31294

VOF ms Ferox

€ 340.000  |  7,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 283 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 283 investeerders

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 340.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 170.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (67% Collin Crowdfund en 33% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Sandra Hartholt – de Jong exploiteert al vele jaren een binnenvaartschip. Mede in verband met het toekomstperspectief voor haar zoon Sven die graag in de binnenvaart werkzaam is, wordt een groter schip aangekocht. Met dit aan te kopen schip zal gevaren gaan worden voor een vaste bevrachter die een vaste netto daghuur gaat vergoeden. Met het aan te kopen schip kan door haar afmetingen en diepgang een groot vaargebied bereikt worden. Het toekomstperspectief voor dit soort schepen is goed. De bestaande eenmanszaak wordt omgezet naar een vof.

Met name door de vaste charter zal er naar verwachting sprake zijn van een stabiele kasstroom. Aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding wordt een goede zekerheid in de vorm van een eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen schip geboden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 645.000,- en bestaat uit de aankoop van het ms “Parsifal” voor € 575.000,- , verbouwingskosten van de voorwoning € 30.000,- en overige aankoopkosten/werkkapitaal € 40.000,-. Uit de verkoop van het huidige ms “Orion” wordt na aflossing van de bestaande financiering en makelaarscourtage een bedrag van € 135.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gezamenlijk door Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding (67%/33%) in te vullen financieringsbehoefte bedraagt € 510.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 340.000,-. De looptijd is 84 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft de score Laag risico aan voor deze onderneming. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de VOF ms Ferox en haar firmanten, mevrouw S.J.M. Hartholt – de Jong Hartholt-de Jong en de heer S.F.K. Zuidgeest. Als zekerheid geldt een eerste hypothecaire inschrijving van € 510.000,- op het aan te kopen schip, die volledig materieel is. Tevens wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 130.000,- op het woonhuis te Heino gevestigd, die grotendeels materieel is. Er worden ook overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten op het leven van beide vennoten. De rechten uit deze verzekeringen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Leendoel

De lening is bestemd voor de aankoop van het binnenvaartschip “Parsifal”. Tevens wordt een deel van de financiering gebruikt voor de verbouwing van de voorwoning op het aan te kopen schip en de aankoopkosten. 

Ondernemer

Mevrouw Sandra Hartholt – de Jong (48) is na het afronden van haar MBO opleiding begonnen als filiaalmanager bij Zeeman. Daarna is ze de horeca ingegaan en heeft ze tien jaar een eigen snackbar gehad in Amsterdam (Westerpark). Omdat de binnenvaart altijd haar interesse heeft gehad, heeft Sandra in 2004 de overstap gemaakt naar de binnenvaart en het huidige ms “Orion” gekocht. Daarop vaart ze ondertussen al weer veertien jaar. In de ook voor de binnenvaart economisch lastige jaren heeft ze, naast de exploitatie van het schip, ook nog twee jaar als kapitein gevaren op een veerpont van het GVB in Amsterdam.
Sandra komt uit een echte binnenvaartfamilie en heeft altijd op het water gewerkt en/of gewoond en is ondertussen de vijfde generatie binnenvaartondernemer in haar familie.
Ze beschikt over alle benodigde papieren, te weten: ondernemings- en schippersdiploma, groot vaarbewijs, radar- en marifooncertificaat en rijnpatent tot Mainz.

De zoon van Sandra, Sven Zuidgeest (21), treedt in de nieuw op te richten vof toe als medevennoot. 
Sven studeert op dit moment nog werktuigbouwkunde, maar heeft al wel zijn schippersdiploma en marifooncertificaat behaald en is in zijn vrije tijd nagenoeg altijd al aan boord. Inmiddels heeft Sven de rang van volmatroos. Hij zal in de nieuwe onderneming ook tijdens zijn studie regelmatig aan boord kunnen zijn, voor de momenten dat dit niet kan wordt een matroos ingehuurd. 

Onderneming

Kernprofiel
Met het aan te kopen schip (bouwjaar 1966/in 2016 verlengd, 1264 ton, 84,52 * 8,20 * 2,72) wordt gevaren in de internationale binnenvaart. Het schip kan allerlei soorten droge lading vervoeren. Er wordt op basis van een bevrachtingscontract gevaren voor de Duitse bevrachter Hoffmann GmbH, die al 22 jaar actief is in de binnenvaartbevrachting.

Onderscheidend vermogen
Het aan te kopen schip is vanwege haar afmetingen en diepgang zeer breed inzetbaar. Op nagenoeg alle voor de binnenvaart van belang zijnde Europese waterwegen kan dit schip haar vrachten vervoeren. De brede inzetbaarheid was ook af te lezen aan de interesse van diverse bevrachters om het schip in vaste huur te nemen. Het schip leent zich ook prima om in de nieuwe exploitatievorm te runnen als “familiebedrijf”. In dit geval is behalve Sandra ook haar man altijd aan boord en in de toekomst ook haar zoon. Op deze manier worden de kosten voor personeel laag gehouden, is er maximale betrokkenheid van de eigenaren en daardoor een prima rendementsperspectief. Omdat er door sloop schepen aan de markt worden onttrokken en er van deze afmetingen op dit moment geen schepen worden gebouwd, worden de huidige schepen die beschikbaar zijn steeds aantrekkelijker voor bevrachters om in te zetten in de markt.

Marktinformatie
Vrijwel alle soorten goederen kunnen vervoerd worden met de droge lading binnenvaart. Denk hierbij met name aan bulkgoederen zoals zand, soja, kolen en granen. Of zelfs versproducten die in speciale gekoelde containers vervoerd worden. 
Het aan te kopen schip is een motorvrachtschip. Nederland telt er ruim 2.700 van. Deze schepen zijn vervolgens weer onder te verdelen in zogenaamde tonnenmaten. Het aan te kopen schip meet 1.264 ton. Een fors deel van de Europese binnenvaartvloot betreft schepen van deze tonnage of kleiner. Dit aantal neemt wel jaarlijks af doordat er in dit segment niet of nauwelijks nieuwe schepen zijn bijgekomen maar wel worden gesloopt. Perspectief voor dit soort kleine schepen is onverkort goed, omdat er in West-Europa nog steeds veel vaarwegen zijn waar de grote schepen niet kunnen komen. Het aan te kopen schip kan in principe op nagenoeg alle bestemmingen komen. Juist vanwege de afmetingen en tonnage is er door verschillende bevrachters enthousiast gereageerd op de mogelijkheid om dit schip te verbinden aan hun kantoor. Noordwest-Europa telt 25.000 km aan vaarwegen die de belangrijkste bestemmingen met elkaar verbinden. De 4.400 km aan vaarwegen in Nederland sluiten aan op het stelsel van Europese vaarwegen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop ms “Parsifal” € 575.000,-
Verbouwing voorwoning schip € 30.000,-
Aankoopkosten/werkkapitaal € 40.000,-
Totaal € 645.000,-
Eigen inbreng € 135.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 170.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 340.000,-

Leenbedrag: € 340.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 84 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Op het moment van het verstrekken van de crowdfundlening zijn er geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is VOF ms Ferox met haar vennoten mevrouw S.J.M. Hartholt – de Jong en de heer S.F.K. Zuidgeest. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 510.000,- op het motorvrachtschip “Parsifal” verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 605.000,- op basis van een recent taxatierapport. Derhalve is deze inschrijving volledig materieel.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het woonhuis aan de Canadastraat 44-46, 8141 AD Heino, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en openstaande schuld van € 168.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 264.000,- op basis van een recent taxatierapport. Derhalve is deze inschrijving grotendeel materieel.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw S.J.M. Hartholt – de Jong voor een bedrag van minimaal € 250.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer S.F.K. Zuidgeest voor een bedrag van minimaal € 250.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Vóór uitboeking van de lening wordt de goede kwaliteit van het schip aangetoond door de ontvangst van keuringsrapporten van de hoofdmotor en het casco (vlak- en kimmen). Tevens wordt een afschrift ontvangen van het nieuwe Certificaat van Onderzoek (zeven jaar geldig). 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor VOF ms Ferox is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017 van de bestaande eenmanszaak, alsmede de door bedrijfsadviseur Henk Schoonderwoerd, die goed thuis is in de binnenvaartbranche, opgestelde prognoses voor de jaren 2019 en 2020. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In het laatste bekende volledige exploitatiejaar 2017 met het huidige ms "Orion" werd er een nettowinst voor privé gerealiseerd van bijna € 100.000,- op een omzet van € 161.000,-. De verwachting is dat 2018 verloopt conform het afgelopen boekjaar. De prognose is voor wat betreft de te behalen omzet gebaseerd op het netto daghuur contract wat verkregen wordt. Op basis van een inschatting van het aantal vaardagen per jaar, levert dit een omzet op van € 281.000,- in 2019. Met de op basis van ervaringsgegevens geprognosticeerde bedrijfskosten en rentelasten, levert dit in het eerste exploitatiejaar 2019 een netto winst na privé op van € 33.000,-. De berekende genormaliseerde cashflow is met € 90.000,- ruim voldoende om aan de aflosverplichtingen te kunnen voldoen. Wij stellen de score voor de Rentabiliteit vast op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Uit het jaarrapport van 2017 blijkt een eigen-vermogen van € 11.000,-. Hierin is echter niet de stille reserve (boekwinst t.o.v. de boekwaarde) in het schip meegenomen, die we door de concrete verkoopopbrengst van het schip nauwkeurig kunnen berekenen. Deze eigen inbreng is uiteraard in de uitwerking van het eigen vermogen na investering meegenomen. Hierdoor is het eigen-vermogen bij aanvang investering € 141.000,- met een solvabiliteit van 22%. Na het eerste exploitatiejaar 2019 komt het eigen vermogen naar verwachting door winstreservering uit op € 174.000,-met een solvabiliteit van 28%. Wij stellen de score voor Solvabiliteit vast op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Conform de definitieve jaarcijfers 2017 is de current ratio kleiner dan 1. In de begroting is voldoende rekening gehouden met aankoopkosten en ruimte voor het opvangen van tegenvallers en de bevoorschotting van vorderingen. Op basis van de opgestelde prognoses nemen de beschikbare liquiditeiten dus toe. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3966 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-11-2018 om 11:06
investeerder-60847 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-11-2018 om 11:05
investeerder-23689 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-11-2018 om 11:05
investeerder-62117 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-11-2018 om 11:05
investeerder-44991 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-11-2018 om 11:05

Ondernemer

Sven Zuidgeest en Sandra Hartolt

Crowdfund Coach


Peter Stout