39049

Typetuin Brightskills

€ 600.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 497
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 497 investeerders

Samenvatting

In 2014 was Typetuin de eerste lening op het platform van Collin Crowdfund. Ook in 2017 was er een succesvolle campagne. Niet alleen Collin kende intussen een periode van groei en succes, ook Typetuin is gestaag door blijven groeien en is nog altijd marktleider in het segment van klassikale typecursussen. Typetuin verzorgt typecursussen voor kinderen van 8 tot 13 jaar in drie varianten:

 • Klassikaal buiten schooltijd
 • Op school als onderdeel van het lesprogramma
 • Online bij particulieren

In 2019 zijn, in het verlengde van de dienstverlening van Typetuin, nieuwe activiteiten gestart onder de naam Brightskills. Ook deze zijn inmiddels succesvol. 
De gevraagde financiering wordt gebruikt voor het mogelijk maken van een aandelentransactie. Sinds enkele jaren opereren Richard Brouwers en Daniël Mulder vrijwel geheel zelfstandig en hebben zij zich ook bewezen met o.a. de ontwikkelingen binnen Brightskills. Op de lange termijn is het doel dat grootaandeelhouder Klaas Kroot volledig uitstapt. De huidige verkoop van aandelen is een eerste stap in die richting.

Invloed coronavirus
In 2020 was er als gevolg van de coroncrisis sprake van een lager aantal klassikale cursisten bij Typetuin. Dit is echter bijna volledig gecompenseerd door de omzet in de nieuwe activiteiten van Brightskills. Naast de verkoop van licenties voor applicaties voor begeleiding bij dyslexie en dyscalculie nam ook de omzet ‘onderwijs ondersteuningsarrangementen’ toe. Daarbij begeleiden remedial teachers leerlingen op basisscholen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van rekenen en taal. Met de scholen zijn hiervoor contracten afgesloten waarvan de uitvoering in 2021 plaatsvindt.

In de eerste helft van 2021 wordt bij Typetuin een lagere omzet verwacht in ten opzichte van vorig jaar, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door de reeds verkochte producten en arrangementen in Brightskills. Vanaf het derde kwartaal van 2021 verwacht men een normalisatie in de omzet van Typetuin.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn De Typeopleiding B.V., Brightskills Holding B.V. en Pluskomma Holding B.V. i.o.
 • Holding Kroot B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en is evenredig dalend ten opzichte van het openstaande leenbedrag.
 • De heer Carlo Walschots geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en is evenredig dalend ten opzichte van het openstaande leenbedrag.
 • De heer Richard Brouwers geeft een gelijkblijvende persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer Daniël Mulder geeft een gelijkblijvende persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De lening van de aandeelhouders ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De Collin Crowdfund financiering zal worden aangewend voor financiering van de aandelenoverdracht met gewijzigde aandeelhoudersverhoudingen.

Ondernemer

Richard Brouwers is sinds 2014 directeur van Typetuin. Eerder was hij schooldirecteur en werkzaam bij een grote uitgever van leermiddelen. Hij weet dan ook precies wat er speelt in de markt van basisscholen en wat de leerbehoeftes zijn van kinderen. Richard heeft een enorme passie voor ondernemen met Typetuin en heeft een goed team om zich heen gevormd waarmee reeds grote successen zijn geboekt.

Daniël Mulder is digital transformation specialist. Hij heeft een bedrijfskundige- en IT achtergrond. Hij is reeds meer dan 10 jaar zelfstandig ondernemer en heeft vele (MKB) ondernemingen geadviseerd over het inzetten van de juiste digitale middelen om commerciële resultaten te verhogen en bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Hierbij heeft hij ook meerdere grote IT-ontwikkelprojecten gemanaged. Bij Brightskills is Daniël naast de strategie verantwoordelijk voor alle applicaties, websites, de technische systemen en de online communicatiekanalen.

Richard en Daniël worden bijgestaan door Carlo Walschots en Klaas Kroot. Zij brengen een ruime ervaring op het gebied van finance en ondernemerschap in. Sinds enkele jaren opereren Richard en Daniël vrijwel geheel zelfstandig. Richard en Daniël hebben zich ook bewezen met o.a. de ontwikkelingen binnen Brightskills. Op de lange termijn is het doel dat grootaandeelhouder Klaas Kroot volledig uitstapt. De huidge verkoop van aandelen is een eerste stap in die richting.

Onderneming

Vanuit de jarenlange historie en ervaring met Typetuin is in de afgelopen tijd het aanbod van producten en diensten fors uitgebreid tot een breed assortiment van digitale leermiddelen voor het primair onderwijs aangevuld met diensten voor toepassing van deze leermiddelen. Dit doen we onder de overkoepelende merknaam Brightskills.

Voorbeelden zijn digitale producten voor hulp bij rekenen, dyscalculie, dyslexie, taal of ontwikkelen IT-vaardigheden zoals typevaardigheid. Deze producten worden op zichtzelf of in combinatie met zorgarrangementen (o.a. begeleiding door een remedial teacher) aan scholen verkocht. Brightskills verleent naast de verkoop van haar producten dus ook diensten door scholen te ontzorgen met haar netwerk van begeleiders. Deze begeleiders worden op scholen ingezet waarbij alle administratie en professionalisering van deze begeleiders via Brightskills loopt. Kort samengevat heeft Brightskills nu de volgende producten en diensten in haar portfolio:

 • Typetuin (in eigen beheer ontwikkeld) > Leren typen
 • Calcularis (via exclusief partnership) > Rekenvaardigheid (tevens voor rekenzwakte zoals dyscalculie).
 • Orthograph (via exclusief partnership) > Spelling en woordenschat (tevens voor leeszwakte zoals dyslexie).
 • SprintPlus (via exclusief partnership) > Hulpmiddel voor dyslectici.
 • Onderwijs ondersteuningsarrangementen (samen met freelance Remedial Teachers/ RT’ers) > in kleine groepjes van max 4 leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte begeleiden.
 • In ontwikkeling: Leesvaardigheid applicatie (in eigen beheer)  > Digitalisering van een bestaand, breed gebruikt pakket voor leesvaardigheid, welke met name gebruikt wordt voor kinderen die leestechnisch zwakker zijn (circa 15.000 leerkrachten en professionals werken nu met de offline variant).

Over Typetuin
Typetuin (typetuin.nl) is een landelijke aanbieder van online en klassikale typecursussen. Het bestaat inmiddels bijna 50 jaar. De laatste 10 jaar wordt er gebruik gemaakt van een online leeromgeving. In hoofdzaak maken kinderen tussen de 8 en 12 jaar gebruik van de cursus. Afgelopen januari is de nieuwe applicatie van Typetuin, in volledig eigendom van Brightskills, met veel succes live gegaan.

Typetuin verzorgt typecursussen op drie manieren: Via een klassikale cursus na schooltijd door een docent van Typetuin, via online begeleiding (particulieren doen de cursus zelf op afstand) en via scholen die het integreren in het onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van een online adaptief leersysteem. Het systeem past zich aan qua niveau en tempo van de cursist. Daardoor leert de cursist effectiever en sneller.

Missie 
Men wil kinderen met plezier laten groeien in hun vaardigheden. Deze vaardigheden wil men bijbrengen door een methode en/of onderwijs ondersteuningsarrangement afgestemd op leerniveau en tempo (adaptief). Dit zowel in groepsverband als individueel, fysiek of online.

Visie
Men wil de voornaamste partner zijn voor scholen inzake alle additionele producten voor toekomstgericht leren, om zo het onderwijs stapsgewijs vernieuwen en innoveren.

Doelstelling en ambitie
Brightskills wil autonoom en via overnames groeien in de markt van educatie voor het primair onderwijs (met ook middelbaar onderwijs als secundair doel). In 2025 wil Brightskills met Typetuin tevens marktleider zijn op het gebied van online-typecursussen met een totaal van minimaal 20.000 cursisten per jaar. Tevens zijn er internationale ambities.

Juridische structuur na herstructurering

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verkoop van de aandelen Brightskills Holding aan Pluskomma Holding B.V. i.o. € 800.000,-
Investering in applicatie leesvaardigheid  € 250.000,-
Aflossen huidige Collin lening* € 100.000,-
Totaal € 1.150.000,-
Achtergestelde leningen aandeelhouders € 200.000,-
Eigen middelen € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
* Er is voor gekozen om de bestaande lening bij Collin Crowdfund te herfinancieren en zo de voorwaarden tussen de bestaande en nieuwe investeerders in  Typetuin gelijk te trekken.

De aandeelhouders zullen in mei en juni een tijdelijke rekening courant krediet beschikbaar stellen van € 110.000,-.

ABN-AMRO is huisbankier, Typetuin heeft daar ook de beschikking over een rekening courant krediet. Als zekerheid heeft de ABN-AMRO een pandrecht op de vorderingen en bedrijfsinventaris.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor zowel De Typeopleiding B.V. als voor Brightskills Holding B.V. (na financiering geheten Brightskills B.V., zijnde onze debiteur) is Laag risico. Pluskomma Holding B.V. kent nog geen kwalificatie. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is tot stand gekomen op basis van de interne cijfers over 2020, alsmede de prognose over 2021 en 2022. De overall score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2020 was de omzet € 1.171.000,- met een netto cashflowoverschot van € 67.000,-. In 2021 verwacht men, ondanks de impact van het coronavirus op de typecursussen, een omzetgroei tot € 1.519.000,-. Deze omzetgroei komt uit Brightskills, waar onderwijs ondersteuningsarrangementen zijn verkocht die in 2021 zullen worden uitgevoerd en betaald, de omzet hiervan is dus zeker. Het netto cashflowoverschot zal ultimo 2021 naar verwachting € 243.000,- bedragen. Voor 2022 verwacht men weer door te kunnen zoals pre-corona, met een verdere omzetstijging naar € 1.919.000,- en een netto cashflowoverschot van € 220.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2020 is met -6,3% licht negatief op een balanstotaal van € 504.000,-. In 2021 verwacht men, door het verstrekken van de achtergestelde lening door de aandeelhouders en door winsttoevoeging, de tot op de nieuw opgerichte Pluskomma Holding B.V. i.o. geconsolideerde solvabiliteit te laten stijgen tot 27,4% op een balanstotaal van € 1.552.000,-. In deze geconsolideerde balans is ook de goodwilltransactie verwerkt. Ultimo 2022 verwacht men door verdere winsttoevoeging een verbetering naar 35,1% op een balanstotaal van € 1.731.000,-. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn De Typeopleiding B.V., Brightskills Holding B.V. en Pluskomma Holding B.V. i.o.
 • Holding Kroot B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en is evenredig dalend ten opzichte van het openstaande leenbedrag.
 • De heer Carlo Walschots geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en is evenredig dalend ten opzichte van het openstaande leenbedrag.
 • De heer Richard Brouwers geeft een gelijkblijvende persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer Daniël Mulder geeft een gelijkblijvende persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De lening van de aandeelhouders ter hoogte van € 200.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door de borgstellingen en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

 • Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een kortingscode voor een gratis Online Typecursus ter waarde van € 120,-. 
 • Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen twee kortingcodes voor een gratis Online Typecursus ter gezamenlijke waarde van € 240,-.

De kortingscodes zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110078 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
14-05-2021 om 11:58
investeerder-248057 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2021 om 11:57
investeerder-41811 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2021 om 11:56
investeerder-216153 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
14-05-2021 om 11:56
investeerder-247492 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-05-2021 om 11:56

Ondernemer

R. Brouwers

D. Mulder

C. Walschots

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen