43102

WK Automobiel

€ 500.000  |  7,0% rente  |  30 maanden  Investeerders: 561
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

38 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-09-2022 in 11 dagen volgeschreven door 561 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 23 september 2022

Beste investeerder,

15 september jl. is de crowdfunding voor WK Automobiel live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. In overleg met de ondernemer hebben we gekeken hoe we tot een afronding van de crowdfundcampagne kunnen komen.

Wij kondigen daarom de volgende wijzigingen aan:

 • Het streefbedrag wordt neerwaarts aangepast tot € 500.000,- omdat de financiering ad. € 80.000,- van New10 niet zal worden geherfinancierd.
 • De looptijd blijft 30 maanden; de financiering wordt aflossingsvrij. De hoofdsom zit reeds onder de slottermijn van de oorspronkelijke opzet. Op de lening van New10 zitten wel aflossingen welke in plaats komen van de aflossingen op de crowdfundlening.
 • De eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 580.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nobelstraat 7, 5051 DV, kadastraal bekend Sectie D, nummer 1881, gemeente Goirle wordt gelijkgesteld aan het verlaagde leenbedrag en bedraagt dus € 500.000,-.
 • Door de lagere hoofdsom daalt de Loan to Value (LTV) van de financiering van 84% naar 72%, naast de tweede hypothecaire inschrijving op het woonuis. 

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

 • Leenbedrag: € 500.000,-
 • Rente: 7,0%
 • Looptijd: 30 maanden, aflossingsvrij

De zekerheden blijven ongewijzigd.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Walid is een ervaren ondernemer in de automotive. Sinds begin van het jaar wordt een groot deel van zijn bedrijfspand verhuurd. Dit zorgt voor vaste maandelijkse inkomsten. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het lage en middensegement autoverkoop via de diverse internetsites. In verband met de verhuurde status van het onderpand en de hoge aflossingen op de werkkapitaalfinanciering worden de leningen geherfinancierd middels deze crowdfunding. Voor extra comfort voor de investeerders vestigt de ondernemer een 2e hypothecaire inschrijving op de overwaarde van zijn woning

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 580.000,-. De looptijd is 30 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 530.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer W. Khoshdel. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim door de overwaarde in de privéwoning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 580.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nobelstraat 7, 5051 DV, kadastraal bekend Sectie D, nummer 1881, gemeente Goirle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in gedeeltelijk verhuurde staat van € 690.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 9 mei 2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Nunspeetstraat 6, 5045 MA, kadastraal bekend sectie AG, nummer 4267 Gemeente Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 465.000,- en een openstaande schuld per 12-07-2022 van € 422.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ waarde van € 558.000,- Indien de woning wordt verkocht wordt er € 150.000,- vergoedingsvrij extra afgelost welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van de Nobelstraat 7 te Goirle worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het leendoel is herfinanciering van de bestaande leningen om een lagere aflossingsdruk te creëren. Daarnaast zorgt de financiering voor extra werkkapitaal voor de handel in auto’s.

Ondernemer

Walid Khoshdel (1983) heeft al sinds 2013 zijn automotive bedrijf. Het bedrijf richt zich met name op de in- en verkoop van auto’s in het lage en middensegment. Van de ingekochte auto’s is ca. 95% in Nederland ingekocht. De verkoop vindt voor 65% plaats in Nederland. Verkoop geschiedt via de bedrijfslocatie en de bekende verkoopsites voor gebruikte auto’s. Het overige deel wordt geëxporteerd naar meerdere landen in Europa.

De ondernemer heeft het bedrijfspand in 2018 aangekocht en sinds begin 2022 wordt het voor een groot deel verhuurd. Dit was mogelijk doordat de ondernemer steeds minder auto’s op locatie op voorraad had.

Walid is samenwonend. Zijn partner heeft ook inkomen uit ZZP-activiteiten.

Onderneming

Onroerend goed
Het te financieren pand betreft een bedrijfsruimte met kantoor en showroom. De showroom is met name in gebruik voor personenauto’s. Het bouwjaar is 1993, het v.v.o. is 745 m2. Het perceel heeft een oppervlakte van 2.305 m2. De ligging, bereikbaarheid, courantheid en staat van onderhoud zijn als goed gewaardeerd. De totale markthuur bedraagt € 53.630,- euro per jaar. Op dit moment is er sprake van een huurcontract voor € 42.000,- per jaar en is het resterende deel in eigen gebruik. De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt € 690.000,- conform een taxatierapport d.d. 9 mei 2022.

De LTV (Loan to Value) exclusief de waarde van de 2e hypothecaire inschrijving op de woning is 84%. De LTV na een eventuele verkoop van de woning is 62%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossen bank € 435.000,-
Aflossen New10 € 80.000,-
Extra werkkapitaal € 65.000,-
Totaal € 580.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 580.000,-

Leenbedrag: € 580.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 30 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 530.000,-. 

Na 30 maanden verwacht de ondernemer bancair te kunnen herfinancieren.

Na herfinanciering lopen er geen andere financieringen meer.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor W. Khoshdel handelend onder de naam WK Automobiel is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021 en de tussentijdse cijfers en de forecast over 2022. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2021 bedroeg € 1.015.000,- met een operationele cashflow na privé opnames (nettowinst na aftrek privé + afschrijvingen) van € 35.000,-. Dit was ontoereikend voor de hoge aflossingen op met name de werkkapitaalleningen. Vanaf 2022 is het pand voor € 42.000,- per jaar gedeeltelijk verhuurd. De eerste maanden van 2022 is de omzet verkochte auto’s laag geweest door privéomstandigheden. Inmiddels zijn de activiteiten weer geheel hervat en verwacht de ondernemer uit te komen op een omzet voor geheel 2022 van € 678.000,- met een overschot in de netto cashflow van € 60.000,-, mede door de fors lagere aflossingen op de leningen. We kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit in de eenmanszaak bedroeg ultimo 2021 15% op een balanstotaal van € 735.000,-. Hierbij was er sprake van een stille reserve in het pand omdat dit voor € 549.000,- is geactiveerd bij een getaxeerde waarde van € 690.000,-. Daarnaast is er comfort i.v.m. de overwaarde van de privé woning. We kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer W. Khoshdel. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde in de privéwoning.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 580.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Nobelstraat 7, 5051 DV, kadastraal bekend Sectie D, nummer 1881, gemeente Goirle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde in gedeeltelijk verhuurde staat van € 690.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 9 mei 2022.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis aan de Nunspeetstraat 6, 5045 MA, kadastraal bekend sectie AG, nummer 4267 Gemeente Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 465.000,- en een openstaande schuld per 12-07-2022 van € 422.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ waarde van € 558.000,- Indien de woning wordt verkocht wordt er € 150.000,- vergoedingsvrij extra afgelost welke in mindering wordt gebracht op de slottermijn.
 • De huidige en toekomstige huurpenningen van de Nobelstraat 7 te Goirle worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door de beide hypothecaire inschrijvingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109090 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 17:44
investeerder-328610 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 16:22
investeerder-167563 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:42
investeerder-343738 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:09
investeerder-336736 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:03

Ondernemer

W. Khoshdel

Crowdfund Coach


Marc Kogels