32469

Velotia

€ 100.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 121
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 121 investeerders

Samenvatting

Op basis van eigen ervaring, alsmede de kennis van China, zijn Radboud Welvaars en Hans Gründemann in 2017 begonnen met het uitwerken van het business model voor Velotia. In China heeft de overheid het gebruik van fossiele motoren in grote steden verboden, waardoor er veel kennis en ervaring op dit gebied aanwezig is. Met dit gegeven kwamen zij in 2017 op het idee om elektrische brom- en snorfietsen voor de EU-markt te gaan importeren. 
Nederland en de EU staan, vanwege de terechte aandacht voor het klimaat, de komende decennia voor een enorme transitie. Voor voertuigen op fossiele brandstof betekent dit dat bestaande voertuigen in het komende decennium door niet-fossiele varianten vervangen zullen gaan worden.
De afgelopen twee jaar heeft Velotia in China elektrische scooters ontwikkeld en laten fabriceren, welke verkocht kunnen worden op de Europese markt onder haar eigen naam. Velotia heeft een solide samenwerking opgezet met een grote gerenommeerde fabrikant van A-kwaliteit elektrische scooters in China, welke onder private label (Velotia) worden gefabriceerd.
Het eerste model van Velotia, de City, is gereed en voldoet aan de EURO4-norm. Velotia heeft een type-goedkeuring op dit model voor 25 km/uur en voor 45 km/uur.

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 312.000,-. Hiervan is tijdens de ontwikkeling van het product al voor € 62.000,-. aan eigen middelen ingebracht middels onbezoldigde arbeid.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. Knab Crowdfunding verstrekt een financiering van € 150.000,-. De financiering zal aangewend worden voor bedrijfskapitaal, o.a. voor het inkopen van de scooters. De looptijd is 36 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 4e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 33 maanden. 
De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De overall Collin Credit Score is Voldoende. Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico voor Velotia B.V. De debiteur is Velotia B.V. De huidige en toekomstige roerende zaken van Velotia B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. R.J. Welvaars Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 135.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel materiële waarde. Gründemann B.V. geeft een zakelijke stelling af ter hoogte van € 45.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel materiële waarde. Er geldt voor R.J. Welvaars Beheer B.V. een niet-onttrekkingsverklaring zodra het eigen vermogen minder is dan € 135.000,-. Er geldt voor Gründemann B.V. een niet-onttrekkingsverklaring zodra het eigen vermogen minder is dan € 45.000,-.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 100.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. 
Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. 
Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De gevraagde financiering bij Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding is voor de inkoop van elektrische brom-/snorfietsen en accessoires, werkkapitaal en marketing voor Velotia.

Ondernemer

Radboud Welvaars (52) is al meer dan 25 jaar ondernemer, waarvan de laatste vier jaar als importeur en leverancier van LED-verlichting voor kantoren en bedrijfspanden vanuit China. Zijn sterkste persoonlijke kwaliteiten betreffen zijn commerciële en communicatieve vaardigheden. Zijn sterkste vaktechnische punt is de kennis van de Chinese markt. Radboud woont en werkt in China en heeft daardoor rechtstreekse contacten en controle.

Hans Gründemann (56) is al 22 jaar ondernemer. Eerst in de markt voor informatiebeveiliging en de laatste acht jaar in de ICT-markt. Zijn sterkste persoonlijke kwaliteit is zijn analytisch vermogen. Zijn sterkste vaktechnische punt is zijn vakkennis. Hans is verantwoordelijk voor de algemene zaken binnen Velotia B.V.

Bram Hendriks (46) werkt heel zijn leven tot op heden als verkoper. Zijn sterkste persoonlijke kwaliteiten betreffen zijn commerciële en communicatieve vaardigheden. Zijn sterkste vaktechnische punt is de kennis van de markt voor elektrische tweewielers. Bram is verantwoordelijk voor sales en marketing bij Velotia B.V.

Gertjan van Hoof (45) is al jaren zelfstandige in de financiële wereld. Gertjan zijn sterkste persoonlijke kwaliteiten zijn nauwkeurigheid en kennis van het financiële reilen en zeilen van een bedrijf. Gertjan is verantwoordelijk voor de administratie en financiële zaken binnen Velotia B.V.

Onderneming

Het idee
Op basis van eigen ervaring, alsmede de kennis van China, zijn Radboud Welvaars en Hans Gründemann in 2017 begonnen met het uitwerken van het business model voor Velotia. In China heeft de overheid het gebruik van fossiele motoren in grote steden verboden, waardoor er veel kennis en ervaring op dit gebied aanwezig is. Met dit gegeven kwamen zij in 2017 op het idee om elektrische brom- en snorfietsen voor de EU-markt te gaan importeren.

Het klimaatprobleem
Nederland en de EU staan vanwege het klimaat de komende decennia voor een enorme transitie. Voor voertuigen op fossiele brandstof, betekent dit dat bestaande voertuigen in het komende decennium door niet-fossiele varianten vervangen zullen gaan worden.

De oplossing
De afgelopen twee jaar is Velotia bezig om in China elektrische scooters te laten fabriceren, welke verkocht kunnen worden op de Europese Markt onder haar eigen naam. Velotia heeft een solide samenwerking opgezet met een grote gerenommeerde fabrikant van A-kwaliteit elektrische scooters in China, welke onder private label (Velotia) worden gefabriceerd.

Het eerste model van Velotia, de City, is gereed en voldoet aan de EURO4-norm. Velotia heeft een type-goedkeuring op dit model voor 25 km/uur en voor 45 km/uur. De Velotia City is in Nederland door een onafhankelijke partij uitgebreid en positief beoordeeld.

Voor de brom-/snorfietsen markt, verwachten wij dat in 2030 verreweg het grootste deel zal zijn vervangen door elektrische modellen. Op een markt van ruim 1,1 miljoen, zijn dit gemiddeld 100.000 nieuwe elektrische voertuigen per jaar.

De markt
De kennis en kunde van brom-/snorfietsen zit bij de scooterwinkels. Ook is ten behoeve van service en onderhoud lokale aanwezigheid essentieel. 
Daarom richt Velotia zich puur op het importeren en weder-verkopen aan dealers van elektrische brom- en snorfietsen. De dealer wordt door Velotia ondersteund door middel van marketing- en montagemateriaal.

Daarnaast heeft Velotia een webshop waar de dealer onderdelen kan bestellen. Uitlevering geschiedt via het magazijn in Eindhoven. Voor de distributie van complete voertuigen en onderdelen bij voortgaande groei is Velotia voornemens gebruik te gaan maken van een logistiek fulfilment bedrijf, met 24-uurs levering in heel de EU.

Missie
Consumenten bewust maken van het feit dat er overgestapt moet worden van brom- en scooterfietsen met fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen.

Ambitie
De ambitie van Velotia is om in Nederland 10% marktaandeel in de markt voor e-scooters te behalen. Met de huidige prognoses is dit een omzet van 1.000 e-scooters per jaar, gerekend vanaf 2020. Daarnaast willen zij later in 2019 Velotia uitbreiden naar andere landen in de EU, te beginnen bij enkele grote steden in België, Frankrijk en Duitsland.

Concurrentie
Gezien de potentie van de markt voor elektrische brom-/snorfietsen, zijn er meerdere spelers actief. Op dit moment is de verkoop echter dermate laag, dat er nog geen marktleider kan worden aangewezen. Wel zijn er enkele merken die aan de weg timmeren.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad elektrische brom-/snorfietsen en accessoires € 170.000,-
Marketingkosten (o.a. website, folders, branding) € 40.000,-
Aanvullend werkkapitaal € 40.000,-
Product- en marktontwikkeling € 62.000,-
Totale investeringsbehoefte € 312.000,-
Eigen inbreng aandeelhouders middels onbezoldigde arbeid € 62.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-.
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing in 33 maanden.

Overige financiers
Naast een financial lease zijn er op dit geen overige financiers aanwezig.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 250.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Velotia B.V. 
  • R.J. Welvaars Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 135.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Gründemann B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 45.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Velotia B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het eigen vermogen van R.J. Welvaars Beheer B.V. mogen plaatsvinden, zolang het eigen vermogen lager is dan € 135.000,-.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het eigen vermogen van Gründemann B.V. mogen plaatsvinden, zolang het eigen vermogen lager is dan € 45.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Velotia B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2018 en prognoses voor de komende jaren voor Velotia B.V., opgesteld na uitgebreid marktonderzoek en met hulp van de accountant. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
Na een uitvoerig marktonderzoek door de ondernemers in samenspraak met de accountant is er geprognosticeerd met een verwachte omzet in 2019 van € 311.000,- en € ruim 800.000,- in 2020 en meer dan € 2.000.000,- in 2021. In 2019 en begin 2020 is de omzet nog gering, daar in de tweede helft van 2019 de verkopen starten en de verkoop van scooters met name in het voorjaar en zomer zal plaatsvinden. De grootste kostenposten zijn o.a. marketingkosten, verzekeringen, opslag huur bedrijfsruimtes, uitbestede werkzaamheden voor rijklaar monteren en rijklaar maken van de scooters. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2019 bedraagt € 36.000,- waar een aflosdruk van € 30.000,- tegenover staat. De verwachte genormaliseerde cashflow in 2020 wordt geprognosticeerd op € 71.000,- en in 2021 op € 275.000,- Het cashflow tekort in de opstartfase wordt op gevangen door de geprognosticeerde ruime liquiditeitspositie bij aanvang. De rentabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Solvabiliteit
Door inbreng van onbezoldigde arbeid als eigen vermogen in plaats van daadwerkelijke euro’s is de solvabiliteit eind 2019 naar verwachting 23% bij een balanstotaal van € 340.000,-, dat bestaat uit immaterieel vast actief. In 2020, het werkelijke eerste volledige omzetjaar, zal de solvabiliteit snel groeien naar 43% (bij een balanstotaal van € 308.000,-.) met toevoeging van de winst en relatief vrij snelle aflossing op de lening.
De solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitsplanning geeft inzicht in de ontwikkeling van de onderneming in de komende jaren. Na de gevraagde financiering is de verwachting dat de liquiditeitspositie positief blijft.
De current ratio voor 2019 (verhouding van het vlottend actief versus het vlottend passief) is 2,0 en in 2020 1,9. We kwalificeren de Liquiditeit als Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Velotia City First Model voorinschrijving
Voor de eerste inschrijvers brengt Velotia de Velotia City First Model uit. Dit model heeft speciale design elementen en een beperkte oplage. Iedere investeerder of geïnteresseerde kan tegen gereduceerd tarief dit speciale model e-scooter aanschaffen. De normale prijs voor de City is € 1.995, de actieprijs voor de Velotia City First Model is € 1.795 inclusief BTW. Als u gebruik wilt maken van deze actie, bestelt u dit model dan in onze webshop https://velotiafirstedition.nl/. Wij verzoeken u om een aanbetaling van € 250,- te doen, waarna wij zorg dragen voor de levering.

Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met het versturen van een e-mail direct naar Velotia.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18145 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 11:17
investeerder-31508 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 11:16
investeerder-4139 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 11:16
investeerder-5048 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 11:16
investeerder-44072 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-05-2019 om 11:16

Ondernemer

Radboud Welvaars

Gertjan van Hoof

Hans Gründemann

Bram Hendriks

Crowdfund Coach


Jeroen Poort