48682

TVH B.V.

€ 125.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 306
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-06-2024 in 6 uur volgeschreven door 306 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam TVH B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering en Werkkapitaal
Datum van oprichting 28-06-2018
Website www.tilborgvloeren.nl

Leendoel

TVH B.V. (Tilborg Vloerverwijdering Holland) is een jong en dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het vakkundig verwijderen en verantwoord afvoeren van diverse soorten vloerbedekkingen. In 2020 heeft bestuurder en enig aandeelhouder Mathijs van Tilborg een werkkapitaal financiering via Collin Crowdfund verkregen, waarvoor de betalingsverplichtingen tot op heden zijn nagekomen.

Vanwege een verbouwing aan het woonhuis die inmiddels is afgerond en een aantal onverwachte gebeurtenissen in de privésfeer, heeft de ondernemer de afgelopen periode liquide middelen geleend vanuit de onderneming (via een DGA rekening-courant verhouding). Hierdoor is een werkkapitaal behoefte ontstaan om de verdere groei van de onderneming op termijn te waarborgen. Daarnaast wil de ondernemer middels deze financiering een tweetal bestaande leningen herfinancieren, waaronder de bestaande lening bij Collin Crowdfund.

Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 65.000
Herfinanciering bestaande leningen* € 60.000
Collin Direct € 125.000

*Hierin inbegrepen is de herfinanciering van de bestaande lening bij Collin Crowdfund met een openstaande restschuld van circa € 24.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • TVH B.V.
  • TVH Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan de Bulkstraat 19, 4265 HP Genderen, kadastraal bekend als sectie D nummer 888 te Aalburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 370.000,- en een openstaande schuld van € 365.511,65 per d.d. 01-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 541.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
 • De heer J.M. van Tilborg (ondernemer) geeft een borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé, waarop tevens hypotheek verkregen wordt.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor TVH B.V. en TVH Holding B.V. zijn beide Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022 en 2023 van TVH B.V. en TVH Holding B.V., alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De vlottende activa bestaan voor € 218.000 uit een vordering op TVH Holding B.V. De holding heeft via een rekening-courant verhouding een vordering van € 239.000 op de ondernemer in privé.

Voor 2024 wordt een resultaat verwacht dat in lijn ligt met het resultaat van 2023, wat is getoetst met tussentijdse cijfers van 2024 tot mei. Het verwachte netto cashflowoverschot voor 2024 bedraagt € 20.000,-.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering TVH B.V.

Activa

  BNI
Vaste activa € 63.000
Vlottende activa € 321.000
Totaal € 384.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 205.000
Langlopende schulden € 105.000
Kortlopende schulden € 74.000
Totaal € 384.000

Winst- en verliesrekening 2023 TVH B.V.

Omzet € 309.000
Bruto winst € 281.000
Kosten € 245.000
Belasting € 6.000
Netto winst € 30.000

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 19:16
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 19:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 19:07
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 19:07
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2024 om 19:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders