43453

Van Doodewaard (box 3) 2

€ 750.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 404
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

26 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-11-2022 in 8 dagen volgeschreven door 404 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 21 november 2022

Beste investeerder,

15 november jl. is de crowdfunding van Van Doodewaard (box 3) 2 live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het steefbedrag van € 750.000,-. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het rentepercentage wordt verhoogd van 7,0% naar 8,0%.
 • De looptijd van de lening wordt verkort van 60 maanden naar 48 maanden. De slottermijn en zekerheden blijven ongewijzigd.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

 • Leenbedrag: € 750.000,-
 • Rente: 8,0%
 • Looptijd: 48 maanden, met een slottermijn van € 630.000,-.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Philip en Kitty Van Doodewaard zijn beide actief als zelfstandige, respectievelijk als timmerman en kraamhulp. Daarnaast hebben zij de afgelopen jaren een vastgoedportefeuille opgebouwd van zeven recreatiewoningen. Met de gevraagde financiering zal de vastgoedportefeuille worden uitgebreid met twee recreatiewoningen en zal één object geherfinancierd worden. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 85% bij de start. De LTV bedraagt 71% ten tijde van de slottermijn. 

De ondernemers zijn in februari 2022 eerder gefinancierd middels de investeerders van Collin Crowdfund . Tot op heden is er keurig aan de betalingsverplichtingen voldaan.

Financieringsbehoefte
Voor het aantrekken van twee recreatiewoningen en de herfinanciering van een recreatiewoning, die reeds in bezit is, bedraagt de totale financieringsbehoefte € 750.000,-. Deze drie objecten hebben een getaxeerde waarde van € 885.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 630.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Daar het een box 3 financiering betreft is er geen D&B kwalificatie voor deze lening. De ondernemingen van Philip en Kitty hebben de kwaliticatie Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer P. van Doodewaard en mevrouw C. Van Doodewaard – Van Slooten. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. De overwaarde op het vastgoed is reeds € 470.000,-
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de recreatiewoningen met als adres: 
  • Parkweg 1 B174, 3221 LV te Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie F nummer 612 te Hellevoetsluis. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 september 2022.
  • Parkweg 1 B216, 3221 LV te Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie F nummer 1703 te Hellevoetsluis. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 295.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 september 2022.
  • Parkweg 1 B366, 3221 LV te Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie F nummer 1347 te Hellevoetsluis. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 300.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 27 september 2022.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een object vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente. Per object dat wordt verkocht dient er minimaal € 280.000,- afgelost te worden.

Leendoel

Het doel van de lening is de aanschaf van twee recreatiewoningen en de herfinanciering van een recreatiewoning.

Ondernemer

Philip (50 jaar) en Kitty (57 jaar) Van Doodewaard hebben beiden een eigen bedrijf, respectievelijk als timmerman vanuit de eenmanszaak Phi-Doo en als kraamhulp vanuit een maatschap/eenmanszaak structuur vanuit Maatschap Kit’s Kraamzorg en Nieuwetijds Kit’s Geboortezorg. De totale winstgevendheid wordt door de ondernemers op jaarlijks tenminste € 150.000,- ingeschat.

Naast de werkzaamheden binnen de eigen bedrijven hebben de ondernemers de afgelopen jaren een vastgoedportefeuille opgebouwd van zeven recreatiewoningen.

Onderneming

De vastgoedportefeuille bestaat uit zeven recreatiewoningen met tuin, gelegen op vakantiepark Citta Romana . Dit park is gelegen nabij strand en duinen en kent een hoge bezetting. De recreatiewoningen worden volgens de beheerovereenkomst via park Citta Romana recreatief verhuurd. De marktwaarde van deze zeven objecten ligt op € 1.285.000,- en de financiering die er op de objecten rust bedraagt € 805.000,-.

Met de uitbreiding van de vastgoedportefeuille met twee objecten komt het totaal aantal objecten op negen uit. De drie te financieren recreatiewoningen betreffen 6-persoons, 2-onder-1-kap recreatiewoningen van circa 95-100 m2, waarvan een met een rieten dak. Na de uitbreiding ligt de marktwaarde van de objecten op € 1.880.000,- met een daarop rustende schuld van € 1.410.000,- (LTV: 75%).

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf Parkweg 1 nummer 216 € 267.500,-

Aanschaf Parkweg 1 nummer 366

€ 262.500,-
Herfinanciering Parkweg 1-174 € 145.000,-
Werkkapitaal / kosten koper € 75.000,-
Totale investering € 750.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 630.000,- in de 60e maand.

Overige financiers:
Het afgelopen jaar heeft een herfinanciering plaatsgevonden van de overige objecten binnen de portefeuille waarbij sprake is van een rentevaste periode van 5 jaar. Hierdoor is het risico van een stijgende hypotheekrente beperkt tot de laatste maanden van de financiering bij Collin. De totale financiering bij overige financiers bedraagt momenteel € 805.000,- met een gemiddelde aflosverplichting van ca. 1,5% per jaar en een gemiddelde rente van 5,9% op jaarbasis.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Daar het een box 3 financiering betreft is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing. 
Volledigheidshalve vermelden wij de scores van de eigen bedrijven van de heer en mevrouw Van Doodewaard: 
Phi-Doo (eenmanszaak): Laag risico
Kit’s Kraamzorg (maatschap): Minimaal risico
Nieuwtijds Kit’s Geboortezorg (eenmanszaak): Laag risico

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de aangifte inkomstenbelasting, kadastrale gegevens en een overzicht van de huurstromen en financieringslasten met onderliggende brondocumenten. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Wij hebben de afloscapaciteit gebaseerd op basis van de vastgoedportefeuille. We hebben de inkomsten uit de eigen ondernemingen hierbij buiten beschouwing gelaten, waarbij op basis van de historie kan worden vastgesteld dat deze voldoende zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Met de uitbreiding van de vastgoedportefeuille bedraagt de verwachte omzet/huurstroom € 182.000,- op jaarbasis. Na aftrek van onderhoudskosten, rentelasten en aflossingen is er sprake van een netto cashflow overschot van € 32.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
Het eigen vermogen bedraagt € 470.000,- op een totale vastgoedportefeuille met een getaxeerde waarde van € 1.880.000,-. Hiermee is de solvabiliteit 25%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer P. van Doodewaard en mevrouw C. Van Doodewaard – Van Slooten. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op de recreatiewoningen met als adres: 
  • Parkweg 1 B174, 3221 LV te Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie F nummer 612 te Hellevoetsluis. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 september 2022.
  • Parkweg 1 B216, 3221 LV te Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie F nummer 1703 te Hellevoetsluis. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 295.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 september 2022.
  • Parkweg 1 B366, 3221 LV te Hellevoetsluis, kadastraal bekend als sectie F nummer 1347 te Hellevoetsluis. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 300.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 27 september 2022.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, bij verkoop van een object vervroegd af te lossen tegen een maand vergoedingsrente. Per object dat wordt verkocht dient er minimaal € 280.000,- afgelost te worden.

Door de eerste hypothecaire inschrijving op de drie te financieren objecten in combinatie met de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-302200 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:39
investeerder-262848 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:37
investeerder-22610 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:26
investeerder-21955 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:25
investeerder-353739 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-11-2022 om 10:09

Ondernemer

Crowdfund Coach


Lars van Meer