30221

The Famous Bakery B.V.

€ 200.000  |  7,5% rente  |  39 maanden  Investeerders: 192 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 31-10-2018 in 1 uur volgeschreven door 192 investeerders

Samenvatting

The Famous Bakery B.V. is op 1 april 2015 opgericht door Hendrik Kishoen Misier. De activiteiten bestaan uit de verkoop van cheesecakes, cupcakes, layer cakes, sauzen en poedermixen uit de Verenigde Staten. Voor de meeste producten hebben zij de licenties voor Europa, Scandinavië, Engeland en Turkije. Zij werken samen met de partners Ghirardelli®, Dobla® en Villeroy & Boch®.

Sinds 1990 heeft Hendrik Misier een eigen administratiekantoor met vijf man personeel. Hij verzorgt de financiële taken van The Famous Bakery en zijn zoon Albert Kishoen Misier is verantwoordelijk voor de verkoop. Hendrik Kishoen Misier is 100% aandeelhouder van The Famous Bakery B.V. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 300.000,-. Daarvan wordt € 100.000,- middels een achtergestelde lening van Stichting Misier ingebracht. Stichting Misier is een stichting die het familievermogen van de familie Misier beheert. Hendrik is de bestuurder van de stichting. Er is sprake van een gezonde financiële positie van de stichting. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 39 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij zijn. Daarna geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft The Famous Bakery B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteur is The Famous Bakery B.V. De heer H.S. Kishoen Misier geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 135.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- op het woonhuis van de ondernemer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Bank of Scotland ter hoogte van € 330.000,-. Op basis van een onlangs uitgevoerde taxatie heeft het woonhuis een marktwaarde van € 410.000,- en is de restschuld bij Bank of Scotland € 330.000,-.De leningen van Stichting Misier ter hoogte van in totaal € 233.111,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring inzake een solvabiliteitsratio van minimaal 40% overeengekomen. Ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van A.R. Kishoen Misier voor een bedrag van € 200.000,- en wordt de voorraad van The Famous Bakery B.V. verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Momenteel kan The Famous Bakery de vraag van haar afnemers niet geheel invullen. Het aantal opdrachten neemt snel toe, waardoor er een financieringsbehoefte is ontstaan. De Amerikaanse producent The Cheesecake Factory Bakery ® vraagt bij al haar afnemers op het moment van bestelling de volledige betaling, anders worden de bestelde producten niet geleverd. De totale productie- en levertijd bedraagt circa acht weken. De bij Collin aan te trekken lening zal worden besteed om in de afzet en voorraadbehoefte te voorzien. 

Ondernemer

Hendrik Kishoen Misier (1958) heeft sinds 1990 een administratiekantoor waar vijf mensen werkzaam zijn. De activiteiten bestaan uit het adviseren van bedrijven op fiscaal en financieel gebied, voeren van administratie, lonen en fiscale aangiftes voor ruim 100 bedrijven. Zijn kernkwaliteiten zijn kwaliteitsbewaking en directievoering. De inkomsten uit het administratiekantoor zijn voor Hendrik voldoende om in privé te voorzien.

Zoon Albert (1979) is voor The Famous Bakery het gezicht naar buiten en heeft, na de studie hbo Commerciële Economie, in diverse branches ervaring opgedaan. 

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Vanaf de oprichting van The Famous Bakery in 2015 is er veel bekendheid gegeven aan de cheesecakes in Europa, Scandinavië, Engeland en Turkije.
De cheesecake komt oorspronkelijk uit Detroit. Rond 1940 is het bedrijf The Cheesecake Factory Bakery® opgericht.

Door het enthousiasme van mensen die The Cheesecake Factory®- restaurants in de VS hebben bezocht, zijn Hendrik en zijn zoon Albert op het idee gekomen om de cheesecakes naar Europa te halen. De doelgroepen zijn groothandels, koffieketens, restaurants, hotels, cateraars, supermarkten, cash & carry’s, inflightservices en cruiseschepen.

Missie en doelstellingen
De missie van The Famous Bakery is dat zij niet alleen de Nederlandse markt, maar de hele Europese markt willen voorzien van hun producten. Het bedrijf wil de manier waarop de consument desserts eet, veranderen met het motto: "Enjoy the sweetness of exclusivity”.

Op termijn overweegt The Famous Bakery, als het product verder aanslaat, om ook een franchiseformule op te starten: The Cheesecake Café. Om dit te doen heeft de The Famous Bakery de benodigde licenties, maar ook de steun van de Amerikaanse producent. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Voor de producten die The Famous Bakery importeert, heeft zij de licenties. Hierdoor kan zij zich onderscheiden van de concurrentie. Andere sterke punten zijn:

  • De cheesecake is een Amerikaans product en wordt ook op Amerikaanse bodem geproduceerd. Dit leidt tot een stukje Amerikaanse cultuurbelevenis in Europa. 
  • Iedere cheesecake heeft exact dezelfde samenstelling en smaak. Hierdoor weet de afnemer wat zij kan verwachten en dat geeft een vertrouwd gevoel bij de ervaring van de cheesecake.
  • De lange houdbaarheid. Als de cheesecake bevroren is, is deze 11 maanden vanaf productiedatum houdbaar. Ontdooid is de cheesecake nog vijf dagen houdbaar. 
  • De cheesecake komt van een bestaand sterk merk (The Cheesecake Factory®).

Structuur 
Hendrik Kishoen Misier is 100% aandeelhouder van The Famous Bakery B.V.

Binnen de onderneming zijn er verder geen andere langlopende financieringen.

Financieringsbehoefte

Inmiddels zijn er een aantal grote afnemers gecontracteerd en benaderd die graag de producten willen kopen. De producten dienen op moment van bestelling te worden betaald aan de Amerikaanse producent die niemand in de keten leverancierskrediet geeft.

Investeringsoverzicht

Aankoop voorraad en werkkapitaal               € 300.000,-
Achtergestelde lening van Stichting Misier € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund                         € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 39 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij en daarna geldt een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Door de huidige kleinschaligheid en samenstelling van de juiste vakmensen zijn alle betrokkenen binnen het bedrijf van elkaars werkzaamheden op de hoogte. De continuïteit is hierdoor gewaarborgd. 
Crown Finance verzorgt de factoring en de afnemers zijn via Atradius (krediet)verzekerd. De niet te verzekeren afnemers dienen vooruit te betalen. Hierdoor is het debiteurenrisico afdoende afgedekt. Alle transporten en voorraden zijn verzekerd tegen gebruikelijke voorwaarden.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is The Famous Bakery B.V. 
  • De heer H.S. Kishoen Misier geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 135.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde. Deze borgstelling wordt deels gesecureerd door een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- op het woonhuis te Nieuwegein. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Bank of Scotland ter hoogte van € 330.000,-. Op basis van een onlangs uitgevoerde taxatie heeft het woonhuis een marktwaarde van € 410.000,- en is de restschuld bij Bank of Scotland € 330.000,-.
  • De leningen van Stichting Misier ter hoogte van € 233.111,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op de achtergestelde leningen mag worden afgelost wanneer de solvabiliteit van The Famous Bakery B.V. minimaal 40% bedraagt. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van The Famous Bakery B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van zoon A.R. Kishoen Misier voor een bedrag van minimaal € 200.000,-. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van The Famous Bakery B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor The Famous Bakery B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de jaarcijfers over 2017 en prognoses voor 2018 en 2019. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In het boekjaar 2017 realiseerde The Famous Bakery een omzet van € 519.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot € 18.000,-. Inmiddels zijn er enkele grote afnemers gecontracteerd, waardoor in 2018 de geprognosticeerde omzet grotendeels geborgd is en een omzet van € 1.655.000,- wordt geprognosticeerd. De prognose 2018 is gebaseerd op in totaal dertien uit te leveren containers cheesecakes. Hiervan zijn er vier inmiddels uitgeleverd en zullen er negen containers worden uitgeleverd in Q4 2018. Het netto cashflowoverschot 2018 (na financiering) zal na realisatie van de prognose uitkomen op € 223.000,-. In boekjaar 2019 wordt een verdere stijging voorzien van de omzet en zal na realisatie van de prognose het cashflowoverschot uitkomen op € 210.000,-. The Famous Bakery mag bij een solvabiliteit groter dan 40% de achtergestelde lening aan de stichting Misier aflossen. Dit drukt op het alsnog positieve netto cashflowoverschot. Hoewel er al meerdere contracten zijn afgesloten die de prognose onderbouwen, moet de prognose nog gerealiseerd worden. Wij hebben de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2017 bedroeg de solvabiliteit circa 7,5% bij een balanstotaal van € 538.000,- hetgeen een score Matig impliceert. Stichting Misier heeft begin 2018 een additionele achtergestelde lening van € 100.000,- verstrekt, waardoor de solvabiliteit steeg naar ruim 20%. Om deze reden hebben wij de score voor Solvabiliteit vastgesteld op Voldoende. In boekjaar 2018 stijgt de solvabiliteit na realisatie van de prognose naar ruim 30% bij een balanstotaal van € 877.000,- waardoor de score zal uitkomen op Ruim voldoende. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) kwam ultimo 2017 uit op 1,0 en daarmee komt de score uit op Voldoende. Na inbreng van € 100.000,- aan additioneel risicodragend vermogen en na realisatie van de prognose 2018, zal de score naar verwachting uitkomen op 1,7. Wij hebben de score voor de Liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende omdat een substantieel deel van de liquiditeit “vastzit” in de aanbetaling van voorraad.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders die minimaal een bedrag van € 1.500,- investeren, ontvangen een doos met 14 cheesecake puntjes.
De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43996 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2018 om 11:07
investeerder-14014 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2018 om 11:07
investeerder-46229 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2018 om 11:06
investeerder-40390 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2018 om 11:06
investeerder-60994 heeft € 500 geïnvesteerd.
31-10-2018 om 11:05

Ondernemer

Albert en zijn vader Hendrik Misier

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas