26312

Typetuin

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 252
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 252 investeerders

Samenvatting

In 2014 was de Typetuin de eerste lening op het platform van Collin Crowdfund. Niet alleen voor Collin volgde daarna een periode van groei en succes, ook de Typetuin groeide en is op dit moment marktleider in het segment van klassikale typecursussen. De Typetuin verzorgt typecursussen voor kinderen van 8 tot 13 jaar in drie varianten:

 1. Klassikaal buiten schooltijd
 2. Op school als onderdeel van het lesprogramma
 3. Online bij particulieren

In alle gevallen wordt er gebruik gemaakt van de online applicatie “de Typetuin”. Deze is gebouwd volgens een adaptieve leermethode, ontwikkeld door een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. Hiermee leren cursisten sneller en op eigen niveau typen. 

Met hulp van belevingsdeskundigen van de Efteling en topdesigners is de applicatie qua vormgeving en interactie compleet vernieuwd (zie o.a. de afbeelding bij deze pitch). De adaptieve basis is uiteraard in stand gebleven. De eerste reacties uit de markt zijn veelbelovend. In 2018 zullen de vruchten hiervan volledig geplukt kunnen worden. 

Financieringsbehoefte
De Typetuin investeert € 310.000,- in vernieuwing van de applicatie, overname van een kleine klassikale aanbieder en herfinanciering van de bestaande lening via Collin Crowdfund. De aandeelhouders brengen € 60.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,- met een ondergrens van € 190.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. Indien het volledige bedrag niet wordt opgehaald, brengen de ondernemers het verschil extra in. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Typeopleiding Succes B.V. als Laag Risico. De Collin Credit Score overall is Voldoende. De debiteuren zijn Typeopleiding Succes B.V. en Holding Typeopleiding B.V. De persoonlijke holdings van de aandeelhouders geven zakelijke borgstellingen af voor in totaal € 115.000,-. Deze hebben op dit moment een materiële waarde.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de investeringen in de vernieuwde applicatie van de Typetuin. Begin 2017 is ook een kleine klassikale aanbieder overgenomen in een gebied waar de Typetuin nog geen klassikale cursussen aanbood. Met deze investeringen versterkt de Typetuin haar positie als landelijke speler in de markt.

Ondernemer

Richard Brouwers is sinds 2014 directeur van De Typetuin. Eerder was hij schooldirecteur en werkzaam bij een grote uitgever van leermiddelen. Hij weet dan ook precies wat er speelt in de markt van basisscholen en wat de leerbehoeftes zijn van kinderen. Richard heeft een enorme passie voor ondernemen met de Typetuin en heeft een goed team om zich heen gevormd waarmee reeds grote successen zijn geboekt. Zo zijn de cursistenaantallen in 4 jaar tijd verdubbeld. Richard is in 2016 toegetreden als aandeelhouder.

Management/aandeelhouders 
Richard wordt bijgestaan door Daniël Mulder, Carlo Walschots en Klaas Kroot. Zij brengen een ruime ervaring op het gebied van online marketing, finance en ondernemerschap in. 

Daniël Mulder is sinds enkele jaren verbonden aan de Typetuin als online marketingspecialist. Sinds 2010 is Daniël als ondernemer actief in dit vakgebied. Gezien het toenemend belang van online marketing en zijn passie om zich te verbinden aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van de Typetuin is Daniël in 2016 toegetreden als aandeelhouder. 

Carlo Walschots heeft meer dan 10 jaar ervaring in verschillende posities binnen het bankwezen, onder andere in management en binnen strategische projecten. In 2012 maakte hij de overstap naar ondernemerschap als adviseur in het MKB. Hij is al jaren als adviseur aan de Typetuin verbonden en sinds 2016 is hij parttime financieel directeur en aandeelhouder. 

Klaas Kroot is sinds 2002 eigenaar van de Typetuin en nog altijd als grootaandeelhouder betrokken bij belangrijke beslissingen. Klaas is daarnaast actief in vastgoed en eigenaar van een financieel opleidingsinstituut. 

Onderneming

De Typetuin is de handelsnaam van Typeopleiding Succes B.V. een bedrijf dat al 40 jaar actief is in de markt voor typecursussen aan (voornamelijk) kinderen van 8 tot 13 jaar. Cursisten kunnen op drie manieren deelnemen: 

 1. Klassikaal buiten schooltijd
 2. Op school als onderdeel van het lesprogramma`
 3. Online bij particulieren

In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van een adaptief leersysteem ontwikkeld door Oefenweb, een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. Het systeem past zich aan qua niveau en tempo. Hierdoor leert de cursist effectiever en sneller. Veel concurrenten werken niet met een adaptieve methode of zijn niet actief in alle marktsegmenten. 

Ondanks de opkomst van mobiele telefoons en tablets blijft typen via een toetsenbord een belangrijke rol spelen. Vanuit het basisonderwijs is er steeds meer aandacht voor typevaardigheid. Leren typen is echter (nog) geen vast onderdeel van het onderwijsprogramma op lagere scholen. Door de klassikale typecursus van de Typetuin na schooltijd aan te bieden in samenspraak met de school, biedt de school haar leerlingen toch de mogelijkheid te leren typen (de Typetuin regelt dan alles). Door als partner van de school betrokken te zijn, is de Typetuin er ook als eerste van op de hoogte als typevaardigheid in het lesprogramma wordt opgenomen. Het is dan vanzelfsprekend dat de school ook in de klas gaat werken met de applicatie en methode van de Typetuin.

Een dergelijke verschuiving heeft de Typetuin al veel meegemaakt. Dit bevestigt dat de Typetuin een stevig fundament heeft in de markt en niet afhankelijk is van wijzigingen in het beleid van basisscholen. 
Kinderen die geen toegang hebben tot een klassikale cursus kunnen de ‘Online’ cursus thuis volgen. Er zijn overigens ook ouders/kinderen die bewust kiezen voor deze variant, omdat deze goedkoper is en geen vaste lesuren heeft. De Typetuin begeleidt de Online cursist op afstand met tips en aansporing om te blijven oefenen.

In de afgelopen jaren is de Typetuin sterk gegroeid en heeft inmiddels een goede marktpositie opgebouwd. De posities per segment zijn: 

 • Klassikaal: marktleider met ruime afstand op de rest
 • Op school (geïntegreerd in lesprogramma): de duidelijke nummer 2
 • Online (thuisgebruik): nummer 5 met potentie om snel top 3 speler te worden 

Qua prijsstelling zit de Typetuin in de middenmoot, maar levert daarvoor naast een adaptieve lesmethode ook intensievere begeleiding waar andere dat niet altijd beide doen. De prijzen zijn in de afgelopen jaren overigens gedaald omdat de markt competitief is. Desondanks veroverde de Typetuin marktaandeel en groeide de omzet. Het enig achterblijvend segment was ‘Online’. Dat is tevens de reden om in de vernieuwing van de applicatie te investeren.

De ‘voorkant’ van de applicatie is zichtbaar voor de cursist en bepaalt grotendeels de beleving van de gebruiker. Aan de ‘achterkant’ is de adaptieve techniek een belangrijke component. De ‘voorkant’ van de Typetuin is nu geheel vernieuwd, passend bij de doelgroep en de huidige tijd. Deze vernieuwing is tot stand gekomen met hulp van belevingsdeskundigen van de Efteling en topdesigners. De huidige vormgeving en beleving is geheel niet meer te vergelijken met de oude; intern wordt dit dan ook wel de ‘Typetuin 2.0’ genoemd. Hiernaast zijn een aantal schermen te zien en op de site van de Typetuin is meer te vinden.

Typetuin 2.0 heeft de potentie om de markt volledig te veroveren. De eerste resultaten zijn veelbelovend en de feedback van de kinderen is overweldigend.

Missie en Visie
Schriftelijke vastlegging en uitgebreidere communicatie blijft voor het grootste deel met een toetsenbord plaatsvinden. ‘Swypen’ en spraak-naar-tekst worden ‘slechts’ gebruikt voor korte berichten. Snel en correct kunnen typen levert efficiency op, waardoor de behoefte aan typelessen blijft bestaan. De Typetuin leert cursisten in een zo kort mogelijke tijd typen door het gebruik van een adaptieve en attractieve applicatie, ondersteund met begeleiding. 

Doelstelling en ambitie
In de afgelopen jaren was de focus bij de Typetuin op marktleider te worden in ‘Klassikaal’. Dit is gelukt, mede dankzij de investeerders via Collin Crowdfund in 2014. Met Typetuin 2.0 willen we ook in het segment ‘Online’ marktleider worden in 2020. De Typetuin wil vooral autonoom groeien, aangevuld met overnames. Het doel in 2020 is om jaarlijks 20.000 cursisten op te leiden. Internationale uitrol in het Online segment behoort ook tot de doelstellingen, maar dit zal pas worden ingezet nadat de lancering van Typetuin 2.0 in Nederland het gewenste resultaat heeft gehad.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Art-work en IT matige implementatie € 150.000,-
Marketing en projectbegeleiding € 40.000,-
Commerciële video's t.b.v. lancering € 10.000,-
Overname kleine partij Klassikaal € 50.000,-
Aflossing bestaande lening Collin* € 60.000,-
Totaal € 310.000,-
Inbreng aandeelhouders € 60.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

* Er is voor gekozen om de bestaande lening bij Collin Crowdfund te herfinancieren en zo de voorwaarden tussen de bestaande en nieuwe investeerders in de Typetuin gelijk te trekken (de nieuwe voorwaarden en condities zijn beter voor de investeerders).

Leenbedrag: is € 250.000,- met een ondergrens van € 190.000,-**
Rente: 7,5%.
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

** De aandeelhouders zullen in de periode mei tot en met augustus een seizoenskrediet beschikbaar stellen van € 60.000,- of maximaal € 120.000,- in het geval dat er € 190.000,- wordt opgehaald.

Een groot deel van de investeringen zijn reeds gedaan en tijdelijk door aandeelhouders en partners voorgefinancierd. Middels de gevraagde lening wordt dit permanent gefinancierd. Voor deze volgorde is gekozen om investeerders te kunnen laten zien waarin ze investeren en tevens ook de eerste resultaten te kunnen delen.

Aanvullend aan bovenstaande investeringen zullen investeringen voor de lancering in het buitenland (marketing en aanpassing van de applicatie aan land specifieke vereisten) gedaan worden uit eigen (toekomstige) cashflow. 

ABN-AMRO is huisbankier, de Typetuin heeft daar ook de beschikking over een rekening courant krediet. Als zekerheid heeft de ABN-AMRO een pandrecht op de vorderingen en bedrijfsinventaris.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Typeopleiding Succes B.V. en Holding Typeopleiding B.V. 
 • Holding Kroot B.V. geeft een borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • CaWa Management B.V. geeft een borgstelling af voor € 15.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert zowel Typeopleiding Succes B.V. als Holding typeopleiding B.V. als Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is tot stand gekomen op basis van de definitieve jaarcijfers over 2016, alsmede de prognose van 2017 gebaseerd op interne cijfers tot en met het derde kwartaal van 2017 en de prognose voor 2018. De Collin Credit Score overall komt uit op Voldoende.
 
Rentabiliteit
De geconsolideerde omzet over 2016 bedroeg € 780.000,- met een kleine operationele kasstroom van € 20.000,-. Het boekjaar 2017 is nog niet volledig voorbij, maar doordat de aanmeldingen voor de cursussen in 2017 al binnen zijn, staan de omzet en resultaat nagenoeg vast. De omzet zal naar verwachting uitkomen op € 950.000,- met een genormaliseerde operationele kasstroom van € 150.000,- (score Ruim voldoende). Dit is ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen over 2017. Voor 2018 wordt een verdere groei van de omzet naar ruim € 1.000.000,- verwacht met een operationele kasstroom van € 200.000,- (score Goed). In de prognose voor 2018 is slechts uitgegaan van 6% groei, wat gezien de vernieuwde applicatie conservatief is. Daarnaast zijn er inmiddels kostenoptimalisaties gerealiseerd, die in 2018 volledig tot uiting komen. Dit maakt de voorspelbaarheid van de toekomstige cashflow groot. We kwalificeren de Rentabiliteit voor nu op basis van 2017 met de score Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
Mede door afschrijving op goodwill van eerdere overnames is het eigen vermogen per eind 2017 nog negatief (score Matig). Door toevoeging van winst in de komende jaren zal de solvabiliteit stijgen. Doordat de aandeelhouders leningen verstrekken in de seizoenspiek en materiële borgtochten afgeven, is er comfort bij de huidige magere solvabiliteit. Voor nu hanteren we echter wel de huidige score Matig voor de Solvabiliteit. 

Liquiditeit
De current ratio van Typetuin wordt nadelig beïnvloed doordat de (vooruit) ontvangen cursusgelden op de balans staan als schuld. Dit is echter geen echte schuld, omdat dit de toekomstige omzet is, na uitvoering van de cursussen verhuist deze administratief ook van ‘schuld’ naar ‘omzet’. Daarnaast komen er nauwelijks vlottende activa voor op de balans als gevolg van het bedrijfsmodel. Hierdoor is een berekening van de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) minder representatief. Om deze reden hebben we voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meegewogen in de beoordeling. Deze ratio wordt berekend door de betalingscapaciteit te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is ruim voldoende wanneer deze gelijk aan of groter dan 1,2 is. Zowel voor 2017 als voor 2018 komt de DSCR uit op circa 1,3. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Liquiditeit vooralsnog op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een voucher voor een gratis Online Typecursus ter waarde van € 120,-. 
Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen twee vouchers voor een gratis Online Typecursus ter waarde van € 240,-.
 
De vouchers zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien investeerders en ondernemer anoniem zijn voor elkaar.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18694 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-11-2017 om 12:07
investeerder-9344 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-11-2017 om 12:06
investeerder-44868 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-11-2017 om 12:06
investeerder-18288 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-11-2017 om 12:06
investeerder-12966 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-11-2017 om 12:06

Ondernemer
Richard Brouwers
Daniel Mulder
Carlo Walschots
Klaas Kroot

Crowdfund Coach


Marc Kogels