24725

vof “De Verbinding”

€ 75.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 70
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-06-2016 in 1 uur volgeschreven door 70 investeerders

Samenvatting

Lydia van Beek (50) en Ronald Paardekooper (53) zijn er recent in geslaagd hun droom, het runnen van een melkgeitenbedrijf, te realiseren. Onder de naam “de Roozehoeve” hebben ze in Rozendorp (Gemeente Lottum, Limburg). Een voormalig varkensbedrijf omgebouwd tot een melkgeitenhouderij. 
Door het grote agrarische netwerk van met name Ronald en de sterke wil van beide ondernemers om te leren succesvolle geitenhouders te worden hebben ze een groep deskundige adviseurs om zich heen verzameld. Zo werken ze intensief samen met Insogoat, het consultancybedrijf van Frank Brinkhaus (“boer Frank” van Boer zoekt vrouw) en Anne-Riet Boerenkamp. Daarnaast werken ze samen met één van de beste geiten-dierenartsen van Zuid-Nederland, Lonneke Delhaes en krijgen ze het voeradvies van Karin Bekkers, geitenspecialist van de markleider in geitenvoeders Voergroep Zuid. Ook hebben Lydia en Ronald heel bewust alle dieren bij Frank Brinkhaus gekocht. Een veestapel waar sinds 1998 geen dieren aan zijn toegevoegd en een veestapel met een hoge gezondheidsstatus en zeer goed genetisch niveau. 

Op 23 maart 2016 zijn de eerste melkgeiten aangevoerd en gemolken. De start is mede door de begeleiding van genoemde specialisten goed te noemen. De geiten produceren boven verwachting en met name het eiwitgehalte in de melk is ruim boven gemiddeld, wat belangrijk is voor de productie van kaas en dus ook goed beloond wordt.

Voor het opfokken van de lammeren was in het oorspronkelijke plan een huurlocatie in de omgeving voorzien. Voortschrijdend inzicht heeft de ondernemers doen besluiten de bestaande loods aan te passen, uit te breiden en daarmee geschikt te maken voor het opfokken van 180 lammeren.  Dit is dan ook de reden dat kort na de start dit financieringsverzoek via Collin wordt gedaan. 

Financieringsbehoefte

De gevraagde financiering voor de opfokstal is € 75.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijks aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico

Dun & Bradstreet geeft een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is v.o.f. De Verbinding. Vanwege de gekozen rechtsvorm is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de beide vennoten Lydia van Beek en Ronald Paardekooper voor de lening via Collin. Daarnaast zal een bestaande familielening achtergesteld worden ten behoeve van de Collin investeerders en Ronald Paardekooper heeft nog inkomen uit een fulltime dienstbetrekking.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde lening wordt benut voor het realiseren van een opfokstal. Daarnaast worden de middelen ingezet voor het plaatsen van zonnepanelen, het inrichten van de skybox en het aanleggen van een betonplaat als mestopslag.

Ondernemer

Ronald Paardekooper (53) is vanaf zijn 16e actief in de agrarische sector en heeft veel internationale ervaring in de melkveehouderij, t.w. in Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Denemarken en Duitsland.  Hij heeft naast de HAS Hogeschool, Nima A, B en C gedaan. Ronald is al ruim 25 jaar werkzaam in de mengvoerindustrie als adviseur, zelfstandig dealer, marketingmanager, commercieel manager en directeur van een (biologisch) mengvoerbedrijf.  Hierdoor heeft Ronald zeer veel voorbeelden gezien van hoe wel en hoe niet te ondernemen in de veehouderij. Daarnaast heeft hij een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd. De sterke wil die op zijn 16e is ontstaan om een eigen melk(geiten)veebedrijf te starten heeft hij samen met Lydia weten te realiseren. Ronald werkt op dit moment tevens nog fulltime als marketingmanager bij een mengvoerbedrijf in het zuiden.

Kernkwaliteiten van Ronald zijn, de sterke wil om (met een open mind) te leren, te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast zijn creativiteit, doorzettingsvermogen en het zien van kansen kwaliteiten die bij Ronald horen.

Lydia is kinderverpleegkundige met ruime leidinggevende ervaring. Ze heeft een passie voor het buitenleven. Kernkwaliteiten van haar zijn: praktisch, consequent en gevoel voor het verzorgen van dieren. Haar ervaring als kinderverpleegkundige komt bij het opfokken van de geitjes goed van pas. Branche ervaring hebben beide ondernemers opgedaan door uitgebreid stage te lopen bij diverse geitenhouders, het bijwonen van studiebijeenkomsten, het lezen van vakliteratuur en actuele informatie op internet. Daarnaast zijn er in de voorbereidende fase veel melkgeitenbedrijven bezocht. 

Onderneming

De Historie
De Roozehoeve is een jong bedrijf. De eerste plannen om met melkgeiten te starten dateren van oktober 2014. Daarna is men intensief verder gegaan met het uitwerken van de plannen, het opdoen van ervaring en het zoeken naar locaties. Al met al was het een proces dat veel doorzettingsvermogen van de ondernemers vroeg. De wil om de plannen uit te voeren en te laten slagen hebben er uiteindelijk toe geleid dat ze de huidige locatie op 24 november 2015 hebben kunnen kopen. Door een goede voorbereiding zijn in een hoog tempo de bestaande stallen gesloopt en is een vrijwel nieuwe stal gebouwd. Alleen de mestkelder is overgebleven. Op 1 december is de sloper gestart en op 23 maart is men gestart met melken. Rekening houdend met 3 weken uitval door kerst en carnaval is het totale plan in iets meer dan drie maanden gerealiseerd. Door de aankoop van melkgeiten kon men ook direct cashflow genereren. Belangrijke factoren voor dit succes zijn een goede voorbereiding en met de juiste bedrijven in zee gaan.
 
Visie & Strategie
Lydia en Ronald willen de verbinding maken met de maatschappij, vandaar de gekozen naam V.O.F.  De Verbinding. Tevens willen ze graag in de breedste zin van het woord een lans breken voor de veehouderij in zijn algemeenheid. Ze willen graag een ambassadeurbedrijf worden voor de veehouderij in het algemeen en de geitenhouderij in het bijzonder. Dit willen ze realiseren door open en transparant te zijn en burgers via de te realiseren skybox en webcams toegang te geven tot het bedrijf. In dit kader speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol, zo voldoet het bedrijf aan de maatlat duurzame veehouderij en zijn er diverse investeringen gedaan om duurzaam te produceren.  
Er is bewust gekozen om met 500 melkgeiten te starten. Het melken van geiten is een vak dat veelal wordt onderschat. Door op deze manier te starten kan het vak snel eigen worden gemaakt. Wel zijn de faciliteiten aanwezig om met een beperkte investering de stap naar de vergunde 1060 geiten te maken. 

Doelstelling
Technisch gesproken wil men over 5 jaar qua melkproductie tot de top van Nederland behoren. Daarnaast is één van de doelen het fokken en houden van dieren die een hoge levensproductie kunnen realiseren (uitgedrukt in kilogrammen eiwit). Dit betekent het fokken van sterke dieren die goed verzorgd dienen te worden, zodat ze een lang en goed leven kunnen hebben op de Roozehoeve. Tevens is het een doelstelling 5 cent per kg melk extra te verdienen door de verwerkte melk als streekproduct te vermarkten. 
 
Marktinformatie
De markt voor geitenmelk is al enkele jaren goed. De verwachting is ook dat deze de komende jaren nog goed zal blijven. De vraag groeit nog steeds gestaag. Verwerkers zijn steeds minder afhankelijk van export en reguleren de markt door onder andere alleen nieuwe producenten aan te nemen als er voldoende afzet is.
 
Positie in de branche en bedrijfskolom
Qua afzet hebben Lydia en Ronald heel bewust gekozen voor een verwerker en geen handelaar. Zodra de melkprijs onder druk komt zullen de handelaren daar het eerst last van hebben. Daarnaast willen ze een deel van de geproduceerde melk verwerkt terugkopen en als streekproduct vermarkten. Dit wil men doen via restaurants en speciaalzaken. De ligging van de Roozehoeve aan een fietsroute is daarvoor een dikke plus.  

SWOT
Een sterk punt van de ondernemers is ongetwijfeld de motivatie om op deze leeftijd nog alles op het spel te zetten om deze stap te nemen. Verder is het uitgebreide netwerk en de jarenlange ervaring van Ronald een grote pré. De locatie is ook een plus omdat de gemeente Horst aan de Maas zeer positief staat tegenover de agrarische sector. De gerealiseerde stal is zo goed als nieuw en vertegenwoordigd daarmee een hoge waarde. Ook de vergunning voor ruim 1060 melkgeiten en 289 opfokgeiten is een sterk punt. Zwak zou genoemd kunnen worden de relatief geringe ervaringen in de geitenhouderij. Dit wordt echter gecompenseerd door de open mind van de ondernemers, de gespecialiseerde adviseurs en het grote netwerk. Kansen zijn de toenemende vraag naar geitenzuivel en de relatief arme grond in de omgeving die goed geitenmest kan gebruiken. Daarnaast wordt er aan de andere kant van de A73 een mestfabriek gebouwd waarop ook is ingeschreven. 

Een bedreiging is de kans op negatieve publiciteit rondom de geitenhouderij, aangewakkerd door de expansiedrift van verschillende grote geitenhouders. Verder is een mogelijke prijsdaling een bedreiging. Ook de houding ten opzichte van de geitenhouderij door onder meer de Q-koorts is een risico. In Brabant weegt dat zeer zwaar bij het aanvragen en afgeven van vergunningen. Hier dient wel gesteld te worden dat alle dieren in Nederland (verplicht) jaarlijks geënt worden en er zeer geregeld tankmelkonderzoek gedaan wordt. Dit risico wordt hierdoor goed beheerst en gemonitord, zoals ook blijkt uit het feit dat Nederland zeer recent Q-koortsvrij verklaard is.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Onderscheidend zijn de houding om te leren maar vooral de wil en bereidwilligheid om open en transparant te zijn. Daarnaast wil men duidelijk de verbinding zoeken. 

Verdienmodel
Aan de ene kant is dat heel simpel het verkopen dan wel leveren van de melk aan De Jong Cheese. Daarnaast, zoals beschreven, het vermarkten van de verwerkte melk in de vorm van kaas. Een belangrijk speerpunt is de omzet te verhogen, door het realiseren van een hoge(re) productie per dier. Maar ook door te voeren en fokken op een hoog eiwitgehalte. De Jong betaald namelijk ruim drie keer zo veel voor eiwit als voor vet, omdat voor de productie van kaas met name eiwit een belangrijke grondstof is. 

Structuur

organigram

Financieringsbehoefte

Het te lenen bedrag van  € 75.000,-, is bedoeld voor de bouw en inrichting van een opfokstal voor de jonge geiten. Doordat deels gebruik wordt gemaakt van de bestaande loods kan er voor relatief geringe kosten een opfokstal gebouwd worden voor 180 opfokgeiten.

Investeringsoverzicht

Verbouw opfokstal € 50.000,-
Mestopslag € 15.000,-
Zonnepanelen € 7.000,-
Inrichten skybox € 3.000,-
Totaal € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Bij de start van de onderneming hebben de vennoten ruim € 200.000,- zelf geïnvesteerd. De Rabobank heeft op dat moment ruim € 700.000,- gefinancierd, waarop in 2016 niet afgelost wordt en in 2017 beperkt. De Rabobank stemt in met deze cofinanciering.

Risico

Zekerheden

  • De verbinding” is een Vennootschap Onder Firma (V.O.F.) van Ronald Paardekooper en Lydia van Beek. “De Verbinding” is de enige debiteur voor deze lening. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. 
  • De reeds lopende lening door een familielid van € 50.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt, gedurende de looptijd van de lening via Collin. Er zal wel rente betaald worden.
  • Naast het geitenbedrijf heeft Ronald Paardekooper een inkomen uit een fulltime loondienstverband als Manager Marketing bij Voergroep Zuid.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Laag risico voor v.o.f. “De Verbinding”.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is berekend op basis van de jaarrekening van 2015 en een door Optimus Advies opgesteld bedrijfsplan met financiële prognose voor de periode 2016-2020.  De overall score komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
V.O.F. De Verbinding is in juli 2015 opgericht. De bedrijfslocatie is eind november 2015 aangekocht en vervolgens aangepast. Het melken is gestart op 23 maart 2016. De melkproductie in de eerste 2 maanden is naar verwachting en de eerste 77 lammeren zijn geboren. De rentabiliteitsberekening is dus vooral een prognose. Bij de berekening van de rentabiliteitsscore zijn alle inkomsten zowel uit het geitenbedrijf als de inkomsten uit het loondienstverband van Ronald Paardekooper en de huuropbrengsten uit een beleggingswoning meegenomen.

Na aftrek van privé-uitgaven en aflossingen wordt een cashflow overschot van € 16.000 in 2016 en € 72.000 in 2017 verwacht bij een omzet van respectievelijk € 202.000,- en € 365.000,-. Dit zou een rentabiliteitsscore Excellent betekenen. Hierbij is uitgegaan van de huidige melkprijs van € 0,70 per liter. Er zijn geen signalen dat deze prijs zal gaan dalen maar in de prognose voor de jaren 2018 t/m 2020 is uitgegaan van een melkprijs van € 0,48 per liter. Ook bij deze lagere prijzen wordt in de jaren 2018 t/m 2020 voldoende cashflow gegenereerd. Omdat het hier om een pas gestart bedrijf gaat, is de score afgewaardeerd naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit 
Bij de berekening van de solvabiliteit zijn zowel de waarde van het bedrijf met woning als een verhuurde beleggingswoning in Nijmegen meegenomen. De reeds lopende lening door een familielid is bij het achtergesteld vreemd vermogen gerekend. De belangrijkste financier is de Rabobank Horst Venray die eind 2015 de financiering verstrekt heeft voor de aankoop van de locatie, de verbouwing en inrichting tot geitenbedrijf en de aankoop van de geitenstapel. Op deze bancaire leningen wordt in 2016 niet en in 2017 slechts beperkt afgelost.

Na verstrekking van de crowdfundlening is eind 2016 de solvabiliteit  24% op een balanstotaal van circa € 1.100.000,-. Onder invloed van de resultaten en aflossingen stijgt het risicodragend vermogen volgens prognose eind 2017 naar 30% bij een vergelijkbaar balanstotaal. Per saldo wordt de solvabiliteit voorlopig als Voldoende beoordeeld.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is naar verwachting 2,3 eind 2016 en 3,4 per ultimo 2017 (Excellent). Voor nu wordt de score Goed aangehouden.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.500,- worden uitgenodigd voor een rondleiding en toelichting op het bedrijf. Uiteraard krijgt men bij het vertrek een verrassing mee in de vorm van geit gerelateerde producten. 

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
20-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-06-2016 om 10:05
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-06-2016 om 10:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2016 om 10:04
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
20-06-2016 om 10:04

Ondernemer

Ronald & Lydia

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans