43026

ABA Huis Nederland B.V.

€ 600.000  |  6,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 611
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-08-2022 in 2 uur volgeschreven door 611 investeerders

Samenvatting

De activiteiten van ABA Huis B.V. bestaan uit het geven van speciaal onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme. 
De missie van ABA Huis-onderwijs (Applied Behavior Analysis) is erop gericht om kinderen weer terug te plaatsen in het reguliere basisonderwijs. Kinderen zien groeien in hun kennis, kunde en zelfvertrouwen is een belangrijke en dankbare missie. Er wordt dagelijks in kleine groepen van 5 tot 8 kinderen met twee onderwijskundigen lesgegeven en worden de kinderen voorbereid voor de overstap naar het reguliere basisonderwijs. ABA-Huis heeft ook onderwijs locaties in Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Dordrecht en Capelle aan den IJssel.
Hunkar Caglayan is enig aandeelhouder van ABA Huis Nederland B.V. en de werkmaatschappij ABA Huis B.V. en tevens directeur. ABA Huis Nederland B.V. staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Er werken circa 150 medewerkers dagelijks direct of indirect met elkaar samen om de missie uit te voeren. 
ABA Huis heeft zeer recent een aanbesteding bij de gemeente Rotterdam gewonnen, hierdoor is de noodzaak van meerdere vestigingen van nog groter belang geworden.
Voor de toelating van kinderen aan dit bijzondere onderwijs bestaan lange wachtlijsten. Door de opening van een nieuwe locatie kan hier gedeeltelijk aan tegemoet gekomen worden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 700.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 100.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 24 maanden geheel aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 600.000,- in de 24e maand. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn ABA Huis Nederland B.V. en ABA Huis B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het pand aan de Nieuwemeer 103, 3068 KJ Rotterdam, kadastraal bekend als sectie BA nummers 2290 en 4074 te Rotterdam. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 435.000,- voor verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 27 juni 2022. Na de aankoop zal men het onroerend goed gaan verbouwen, waarvan de verbouwingskosten € 250.000,- inclusief BTW bedragen.
 • Mevrouw H. Çağlayan en de heer V. Çağlayan geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het schoolgebouw aan de Groenekanseweg 21, 3737 AA Groenekan, kadastraal bekend als sectie C nummer 1762 te Maartensdijk. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het voornoemde bedrijfspand wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- en een openstaande schuld van € 730.000,- per ultimo 2021. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 740.000,- met waarde peildatum 17 juni 2021.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel is de financiering van de aankoop en verbouwing van het onroerend goed Nieuwemeer 103 te Rotterdam.

Ondernemer

Hunkar Çağlayan (1980) is altijd werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg bij verschillende groepen cliënten zoals mensen met alzheimer, doven, verslaafden en mensen met combinaties van behandelingsproblematiek zoals autisme, ontwikkelingsachterstand en lichte verstandelijke beperkingen.
In 2010 heeft Hunkar haar bachelor Psychologie behaald en haar master Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden, gevolgd door een Klinische stage aan de Universiteit van Utrecht.
Sinds 2012 is mevr. Çağlayan directeur van ABA Huis BV en tevens 100 % aandeelhouder. Zij is gehuwd met Veli Çağlayan, die zich bezighoudt met de administratie. De ontwikkeling van een kind vindt zij bijzonder om te zien en het geeft haar een grote voldoening om daar een positieve bijdrage aan te mogen geven.

Onderneming

Hunkar Çağlayan heeft zich na de studie klinische psychologie verdiept in het begeleiden en trainen van kinderen met een autisme spectrumstoornis, een ontwikkelingsachterstand en een lichamelijke verstandelijke beperking. ABA Huis is een onderwijsconcept dat privaat is opgezet. Vanuit persoonsgebonden budgetten die de kinderen ontvangen wordt door de ouders onderwijs “ingekocht”. 
De ABA huis methodiek (Applied Behavior Analysis) is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt nu in Nederland “uitgerold” door gebrek aan goede begeleiding voor kinderen met een specifieke hulpvraag. 
De vraag is zo groot dat er bij alle filialen lange wachtlijsten zijn en dat er een strenge voorselectie plaatsvindt. Kinderen komen uit de hele Randstad voor begeleiding en training. 
Door een nieuw filiaal te openen, wordt er gelijk ingespeeld op de behoefte.
De interne organisatie bestaat uit een Raad van Commissarissen, die toezien op de eenhoofdige directie. Daarnaast is er een ondernemersraad en een vertrouwenspersoon. Als staf en ondersteuning is er een afdeling personeelszaken, een afdeling administratie en een afdeling beheer, Informatievoorziening en huisvesting.
De onderneming is niet gecertificeerd, daar het (jeugd)onderwijs vrij is van certificaten. Het betreft feitelijk een privé-school voor kinderen die vrijgesteld zijn van onderwijsplicht (wetgeving). Kinderen, die zijn vrijgesteld, ontvangen vanuit de gemeente een budget (PGB) voor dagbehandeling.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop Nieuwemeer 103 € 400.000,-
Kosten koper € 32.000,-
Overige kosten € 18.000,-
Verbouwingskosten (incl. BTW) € 250.000,-
Totaal € 700.000,-
Eigen inbreng € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 24 maanden volledig aflossingsvrij.

Overige financiers
Men heeft een hypothecaire geldlening met een openstaand saldo van € 730.000,- per ultimo 2021 bij de Rabobank voor de financiering van de aankoop van het pand Groenekanseweg 21 te Groenekan. Als zekerheid is hierbij een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 800.000,- afgegeven. De lening kent een maandelijkse aflossingstermijn van € 3.110,-.
Daarnaast heeft men een lening bij Alcredis met een openstaand saldo van € 24.037,- per ultimo 2021. De lening kent een maandelijkse aflossingstermijn van € 325,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor ABA Huis Nederland B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor ABA Huis B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde concept-jaarcijfers 2021 van ABA Huis Nederland B.V. en ABA Huis B.V., de enkelvoudige definitieve jaarcijfers 2021 van ABA Huis B.V., alsmede op de meerjarenprognose 2020-2024. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet aan geleverde trainingen en begeleiding bij ABA Huis bedroeg in 2021 € 6.031.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 358.000,-. Na de uitbreiding met de school in Groenekan wordt op basis van de tussentijdse cijfers t/m mei voor heel 2022 een omzet van € 6.813.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 471.000,- geprognosticeerd. Na ingebruikname in 2023 van het thans aan te kopen en nog dit jaar te verbouwen schoolgebouw in Rotterdam, bedraagt de verwachtte omzet over dat jaar € 8.430.000,- met een bijbehorend netto cashflowoverschot van € 834.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Zeer Goed.

Solvabiliteit
Eind 2021 bedroeg de solvabiliteit 32% op een balanstotaal van € 2.460.000,- De verwachte solvabiliteit eind 2022 na financiering bedraagt 32% op een geprognosticeerd balanstotaal van € 3.309.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn ABA Huis Nederland B.V. en ABA Huis B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,- verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund op het pand aan de Nieuwemeer 103, 3068 KJ Rotterdam, kadastraal bekend als sectie BA nummers 2290 en 4074 te Rotterdam. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 435.000,- voor verbouwing op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 27 juni 2022. Na de aankoop zal men het onroerend goed gaan verbouwen, waarvan de verbouwingskosten € 250.000,- inclusief BTW bedragen.
 • Mevrouw H. Çağlayan en de heer V. Çağlayan geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De ondernemer geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het schoolgebouw aan de Groenekanseweg 21, 3737 AA Groenekan, kadastraal bekend als sectie C nummer 1762 te Maartensdijk. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het voornoemde bedrijfspand wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 800.000,- en een openstaande schuld van € 730.000,- per ultimo 2021. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 740.000,- met waarde peildatum 17 juni 2021.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de borgstelling, die op dit moment van materiële waarde is, als de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Zeer Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-308806 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 12:33
investeerder-334911 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 12:31
investeerder-40804 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 12:31
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 12:31
investeerder-26339 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2022 om 12:30

Ondernemer

Crowdfund Coach


Fred Bouwman