14863

U-Diagnostics

€ 750.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 512
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

64 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-02-2018 in 25 uur volgeschreven door 512 investeerders

Samenvatting

U-Diagnostics is een in 1999 opgericht professioneel en innovatief laboratorium, gespecialiseerd als landelijk huisartsenlaboratorium ten behoeve van de reguliere gezondheidszorg. Onder de naam Het Huisartslab kunnen huisartsen hun patiënten sneller, doelmatiger én goedkoper informeren, terwijl men daarnaast faciliterend is aan business-to-business partners, waaronder te verstaan ondernemingen die diensten aan consumenten aanbieden zoals bijvoorbeeld Arbodiensten en gezondheidscentra. Daarnaast kent U-Diagnostics als laboratorium jarenlange ervaring op het gebied van klinische studies.

Dr. Albert Zwart (1955) is opgeleid als biochemicus, daarna gepromoveerd in de geneeskunde en vervolgens gespecialiseerd tot specialist laboratorium geneeskunde (klinisch chemicus). Middels zijn holding Moor Beheer B.V. is Dr. Zwart meerderheidsaandeelhouder van U-Diagnostics B.V. Daarnaast is hij enig eigenaar van Clinical Chemistry Services B.V., waarin zijn medische praktijk is ondergebracht.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 750.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,- met een ondergrens van € 600.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteuren zijn Moor Beheer B.V. en Clinical Chemistry Services B.V. Dr. A. Zwart geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-, die op dit moment van materiële waarde is. De aandelen in U-Diagnostics Holding B.V. worden door Moor Beheer B.V. verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 35% op het niveau van Moor Beheer B.V. en Clinical Chemistry Services B.V.

Video Pitch

Leendoel

De financiering zal worden aangewend voor:

  • vergroting van het aandeel van Moor Beheer B.V. in U-Diagnostics Holding B.V.
  • versterking van het werkkapitaal
  • uitvoering van het marketingplan om méér huisartsen aan zich te binden en de diensten aan commerciële partijen uit te breiden

Ondernemer

Dr. Albert Zwart (1955) is opgeleid als biochemicus, daarna gepromoveerd in de geneeskunde en vervolgens gespecialiseerd tot specialist laboratorium geneeskunde (klinisch chemicus). Na werkzaam te zijn geweest als klinisch chemicus in twee ziekenhuizen besloot hij zich in 1995 te vestigen als zelfstandig klinisch chemicus/ondernemer. In 1999 werd het huidige laboratorium U-Diagnostics B.V. opgericht, waarvan Dr. A. Zwart al die jaren DGA is. Zijn kernkwaliteiten zijn: rustig, degelijk, betrouwbaar en hij heeft grote interesses in hetgeen zich in het vakgebied afspeelt.

Dr. Albert Zwart: ‘Ik ben er trots op dat wij er de afgelopen jaren in geslaagd zijn met U-Diagnostics een marktpositie te hebben verworven die staat als een huis en waar derden niet omheen kunnen’.

Onderneming

U-Diagnostics B.V. (www.u-diagnostics.nl) is in 1999 opgericht vanuit het Universitair Medisch Centrum Utrecht en was toentertijd onderdeel van het Laboratorium Centrum van het UMC Utrecht. Het Laboratorium Centrum zag groot voordeel in het ontstaan van een separaat en gespecialiseerd medisch laboratorium, dat alleen toegespitst zou zijn op de ondersteuning van klinische trials. U-Diagnostics is daarom tevens gespecialiseerd in laboratorium dienstverlening binnen alle facetten van de ontwikkeling van een nieuw medicijn.

Naast deze dienstverlening voert U-Diagnostics laboratorium analyses uit ten behoeve van de militaire patiëntenzorg, die verdeeld zijn over het hele land. In de loop der jaren maakten ook vele huisartsen en gezondheidscentra gebruik van de dienstverlening van U-Diagnostics. Door een fijnmazig netwerk van koeriers kan U-Diagnostics haar service landelijk aanbieden. Door het zogenaamde one-stop-shop model, behoudt de huisartsenpraktijk de regie. 

In december 2013 is U-Diagnostics verhuisd naar een nieuwe locatie op het Utrecht Science Park om meer ruimte te hebben voor de groei van haar laboratorium en organisatie. Anno 2017 is er veel gaande in het veld van laboratoria in Nederland. Men verwacht dat ten gevolge van toenemende automatisering en robotisering een consolidatieslag zal gaan plaatsvinden van de per heden nog veelal in handen van stichtingen zijnde laboratoria. U-Diagnostics onderscheidt zich daarvan door haar korte en uiterst daadkrachtige operationele structuur.

Visie en strategie
De eerstelijnsdiagnostiek is analytisch, klinisch chemisch en vakinhoudelijk uitstekend geregeld in Nederland. Vanuit patiënt oogpunt, zowel qua kosten als logistiek, valt er echter nog veel te verbeteren. Naast diensten aan commerciële partijen richtte U-Diagnostics het HuisartsLab op, waarmee huisartsen hun patiënten sneller, doelmatiger én goedkoper kunnen informeren. Het is grotendeels onbekend maar eerstelijnsdiagnostiek wordt door patiënten vrijwel geheel uit de ‘eigen bijdrage’ betaald. Daarnaast vergt het van patiënten veelal veel meer tijd dan noodzakelijk om bloed te laten prikken. Dat kan én moet efficiënter en goedkoper. U-Diagnostics heeft de formule en de capaciteit daarvoor.

Omdat het ‘eigen risico’ dat patiënten voor hun rekening moeten nemen vrijwel helemaal besteed wordt aan primair klinisch chemisch onderzoek en farmacie, stelt U-Diagnostics zich tot doel betaalbare diensten aan te bieden. Daarmee onderscheidt zij zich van de gevestigde orde die dat ten gevolge van vastgeroeste structuren veelal niet kan. Men streeft ernaar om onder het label ‘Het HuisartsLab’ een landelijke dekking van verwijzende huisartsen tot stand brengen en om over drie tot vijf jaar daarin een marktaandeel van circa 20% behaald te hebben (circa 1.600 van de ruim 8.000 in Nederland gevestigde en praktijkhoudende huisartsen).

Dr. Zwart geeft aan: "Ik ben tevreden als U-Diagnostics eind 2020 een stevige en duidelijke positie heeft verworven in het veld van laboratoria in Nederland en minimaal 500 huisartsen aan zich heeft weten te binden. Daarnaast hoop ik te bereiken dat wij eind 2020 een omzet uit business-to-business realiseren van ongeveer € 1.500.000,- op jaarbasis. Tevens maak ik maak mij zorgen over de wispelturigheid van verzekeraars en de politiek en met name het gebrek aan handhaving van wet- en regelgeving door de overheid".

Markt
De trend is het consolideren van de 110 laboratoria in Nederland naar 10 tot 15. Automatisering en robotisering leidt tot toenemende zelf-diagnose waardoor de rol van de laboratoria wijzigt van meten naar consulteren.

Nederland is en blijft het werkgebied, de omzet komt uit heel Nederland. Juist ook vanwege het fijnmazige logistieke systeem dat U-Diagnostics heeft opgezet en ingericht kunnen testen van onder andere huisartsen binnen 24 uur verwerkt worden. De diensten worden via huisartsen aan hun patiënten aangeboden, terwijl men daarnaast faciliterend is aan business-to-business partners, waaronder te verstaan ondernemingen die diensten aan consumenten aanbieden zoals bijvoorbeeld Arbodiensten en gezondheidscentra. U-Diagnostics is sterk geautomatiseerd en in staat rapportages te leveren zowel aan medisch specialisten als aan patiënten/consumenten. Ieder in hun eigen ‘taal’ en kennisgebied. 

Onderscheidend vermogen
Een unique selling point is de lage productprijs en het one-stop-shop model ten behoeve van de huisartsen diagnostiek. Doordat in de huisartsenpraktijken bloed wordt afgenomen, hoeft de patiënt zich niet na een consult naar een prikpunt elders te verplaatsen (vaak een dag later en met wachttijden). De belangrijkste klanten zijn de patiënten van huisartsen.

Het belangrijkste onderscheid ten opzichte van de concurrenten is onze landelijke dekking en het niet hebben van apart gehuurde prikstations. Omdat bloedafname niet door het laboratorium gebeurt, maar door de huisarts, is onze prijs voor de laboratorium diagnostiek de laagste van Nederland. Dit is van direct voordeel voor de patiënt, die immers bijna altijd zelf de laboratorium diagnostiek moet betalen middels het verplichte eigen risico.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname 10% aandelen in U-Diagnostics Holding B.V. € 100.000,-
Werkkapitaal t.b.v. U-Diagnostics B.V. (grotendeels betalen crediteuren) € 450.000,-
Kosten marketingplan € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,- (met een ondergrens van € 600.000,-)
Rente: 7%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Moor Beheer B.V. en Clinical Chemistry Services B.V. 
  • Dr. A. Zwart geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze heeft op dit moment materiële waarde.
  • De aandelen van U-Diagnostics Holding B.V. worden door Moor Beheer B.V. middels notariële akte verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het individuele vermogen van zowel Moor Beheer B.V. als Clinical Chemistry Services B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • Bij een overnamebod voor 1 januari 2019, waarvan algehele aflossing van de lening via Collin Crowdfund het gevolg is, zal een vergoeding worden berekend van drie maanden rente, die ten goede zal komen aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Clinical Chemistry Services B.V. als Laag risico. Moor Beheer B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Verhoogd risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde definitieve jaarcijfers 2016 en de prognoses voor de jaren 2017 en 2018 van Moor Beheer B.V., U-Diagnostics Holding B.V. en U-Diagnostics B.V. met inachtneming van het 70% meerderheidsbelang van Moor beheer B.V. in U-Diagnostics Holding B.V. In deze cijfers zijn voor dezelfde jaren de cijfers van Clinical Chemistry Services B.V. meegenomen alsof het een consolidatie betreft. De overall Collin Credit Score is Goed.

Rentabiliteit 
De geconsolideerde omzet bestaat uit de exploitatie van de adviespraktijk Clinical Chemistry Services van Dr. Zwart in Zeist, alsmede van het laboratorium U-Diagnostics in Utrecht, waarvan de aandelen middels deze financiering voor 70% in handen komen van Moor Beheer B.V., de personal holding van Dr. Zwart. In 2016 is er een omzet gerealiseerd van € 3.702.000,- met een cashflow van € 364.000,-. Voor 2017 is de verwachting dat de omzet € 3.589.000,- bedraagt. Oorzaak van deze omzetdaling is de druk op de prijzen en een beperkte stagnatie in de aansluiting van nieuwe huisartsen. De cashflow is begroot op € 294.000,-. Beide jaren komen dan op de score Excellent. Op grond van een geïntensiveerde commerciële samenwerking met een gezondheidscentrum, dat op repeterende basis onderzoek van patiënten laat uitvoeren, is voor 2018 geconsolideerd een omzetgroei naar € 4.831.000,- geprognosticeerd met een cashflow van € 356.000,- (Score Goed). Deze is ruim toereikend voor de aflosverplichtingen. De cashflow is in alle genoemde jaren ruim toereikend om de aflossing te kunnen betalen. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Goed.

Solvabiliteit 
Na de magere jaren als gevolg van het vertrek van een grote klant is er sinds 2016 weer sprake van een groeiend eigen vermogen. Bedroeg de solvabiliteit per ultimo 2016 nog slechts 1% op een balanstotaal van € 1.634.000,-, de verwachting is dat deze per ultimo 2017 stijgt naar bijna 15% op een balanstotaal van € 1.565.000,- (score Voldoende) en op grond van de eerder genoemde commerciële ontwikkelingen zal door stijgen tot boven de 25% over 2018 op een balanstotaal van € 1.867.000,-. Vooralsnog hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Voldoende.

Liquiditeit 
Met een current ratio van 0,8 over 2016 en een verwachte current ratio van 1,1 over 2017 en van 2,1 (inclusief aflossing crediteuren middels de lening via Collin Crowdfund) over 2018 bedraagt de Liquiditeit Excellent. Wij beoordelen deze op Goed.

Samenvattend 
Rentabiliteit: Goed 
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Goed 
Overall: Goed

Extra beloning

Aan investeerders die € 5.000,- of meer bijdragen in de funding wordt een jaarlijks uit te voeren algemene bloedtest aangeboden, voorzien van commentaar c.q. toelichting op de daaruit blijkende waarden door dr. Albert Zwart.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning, doorbreekt u zelf de anonimiteit van u als investeerder.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-41668 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-02-2018 om 11:23
investeerder-3074 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-02-2018 om 11:22
investeerder-46540 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
06-02-2018 om 11:15
investeerder-22546 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-02-2018 om 11:14
investeerder-9729 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-02-2018 om 11:11

Reacties

Investeerder – 50420
05-02-2018 11:13
Het voordeel voor de patiënt van het gebruik van HuisartsLab door zijn huisarts lijkt me duidelijk.
Ook lijkt me duidelijk dat een huisarts dit zou kunnen willen uit oogpunt van serviceverlening. Binnen de huisartspraktijk moeten er wel een handeling meer verricht worden zoals het bloed prikken, versturen van samples etc. Dit lijkt mij meer werk dan het uitschrijven van een simpel briefje.
Krijgt de huisarts ook een vergoeding voor dit extra werk? Zo niet, is dit misschien een reden dat in 2017 het aantal huisartsen dat zich aansloot stagneerde? Is het omzeilen van deze kosten de voornaamste reden waardoor de kosten voor deze dienstverlening lager uitpakken dan het alternatief van prikken ergens anders op een station dat wel een vergoeding krijgt?

Collin Crowdfund
05-02-2018 11:20
Beste investeerder,

De vergoeding die voor bloed prikken in rekening gebracht mag worden is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) en bedraagt ruim € 9 per afname.
In het model dat het HuisartsLab aanbiedt komt deze vergoeding ten gunste van de huisarts. Eind 2017 hebben zich weer diverse huisartsenpraktijken aangesloten bij het HuisartsLab, de effecten daarvan zullen in 2018 tot uiting komen.
Zoals u hierboven kunt lezen worden de kosten voor bloedprikken niet ‘omzeild’ maar komen zij ten goede aan de huisarts. Het zijn met name de lagere kosten voor het klinisch chemisch onderzoek die het HuisartsLab in rekening brengt die het voor de patiënt voordeliger maken. Voor de patiënt geldt dat zij sneller en efficiënter geholpen wordt tegen lagere kosten.

Voor de huisarts geldt dat hij voorzien wordt van, en begeleiding krijgt bij installatie en gebruik van, zogenaamde ‘point of care’ systemen (techniek om bepaalde uitslagen a la minute in de praktijk vast te kunnen stellen) én ontzorgt wordt voor wat betreft voorraad benodigdheden om bloed af te nemen en transport van de bloedmonsters naar het laboratorium. De door de huisarts aan te leveren bloedmonsters worden dagelijks door het HuisartsLab bij de huisarts opgehaald en uitslagen worden binnen 24 uur ‘online’ beschikbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 6309
05-02-2018 14:58
De cijfers over 2015 en 2016 van De Moor Beheer BV zijn (nog) niet gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Dat geldt eveneens voor de cijfers 2016 van Clinical Chemistry Services B.V. Waarom zijn deze (nog) niet gepubliceerd ?

Collin Crowdfund
05-02-2018 15:13
Geachte investeerder,

Deponering van de cijfers 2015 van Moor Beheer BV heeft wel degelijk plaatsgevonden; aangezien er meerdere bv’s zijn met deze naam geven wij hierbij het juiste nummer van de KvK op: 04046992. De deponering van de cijfers 2016 van zowel Moor Beheer BV als Clinical Services BV heeft op zich laten wachten vanwege de rapportage uit Duitsland van een klein belang aldaar; dit is inmiddels ontvangen en deponering zal derhalve vandaag of morgen geschieden conform de in ons bezit zijnde concept-cijfers.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 49205
05-02-2018 15:50
Uit het investeringsoverzicht blijkt dat er € 650.000 aan kapitaal in U-Diagnostics B.V. zal worden gestoken, waarvan bijna € 450.000 gebruikt zal worden om crediteuren te voldoen.
Zijn er nog meer crediteuren en dragen de overige aandeelhouders van U-Diagnostics (holding) B.V. naar rato bij of zijn er andere afspraken over deze kapitaalinjectie gemaakt?
Is de stemverhouding binnen U-Diagnostics Holding B.V. gelijk aan de aandelenpositie van 70%?

A. Zwart
05-02-2018 16:15
Beste investeerder,

Er zijn nog meer crediteuren maar die vallen allemaal binnen de gebruikelijke en overeengekomen betalingstermijnen en hieraan dienen de overige aandeelhouders derhalve niet bij te dragen. De stemverhoudingen zijn gelijk aan de gehouden aandelenposities, Moor Beheer BV houdt derhalve een versterkte meerderheid, hetgeen ook statutair is vastgelegd.
Moor Beheer BV streeft er naar binnen afzienbare tijd alle aandelen in U-Diagnostics Holding BV te verwerven.

Met vriendelijke groet,
Dr. Albert Zwart

Investeerder – 13408
06-02-2018 9:23
Jammer dat de extra beloning zo hoog ligt. Alles is toch niet zonder risico.
Succes met het lab.

A. Zwart
06-02-2018 10:28
Beste investeerder,

Wij zijn blij verrast door de vele positieve reacties en inschrijvingen op onze pitch tot zover.
Uw opmerking geeft te denken en wij hebben besloten óók de investeerders met kleinere bedragen in de financiering in de toekomst testen aan de gaan bieden tegen voordelige tarieven. Deze aanbiedingen kunt u spoedig na het definitief worden van de lening tegemoet zien.

Vriendelijke groet
Dr. Albert Zwart

Ondernemer

Dr. Albert Zwart

Crowdfund Coach


Fred Bouwman