29782

Wingssprayer

€ 650.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 487
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-12-2018 in 8 uur volgeschreven door 487 investeerders

Samenvatting

Deze financieringsaanvraag, die volledig hypothecair is gedekt is door een eerste inschrijving op het woonhuis, wordt voor € 650.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 350.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen (65% Collin Crowdfund en 35% Knab Crowdfunding). Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

De volledig hypothecair gedekte financiering dient voor de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het duurzame product: het Wingssprayer systeem. Wingssprayer B.V. richt zich op gewasbescherming zonder verlies van middelen naar omgeving. Dat betekent betere bescherming van het gewas, minder kosten voor dure beschermingsmiddelen en betere bescherming van mens en natuur.
De nieuwe methode van spuiten helpt de gebruikers van dit systeem om de totale omgeving en bodem te beschermen. De werking en het resultaat van de Wingssprayer zijn onderzocht, getest en vastgelegd in rapporten en octrooien. Verschillende universitaire studies hebben het onderscheidend vermogen en het duurzame en maatschappelijk nut van de Wingssprayer aangetoond. Hierdoor levert het bedrijf met deze techniek een belangrijke bijdrage aan een duurzamere voedselketen. Ook de Europese Kader Richtlijn Water vergt bovenwettelijke inzet van de Agro sector. Dit kan worden gerealiseerd met de Wingssprayer door 99% minder ongewenste verliezen. 

Met succes heeft het bedrijf de startup fase doorstaan. Inmiddels zit men in een scale-up fase waarin het bedrijf actief is in meerdere landen. Het eerste type Wingssprayer is op dit moment volledig doorontwikkeld waardoor er sinds drie tot vier jaar een kwaliteitsproduct op de markt is. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 1.000.000,-, waarvan € 350.000,- wordt gefinancierd bij zusterplatform Knab Crowdfunding. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden en een slottermijn van € 325.000,-. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Wingssprayer B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Wingssprayer B.V. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het onroerend goed gevestigd met een marktwaarde van € 1.425.000,-. De roerende zaken worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Tenslotte wordt een niet-onttrekkingsverklaring op het niveau van Wingssprayer B.V. overeengekomen zolang de solvabiliteit lager is dan 25%.

Video Pitch

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aanschaf van transportmiddelen, voorraaduitbreiding en herfinanciering van zowel enkele startersleningen als de financiering bij de Rabobank. Tevens zal een deel worden gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van de Wingssprayer en de herbouw van een loods. 

Ondernemer

Harrie Hoeben (1952) is een breed georiënteerd persoon met een open karakter. Hij denkt in mogelijkheden en denkt pragmatisch na hoe hij iets kan inzetten. Hij bereikt doorbraken bij zaken die technisch onoplosbaar lijken en is handig en creatief in het maken van dingen. Hij heeft een uitgebreide land- en tuinbouwopleiding afgerond met specialisaties in diervoeding en erfelijkheidsleer. Daarnaast heeft hij een makelaardijopleiding bouwkunde en taxaties op meerdere (agro) vakgebieden afgerond. Tevens heeft hij vele bestuurlijke functies bekleed in de land- en tuinbouwsector. Voorbeelden hiervan zijn meerdere bestuurfuncties bij ZLTO en CUMELA. Daarnaast heeft hij als bestuurslid van verschillende organisaties veel contact gehad met het ministerie van LNV en VROM.

Harrie heeft in totaal 37 jaar spuitervaring met het behandelen en voorkomen van ziekten en plagen in land- en tuinbouwgewassen. Eerst was hij zelf spuiter bij het ouderlijke en eigen bedrijf, daarna heeft hij 27 jaar gespecialiseerd loonspuitwerk voor derden gedaan met een zeer brede variatie in gewassen en aantastingen en kwam hij als specialist bij klanten van veertien verschillende loonwerkers. Harrie is de uitvinder van de techniek bij spuiten van gewassen waarbij tot 99% verminderde emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving bereikt wordt. Het bedrijf is begonnen met het gepatenteerde en zeer unieke Wingssprayer product in de wereldmarkt te introduceren. Momenteel is de Wingssprayer in meerdere landen actief. 

De heer Hoeben is momenteel vrijgezel en heeft twee zoons die ook betrokken zijn bij de Wingssprayer.
De zoons John en Rob zijn dagelijks betrokken geweest bij de ontwikkeling van alle proefmodellen en testen en het gebruiksresistent maken van de toegepaste techniek. Ze houden lezingen en helpen met het opbouwen en verbeteren van de connectie van de Wingssprayer op de diverse merken en types spuiten. Tevens geven zij presentaties op beurzen en houden demo’s bij dealers.

Onderneming

Historie/kernprofiel
Wingssprayer B.V. is opgericht door Harrie Hoeben in 2010. Op dat moment heeft hij ook de verschillende patenten en octrooien aangevraagd om het product te beschermen en verder te gaan ontwikkelen. Deze patenten en octrooien gelden op internationaal vlak. De jaren daarna is de ondernemer, met de ervaring en kennis die hij heeft op zijn vakgebied, de Wingssprayer verder gaan doorontwikkelen en verbeteren. Na een aantal jaar zijn ook daadwerkelijk de eerste Wingssprayers verkocht aan agrarische klanten. Inmiddels zit de onderneming in de scale-up fase waarbij zowel nationale als internationale groei wordt geprognosticeerd.

Missie/visie
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen is verlies en verlies is geldverspilling voor de boer en tevens ernstige milieauschade. De Wingssprayer bewerkstelligt een aanzienlijke reductie van dit verlies en bovenal een substantiële vermindering van milieuschade. De visie en doel van de Wingssprayer is om over drie jaar in 40 landen actief te zijn met minstens een van de drie modellen van de Wingssprayer, om voedselgewassen gezond te houden zonder schadelijke milieubelasting met zo min mogelijk residuen en resistenties. Dit wordt gerealiseerd door de samenwerking met vijf tot zeven grotere OEM spuitfabrikanten, die importeurs en bestaande netwerken van dealers en vertegenwoordigers hebben. Het streven is gewasbescherming zonder milieubelasting met een 100% efficiënte inzet van Crop Care producten dat cruciaal is voor de voeding van de wereld van vandaag en van de toekomst.

De missie van de Wingssprayer is een wereldwijde gewasbescherming zonder “E-missie”

Onderscheidend vermogen
De belangrijkste onderscheidende factoren van het product zijn:

 • Voor de producten zijn internationale patenten en octrooien afgegeven
 • Bruikbaar bij harde wind, dus meer werkbare uren. 
 • Financieel voordeel voor de kopers door de korte terugverdientijd
 • De Wingssprayer strijkt mechanisch het gewas open en spuit met fijne druppels waardoor gewasbeschermingsmiddelen beter verdeeld in het gewas komen.
 • Erkend met 99% driftreductie en 95% dampreductie (bevestigd door universitaire onderzoeken en testen van het gerenommeerde Julius-Kühn Institut). Hiermee voldoet het meer dan ruimschoot aan alle bestaande en voorziene wettelijke emissie-eisen. 
 • Grotere dagcapaciteit doordat spuiten mogelijk is bij hogere rijsnelheden
 • Te monteren op bijna iedere spuitmachine
 • Beperkt brandstof verbruik en dus vermindering van CO2 uitstoot
 • Meer rendement door hogere opbrengsten (zowel afzet- als omzetvolume) t.g.v. efficiëntere spuittechniek
 • Het Wingssprayer syseem ondersteunt het streven van de waterschappen naar zuiverder grond-, sloot- en drinkwater; verwoord in het Kader Richtlijn Water.

Vanuit de markt zijn er inmiddels meerdere signalen dat het product zich reeds heeft bewezen. Door verschillende waterschappen in Nederland wordt het product sterk geadviseerd. In verschillende provincies is een subsidie beschikbaar gesteld (POP3-regeling vanuit Europees subsidieprogramma) voor 40% van het aankoopbedrag van de Wingssprayer (die loopt via het RVO). Tevens zijn de ervaringen van de agrariërs positief te noemen. Dit wordt onder meer onderschreven door dit artikel in de Flevopost en dit artikel op Akkerbouw Actueel.

Team
Naast de intensieve betrokkenheid van Harrie Hoeben en zijn zoons zijn er nog een aantal personen actief voor het bedrijf. De heer Van de Ven is investeerder, techneut en betrokken bij het bedrijf op velerlei gebied. Hij is als techneut nog dagelijks bezig met hightech en robotica. De heer Jansen is financieel adviseur. Hij is een voormalig CFO van meerdere agrarische bedrijven in landbouwmachines en -spuiten. De heer Lammers onderhoudt en verbetert de website en regelt de marketing. Hij is afgestudeerd op dat gebied aan de Universiteit in Tilburg. Mevrouw Pauline helpt bij wettelijke aanvragen en toelatingen, zowel nationaal als internationaal. Zij heeft reeds veel ervaring en een netwerk binnen dat vakgebied. Tenslotte zijn er vijf krachten op zzp-basis werkzaam voor de montage en assemblage.

Structuur

De Wingssprayer Coöperatie U.A. is een groep van investeerders die via participatie in de Coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid geïnvesteerd hebben in het bedrijf Wingssprayer B.V. en daarvoor aandelen hebben verworven. Deze investeerders bestaan uit een vertegenwoordiging van allerlei disciplines die begaan zijn met verbeteringen in het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op zodanige wijze dat mens en milieu gevrijwaard worden van de overlast en neveeffecten van gewasbeschermingsmiddelen die in het milieu terecht gekomen. Ze zijn tevens een onbezoldigde Raad van Advies (RvA) voor het bedrijf.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Investering in verschillende activa  € 200.000,-
Herbouw van de loods € 200.000,-
Groeifinanciering € 100.000,-
Herfinanciering startersleningen € 200.000,-
Herfinanciering Rabobank lening € 300.000,-
Totaal € 1.000.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

 

Leenbedrag: € 650.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, vervolgens een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden en een slottermijn van € 325.000,-. 

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.

Overige financieringen
Na herfinanciering van de verschillende leningen resteren nog tweetal leningen. Er loopt een lening bij Startlife Wageningen van € 100.000,-, waarvan de aflossing in 2019 zal starten. De rente is 4%. Voor deze lening zijn géén zekerheden afgegeven. Daarnaast is er nog een aflossingsvrije lening van de heer Van de Ven van € 100.000,- met een rente van 5%. Voor deze lening staat de heer Hoeben borg. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Wingssprayer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- op het woonhuis, de agrarische panden en ondergrond (totaal ruim vijf hectare) aan de Rummeling 5 in Maarheeze verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.425.000,- op basis van een taxatierapport na herbouw van april 2018. Derhalve is de hypothecaire inschrijving volledig materieel.
 • De roerende zaken van Wingssprayer B.V. worden in eerste verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Wingssprayer B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 25% of lager is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Wingssprayer B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2017, de prognose voor geheel 2018 en 2019. De overall score is Voldoende. 

Rentabiliteit
Conform de jaarcijfers van 2017 is de omzet € 415.000,- met een operationele cashflow van € 87.000,-. Door de financiële verplichtingen en het doen van investeringen resulteert een kleine negatieve netto cashflow. Voor 2018 wordt een omzet verwacht van € 594.000,- met een operationele cashflow van € 125.000,-, wat voldoende is voor de financieringsverplichtingen. De tussentijdse cijfers t/m september 2018 bevestigen de prognose voor dat jaar. Voor 2019 wordt een omzet geprognosticeerd van ruim € 1.500.000,- met een operationele cashflow van € 255.000,-. Dat is ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen en de (vervangings)investeringen. Voorzichtigheidshalve hanteren wij de score Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is beperkt met ultimo 2017 een gering eigen vermogen. In de toekomst zal de vermogenspositie toenemen door de positieve resultaten in de komende jaren. Op dit moment geeft de eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het onroerend goed voldoende comfort (taxatiewaarde na herbouw € 1.425.000,-). Derhalve is het acceptabel om de Solvabiliteit te kwalificeren als Voldoende.

Liquiditeit
Conform de cijfers van 2017 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 1,5. Door een afname van de kortlopende schulden en de toename in de vlottende activa zal de current ratio naar verwachting de komende jaren verbeteren. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden uitgenodigd voor een open dag bij Wingssprayer B.V. met praktijkdemonstraties zodra de herbouw van de loods gerealiseerd is om zelf te zien en ervaren wat de mogelijkheden zijn met de Wingssprayertechniek.
De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5005 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2018 om 18:44
investeerder-3113 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2018 om 18:43
investeerder-4851 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2018 om 18:39
investeerder-63783 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2018 om 18:36
investeerder-20745 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-12-2018 om 18:34

Ondernemer

Harrie Hoeben

Crowdfund Coach


Martin van Boxtel