26954

Vereniging van Eigenaren Eastonstraat 85 100

€ 80.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 84
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-09-2019 in 1 uur volgeschreven door 84 investeerders

Samenvatting

De Vereniging van Eigenaren van de Eastonstraat 85 t/m 100 heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren. Er is voor dit noodzakelijke onderhoud ruim 50% gereserveerd. Voor het niet-gereserveerde deel doet men een beroep op Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 80.000,-. Het betreft een annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De D&B-kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaren Eastonstraat 85 tot en met 100 is Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is ‘Vereniging van Eigenaren Eastonstraat 85 tot en met 100’. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Leendoel

De Vereniging van Eigenaren van de Eastonstraat 85 t/m 100 heeft besloten om het groot onderhoud te laten uitvoeren (balkon, schilderwerk, hekwerk, schoorsteen, plat dak, etc.). Mede in verband met de veiligheid kan dit niet langer vooruit worden geschoven. Er is voor dit noodzakelijke onderhoud ruim 50% gereserveerd. Voor het niet-gereserveerde deel doet men een beroep op Collin Crowdfund.

Ondernemer

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw Anne Rutte (1990) als voorzitter en de heer Artyom Korotkov (1984) als secretaris. Dit betreft een recent (met unanimiteit) aangesteld bestuur.

Het project groot onderhoud is al eerder opgezet in samenwerking met oud-voorzitter de heer Hans van der Kamp. Hans zit nog in de technisch commissie met twee andere eigenaren, te weten de heer Veen en de heer Muntajit. 

De laatste jaarrekening en de onderliggende stukken zijn vastgesteld door de algemene vergadering en in detail gecontroleerd door de kascommissie.  
 

Onderneming

Het betreft de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex (16 appartementsdelen) aan de Eastonstraat 85 t/m 100 te Amsterdam (bouwjaar 1963). De Eastonstraat is gelegen in de buurt Amsterdam Nieuw-West.
Door de rechtsvorm en bijbehorende regelgeving behorende bij een Vereniging van Eigenaren, zijn alle appartementsrechteigenaren tezamen middels de stichting en hoofdelijk naar rato verantwoordelijk voor de betaling van deze lening.
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Projectkosten € 155.000,-
Schoorsteen € 6.500,-
Onvoorziene werkzaamheden € 5.000,-
Projectmanagement/toezicht (raming) € 8.500,-
Totaal € 175.000,- 
Onderhoudsreserve medio 2019 € 95.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 80.000,-

Leenbedrag: € 80.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: annuïtaire lening met een looptijd van 60 maanden

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers betrokken bij de VvE.
 

Risico

 Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is ‘Vereniging van Eigenaren Eastonstraat 85 tot en met 100’. Vanwege het feit dat dit een Vereniging van Eigenaren betreft, zijn alle eigenaren naar rato hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. Middels het nieuwe appartementsrecht vindt overdracht van deze hoofdelijkheid naar eventuele nieuwe eigenaren plaats.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de Vereniging van Eigenaren Eastonstraat 85 tot en met 100 is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit.
Deze is gebaseerd op de jaarcijfers over 2017 en 2018, tezamen met de exploitatiebegroting over 2019 en 2020. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2018 zijn de totale inkomsten uit de ledenbijdrage € 30.000,- met een resultaat voor dotatie aan de onderhoudsvoorziening van € 9.000,-. Door deze dotatie van € 12.000,- is er een negatief resultaat van € 3.000,-. In de prognose over 2019 bedragen, door een verhoging van de bijdrage welke middels notulen zijn vastgelegd, de inkomsten € 49.000,-, na uitgaven verwacht men een resultaat van € 0,-, rekening houdend met een dotatie van € 30.000,-. De verwachte inkomsten in 2020 bedragen € 54.000,-, ten opzichte van € 14.500,- aan uitgaven.  Met een verwacht resultaat voor dotatie ter hoogte van € 39.500,- kan men zowel de totale maandelijkse termijnbetalingen (€ 19.150,- op jaarbasis) als de benodigde dotatie ter hoogte van € 20.000,- voldoen.
Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Daar dit een Vereniging van Eigenaren betreft, is naast eigen vermogen ook de gevormde onderhoudsreserve van belang. Ultimo 2018 was de onderhoudsreserve van de vereniging € 77.000,-. Daar er geen schulden waren, was de solvabiliteit 100%. Door het resultaat na dotatie toe te voegen aan de onderhoudsreserve is deze naar verwachting aan het einde van 2019 € 96.000 ,- . Door de verstrekking van de lening met een gelijkblijvende onderhoudsreserve zal de solvabiliteit conform prognose dalen naar circa 50%.
Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit
In de vereniging zijn tot nu toe continu voldoende liquide middelen aanwezig geweest. Zowel in 2018 als, naar verwachting, in 2019 en 2020, zijn de kortlopende verplichten behoudens de aflossingsverplichting nagenoeg nihil. Verder gaat men opnieuw jaarlijks € 20.000,- doteren.
Wij kwalificeren de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-78016 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-09-2019 om 11:04
investeerder-77700 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-09-2019 om 11:04
investeerder-5626 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-09-2019 om 11:04
investeerder-10701 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-09-2019 om 11:03
investeerder-33633 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-09-2019 om 11:03

Reacties

Investeerder – 3238
30-09-2019 10:28
Waarom zijn er geen zekerheden gesteld?

Collin Crowdfund
30-09-2019 10:32
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Bij een geldlening verstrekt na 1 januari 2018 aan een VvE geldt het volgende: de voormalig appartementseigenaar zal pas uit zijn aansprakelijkheid voor die geldlening ontslagen worden als hij of zij aan zijn of haar deel van de schuld heeft voldaan. E.e.a. loopt i.v.m. overdracht appartementsrecht altijd via de notaris. Daarbij neemt de nieuwe eigenaar eventuele verplichtingen over (zit in de koopprijs).

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Bestuur VvE

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen