32255

ViaVisual B.V.

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 280
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-05-2019 in 1 uur volgeschreven door 280 investeerders

Samenvatting

ViaVisual is een onderneming actief in de verkoop, installatie en service van LED-videodisplays. Het bedrijf uit Velp bestaat al 10 jaar en richt zich op de Europese markt. De bedrijfsleiding bestaat uit ondernemers Michiel (46 jaar) en Maarten (43 jaar) Hettinga. De broers hebben beiden veel ervaring in deze gespecialiseerde markt en intussen hebben zij een mooi trackrecord opgebouwd.
ViaVisual is een snelgroeiend bedrijf. In 2018 is de omzet verhoogd naar ruim € 2.000.000,- met een positieve operationele kasstroom. Als gevolg van deze groei is er een werkkapitaalbehoefte ontstaan voor de financiering van de voorraad en debiteuren. 
Voor de gevraagde financiering stelt het gehele concern zich hoofdelijk aansprakelijk waaronder ook het kapitaalkrachtige Orion Consult GmbH. Verder geldt er een eerste pandrecht op de voorraad en wordt een van de borgstellingen zeker gesteld met een tweede hypothecaire inschrijving op een bedrijfspand.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 620.000,-. Met opgebouwde eigen middelen van ViaVisual B.V. is reeds € 120.000,- gefinancierd. De gevraagde financiering via de samenwerkende platformen Collin Crowdfund (€ 250.000,-) en Knab Crowdfunding (€ 250.000,-) bedraagt tezamen € 500.000,-. De looptijd van de lening via Collin Crowdfund is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. De onderneming heeft de mogelijkheid om elk boekjaar een extra aflossing te doen met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn ViaVisual B.V. en haar directe aandeelhouders Orion Consult GmbH (50%) en Hettinga Holding B.V. (50%). De gebroeders Maarten en Michiel Hettinga, de indirecte aandeelhouders, geven ieder een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-. Een van de borgstellingen wordt gesecureerd middels een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op een bedrijfspand. Dit bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 114.000,- en heeft een verwachte marktwaarde van € 196.000,-. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor ViaVisual B.V. van 35%. Tenslotte wordt de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van ViaVisual B.V. in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

De financieringsbehoefte wordt voor € 250.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 250.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin Crowdfund een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. 
Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. 
Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Video Pitch

Leendoel

ViaVisual B.V. is een groeiende onderneming waardoor er extra behoefte aan werkkapitaal ontstaat. Voor ViaVisual betekent dat met name de voorraad groter wordt en dat de debiteurenpositie in absolute zin groter wordt. Het risico van deze groei is dat er op een bepaald moment een liquiditeitstekort gaat ontstaan. Het grootste deel van deze financiering geldt dan ook als oplossing voor dit risico.
Het overige deel van de lening via Collin Crowdfund wordt gebruikt voor investeringen in CRM, online marketing en in de website.

Ondernemer

ViaVisual B.V. wordt gedreven door de gebroeders Maarten en Michiel Hettinga. Waar Michiel de groei van ViaVisual door verkoopsuccessen heeft gerealiseerd, heeft Maarten de onderneming organisatorisch uitgebouwd. 

Maarten Hettinga (43 jaar) is afgestudeerd aan de hbo technische bedrijfskunde op een onderzoek naar de levenscyclus van LED-videoschermen. Sinds 2004 is hij actief in de LED-videobranche. 
Binnen ViaVisual is Maarten verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de aansturing van het personeel (tien vaste medewerkers), tevens zorgt hij er voor dat alle projecten volgens schema lopen. Ook is hij verantwoordelijk voor R&D. Hij typeert zichzelf als een teamplayer en hij is onwijs trots en dankbaar voor hetgeen het team van ViaVisual momenteel heeft neergezet en nog gaat bereiken.

Michiel Hettinga (46 jaar) heeft een universitair diploma in de technische bedrijfskunde gehaald aan de Rijksacademie te Groningen. Michiel is met zijn gezin woonachtig in Duitsland. Hij heeft 20 jaar ervaring in de LED-display business als sales manager en commercial director en heeft dan ook een bewezen trackrecord in deze nichemarkt. Deze ervaring heeft hij opgedaan bij verschillende fabrikanten van LED-displays in zowel Engeland, Duitsland, Frankrijk als België. Hierdoor heeft Michiel in de loop der jaren een uitgebreid en relevant netwerk opgebouwd in de industrie. 
Binnen ViaVisual is Michiel verantwoordelijk voor de in- en verkoop van LED-videoschermen. Door Michiels talenkennis, in combinatie met zijn productkennis, is hij in staat om binnen heel Europa complexe installaties met de klanten in hun eigen taal te bespreken en vervolgens een passende oplossing aan te bieden.

Onderneming

Activiteiten van de onderneming
ViaVisual is actief in de verkoop, installatie en service van LED-videodisplays voor zowel binnen als buiten de EU. De ondernemers achter ViaVisual werken al ruim 10 jaar samen binnen deze specialistische markt. Door zich vooral te richten op maatwerk voor high-end klanten kan de onderneming zich richten op langetermijnrelaties met haar klanten. 

De klantengroep van ViaVisual
ViaVisual is voornamelijk actief in Duitsland, wat logisch is kijkend naar de historische klantenkring. Verder doet men veel voor klanten in Denemarken en Nederland. ViaVisual werkt uitsluitend in samenwerking met zogenaamde system integrators. Dit zijn bedrijven die de LED-videoschermen van ViaVisual als compleet kant-en-klaar pakket aan de eindklant aanbieden. 

De geschiedenis van ViaVisual
ViaVisual B.V. is een voortzetting van de voorganger ViaVisual GmbH waardoor de onderneming feitelijk al zo’n 10 jaar bestaat. De reden van de overgang naar Nederland is dat men in Nederland verder kon doorgroeien door de beschikking over meertalig technisch personeel en de beschikbaarheid van geschikte bedrijfspanden. Voor de klanten betekende de overgang slechts een administratieve handeling; immers blijft men zaken doen met dezelfde ondernemers.

Een aantal voorbeelden van projecten waar ViaVisual trots op is:

 • De eerste installatie van een LED-videoplafond in Europa bij Bertelsmann in Berlijn; 
 • Het eerste echte HD indoor display (60 m²) bij T-Mobile in Bonn;
 • Een levensgrote digitale adventkalender achter de ramen van het Kaufhaus Manor in Bazel.

Markt
De markt waarin ViaVisual actief is kan gezien wordt als een gespecialiseerde markt. De markt voor LED-installaties groeit sinds jaren permanent, wel staat het prijsniveau onder druk. 
De belangrijkste klanten van ViaVisual zijn een select groepje van Duitse en Deense systeemintegrators waarmee al langere tijd wordt samengewerkt. Echter om de afhankelijkheid op afnemersniveau te beperken wordt er in Nederland en België rechtstreeks met de eindklanten gewerkt, dus zonder systeemintegratoren. 

Waar wil men over een aantal jaren staan
De doelstelling is dat men binnen een periode van 3 tot 5 jaar een jaaromzet realiseert van meer dan € 10.000.000,- en een bijbehorend personeelsbestand van 15 fte. Men is niet voornemens om de gehele markt voor LED-installaties te bespelen. Men wil juist de huidige relaties verdiepen en in enkele Europese landen verder uitbouwen (met name in Nederland, Scandinavië, Engeland, Oostenrijk en Zwitserland). 

Ook wil ViaVisual haar klanten speciale LED-oplossingen aanleveren welke niet als standaard product in te kopen zijn, waar dus extra meerwaarde geleverd kan worden door ViaVisual. Tenslotte zal men blijven innoveren in nieuwe toepassingen van LED-videotechniek en blijven investeren in haar ‘kennisfabriek’. 

Professionalisering van de onderneming
De afgelopen jaren is de onderneming hard gegroeid, hierdoor moest de onderneming ook in rap tempo verder professionaliseren. Zo heeft men in 2018 de volledige administratie overgezet naar een volwaardig accountantskantoor welke tevens fungeert als een sparringpartner. 
Onderdeel van deze financieringsaanvraag is de aanschaf van een CRM-pakket welke zal zorgdragen voor een verbeterd managementinformatiesysteem. Hierdoor is men in staat om procesmatiger te werken en kan men actueel en tijdig bijsturen. Het pakket zal ook een voorraadmodule krijgen waardoor men nog beter grip krijgt op de voorraad.

Organisatie ViaVisual
Tot en met 2015 werd ViaVisual geëxploiteerd in een GmbH-constructie onder de noemer ViaVisual GmbH. In 2016 zijn de activiteiten voortgezet in de huidige Nederlandse structuur. 

Interne organisatie
De onderneming wordt gedreven door de gebroeders Maarten (CEO) en Michiel (CCO) Hettinga. Het management team wordt gecompleteerd met Cem Aksoy (COO). Cem wordt als technisch directeur al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de projecten die Michiel bij de klanten aanbiedt. Door de huidige interne organisatie is de afhankelijkheid van Maarten en/of Michiel beperkt en is men onderling vervangbaar. 

Andere ondernemingen van Maarten en Michiel:
Maarten Hettinga heeft nog een eenmanszaak onder de naam AMT Led. Hier verrichte hij voorheen consultancy werkzaamheden, echter momenteel vinden er nagenoeg geen activiteiten meer plaats. Beauté du Monde vof is de beautysalon van zijn echtgenote. Het bedrijfspand wat Maarten in eigendom heeft, en tevens als onderpand geldt voor deze financieringsaanvraag, wordt aan Beauté du Monde verhuurd.

Orion Consult GmbH, de personal holding van Michiel Hettinga, heeft een meerderheidsbelang in Urban High Vision GmbH. De verwachting is dat deze onderneming binnen afzienbare tijd wordt opgeheven.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering lening Cashflex (welke gebruikt is ter financiering van het werkkapitaal 2018)   € 250.000,-
Marketing, CRM en website   € 70.000,-
Bedrijfskapitaal 2019   € 300.000,-
Totale investeringsbehoefte   € 620.000,-
Eigen middelen ViaVisual B.V.   € 120.000,-
Lening via Knab Crowdfunding   € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing*

*Er is overeengekomen dat ViaVisual elk boekjaar de mogelijkheid heeft tot het doen van een extra aflossing met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,-. Hierbij geldt een vergoeding van drie maanden rente aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Overige financieringen
Na succesvolle funding van deze aanvraag heeft de onderneming verder nog een tweetal financial leases lopen voor een tweetal bedrijfswagens. Verder zijn er momenteel geen langlopende financieringen, dan wel bankkrediet, actief.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 500.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn ViaVisual B.V. en haar direct aandeelhouders Hettinga Holding B.V. en Orion Consult GmbH.
 • Waar Hettinga Holding B.V. nog een relatief jonge onderneming is met een beperkt eigen vermogen, is Orion Consult GmbH een volwassen onderneming met per ultimo 2017 een eigen vermogen van bijna 50% op een balanstotaal van ruim € 1,4 miljoen. Haar balans bestaat voor ruim 60% uit vastgoed.
 • Michiel Hettinga geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. Zijn vermogen zit in Orion Consult GmbH.
 • Maarten Hettinga geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde mede door de hypothecaire dekking. 
 • Deze borgstelling wordt gesecureerd middels een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op een bedrijfspand in Velp. Dit bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 114.000,- en een openstaande schuld van zo’n € 100.000,-. In de zomer van 2017 is er nog een waardebepaling afgegeven ter hoogte van € 196.000,-. Op basis hiervan is er een overwaarde van € 96.000,-. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van ViaVisual B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van ViaVisual B.V. wordt verpand in eerste verband aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De inventaris kent een boekwaarde van € 9.280,- per  ultimo 2018. De voorraad kent een boekwaarde van ruim € 450.000,- per ultimo 2018.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert ViaVisual B.V., Hettinga Holding B.V. en Orion Consult GmbH als Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag dan ook de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is opgesteld op het enkelvoudig niveau van ViaVisual B.V. en mede gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017 en 2018. Daarnaast is er gewerkt met een exploitatie- en liquiditeitsprognose voor het komende jaar waar tevens een deel van de kredietbehoefte uit blijkt. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
ViaVisual is de afgelopen jaren hard gegroeid in haar exploitatie en tevens in haar winstgevendheid. In 2018 is de omzet gegroeid van € 866.000,- naar ruim € 2 miljoen. De omzetgroei heeft er ook voor gezorgd dat de operationele cashflow is gestegen van € 101.000,- in 2017 naar € 192.000,- in 2018.
Voor 2019 verwacht men de groei door te kunnen zetten met een verwachte omzet van zo’n € 4 miljoen. De verwachte operationele cashflow komt hiermee uit op ruim € 500.000,- waarmee de groei gefinancierd dient te worden. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de hogere voorraad- en debiteurenposities. Met de verwachte operationele cashflow en de gevraagde groeifinanciering via Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund is de verwachting dat ook voor 2019 de groei gefinancierd kan worden. Het verwachte netto cashflow overschot in 2019 komt uit op ruim € 100.000,-.
Wij beoordelen de Rentabiliteit met de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen van ViaVisual B.V. per ultimo 2018 bedraagt € 205.000,- op een balanstotaal van € 858.000,-. Dit zorgt voor een solvabiliteit van 24% wat een score rechtvaardigt van Voldoende. De activa van de onderneming bestaat voor de helft uit voorraden waarop een eerste pandrecht geldt. Voor het overige bestaat de balans met name uit debiteuren en liquiditeiten. Door de winstgevendheid van de onderneming en hiermee de verwachte winsttoevoeging in 2019 zal de Solvabiliteit naar verwachting stijgen naar 31% op een verlengd balanstotaal van ruim € 1,6 miljoen. Voor nu beoordelen wij de Solvabiliteit gelijk aan de situatie per 31-12-2018 met de score Voldoende.

Liquiditeit
Door dit jaar in een vroeg stadium de gevraagde werkkapitaalfinanciering te organiseren is de verwachting dat er gedurende 2019 geen liquiditeitsproblemen zullen ontstaan. In 2018 bedroeg de current ratio (vlottende activa versus vlottende passiva) 1,4. In de nieuwe situatie zullen we een kortlopende lening (Cashflex) om gaan zetten in een middellange lening waardoor er nog meer liquiditeitscomfort zal gaan ontstaan. Dit blijkt mede uit de verwachte current ratio van 2,4 voor 2019. Wij beoordelen de Liquiditeit met Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-37512 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-05-2019 om 10:29
investeerder-13959 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-05-2019 om 10:28
investeerder-22141 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-05-2019 om 10:28
investeerder-33319 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-05-2019 om 10:27
investeerder-3352 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-05-2019 om 10:27

Ondernemer

Michiel Hettinga

Maarten Hettinga

Crowdfund Coach


Diederick Horsten