39689

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw Max Havelaar 2

€ 350.000  |  5,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 238
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 238 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar” heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren. Er is voor dit noodzakelijk onderhoud een beroep gedaan op Collin Crowdfund. Deze financiering is een vervolg op de eerste door Collin Crowdfund gefinancierde aanvraag van de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar”.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De € 350.000,- is € 50.000,- hoger dan begin 2021 verwacht. Dit als gevolg van gestegen grondstof/materiaal prijzen. De extra besteding past binnen de voorliggende aangepaste begrotingen. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar” is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar” heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door de heer J. Euser als penningmeester, mevrouw E.M.C. Bouwmeester, de heer D. Mohammad, de heer B. Nushi en tot slot de heer F.R. Rosendaal voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. 

Gevolmachtigd VvE-beheerder is de HuisHouding B.V.

Het project groot onderhoud is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en wordt tijdens ledenvergaderingen besproken. De MJOP is opgesteld door IPR Vastgoedmanagement B.V. die de bouwcommissie bij staat.

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex bouwjaar 1960 (48 appartementen en 14 garageboxen) aan de Jephtastraat in Amsterdam. Jephtastraat is gelegen in de wijk Bos en Lommer.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de Vereniging van Eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Projectkosten € 1.550.000,-
Totaal € 1.550.000,-
Eigen kasmiddelen € 550.000,-
Lening Nationaal Warmte Fonds € 350.000,-
Collin deel 1 € 300.000,-
Lening Collin Crowdfund € 350.000 ,-

 

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden.

Overige financiers:
Nationaal Warmte Fonds met een annuïtaire lening van € 350.000,- welke een looptijd heeft van 240 maanden tegen 2,4% rente. Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de Vereniging van Eigenaren en naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar” is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2019, 2020 en de prognose van 2021 en 2022. De overall score is Goed.

Vereniging van Eigenaren
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren middels de Vereniging van Eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor hun aandeel in het appartementsrecht ten aanzien van de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

De verwachte inkomsten in 2021 blijven op hetzelfde niveau als de voorgaande jaren, zodat er voldaan kan worden aan de aflossingsverplichting. 

Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2020 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 488.000,-. Door de verstrekking van de lening zal de solvabiliteit conform prognose dalen naar 5% ultimo 2021. Hierna zal, volgens prognose, de solvabiliteit weer oplopen.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaars Flatgebouw “Max Havelaar”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

 Doordat de Vereniging van Eigenaren debiteur voor deze financiering is, zijn daarmee ook alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag naar rato van hun aandeel in het appartementsrecht. Hierdoor kwalificeren wij de Zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50653 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 10:16
investeerder-52141 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 10:16
investeerder-176355 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 10:15
investeerder-202559 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 10:15
investeerder-1969 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-10-2021 om 10:15

Ondernemer

J. Euser

B. Nushi

F. Rosendaal

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas