47562

Transformatie kerkgebouw Koog aan de Zaan

€ 1.000.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 802
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-02-2024 in 2 dagen volgeschreven door 802 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
Ondernemer en vastgoedbelegger Guntug Yardimci heeft in de afgelopen 8 jaar een professionele vastgoedportefeuille opgebouwd van 15 objecten met een totale waarde op basis van WOZ-waarden 2022 en taxaties van € 6.800.000,-. De ondernemer is vijf jaar directeur geweest bij het familiebedrijf van zijn ouders met circa 50 medewerkers. In 2018 is hij hier gestopt om zich volledig te kunnen focussen op zijn vastgoed en de ontwikkeling hiervan.

Hij krijgt nu de mogelijkheid om de Gorcumkerk gelegen in een woonwijk in Koog aan de Zaan aan te kopen. De kerk omvat tevens 3.000 m2 grond en heeft 21 parkeerplaatsen. De ondernemer is voornemens om na bestemmingswijziging 27 studio’s te realiseren. De gesprekken zijn reeds gaande met de gemeente, waarbij de gemeente heeft aangegeven een positieve grondhouding te hebben voor de beoogde ontwikkeling. De locatie heeft op dit moment nog een maatschappelijke bestemming en zal tijdens het vergunningentraject (tijdelijk) worden verhuurd. De beoogde huurstroom bedraagt € 96.000,- op jaarbasis gelijk aan de netto markthuur conform het taxatierapport. Er zijn meerdere partijen geïnteresseerd om op korte termijn te huren. 

De te verstrekken lening door Collin Crowdfund is volledig hypothecair gedekt, met een Loan to Value (LTV) van 80% op de waarde in de huidige staat. Daarnaast is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de financiering en is er een forse overwaarde van ruim € 2.100.000,- aanwezig in de vastgoedportefeuille. Vanuit de huidige huurinkomsten resteert er een vrije kasstroom van € 98.000,- na financieringslasten van de lening via Collin Crowdfund. De rente en exploitatielasten kunnen daarmee (ook zonder tijdelijke verhuur van de kerk) ruimschoots gedragen worden en is er na financiering nog minimaal € 400.000,- aan liquiditeiten beschikbaar voor eventuele tegenvallers. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.250.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,-. De looptijd is 36 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is niet van toepassing vanwege de hoofdelijkheid in privé. De overall Collin Credit Score is Goed. 

  • De geldnemer is O.G. Yardimci. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op zijn vastgoedportefeuille van ruim € 2.100.000,- en de aanwezige liquide middelen van minimaal € 400.000, na financiering;
  • Er wordt eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het kerkgebouw met onder en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden met als adres Boschjesstraat 115, 1541 KH te Koog aan de Zaan, kadastraal bekend als sectie C nummer 5938 te Koog aan de Zaan, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.250.000,- in de huidige staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-01-2024.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het kerkgebouw met onder en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden met als adres Boschjesstraat 115, 1541 KH te Koog aan de Zaan, kadastraal bekend als sectie C nummer 5938 te Koog aan de Zaan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om na 9 maanden na startdatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden);
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Leendoel

De lening wordt verstrekt voor de aankoop van het onroerend goed aan de Boschjesstraat 115 in Koog aan de Zaan. 

Ondernemer

Guntug Yardimci (32 jaar) is na zijn HBO opleiding Small Business & Retail Management op jonge leeftijd directeur geworden van het familiebedrijf Bayar Cleaning & Fixing. Hij komt uit een ondernemersgezin en het bedrijf is van zijn ouders. Het bedrijf heeft meer dan 50 medewerkers en Guntug was volledig verantwoordelijk voor de onderneming, waarbij het bedrijf actief is in de schoonmaak en het onderhoud van bedrijfsmatig onroerend goed. 

Door zijn rol binnen het bedrijf kwam hij in aanraking met de vastgoedbranche en kon hij zijn ondernemende karakter verder ontwikkelen. In 2016 kocht hij zijn eerste beleggingspand aan en vanaf dat moment is hij een vastgoedportefeuille gaan opbouwen wat zo goed liep dat hij in 2018 is gestopt als directeur van het familiebedrijf en zich volledig is gaan richten op commercieel verhuurd vastgoed en projectontwikkeling.

Onderneming

Geldnemer heeft inmiddels een vastgoedportefeuille opgebouwd van 14 panden voor de verhuur en één pand dat momenteel wordt verbouwd en na afronding zal worden doorverkocht. 

De portefeuille van ondernemer is divers. Denk hierbij aan particuliere huurders, zorgcomplexen en bedrijfsmatige verhuur. Grotendeels in de omgeving van Amsterdam, waar het familiebedrijf gevestigd is. Hierbij heeft hij bijna alle aangekochte panden verbouwd en heeft daardoor veel ervaring opgebouwd in verbouwings- en transformatietrajecten.

Boschjesstraat 115, Koog aan de Zaan
Het aangekochte pand betreft een kerk van 810 m2 met 3000 m2 grond perceel en 21 parkeerplaatsen in een woonwijk. Door de taxateur wordt zowel de locatie als de courantheid van het pand voor verhuur of verkoop als goed beoordeelt. De plannen zijn om er 27 studio’s te ontwikkelen voor de verhuur na het verkrijgen van de benodigde vergunning. 

Op dit moment is de bestemming Maatschappelijk en tot voor kort heeft de GGD de locatie gehuurd. De locatie staat te huur op Funda voor € 8.000,- per maand. Er zijn inmiddels meerdere partijen die zich gemeld hebben bij de makelaar om de kerk voor een jaar te mogen huren. 

Tot de te verkrijgen vergunning wordt de locatie tijdelijk verhuurd. Huurstroom wordt door de taxateur ingeschat op circa € 95.000,- op jaarbasis. Dit kan de lasten dragen, maar is niet noodzakelijk vanuit de huurstroom van de bestaande vastgoedportefeuille om de rentelasten te dragen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Boschjesstraat 115 te Koog aan de Zaan € 1.050.000,-
Kosten Koper € 140.000,-
Vergunningstraject en overig € 60.000,-
Totale financieringsbehoefte € 1.250.000,-
Eigen inbreng € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

Leenbedrag: € 1.000.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden, aflossingsvrij

Overige financiers:
De vastgoedportefeuille is grotendeels gefinancierd door de RNHB en NestR. Daarnaast hebben ook Domivest en Tulp Hypotheken een financiering verstrekt. De totale Loan to Value (LTV) bedraagt 69% op basis van de WOZ-waardes van 2022 en taxatierapporten, met een totale vastgoedwaarde van € 6.800.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Gezien de geldnemer een privépersoon betreft is er geen Dun & Bradstreet score aanwezig.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de IB-aangifte 2022, een recent vastgoedoverzicht, koopovereenkomst, kredietovereenkomsten, kadasterinformatie, huurovereenkomsten, het taxatierapport en WOZ waarden per 01-01-2022. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De omzet op basis van de huurinkomsten over 2023 bedraagt € 574.000,-. Na aftrek van de (exploitatie en rente) kosten, privé opnamen en aflosverplichtingen resteert er een netto cashflowoverschot van € 132.000,-. De verwachte omzet na aankoop en financiering op basis van de huurinkomsten bedraagt € 627.000,-, waarbij er voorzichtigheidshalve uit is gegaan van € 30.000,- aan huurinkomsten van het object in huidige staat ten opzichte van een geschatte huuropbrengst van € 96.000,- op jaarbasis. Op basis van de verwachte huur kunnen de financieringslasten van de lening via Collin Crowdfund volledig opgebracht worden, zonder rekening te houden met het cashflowoverschot uit de verhuur. Naar verwachting resteert er over 2024 een netto cashflowoverschot van € 98.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 32% op een totaalbalans van € 8.862.000,-. Dit is gebaseerd op zijn volledige vermogenspositie in privé. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is O.G. Yardimci. De ondernemer is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op zijn vastgoedportefeuille van ruim € 2.100.000,- en de aanwezige liquide middelen van minimaal € 400.000, na financiering;
  • Er wordt eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het kerkgebouw met onder en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden met als adres Boschjesstraat 115, 1541 KH te Koog aan de Zaan, kadastraal bekend als sectie C nummer 5938 te Koog aan de Zaan, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 1.250.000,- in de huidige staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 03-01-2024.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het kerkgebouw met onder en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden met als adres Boschjesstraat 115, 1541 KH te Koog aan de Zaan, kadastraal bekend als sectie C nummer 5938 te Koog aan de Zaan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om na 9 maanden na startdatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden);
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene Voorwaarden). De looptijd van de lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het onroerend goed, als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer (met een overwaarde van ruim € 2.100.000,-) kwalificeren wij de zekerheden als Zeer Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Zeer Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-393031 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 15:40
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 15:31
investeerder-392434 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 15:11
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 15:05
investeerder-135600 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-02-2024 om 15:02

Ondernemer

G. Yardimci

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur