29506

Utrecht Souvenirs

€ 50.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 65
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-07-2018 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Samenvatting

Jan-Willem Verhaaren is afkomstig uit een echte ondernemersfamilie. Na jaren ervaring in het familiebedrijf is hij sinds 2016 eigenaar van de bestaande souvenirwinkel Utrecht Souvenirs (voorheen Holland Souvenir Giftshop) in Utrecht. De winkel is in de loop der jaren uitgegroeid tot een vertrouwd adres voor de “Utrecht- bezoekers”. Met behulp van deze investering kan de groeiende markt optimaal benut worden. Utrecht Souvenirs is een eenmanszaak.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 56.000,-. Aan eigen middelen wordt er € 6.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor Utrecht Souvenirs is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is de heer J.W. Verhaaren h.o.d.n. Utrecht Souvenirs. De lening van € 13.350,- door de heer T.J. Verhaaren wordt achtergesteld. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Op het leven van de heer J.W. Verhaaren is een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten van € 50.000,-, die wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens worden de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad aan de investeerders van Collin Crowdfund verpand. 

Video Pitch

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de uitbreiding van de winkelverkoopruimte, het ontwikkelen van eigen artikelen in de toeristische branche en de automatisering van het voorraadbeheer.

Ondernemer

Jan-Willem Verhaaren (48) is een creatieve en commerciële ondernemer. Hij heeft in zijn jonge jaren ruime ervaring opgedaan in de retailbedrijven van zijn ouders en sinds 2011 is Jan-Willem werkzaam in de souvenirbranche. Jan-Willem heeft zich ontwikkeld als een complete ondernemer. De MTS en HTS Textiel hebben hem geholpen een breder zakelijk inzicht te krijgen.

Onderneming

De klantenkring van Utrecht Souvenirs heeft zich na het bedienen van de toeristen ook gericht tot haar Utrechtse potentieel. Na langdurig onderzoek onder de klantenkring, bleek dat er vraag was naar specifieke producten uit Utrecht. Jan-Willem verzorgde een passend programma en ontwikkelt momenteel nog altijd nieuwe Utrechtse souvenirs. Naast het bedienen van de klanten heeft Utrecht Souvenirs een netwerk opgebouwd in Utrecht Business. Veel relatiegeschenken worden jaarlijks verkocht aan zakelijke relaties binnen de Universiteit van Utrecht en de Jaarbeurs. Utrecht Souvenirs bestond bij overname door Jan-Willem reeds zes jaar. In de jaren daarna heeft Jan-Willem met de onderneming een ruime groei gerealiseerd. 

Doelgroep
De primaire doelgroep van Utrecht Souvenirs bestaat uit mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 85 jaar, voornamelijk toeristen. Deze groep komt uit alle delen van de wereld. Door de drukte en toename van toerisme in onze hoofdstad is de afgelopen jaren een grote toename ontstaan in de toerismestromen naar Utrecht. De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal toenemen. Daarnaast is gebleken dat met het ontwikkelen van het Utrechts assortiment een nieuwe doelgroep is aangesproken, de Utrechtse bevolking. De ondernemer richt zich in het geheel vooral op de toerist met alle bijbehorende service. Het assortiment blijft spannend, goed verzorgd en vernieuwend. De doelgroep van Utrecht Souvenirs bevat zowel nationale als internationale toeristen. Daarnaast is ook de Utrechtse bevolking vertegenwoordigd in de doelgroep. 

Onderscheidend vermogen/concurrentiepositie 
Het aantal aanbieders op de markt is klein en de concurrentie is klein. De positie van Holland Souvenirs is gezet, de locatie is een “Triple A” en Utrecht Souvenirs is reeds marktleider in Utrecht en in de Utrechtse souvenirbranche. Met behulp van deze investering kan zij haar eigen assortiment verder ontwikkelen en daarnaast een grotere marge realiseren. Hiermee kan zij de groeiende markt in Utrecht optimaal benutten. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van deze groeiende markt en dit verkleint het risico op nieuwe toetreders.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling eigen collectie en voorraad eerste seizoen € 28.000,-
Verbetering liquiditeitspositie/oude crediteuren € 19.500,-
Herinrichting kelder & kantoor € 2.500,-
Webshop € 3.000,-
Hardware en software Kassa € 3.000,-
Totale investeringsbehoefte € 56.000,-
Eigen inbreng € 6.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 60 maanden met lineaire maandelijkse aflossing

Overige financieringen
Utrecht Souvenirs heeft naast deze financiering een overeenkomst afgesloten met Swissfund. Dit betreft een pinvoorschot en terugbetaling van dit voorschot geschiedt via de betaalautomaat. Er is geen pandrecht, alleen grip op de betaalstroom, welke wordt gesplitst om terugbetaling naar Swissfund te realiseren.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer J.W. Verhaaren, geboren op 16-06-1970 te Amsterdam ten deze handelend onder de naam Utrecht Souvenirs (eenmanszaak). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
  • Er wordt een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 50.000,- op het leven van de heer J.W. Verhaaren. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Utrecht Souvenirs worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van T.J. Verhaaren ter hoogte van € 13.350,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet kwalificeert Utrecht Souvenirs op Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 van de bestaande eenmanszaak en op de door de accountant opgestelde prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 realiseerde Utrecht Souvenirs een omzet van € 239.000,-. Er werd dat jaar door incidentele privé onttrekkingen een negatieve cashflow gerealiseerd van € 9.000,- (score Matig). Na de investering en verbouwing wordt er voor 2018 een omzet van € 327.000,- geprognosticeerd. Ultimo mei 2018 is de omzet al met 22% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De realisatie van de extra verkoopruimte is in juni 2018 tot stand gekomen. In 2018 is er een netto cashflowoverschot geprognosticeerd van € 8.000,- (score Ruim Voldoende). Bij een verwachte genormaliseerde cashflow van € 73.000,- in 2019, resteert er in de prognose na de aflossing een cashflowoverschot van € 48.000,-. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de Rentabiliteit van Utrecht Souvenirs op Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2017 is het eigen vermogen van Utrecht Souvenirs € 6.000,- negatief bij een balanstotaal van € 83.000,- Mede door het achterstellen van de lening van de vader van Jan-Willem en de winsttoevoeging uit het verwachte resultaat over 2018, zal de negatieve solvabiliteitspositie ultimo 2017 naar verwachting verbeteren tot een vermogen van € 54.000,-. Dit komt overeen met een solvabiliteit van 48% bij een balanstotaal van € 111.000,- ultimo 2018. Naar verwachting verbetert de solvabiliteit ultimo 2019 naar ruim 69% bij een balanstotaal van € 135.000,-. Gezien de groei die daarvoor nog gerealiseerd dient te worden, hebben wij de score voor de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende gekwalificeerd.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Utrecht Souvenirs was ultimo 2017 1,9. Per ultimo 2018 verbetert deze current ratio volgens de prognose naar 4,4 en in 2019 naar 4,9. Hierbij bestaan de kortlopende passiva bijna volledig uit aflossingsverplichting voor het komende jaar aan Collin en de kortlopende activa uit liquide middelen en voorraad. We kwalificeren de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Utrecht Souvenirs biedt iedere investeerder een cadeaubon van € 25,-  ter besteding in Utrecht Souvenirs.
Tevens verloot ondernemer Jan-Willem binnen twee maanden een diner voor twee in Restaurant Sea Salt Saloon te Utrecht onder de investeerders.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op de verloting zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9081 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-07-2018 om 10:02
investeerder-13822 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-07-2018 om 10:02
investeerder-18694 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
10-07-2018 om 10:02
investeerder-35912 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-07-2018 om 10:02
investeerder-44587 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-07-2018 om 10:02

Ondernemer

Jan-Willem Verhaaren

Crowdfund Coach


Erwin Trapman