28044

TMCS Nederland

€ 150.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 193
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 193 investeerders

Samenvatting

Transport Management Consultants & Surveyors (Nederland) B.V. (TMCS) heeft een unieke oplossing ontwikkeld voor de problemen die worden veroorzaakt door vluchtelingen en immigranten. Vluchtelingen en immigranten reizen aan boord van vrachtwagens die vanuit Continentaal Europa naar het Verenigd Koninkrijk rijden en “besmetten en beschadigen” tijdens deze reis vaak de geladen cargo. TMCS kan de chauffeurs, de transporteurs, de belanghebbenden bij de lading en de verzekeraars helpen om per geval duizenden euro’s aan onkosten te besparen.

Het concept stoelt op 2 principes: 

  1. Een snelle check van de vracht (Q&D), waarbij al dan niet wordt vastgesteld dat de lading beschadigd of gecontamineerd werd.
  2. Wanneer bij 1 contaminatie wordt vastgesteld, een volledige ‘state of the art’ survey in een locatie, waar daarnaast ook adequate behandeling en/of verwerking van zowel de gecontamineerde als de overblijvende gezonde lading wordt gegarandeerd.

Dit alles tegen een fractie van de huidig gangbare kosten, voor een dienstverlening die niet eens vergelijkbaar is.
De eigenaar van TMCS is de heer Erik van de Sande. Hij is samen met zijn zoon ook eigenaar van TMCS bvba in België. Deze onderneming verzorgt schade-expertises binnen de transportsector met als specialisme Afrika en India.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 184.000,-, waarvan de ondernemer € 34.000,- voor zijn rekening neemt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert TMCS Nederland B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score overall is Voldoende. De eigenaar, de heer Erik van de Sande, geeft een persoonlijke borgstelling af  ter hoogte van € 150.000,-. Op dit moment is deze als materieel te kwalificeren. De heer Van de Sande stelt tevens zijn lening ter hoogte van € 34.000,- achter jegens de investeerders van Collin. Er wordt een notarieel mandaat afgegeven ter vestiging van een 2e recht van hypotheek van € 150.000,- op het woonhuis in Kontich (België).

Leendoel

De lening bij Collin wordt gevraagd ten behoeve van de opstart van de onderneming in Nederland. De investeringen betreffen ICT, marketing en sales, personeelskosten en voorfinanciering van de kosten van de samenwerking met Oakland Invicta Ltd. in het kader van de Quick Cargo Surveys die uitgevoerd zullen worden op de uitgekozen locatie in Maidstone (V.K.).

Ondernemer

Erik van de Sande (54 jaar) is bedrijfseconoom transport en juridische zaken. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met schade-expertise in de transportsector. Hij was voorheen CEO bij Africa Marine Surveys in Antwerpen. Hij is tegenwoordig de eigenaar van zijn eigen schade-expertise en adviesbureau TMCS bvba, gespecialiseerd in de transportsector. Hij beschikt over hoogwaardige kennis van het vak en heeft ervaring in het leiden van verschillende bedrijven. Erik beschikt over een uitstekend internationaal netwerk van transport en assurantiebedrijven.

Erik Van De Sande heeft zeer uitgebreide ervaring op het gebied van transport en schadeverzekeringen. Hij kent alle transportbedrijven in Nederland en België. Daarnaast heeft hij contacten met alle grote verzekeraars/brokers in Europa. Hij is bij diverse bedrijven in deze branche in Antwerpen werkzaam geweest, en heeft ook gewerkt voor IFSA in Le Havre en General Maritime Transport in Hongkong.

Erik van de Sande was vroeger onder andere werkzaam bij ELAN N.V. te Antwerpen waar hij de functie van managing director vervulde. De aandeelhouders van dit bedrijf hebben destijds (2003) zelf besloten faillissement aan te vragen. De heer van de Sande had geen specifieke rol in het faillissement. Er zijn door de curatoren geen onregelmatigheden gerapporteerd en dhr. Van de Sande is ook nooit betrokken geweest bij de afhandeling van het faillissement. De heer van de Sande is verder nooit betrokken geweest, noch zakelijk, noch in privé bij een liquidatie of faillissement van een onderneming.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Het betreft een nieuwe activiteit die een oplossing wil bieden aan een actueel (internationaal) probleem, waarmee veel transportfirma’s tegenwoordig worden geconfronteerd. TMCS heeft een unieke propositie ontwikkeld voor schade-expertise op vrachtwagens die schade hebben geleden als gevolg van vluchtelingen, die aan boord de overtocht naar Engeland wilden maken.

De toegevoegde waarde van TMCS bestaat uit kostenbesparingen zoals:

  • Goedkopere schade-expertise (50%) dan de gemiddelde concurrent doordat ze een goede locatie hebben in Maidstone (Engeland). 
  • Aanzienlijke beperking van alle vervolgschade ten gevolge van het vermijden van nutteloze reizen, waardoor kilometerkosten en loonkosten drastisch verlaagd worden.
  • Terugbrengen van de vertragingen tot wel 90%.
  • Schadeclaims die door reconditionering van de beschadigde goederen tot gemiddeld 15% kunnen worden teruggebracht. Dit is mogelijk omdat transporteurs op de locatie van de inspectie gebruik kunnen maken van de diensten die bij gebruikelijke schade-inspecties niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) uitladen om te bepalen of een deel van de lading nog bruikbaar is. Door samenwerking met Border Security en Oakland Invicta vervallen boetes van ruim € 2.000,- per illegaal dankzij de grondige controle door TMCS in Maidstone .

TMCS kan er hierdoor voor zorgen dat de chauffeurs, de transporteurs, de ladingbelanghebbenden en de verzekeraars duizenden euro’s aan onkosten besparen tegen een fractie van de kosten. Doelgroepen zijn verzekeringsmaatschappijen in geheel Europa en transporteurs in Nederland, België, Duitsland, Zuid-Europa (met name Spanje) en Oost-Europa/Baltische staten.

Doelstellingen
TMCS heeft als doel het helpen oplossen van de problemen die worden veroorzaakt door vluchtelingen die in vrachtwagens vanuit Continentaal Europa naar het Verenigd Koninkrijk willen komen. Over 3 jaar verwacht men 500 standaard expertises, 150 uitgebreide expertises en 8500 Quick Cargo Surveys controles te kunnen uitvoeren. Daarnaast wil TMCS in de komende jaren in samenwerking met andere organisaties ook kijken naar het welzijn van de chauffeurs die vaak door de beangstigende situatie (wegversperringen, bedreigingen etc.) getraumatiseerd worden.

Positionering in markt 
TMCS is meteen marktleider en zal dit de komende jaren naar verwachting ook blijven omdat zij met Oakland Invicta een unieke geografische positie langs de M20 bij Maidstone heeft met een Distress Load Management Center op enkele kilometers afstand. Er zijn geen directe alternatieven voor de concurrentie om zich hier ook te vestigen. TMCS heeft al samenwerkingen met verzekeraars en transporteurs in Europa. Oakland Invicta heeft goede connecties in het Verenigd Koninkrijk waardoor een concurrent achterstand heeft met het opbouwen van een Europees netwerk van relaties. Zoals eerder vermeld heeft TMCS een uitgekiend fixed fee beleid en is er een afspraak met Border Security over de amnestieregeling voor chauffeurs. Tenslotte heeft TMCS een methode ontwikkeld waarmee er, binnen de HACCP-regelgeving, zo veel mogelijk goederen kunnen worden behouden.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
In tegenstelling tot de concurrenten richt TMCS zich op het voorkomen en beperken van schade, onkosten en advisering. De kosten van de schade-expertise van TMCS wijkt in sterke mate positief af door het gebruik van fixed prices ten opzichte van de sterk uiteenlopende uurtarieven van de concurrenten. Bovendien heeft TMCS een bijkomend kostenvoordeel omdat zij op locatie gevestigd is en permanent aanwezig. Dit in tegenstelling tot andere experts die vaak lange afstanden moeten afleggen naar de beschadigde goederen toe.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht  
ICT/hardware € 27.000
Marketing/sales € 30.000
Personeel € 60.000
Kantoor € 20.000
Voorfinanciering BTW € 20.000
Voorfinanciering kosten Oakland Invicta Quick Cargo Survey € 25.000
Onvoorzien € 2.000
Totale investering € 184.000
Eigen inbreng (achtergestelde lening) € 34.000
Lening via Collin Crowdfund € 150.000

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Transport Management Consultants & Surveyors Nederland B.V.
  • De heer E. van de Sande geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Er wordt op het woonhuis van de ondernemer met het adres Pronkenbergstraat 33 te Kontich een Notarieel mandaat via een Belgische Notaris afgegeven. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment rust er een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 190.000,- op het woonhuis. De verwachte verkoopwaarde is ruim € 500.000,-.
  • De lening van de heer E. van de Sande ter hoogte van € 34.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossingen op deze achtergestelde lening zijn toegestaan zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of hoger is. De rente wordt betaald.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op het bedrijfsplan van de onderneming met daarin de prognoses over 2017, 2018 en 2019. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
2017 betreft slechts enkele maanden exploitatie en geeft geen representatief beeld. De cashflow komt per ultimo dan ook uit op een licht negatieve cashflow. Hier is in de financiering rekening mee gehouden en hierdoor is er mede dankzij de eigen inbreng sprake van een positief netto cashflowoverschot van ruim € 40.000,- volgens prognose. Voor het eerste volledige jaar 2018 wordt na een omzet van € 360.000,- een netto cash flowoverschot verwacht van € 81.000,-, hetgeen een score Excellent impliceert. Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden hebben wij de rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Bij de openingsbalans van € 184.000,- is de solvabiliteit 18% (score Voldoende) en deze daalt door de ingecalculeerde aanloopverliezen naar ruim 13% bij een balanstotaal van € 181.000,- per eind 2017 (score Matig). Na het eerste volledige jaar 2018 wordt een solvabiliteit verwacht van ruim 41% bij een balanstotaal van € 317.000,- door winsttoevoeging en aflossing op de lening via Collin Crowdfund. De score van de solvabiliteit komt dan uit op Goed. Omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, hebben wij de score van de solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio komt per ultimo 2017 uit op 4,1 wat een score Excellent betekent, echter deze score is vertekend door de wat ruimere financiering. Dat geldt overigens ook voor de daaropvolgende jaren. Wij hebben, mede omdat de prognose nog gerealiseerd moet worden, de score van de liquiditeit vastgesteld op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44542 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2017 om 11:22
investeerder-26902 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2017 om 11:22
investeerder-16119 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
10-11-2017 om 11:21
investeerder-28486 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2017 om 11:20
investeerder-7050 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-11-2017 om 11:20

Ondernemer

Erik van de Sande

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas