Wijzigingen ‘Mijn Collin’, netto rendementsberekening en beheervergoeding

Sinds 1 april jl. heeft u als investeerder inzicht in uw persoonlijk rendement in vergelijking met de Collin-portefeuille als geheel. Diverse investeerders hebben ons nadien gevraagd om een nadere toelichting hoe de nettorendement berekening tot stand komt en waarom deze afwijkt ten opzichte van de voor 1 april gehanteerde methodiek. Graag zetten wij voor u de meest relevante wijzigingen nader uiteen.

– Om aansluiting te vinden bij de meeste andere platforms die netto rendement tonen op hun website, hebben we besloten om de berekening van de gemiddelde rente aan te passen. Daar waar we eerst de gemiddelde rentes van de leningen op de site toonden (zonder weging van de omvang van de lening) wordt sinds 1 april de effectieve rente getoond. Deze wordt berekend door de gewogen nominale gemiddelde jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rente betalingen.

– Het afgeboekt totaalbedrag dat definitief als oninbaar is verwerkt in uw investeringsportefeuille nemen we mee als afgeboekt. Voor de totale Collin portefeuille was dit eind maart: afgeboekt totaalbedrag (€ 1.087.277,43) / uitbetaalde rente (€ 7.610.626,55) * de gemiddelde rente (7,77 %) = 1,11 %

– Het totaal van het nog openstaande geïnvesteerde bedrag dat wordt voorzien o.b.v. een betalingsachterstand berekenen we voor u als investeerder tegen vaste percentages per ouderdomscategorie. Hierbij onderscheiden we vijf categorieën:

  • Bij een betalingsachterstand van < 45 dagen wordt er geen bedrag voorzien.
  • Bij een betalingsachterstand van 45-89 dagen wordt 25% van het openstaande bedrag voorzien.
  • Bij een betalingsachterstand van 90-179 dagen wordt 50% van het openstaande bedrag voorzien.
  • Bij een betalingsachterstand van 180-364 dagen wordt 75% van het openstaande bedrag voorzien.
  • Bij een betalingsachterstand van > 365 dagen wordt 100% van het openstaande bedrag voorzien.

Het is zeer aannemelijk dat in de praktijk hierdoor afwijkingen zullen gaan optreden. In bovenstaand overzicht wordt immers geen rekening gehouden met de bij Collin beschikbare informatie op dossierniveau. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een lening met een betalingsachterstand van 100 dagen die voor 50% van het openstaande bedrag is voorzien bij afwikkeling als gevolg van zekerheden tot hogere ontvangsten voor u kan gaan leiden.
Collin berekent maandelijks aan de hand van de voorhanden informatie per afzonderlijke lening de voorziening op totaliteit. Maandelijks vergelijken we de totaaluitkomst van de twee berekeningswijze (vaste percentages voor individuele investeerders versus post voor post inschatting voor Collin als geheel). Als deze structureel afwijken zullen we tot aanpassing van de voorziene percentages overgaan. Indien dit zich voordoet zullen wij u hierover uiteraard nader informeren.

– Tot 1 april bedroeg de beheervergoeding 0,85% (verminderd met loyaliteitskorting) over het openstaande saldo dat per jaar vooruit werd betaald door u als investeerder. Dit komt overeen met circa 1,04% over het gemiddelde saldo. De beheervergoeding voor investeerders bedraagt vanaf 1 april 0,1% per maand welke maandelijks, met de uitbetaling van rente en aflossing, zal worden verrekend. Hierdoor zorgen we voor een betere matching qua afrekenmoment tussen rente-inkomsten en kosten gedurende de looptijd van de lening.
Getoond wordt de daadwerkelijk in rekening gebrachte beheervergoeding, verminderd met de loyaliteitskorting. Concreet betekent dit dat u voor investeringen die zijn ingegaan vóór 1 april 2018 vooruitbetalingen in uw saldo beheervergoeding aantreft, waardoor optisch een hogere beheervergoeding ontstaat. Omdat de rest van het jaar de beheervergoeding niet meer hoeft te worden voldaan zal deze daarom logischerwijs gaan afnemen. De beheerkosten en het moment van in rekening brengen betreffende investeringen voor 1 april zal niet worden gewijzigd. Dit betekent dat nu feitelijk twee methodieken worden gehanteerd. Door aflossingen van de leningen van voor 1 april zal het aandeel in uw portefeuille dat wordt afgerekend tegen de oude methodiek verder afnemen.

– Iedere nacht wordt aan de hand van de transacties van de vorige dag het persoonlijk netto rendement herberekend, rekening houdend met de vaste voorzieningen percentages per betalingsachterstandscategorie. Dit betekent ook dat de transacties van de huidige dag met één dag vertraging in de portefeuille worden verwerkt, maar uiteraard wel per direct in uw rekening-courant saldo.
Het gemiddelde netto rendement van de Collin portefeuille als geheel wordt één keer per maand geactualiseerd (uiterlijk 14 dagen na afloop van de maand). Hierbij worden de benodigde voorzieningen bepaald aan de hand van de voorhanden informatie per afzonderlijke lening.

Voor de totale Collin portefeuille leidde dit per eind maart 2018 tot het volgende rendement:

In “mijn Collin/rendement” onder de blauwe button “toelichting” worden de definities in detail nader uiteengezet.