Hoe werkt lenen?

Hoe werkt lenen via crowdfunding bij Collin Crowdfund
1. Registreren/inloggen

Bent u nieuw bij Collin? Om een lening aan te kunnen vragen, vragen wij u eerst te registeren (als bedrijf) bij Collin. Na de registratie van uw bedrijf en uzelf als ‘handelend namens uw bedrijf’, controleert onze servicedesk uw handelingsbevoegdheid. De servicedesk kan hierover contact met u opnemen, indien nodig.

2. Aanvragen lening

Zodra u start met de aanvraag, vult u eerst het gewenste leenbedrag, het leendoel en een beknopte toelichting in en bevestigt u uw aanvraag via een unieke, eenmalige code (OTP) die u via een SMS ontvangt.
Vervolgens wordt u verzocht de kosten voor kredietbeoordeling te voldoen. Dat kan direct via een iDEAL-betaling of een bankoverschrijving. Uw leningaanvraag wordt in behandeling genomen, zodra de betaling voor de kredietbeoordeling is ontvangen.

Om uw leningaanvraag te beoordelen, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

 • De meest recente jaarrekening *
 • Uw meest recente IB-aangifte
 • Meest recente maandelijkse bankafschrift van de zakelijke rekening

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden.

Voor de beoordeling van de leningaanvraag kan door Collin een BKR-toets worden opgevraagd bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

* Het is ook mogelijk om als starter een financiering te verkrijgen. In dat geval kunt u in plaats van de meest recente jaarrekening uw ondernemingsplan en financiële begroting aanleveren.

3. Bedrijfsbezoek

Na betaling van de kredietbeoordelingskosten krijgt u binnen twee werkdagen een Crowdfund Coach uit uw regio toegewezen. Hij/zij neemt contact met u op om een afspraak te plannen voor een bedrijfsbezoek.
Uw Crowdfund Coach neemt de leningaanvraag, het leningaanvraagproces en het basisinformatieformulier met u door. Daarnaast vult u samen met de Crowdfund Coach het Collin Credit Score model in op basis van uw cijfers. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de kredietbeoordeling en bovendien bepalend voor de bandbreedte waarbinnen u de rente van de lening mag bepalen.

Adviseurs
Als u in het leningaanvraagproces begeleid wordt door een externe adviseur, zoals een accountant of een Preferred Supplier, dan wordt deze zoveel mogelijk betrokken in het proces door de Crowdfund Coach. Ook dan zal onze Crowdfund Coach een bezoek aan uw bedrijf brengen en de leningaanvraag met u en uw adviseur bespreken. Tevens is het voor deze adviseurs mogelijk om via een intermediairsaccount de aanvraag voor u in te dienen.

4. Beoordeling van uw aanvraag
Uw Crowdfund Coach beoordeelt als eerste uw leningaanvraag. Mogelijk krijgt u het verzoek om aanpassingen door te voeren of aanvullende informatie te verstrekken, voordat uw leningaanvraag ter beoordeling aan de Risk Coach en de Groen Licht Commissie wordt voorgelegd. De Crowdfund Coach kan u waar nodig ook helpen en adviseren bij het completeren van uw leningaanvraag. Deze uitgebreidere ondersteuning bij uw aanvraag of pitch behoort tot de mogelijkheden, maar wordt wel apart gefactureerd.

Als uw Crowdfund Coach akkoord is, wordt uw leningaanvraag met zijn advies voorgelegd aan de Risk Coach. Deze doet een gedegen risicoanalyse en biedt deze met zijn advies en het advies van de Crowdfund Coach aan ter beoordeling bij de Groen Licht Commissie.

De Groen Licht Commissie beoordeelt uw leningaanvraag op basis van alle aangeleverde gegevens, de analyse, het advies van de Risk Coach en het advies van uw Crowdfund Coach.
Hierbij wordt o.a. naar onderstaande factoren gekeken:

 • De risicoscore die door Dun & Bradstreet wordt afgegeven geldt als een beslisfactor. Valt uw bedrijf in de hoogste risicoklasse 4 (faillissementsrisico) dan wijzen wij uw aanvraag af.
 • De Collin Credit Score is van belang. Het Collin Credit Scoremodel is opgesteld en getoetst bij financieel specialisten en accountants met als doel uw kredietwaardigheid objectief te beoordelen en kwantificeren. Het resulteert in een rapportcijfer dat de mate aangeeft, waarin uw bedrijf in staat is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
 • De kwaliteit van uw businessplan, de branche waarin u actief bent en uw trackrecord als ondernemer worden ook meegenomen in onze beslissing.

De mogelijke uitkomsten van de kredietbeoordeling zijn:

 • Aanvullende informatie of aanpassing nodig: het uitvoeren van de gevraagde aanpassingen en opnieuw aanbieden ter beoordeling.
 • Definitieve goedkeuring: uw leningaanvraag is goedgekeurd. U gaat nu naar de volgende processtap (6).
 • Afwijzing: Collin wijst uw aanvraag af (5). Uw Crowdfund Coach zal in dit geval contact met u opnemen.
5. Afgewezen

Of uw leningaanvraag op onze website wordt geplaatst, is afhankelijk van meerdere factoren. Zo dient het investeringsplan naar het oordeel van Collin geschikt te zijn om op de website te plaatsen, dient de Collin Credit Score voldoende te zijn en worden leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden überhaupt niet op de website geplaatst. Bij een afwijzing volgt altijd een korte toelichting met de reden ervan.

6. Pitch

Een essentieel onderdeel van uw leningaanvraag is uw pitch. Dit is de tekst die uiteindelijk op onze website komt. Op basis van deze tekst besluiten investeerders of zij gaan investeren in uw leningaanvraag. Daarom is het heel belangrijk om hier de juiste aandacht aan te geven.
De pitch kent een standaard opbouw, opdat onze investeerders weten waar ze de door hen gewenste informatie kunnen vinden. De pitch bevat de volgende kopjes: samenvatting, leendoel, ondernemer, onderneming, financieringsbehoefte, risico en extra beloning. De pitches van de reeds geplaatste aanvragen geven u een beeld van de opbouw en de inhoud.

Aangeraden wordt om een representatieve foto op te nemen met daarin een verwijzing naar uw LinkedIn profiel. Op deze wijze krijgt de investeerder de mogelijkheid uw LinkedIn profiel te raadplegen en een beter beeld te vormen van de ondernemer achter de leningaanvraag.

Investeerders ervaren het toevoegen van een video als een zeer effectieve manier om zich te overtuigen van uw leningaanvraag. U kunt dit zien als een korte visuele pitch over uw bedrijf. In de video geeft u een beschrijving van uzelf als ondernemer, uw bedrijf en het doel dat u met het geleende bedrag wilt realiseren. U kunt deze zelf aanleveren of laten maken door 1 van onze videopartners.

Tot slot beoordelen we natuurlijk ook of uw pitch voldoet aan onze kwaliteitscriteria.

7. Publicatie

Nadat uw leningaanvraag en de pitch klaar zijn voor publicatie start de pré-publicatiefase. Bij pré-publicatie is uw leningaanvraag een afgesproken periode alleen zichtbaar voor een besloten groep. Enerzijds toetst u bij deze groep van medewerkers, klanten, leveranciers, familie, vrienden en fans hoe uw leningaanvraag/pitch wordt ontvangen. Anderzijds investeert deze besloten groep al in uw leningaanvraag, waardoor deze al deels volgeschreven op de site komt. Investeerders die u en uw bedrijf niet kennen, zullen daardoor gemakkelijker kiezen om ook te investeren in uw leningaanvraag. Vanuit het besluit van de Groen Licht Commissie worden tevens afspraken gemaakt over de pré-publicatieperiode. Denkt u hierbij aan een minimaal bedrag dat u aan investeringen uit uw eigen netwerk ophaalt.

Hoe werkt het publicatieproces:

 • Voor de start van uw (pré-)publicatie periode wordt u gevraagd definitief akkoord te geven op de pitch en voorwaarden van uw leningaanvraag. U bevestigt dit met de per SMS toegezonden code.
 • In de pré-publicatiefase nodigt u uw relaties uit via e-mail en/of social media met een exclusieve link naar de afgeschermde publicatie van uw pitch.
 • Nadat zij een Mijn Collin account hebben aangemaakt, kunnen zij feedback geven op uw leningaanvraag via vragen en suggesties. Ook kunnen zij investeren in uw leningaanvraag.
 • De pré-publicatie termijn eindigt nadat er voldaan is aan de gemaakte afspraken hierover.
 • Uw pitch wordt altijd in overleg met u gepubliceerd voor alle gebruikers. De feedback uit de pré-publicatiefase blijft verborgen voor het brede publiek en is alleen voor u nog terug te lezen.
 • Zolang de leningaanvraag nog niet is volgeschreven en de publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen investeerders inschrijven op uw leningaanvraag en u feedback geven in de vorm van opmerkingen en vragen.
 • Het is belangrijk om tijdens het gehele proces actief te blijven. Beantwoord de gestelde vragen en blijf aandacht vragen voor uw pitch via social media. Betrek ook uw ‘eigen’ crowd om u daarbij te helpen.
 • Als de publicatietermijn van 31 dagen is verstreken en uw lening nog niet is volgeschreven, besluit de Groen Licht Commissie of deze wordt verlengd.
 • Zodra uw leningaanvraag is volgeschreven, eindigt automatisch de publicatietermijn. Uw aanvraag blijft nog twee dagen zichtbaar onder actieve leningaanvragen (A).
 • Het kan ook gebeuren dat uw leningaanvraag (na verlenging) niet is volgeschreven (8).
8. Niet volgeschreven

Uiteindelijk bepalen de investeerders of zij vertrouwen hebben in uw plannen en of zij wel of niet investeren. Het kan ook gebeuren dat uw leningaanvraag (na eventuele verlenging) niet wordt volgeschreven. In dat geval wordt er geen succesfee in rekening gebracht. Als uw leningaanvraag niet is volgeschreven, is deze voor u en de investeerders nog wel inzichtelijk via ‘Mijn Collin’ en onder leningaanvragen historie (H).

A. Actieve lening

Als uw leningaanvraag is volgeschreven, wordt deze geblokkeerd voor investeren en gaat de bedenktermijn van 4 dagen in. Na deze bedenktermijn krijgt uw leningaanvraag de status ‘Definitief volgeschreven’. Daarna wordt de lening uitgeboekt en wordt een betaalopdracht voor het leningbedrag na inhouding van de publicatie- & contractkosten en de succesfee aangemaakt. Deze wordt de eerstvolgende werkdag ter verwerking aangeboden aan onze bank. In de regel kunt u daar dan de daaropvolgende werkdag over beschikken. Dit verschilt per bank. Terugbetaling van de lening vindt in beginsel maandelijks per automatische incasso plaats. De eerste termijn start één kalendermaand na activering van de lening. Het terugbetaalschema vindt u terug in de leningaanvraag onder ‘Mijn Collin’.

H. Historie
Zowel op het publieke deel van de website als in ‘Mijn Collin’ is een historie van leningaanvragen te vinden. Op het publieke deel van de website zijn dit alleen de leningaanvragen die gepubliceerd zijn geweest. In leningen Historie onder ‘Mijn Collin’ vindt u uw historie leningaanvragen en eventueel ook de historie van leningen die volledig zijn afgelost.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 - 17.30 uur.

Lenen bij Collin

 • Ruim 99% succesvol gefund
 • Hulp Crowdfund Coach
 • Korte doorlooptijd
 • Creëer ambassadeurs
 • Marketing power

Ervaringen van ondernemers