34792

Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Max Havelaar

€ 300.000  |  5,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 92
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 92 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaren Flatgebouw “Max Havelaar” te Amsterdam heeft in 2019 besloten om het groot onderhoud, inclusief renovatie, te laten uitvoeren. Er is voor de financiering van dit noodzakelijk onderhoud een beroep gedaan op Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. Verdeeld in twee tranches van elk € 300.000,- De nu gevraagde financiering is de eerste tranche. Dit betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De tweede tranche van € 300.000,- zal later in 2021 geplaatst worden.

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw “Max Havelaar” is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaren Flatgebouw “Max Havelaar”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaren Flatgebouw “Max Havelaar” te Amsterdam heeft besloten om het groot onderhoud. inclusief renovatie, te laten uitvoeren. De aannemer is begin 2021 gestart met de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden en de verwachte doorlooptijd van de werkzaamheden bedraagt circa twee jaar.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door de heer F.R. Rosendaal (voorzitter), de heer J. Euser (penningmeester) en de overige bestuursleden mevrouw E.M.C Bouwmeester, de heer D. Mohammad en de heer B. Nushi (voorzitter bouwcommissie).

Gevolmachtigd VvE-beheerder is de HuisHouding B.V.

Het project groot onderhoud, inclusief renovatie, is opgenomen in het MJOP (meerjarenonderhoudsplan) van de Vereniging van Eigenaren en wordt tijdens ledenvergaderingen besproken. De MJOP is opgesteld door IPR Vastgoedmanagement B.V. die de bouwcommissie bij staat.

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex bouwjaar 1960 (48 appartementen en 14 garageboxen) aan de Jephtastraat in Amsterdam. Jephtastraat is gelegen in de buurt Bosleeuw en hoort bij de wijk ‘Bos en Lommer’ van Amsterdam.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren naar rato van hun aandeel in de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Projectkosten € 1.500.000,-
Totaal € 1.500.000,-
Eigen kasmiddelen € 550.000,-
Lening Nationaal Warmte Fonds € 350.000,-
Collin deel 2* € 300.000,-
Lening Collin Crowdfund € 300.000,-

*Het bedrag wordt in twee leningen van € 300.000,- verdeeld. De tweede lening wordt later dit jaar opgenomen.

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: annuïtaire lening met een looptijd van 84 maanden.

Overige financiers:
Nationaal Warmte Fonds heeft de VvE op 9 maart 2021 een lening verstrekt van € 350.000 t.b.v. de financiering van energiebesparende investeringen als onderdeel van het groot onderhoud- en renovatieproject. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 240 maanden en een rentevergoeding van 2,4% per jaar gedurende de gehele looptijd van de lening.

Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren naar rato van hun aandeel in de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Vereniging van Eigenaren Flatgebouw “Max Havelaar” is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2019, 2020 en de prognose van 2021 en 2022. De overall score is Goed.

Vereniging van Eigenaren
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren naar rato van hun aandeel in de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen voortkomende uit deze lening. 

Indien een huidige appartementsrechteigenaar niet aan de verplichtingen kan voldoen, zal zijn of haar deel van de schuld automatisch overgaan op de nieuwe eigenaar van het appartementsrecht, na verkoop.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de van appartementseigenaren ontvangen vaste maandbijdragen. Voor 2021 bedragen deze inkomsten op jaarbasis € 207.000 en blijven gedurende de looptijd van de lening op hetzelfde niveau, zodat voldaan kan worden aan de rente- en aflossingsverplichting. 

Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2020 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 488.000,-. Door de verstrekking van de lening zal de solvabiliteit conform prognose dalen naar 5% ultimo 2022. Hierna zal, volgens prognose, de solvabiliteit weer oplopen.

Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is Vereniging van Eigenaren Flatgebouw “Max Havelaar”. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle appartementsrechteigenaren naar rato van hun aandeel in de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Door de naar rato hoofdelijke aansprakelijkheid van alle eigenaren kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13522 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
06-05-2021 om 11:01
investeerder-49417 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-05-2021 om 11:00
investeerder-110457 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-05-2021 om 11:00
investeerder-89660 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-05-2021 om 11:00
investeerder-211890 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
06-05-2021 om 11:00

Ondernemer

Frits Rosendaal

Jacques Euser

Bujar Nushi

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas