Risico’s

Risico investeerder
U begrijpt als investeerder dat lenen aan gevestigde MKB-bedrijven een mooi rendement met zich mee brengt. Begrijpelijk is ook dat het onmogelijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten.

Risico leningaanvrager
Ondernemers die een leningovereenkomst aangaan moeten zich realiseren dat dit een rentelast met zich meebrengt gedurende de looptijd van de lening.

Wat doet Collin?

Collin bestaat bij de gratie van investeerders. Wij doen er dus alles aan om risico’s voor u te beperken:

 • Collin beoordeelt elke leningaanvraag kritisch volgens vaste procedures en door deskundige functionarissen.
 • Onze ervaren Crowdfund Coaches bezoeken elke ondernemer op zijn onderneming.
 • Via het onafhankelijk creditratingbureau Dun & Bradstreet toetsen wij elke onderneming.
 • Elke onderneming wordt qua solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit getoetst. De conclusie komt tot uiting in de Collin credit score.
 • Een Crowdfund Coach investeert altijd mee in een leningaanvraag welke door hem of haar is getoetst en begeleid.
 • Minimaal één keer per jaar ontvangt u een update over de ontwikkelingen van de onderneming waaraan u geld uitleent.
 • Door te opereren onder de vlag van de benodigde ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Wat kunt u zelf doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken?
 • Investeer een verantwoord deel van uw totale vermogen in leningen aan MKB-bedrijven via crowdfunding.
 • Investeren met geleend geld wordt afgeraden.
 • Zorg voor een goede beleggingsmix (sparen, crowdfunding, aandelen, vastgoed, obligaties etc.).
 • Verdeel uw investering in crowdfunding over meerdere leningaanvragen en spreid daarmee uw risico’s.

Voorbeeld: bij een beschikbaar bedrag van € 20.000,- heeft het de voorkeur om te spreiden over minimaal tien tot twintig leningen.

Representativiteit cijfers defaults & achterstanden

Collin Crowdfund zet zich in voor een transparante crowdfunding markt. Daarom hebben we met branchevereniging Nederland Crowdfunding uniforme afspraken gemaakt over het transparant weergeven van de status van financieringen via ons platform. Hierboven vindt u daarvan het resultaat. Maar let op: de crowdfunding markt is relatief nieuw en volop in ontwikkeling. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Nota bene: crowdfunding is in opkomst, maar nog altijd relatief nieuw. Omdat bovenstaande cijfers betrekking hebben op een portefeuille waarvan de gemiddelde lening een langere looptijd heeft dan de leeftijd van ons platform, is de representatieve waarde nog beperkt.

Bekijk hier de algemene statistieken van Collin Crowdfund.

Bekijk hier de opbouw van de leningportefeuille inclusief defaults en achterstanden.

Kredietwaardigheidscore Dun & Bradstreet

Collin werkt met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). D&B bestaat al meer dan 170 jaar en is wereldwijd de grootste partij in zakelijke informatie en inzicht. De D&B Rating wordt al jarenlang erkend als toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren en om toekomstige liquiditeitsproblemen te voorspellen.

 • Deze evaluaties zijn gebaseerd op de meest uitgebreide up-to-date informatie. De volgende databronnen gebruikt D&B in Nederland: aanwezige informatie bij de Kamer van Koophandel, rechtbanken/faillissementen/surseances, incasso bureaus, betalingservaringen, pers en interviews.
 • De D&B Rating zet afzonderlijke gegevens om in een heldere beoordeling van het prestatievermogen van een onderneming.
 • D&B bekijkt per land welke factoren het meest bepalend zijn voor risicobeoordeling en bedrijfsfaillissementen.
 • De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B Rating, hoewel landspecifiek bepaald, internationaal te vergelijken is.

Door het voorspellend vermogen van de D&B Rating is deze rating voor Collin een waardevol analyse-instrument als het gaat om de primaire indicatie. De D&B Rating bestaat uit twee delen, te weten: de ‘financiële sterkte code’ (gebaseerd op het netto eigen vermogen) en de ‘risicofactor’ om het risico weer te geven. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft (de risicofactor), neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling:

 • Ondernemingen die door D&B in categorie 4 (“Aanzienlijk risico”) worden geplaatst, presenteert Collin in beginsel niet op haar website.
 • Ondernemingen met een risicoklasse 3 tonen wij met de kwalificatie “Verhoogd risico”, risicoklasse 2 als “Laag risico” en risicoklasse 1 als “Minimaal risico”.
 • Ondernemingen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is om een kwalificatie af te geven, tonen wij met de vermelding “Verhoogd risico”.
Collin Credit Score
 • Collin voorziet elke leningaanvraag van een zogenoemde Collin Credit Score op basis van een model dat Collin heeft opgesteld en getoetst met ervaren kredietspecialisten en accountants.
 • Uit dit model volgt in één oogopslag de beoordeling van de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming.
 • De Collin Credit Score wordt gebaseerd op de twee laatste jaarrekeningen (verleden) en het bedrijfsplan met begroting (toekomstverwachting).

Opbouw Collin credit score

Creditscores Excellent Goed Ruim voldoende Voldoende Matig
Rentabiliteit (cashflow overschot na krediet verlening) 100 – 61 60 – 31 30-11 10-2 1 – neg
Solvabiliteit (eigen vermogen na kredietverlening) 100 – 46 45 – 36 35 – 26 25 – 16 15 – neg
Liquiditeit (current ratio) >= 1,5 < 1,5 – 1,4 < 1,4 – 1,2 < 1,2 – 1,0 < 1,0
Bandbreedte leningrente per categorie 4-6 5-7 6-8 7-9 8-9
 • De Rentabiliteitscore wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflosverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere vervangingsinvesteringen en financiering van groei in de score meegenomen.
 • De Solvabiliteitscore is het percentage eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening. Dit percentage wordt beïnvloed door aantoonbare stille reserves, oninbare debiteuren, aftrek goodwill etc.
 • De Liquiditeitscore staat gelijk aan het kengetal current ratio (vlottend activa /vlottende passiva).

Weging

Weging Excellent Goed Ruim voldoende Voldoende Matig
Rentabiliteit (cashflow overschot na krediet verlening) 40 32 24 14 0
Solvabiliteit (eigen vermogen na kredietverlening) 25 20 15 5 0
Liquiditeit (current ratio) 35 28 21 11 0
Maximum punten per categorie 100 80 60 30 0

Score op basis van totalen

Score van-tot Collin credit score
100 – 91 Excellent
90 – 71 Goed
70 – 46 Ruim voldoende
45 – 21 Voldoende
20 of minder Matig
 • De Collin Credit Score wordt met deugdelijke toelichting geleverd door en onder verantwoordelijkheid van de (potentiële) ondernemer. Deze wordt ondersteund en begeleid door de Crowdfund Coach.
 • De Collin Credit Score is gebaseerd op de balans en winst- & verliesrekening na kredietverlening, zoals weergegeven in de prognose van het bedrijfsplan. Afhankelijk van de achtergrond van de aanvraag, historische performance of andere aspecten, kan de Crowdfund Coach of de Groen Licht Commissie de score aanpassen.
Zekerheden

Collin werkt veelal zonder ‘harde’ zekerheden voor haar investeerders.
Vormen van zekerheden die Collin Crowdfund namens haar investeerders wel kan vragen zijn:

 • Een persoonlijke zekerheidstelling in de vorm van een privé-borgstelling van de directeur/aandeelhouder bij een financiering aan een rechtspersoon. Dit is gewenst; tenzij de solvabiliteit van de onderneming binnen onze Collin Credit Score minimaal als ‘Goed’ wordt beoordeeld.
 • Een borgstelling kan van morele aard zijn of er kan sprake zijn van een materiële waarde. In de pitch van een leningaanvraag vermelden wij tegenwoordig of er sprake is van morele of op dit moment materiële waarde. ‘Op dit moment’ slaat op het moment dat een aanvraag live gaat. In de toekomst kan de waarde in positieve of negatieve zin fluctueren. Als een borgstelling gesecureerd is (dat wil zeggen dat de tegenwaarde ook juridisch verankerd is bijvoorbeeld middels een hypothecaire dekking) dan vermelden wij dit erbij.
 • Achterstelling van leningen van ‘derden’ ten opzichte van de lening die onze investeerders verstrekken via de bemiddeling van Collin Crowdfund.
 • Een ‘Vermogen-instandhoudingsverklaring’ of ‘Non-onttrekkingsverklaring’ van de directeur/aandeelhouder en/of derden, afgezien van salaris (dus geen onttrekkingen via dividend, RC-verhouding in privé etc.).
 • Een verpanding in geval van een zuivere ‘object financiering’.
 • Een hypothecaire inschrijving in geval van financiering van registergoederen zoals vastgoed en schepen.
Risk Coach

Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Risk Coach. Deze voert een gedegen, onafhankelijke risicoanalyse uit. Hij toetst de aanvraag stapsgewijs op bijvoorbeeld duidelijkheid kredietbehoefte, het verdienmodel en de correctheid van de cijfers. Daarnaast wordt van hem een inschatting van de risico’s gevraagd. Denk hierbij aan het Managementrisico, structuurrisico, operationeel risico etc.

Groen Licht Commissie
 • Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert en er een gedegen risicoanalyse met advies van de Risk Coach is, beoordeelt de Groen Licht Commissie de aanvraag.
 • De Groen Licht Commissie bestaat uit de ervaren directieleden van Collin met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag plaatst Collin deze op zijn website.
Tussentijds informeren

De onderneming die via Collin een lening realiseert, levert uiterlijk zes maanden na afsluiting van het boekjaar de volgende informatie aan bij Collin:

 • Definitieve jaarrekening.
 • Management samenvatting met terugblik, toelichting op het resultaat versus eerder gestelde prognoses en korte vooruitblik.

De Crowdfund Coach analyseert deze informatie op juistheid en consistentie en heeft daarover contact met de ondernemer. De management samenvatting wordt gedeeld met de investeerders.
Als er redenen zijn om aan te nemen dat de continuïteit van regelmatige betaling van rente en aflossing in gevaar komt, gaat de Crowdfund Coach intensief in gesprek met de ondernemer. De status quo en mogelijke oplossingen worden dan bepaald. Dit alles gebeurt in overleg met de Groen Licht Commissie.
De uiteindelijke oplossing legt Collin via een elektronische stemronde voor aan de investeerders. Zij besluiten op basis van een normale meerderheid (helft + 1). De mate van deelname aan de lening bepaalt ieders stemrecht. De uitslag van de stemming is voor alle betrokken investeerders bindend. Het besluit wordt vervolgens direct uitgevoerd.

Toezichthouder

Collin heeft de benodigde ‘ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Garantie
 • Collin geeft geen garantie op betaling van rente en aflossingen door de ondernemer. U heeft uitsluitend een vordering op de ondernemer.
 • In het geval dat een vordering voor de investeerders oninbaar is geworden en de onderzochte oplossingen geen effect hebben gesorteerd, worden de oplossingsmogelijkheden voorgelegd aan alle investeerders. Als deze besluiten de voorgelegde oplossing niet door te voeren, dan kunnen de investeerders de vordering afboeken, dan wel het innen van het openstaande bedrag eventueel uit handen geven. In het laatste geval faciliteert Collin de contacten met het incassobureau, maar worden de kosten pro rata gedragen door de investeerders.
 • Geïnvesteerde en gereserveerde tegoeden vallen niet onder het depositogarantiestelsel, beleggerscompensatieregeling of andere garantieregeling. Het tegoed op uw Collin rekening-courant wordt beheerd door de Stichting van Collin. De voortgang van Collin heeft geen invloed op de opneembaarheid van deze tegoeden.

Lenen bij Collin

100% succesvol gefund
Hulp Crowdfund Coach
Korte doorlooptijd

Introductie lenen

Collin lenen video

Blijf op de hoogteJa, ik wil ook nieuwe lening alerts ontvangen!

Heeft u vragen?

Voor een snel antwoord op uw vraag, kijkt u bij de Veelgestelde vragen.

Vindt u daar uw antwoord niet? Neemt u dan contact op met onze servicedesk. Wij helpen u graag verder!

Contactgegevens

E-mail: info@collincrowdfund.nl

Telefoon:
085 - 401 65 46

Bereikbaarheid:
Werkdagen van 9 - 21 uur.