VOF Hinte

€ 500.000  |  7,0% rente  |  78 maanden  Investeerders: 511
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-01-2020 in 1 uur volgeschreven door 511 investeerders

Samenvatting

V.O.F Hinte, bestaande uit het echtpaar Van der Meer en hun schoonzoon Cees Post, exploiteren het motorbeunschip ‘Hinte’ (zelfzuigend beunschip/zandhopperzuiger). De onderneming is met name actief in het uitvoeren van zandwinning en zandtransport ten behoeve van de bouwsector en infrastructurele werken.

Ter vergroting van hun vervoercapaciteit en ter uiteindelijke vervanging van het huidige schip, wordt een enkelwandige tanker aangekocht, die vervolgens zal worden verbouwd tot beunschip.

De onderneming voert al vele jaren werk uit voor J. van Vliet B.V., een dochteronderneming van de Koninklijke Boskalis Westminster. Ook het nieuwe schip zal voor deze opdrachtgever gaan varen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.000.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 78 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Hierna geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 72 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn bedraagt 7 dagen. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. Hinte als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is V.O.F. Hinte, met haar vennoten de heer A.K. van der Meer, mevrouw H. van der Meer-Bos en de heer C. Post. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers deels materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het binnenvaartschip ‘Eiltank 20’ verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en openstaande schuld van € 500.000,-. Het roerend goed kent een marktwaarde van € 1.375.000,- op basis van een taxatierapport van 09 augustus 2019.

Leendoel

De lening wordt gebruikt om de bestaande enkelwandige tanker ‘Eiltank 20’ aan te kopen, alsmede de werkzaamheden te bekostigen die te maken hebben met de verbouwing tot beunschip.

Ondernemer

De vennoten van V.O.F. Hinte zijn de heer Klaas van der Meer (1954), zijn echtgenote Hendrika van der Meer-Bos (1955) en hun schoonzoon Cees Post (1973). De beide heren beschikken over alle vereiste papieren om in de binnenvaartbranche actief te mogen zijn. Daarbij beschikt men over veel ervaring in de exploitatie van schepen die actief zijn in het beunsegment en de zand- en grindbaggersector.

Onderneming

De voorloper van het huidige familiebedrijf werd opgericht in 1983 door het echtpaar Van der Meer, hun wortels liggen in de binnenvaart. In aanvang werd met een duwboot voor diverse aannemers gevaren, onder andere een lange periode voor de Spaansen Groep. 

In 2007 is het huidige schip ‘Hinte’ aangekocht (zelfzuigend beunschip), waarbij met de intrede van schoonzoon Cees Post V.O.F Hinte werd opgericht. Sinds de aanschaf van de ‘Hinte’ wordt er vast gevaren voor J. van Vliet B.V., een onderdeel van Boskalis. Met dit schip is men in staat zelf zand op te zuigen, over te slaan en te vervoeren.

Firmant Cees Post komt van oorsprong uit de visserij, als telg van een familiebedrijf met een eigen viskotter. Cees heeft dit 18 jaar gedaan, totdat hij in 2007 tot de firma is toegetreden. 
Sinds 2018 is William Post, zoon van Cees Post en kleinzoon van Klaas van der Meer, in dienst gekomen. William volgt de opleiding tot binnenvaartschipper en zal in de toekomst wellicht ook als vennoot toetreden.
Mevrouw H. van der Meer-Bos doet sinds de opstart van het bedrijf in 1983 de administratieve werkzaamheden voor het bedrijf, in nauwe samenwerking met de accountant.

Toekomst/continuïteit
Het is de bedoeling dat het echtpaar Van der Meer uiteindelijk het stokje overgeeft aan hun schoonzoon Cees Post.

Concurrentiepositie/onderscheidend vermogen
Er is in de particuliere markt met het aan te kopen beunschip natuurlijk ook concurrentie van andere particuliere eigenaren en schepen uit de eigen vloot van grote aannemers. Omdat het schip met relatief beperkte loonkosten bemand kan worden, is er qua kostprijs een concurrentievoordeel op sommige andere grote beunschepen. Door de inzet van eigen mensen is de flexibiliteit groot waar het gaat om de inzetbaarheid van het schip. Dat er al vele jaren tot volle tevredenheid van beide partijen vast wordt gevaren voor J. van Vliet B.V. is ook een voordeel ten opzichte van de concurrentie die een dergelijke relatie nog moet opbouwen. 

Marktinformatie
Het aan te kopen schip is een beunschip. Een beunschip is een motorvrachtschip speciaal gebouwd voor het vervoer van (nat) zand (spuitzand, ophoogzand) en verontreinigde bagger (baggerspecie). Nederland telt ongeveer 350 van dit soort beunschepen, die vervolgens weer onder te verdelen zijn in verschillende afmetingen en tonnenmaten.

In veel rapporten over de toekomst van de binnenvaart (onder andere van het onderzoeksinstituut Panteia), worden de kansen van de binnenvaart als overwegend positief ingeschat. Zeker waar het de beunschepen betreft, die een specifiek deel van de binnenvaartmarkt bedienen. Door de gunstige economie en daardoor grotere behoefte aan bouwstoffen, stijgt de behoefte aan vervoer. Bovendien investeert de overheid fors in grote infrastructurele projecten (verbreding en verbetering van het wegennet, nieuwe sluizen, spooruitbreiding etc.) en bovendien in alles wat te maken heeft met veiligheid bij extreme weerssituaties door klimaatverandering (bijvoorbeeld alle werkzaamheden die te maken hebben met het op hoogte brengen van de dijken). Genoeg om voorlopig niet over het ladingaanbod in te hoeven zitten. Er zal eerder een tekort ontstaan door (kleinere) beunschepen die gesloopt worden, dan dat er in dit segment een overschot is aan schepen/tonnage, is de verwachting. Nieuwbouw van dergelijke schepen vindt vooralsnog nagenoeg niet plaats. Hierdoor neemt de vlootomvang binnen het beunschepensegment af. 

Structuur
V.o.f. met 3 vennoten, A.K. van der Meer, H. van der Meer-Bos en C. Post.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop motortankschip “Eiltank 20” 365.000,-
Inkorten van het schip + verbouwing tot beunschip 615.000,-
Aankoop- en financieringskosten  20.000,-
Totaal te financieren  1.000.000,-
Lening Rabobank 500.000,-
Leenbedrag Collin Crowdfund 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 78 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing in 72 maanden.

Rabobank verstrekt een lening van € 500.000,- onder gelijke condities als Collin Crowdfund waar het de looptijd en de uitgestelde eerste aflossing betreft.
De rente is 3,0%.
Rabobank verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving op het schip “Eiltank 20”. 

Wanneer het bestaande motorbeunschip “Hinte” gedurende de looptijd van de lening wordt verkocht, is het toegestaan om de verkoopopbrengst aan te wenden voor een tussentijdse gedeeltelijke aflossing van de lening van Collin Crowdfund. Wij hanteren in dit geval een eenmalige extra vergoeding ten behoeve van de investeerders van drie maanden rente. De oorspronkelijke looptijd blijft gelijk, waarbij de maandelijkse aflossingen aangepast worden. 

De bedenktermijn bedraagt 7 dagen. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is V.O.F. Hinte, met haar vennoten de heer A.K. van der Meer, mevrouw H. van der Meer-Bos en de heer C. Post. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers deels materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het binnenvaartschip ‘Eiltank 20’ verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en openstaande schuld van € 500.000,-. Het roerend goed kent een marktwaarde van € 1.375.000,- op basis van een taxatierapport van 09 augustus 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. Hinte is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De bepaling van de Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2018, alsmede de door de accountant opgestelde prognoses voor 2019 en 2020. De Collin Credit Score is bepaald op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De onderneming is er in 2018 in geslaagd een prima resultaat te behalen van € 143.000,-. De nettowinst na belasting en privé-onttrekkingen bedroeg € 22.000,-. Omdat het aan te kopen schip na verbouwing pas in 2020 in de vaart komt, is de verwachte realisatie voor 2019 nog gebaseerd op de exploitatie van alleen het schip "Hinte". Volgens de prognose mag uitgegaan worden van een gelijk resultaat als in 2018 met een cashflow van € 76.000,-. De prognose voor 2020 gaat uit van de exploitatie van twee schepen, op basis van vrachtprijsniveaus die met het huidige schip worden gerealiseerd. Op een totale geprognosticeerde omzet van € 1.087.000,- wordt een cashflow van € 386.000,- verwacht. Dit is volgens prognose voldoende om aan de aflosverplichtingen op beide schepen te kunnen voldoen. De score voor Afloscapaciteit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen per ultimo 2018 is € 90.000,- negatief. Dit is grotendeels veroorzaakt door de relatief hoge afschrijvingen op het schip. Wanneer we in ogenschouw nemen dat in het schip een aanmerkelijke stille reserve aanwezig is van € 431.000,- (boekwaarde per 31-12-2019 is € 219.000,- en getaxeerde marktwaarde is € 650.000,- per peildatum 29 juni 2018) komt het eigen vermogen op € 341.000,- uit. Op een gecorrigeerd balanstotaal betekent dit een Solvabiliteit van 20%. In deze berekening is nog niet meegenomen dat ook in het aan te kopen schip na verbouwing een getaxeerde overwaarde zit van 
€ 375.000,-. Tevens is er in de woonhuizen ook sprake van vermogen. De score voor Solvabiliteit, inclusief de aantoonbare stille reserves in de schepen, kwalificeren wij daarmee als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is V.O.F. Hinte, met haar vennoten de heer A.K. van der Meer, mevrouw H. van der Meer-Bos en de heer C. Post. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 500.000,- op het binnenvaartschip ‘Eiltank 20’ verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en openstaande schuld van € 500.000,-. Het roerend goed kent een marktwaarde van € 1.375.000,- op basis van een taxatierapport van 09 augustus 2019.

Door de tweede hypothecaire inschrijving op het binnenvaartschip ‘Eiltank 20’ kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-127368 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-01-2020 om 11:47
investeerder-8572 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2020 om 11:46
investeerder-33745 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2020 om 11:46
investeerder-41429 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2020 om 11:46
investeerder-60074 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-01-2020 om 11:44

Reacties

Investeerder – 4667
20-01-2020 12:53
Geachte heer & mevrouw van der Meer, in de pitch lees ik: “Het roerend goed kent een marktwaarde van € 1.375.000,- op basis van een taxatierapport van 09 augustus 2019” Klopt het dat de betreffende taxatiewaarde de waarde is van het schip als tanker of is dit de geschatte taxatiewaarde na de conversion als beunschip? Met vriendelijke groeten, Mark Kuijper

Collin Crowdfund
20-01-2020 13:05
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. De aangegeven marktwaarde van € 1.375.000,- betreft een waardebepaling van het schip na verbouwing tot beunschip.

Met vriendelijke groeten, Collin Crowdfund

Ondernemer

Klaas van der Meer

Hendrika van der Meer-Bos

Cees Post

Crowdfund Coach


Peter Stout