Ook voor nieuwe varianten van producten wordt van hun input gebruik gemaakt. Cycli in deze wereld zijn lang, dat betekent dat de drempel voor een nieuwe toetreder erg hoog ligt. Als Taureon blijvend in staat is het niveau van haar producten en diensten hoog te houden en de relaties binnen de sector goed onderhoudt, bouwt men ook krediet op. Taureon wordt erkend als deskundig en betrouwbaar. Dat uit zich vervolgens ook in de producten die aangeboden worden voor distributie. Taureon heeft onlangs een contract getekend voor distributie van apparatuur en toebehoren voor een nieuwe methode voor het verwijderen/vernietigen van tumoren in lever en prostaat. Taureon gaat dit doen in Duitsland, de Benelux en Frankrijk.

Wat wordt bereikt met de financiering
Enerzijds zullen de middelen aangewend worden voor voorraadfinanciering. Voor Taurecol wordt op dit moment met een groot aantal distributeurs overeenkomsten gesloten voor distributie in nieuwe landen. Dit maakt de afzet voor de komende tijd onvoorspelbaar. Het is dus zaak om een ruime marge in de voorraad aan te houden om de leveringszekerheid op peil te houden. Omdat een productiecyclus 3 tot 4 maanden duurt is het niet mogelijk heel erg snel op grote veranderingen in de vraag te reageren. Anderzijds start Taureon zelf registratietrajecten in een aantal grote landen om eigenaar van de registratie te blijven, ook als uiteindelijk een lokale partner wordt aangetrokken voor de distributie. Voor landen als Japan en de VS zijn dit kapitaalintensieve trajecten.

Een derde investeringsdoel is het ontwikkelen van enkele nieuwe verpakkingsvormen van het product, waarmee de toepassingsgebieden verder worden vergroot.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Voorraadvorming € 150.000,-
Registratie nieuwe exportlanden € 200.000,-
Ontwikkeling nieuwe vormen € 75.000,-
Onderhoud certificering/investeringen*  € 100.000,-
Totaal ** € 525.000,-
Huidige eigen middelen  € 125.000,-
Lening via Collin Crowdfund*** € 400.000,-

* Het verkrijgen van een registratie in Japan of de VS is een proces van 6 tot 18 maanden en bestaat voornamelijk uit het betalen van leges, het (regelmatig) aanleveren van informatie, audits (op kosten van Taureon) en geduld uitoefenen. Het hangt van het aantal vragenrondes en de intensiteit van de audit af wat de uiteindelijke kosten van de registratie zullen zijn. De bovengenoemde bedragen behoren bij het pessimistische scenario. In de omzetprognoses zijn de potentiële revenuen na geslaagde registratie niet meegenomen.

** Taureon heeft een totaal investeringsprogramma voor de komende 2 jaar van € 1.000.000,-. Een onderdeel daarvan is deze leningaanvraag.

*** Om de registratie direct in gang te zetten in beide landen is de beoogde financiering € 400.000,-. Er kan eventueel worden volstaan met een lening van € 300.000,-. Registratie zal dan in één van de twee landen later plaatsvinden en de daarmee samenhangende kosten zullen uit het netto cashflowoverschot van 2017 en/of 2018 worden gefinancierd. 

Leenbedrag: € 400.000,- met een ondergrens van € 300.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

 Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Dick van Kalkeren Beheer B.V., Harry Boele Beheer B.V., Iodeon B.V., Taureon Productie B.V., Cure & Care Solutions B.V., Taureon B.V., Taureon Deutschland GmbH en JBMC (Taureon France) SAS.
  • De heer H.A. Boele geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde. 
  • De heer D. Van Kalkeren geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De lening van J. Struijk ter hoogte van € 125.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening wordt de rente betaald en is aflossing toegestaan, mits de solvabiliteitsratio (volgens berekening Collin Crowdfund) minimaal 35% is. 
  • De lening van H.A. Boele ter hoogte van € 122.750,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening wordt de rente betaald en is aflossing toegestaan, mits de solvabiliteitsratio (volgens berekening Collin Crowdfund) minimaal 35% is. 
  • De lening van Harry Boele Beheer B.V. ter hoogte van € 18.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd wordt de rente betaald en is aflossing toegestaan, mits de solvabiliteitsratio (volgens berekening Collin Crowdfund) minimaal 35% is.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van genoemde debiteuren mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal op geconsolideerd niveau conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. 

ABN-Amro Bank N.V. verstrekte een kredietfaciliteit groot € 200.000,-, per kwartaal te verlagen met € 50.000,- voor het eerst op 1 juli 2017. De zekerheden die de bank houdt zijn:

  • Pandrecht op voorraden, inventaris, vorderingen, en intellectuele eigendomsrechten;
  • Borgstelling groot € 100.000,- door de heer D. van Kalkeren;
  • Borgstelling groot € 100.000,- door de heer H.A. Boele;

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Dick van Kalkeren Beheer B.V. , Harry Boele Beheer B.V., Cure& Care Solutions B.V. met een Laag risico, Iodeon B.V. , Taureon Productie B.V. met een Verhoogd risico en Taureon B.V., met een Aanzienlijk risico. Als we de kwalificatie van de verschillende bedrijven in ogenschouw nemen, hebben wij voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico vastgesteld.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de geconsolideerde (dit zijn de 2 holdings samen), definitieve cijfers 2016 en prognoses 2017 en 2018. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
Afgelopen boekjaar realiseerde de Taureon Groep een omzet van € 3.387.000,- en een netto cashflowoverschot van € 614.000,-. Na realisatie van de prognose 2017 zal de omzet stijgen naar ruim € 3.600.000,-. Door hogere aflossingen en investeringen zal het netto cashflow overschot naar verwachting dalen naar circa € 227.000,-. De score komt daarmee nog steeds uit op Goed. Voor 2018 prognosticeert Taureon Groep een omzet van circa € 4.437.000,- en een netto cashflowoverschot van ruim € 188.000,-. Hierin zijn extra aflossingen op de achtergestelde leningen opgenomen (op basis van de gestelde solvabiliteitseis) en extra investeringen. Hiermee is het totale investeringsprogramma voor de komende 2 jaar van € 1.000.000,- volledig opgenomen in de kasstroom van 2017 en 2018. De prognoses zijn onder meer gebaseerd op serieuze interesse van distributeurs. Wij hebben de score voor de rentabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende, omdat bovengenoemde prognoses nog daadwerkelijk gerealiseerd dienen te worden. 

Solvabiliteit
Als gevolg van forse afschrijvingen goodwill is er per ultimo 2016 sprake van een negatief vermogen. Taureon Productie heeft de IP van het product Taurecol (geschat op een waarde van € 2.500.000,-) niet geactiveerd in de balans. Deze prijs is enkele jaren geleden door een potentiële koper geboden. Als wij voorzichtigheidshalve uitgaan van waardering van de IP op een bedrag van € 1.500.000,- is er sprake van een solvabiliteit (na financiering) van ruim 27% op een balanstotaal van € 1.877.000,- per ultimo 2016. Na realisatie van de prognose 2017 zal de solvabiliteit bij deze waardering uitkomen op ruim 44%. Wij hanteren de score Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2016 1,0 hetgeen een score Voldoende impliceert. De current ratio zal na realisatie van de prognose 2017 uitkomen op 1,5 ofwel score Goed. Wij stellen ondanks de verwachte verbetering de score voor liquiditeit voorzichtigheidshalve vast op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9837 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2017 om 20:38
investeerder-37105 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2017 om 20:33
investeerder-15013 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-06-2017 om 20:32
investeerder-35314 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2017 om 20:24
investeerder-2407 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-06-2017 om 20:16

Reacties

Investeerder – 16219
22-06-2017 11:25
Wat was de reden voor de forse afschrijvingen goodwill?

H.A. Boele
22-06-2017 11:50
Beste investeerder,

De afschrijving goodwill betreft de reguliere boekhoudkundige afschrijving in 10 jaar van de goodwill die betaald is bij de overname in 2006. Dit was een bedrag van 1,8 mln. De boekwaarde per ultimo 2016 was nog € 27.000,- Deze goodwill reflecteert eigenlijk de waarde van de IP van dit product dat destijds al in de rechtsvoorganger aanwezig was.

Met vriendelijke groet
Harry Boele

Investeerder – 35998
22-06-2017 11:50
Ik kom een lening tegen : ” De lening van J. Struijk ter hoogte van € 125.000,- wordt achtergesteld ……. ” Wie is dhr. Struijk en wat is zijn positie/belang ” mvg.

H.A. Boele
22-06-2017 12:27
Beste investeerder,

Dit is een informal investor uit het persoonlijke netwerk, deze heeft geen bijzondere positie.

Vriendelijke groet,
Harry Boele

Investeerder – 25610
22-06-2017 12:27
Waarom worden de aandeelhoudersleningen, waarop rente wordt betaald en waarop wordt afgelost, als achtergesteld aangemerkt? Naar mijn mening is een lening achtergesteld als de aflossing plaatsvindt nadat andere leningen zijn afgelost.

Collin Crowdfund
22-06-2017 13:04
Beste investeerder,

Een achtergestelde lening is een lening waarbij de schuldeisers in het geval van een faillissement van de debiteur worden achtergesteld. Hiermee komen de achtergestelde schuldeisers in een faillissement in de volgorde van schuldeisers dus achter de concurrente (gewone) schuldeisers. In deze case geldt dat J. Struijk, H.A. Boele en Harry Boele Beheer B.V. hun uitgegeven leningen achterstellen, hiermee zijn zij een achtergestelde schuldeiser. De investeerders van Collin Crowdfund zijn in deze case de concurrente (gewone) schuldeisers. Contractueel is er met de achtergestelde crediteuren overeengekomen dat er gedurende de looptijd van de achtergestelde lening rente mag worden betaald. Verder mag er pas worden afgelost indien de solvabiliteitsratio minimaal 35% is én na aflossing blijft.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer
Harry Boele
Dick van Kalkeren

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas