Hoe werkt lenen?

Hoe werkt lenen via crowdfunding bij Collin Crowdfund
1. Registreren/inloggen

Bent u nieuw bij Collin? Om een lening aan te kunnen vragen, vragen wij u eerst te registeren (als bedrijf) bij Collin. Na de registratie van uw bedrijf en uzelf als ‘handelend namens uw bedrijf’, controleert onze servicedesk uw handelingsbevoegdheid. De servicedesk kan hierover contact met u opnemen, indien nodig.

2. Aanvragen lening

Zodra u start met de aanvraag, vult u eerst het gewenste leenbedrag, het leendoel en een beknopte toelichting in en bevestigt u uw aanvraag via een unieke, eenmalige code (OTP) die u via een SMS ontvangt.
Vervolgens wordt u verzocht de kosten voor kredietbeoordeling te voldoen. Dat kan direct via een iDEAL-betaling of een bankoverschrijving. Uw leningaanvraag wordt in behandeling genomen, zodra de betaling voor de kredietbeoordeling is ontvangen.

Om uw leningaanvraag te beoordelen, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

 • De meest recente jaarrekening *
 • Uw meest recente IB-aangifte
 • Meest recente maandelijkse bankafschrift van de zakelijke rekening

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden.

Voor de beoordeling van de leningaanvraag kan door Collin een BKR-toets worden opgevraagd bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

* Het is ook mogelijk om als starter een financiering te verkrijgen. In dat geval kunt u in plaats van de meest recente jaarrekening uw ondernemingsplan en financiële begroting aanleveren.

3. Bedrijfsbezoek

Na betaling van de kredietbeoordelingskosten krijgt u binnen twee werkdagen een Crowdfund Coach toegewezen. Hij/zij neemt contact met u op om een afspraak te plannen voor een bedrijfsbezoek.
Uw Crowdfund Coach neemt de leningaanvraag, het leningaanvraagproces en het basisinformatieformulier met u door. Daarnaast vult u samen met de Crowdfund Coach het Collin Credit Score model in op basis van uw cijfers. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de kredietbeoordeling en bovendien bepalend voor de bandbreedte waarbinnen de rente van de lening wordt vastgesteld.

Adviseurs
Als u in het leningaanvraagproces begeleid wordt door een externe adviseur, zoals een accountant of een Preferred Supplier, dan wordt deze zoveel mogelijk betrokken in het proces door de Crowdfund Coach. Ook dan zal onze Crowdfund Coach een bezoek aan uw bedrijf brengen en de leningaanvraag met u en uw adviseur bespreken. Tevens is het voor deze adviseurs mogelijk om via een intermediairsaccount de aanvraag voor u in te dienen.

4. Beoordeling van uw aanvraag

Uw Crowdfund Coach beoordeelt als eerste uw leningaanvraag. Mogelijk krijgt u het verzoek om aanpassingen door te voeren of aanvullende informatie te verstrekken, voordat uw leningaanvraag ter beoordeling aan de Risk Coach en de Groen Licht Commissie wordt voorgelegd. De Crowdfund Coach kan u waar nodig ook helpen en adviseren bij het completeren van uw leningaanvraag. Deze uitgebreidere ondersteuning bij uw aanvraag of pitch behoort tot de mogelijkheden, maar wordt wel apart gefactureerd.

Als uw Crowdfund Coach akkoord is, wordt uw leningaanvraag met zijn advies voorgelegd aan de Risk Coach. Deze doet een gedegen risicoanalyse en biedt deze met zijn advies en het advies van de Crowdfund Coach aan ter beoordeling bij de Groen Licht Commissie.

De Groen Licht Commissie beoordeelt uw leningaanvraag op basis van alle aangeleverde gegevens, de analyse, het advies van de Risk Coach en het advies van uw Crowdfund Coach.
Hierbij wordt o.a. naar onderstaande factoren gekeken:

 • De risicoscore die door Dun & Bradstreet wordt afgegeven geldt als een beslisfactor. Valt uw bedrijf in de hoogste risicoklasse 4 (faillissementsrisico) dan wijzen wij uw aanvraag in beginsel af.
 • De Collin Credit Score is van belang. Het Collin Credit Scoremodel is opgesteld en getoetst bij financieel specialisten en accountants met als doel uw kredietwaardigheid objectief te beoordelen en kwantificeren. Het resulteert in een rapportcijfer dat de mate aangeeft, waarin uw bedrijf in staat is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.
 • De kwaliteit van uw businessplan, de branche waarin u actief bent en uw trackrecord als ondernemer worden ook meegenomen in onze beslissing.

De mogelijke uitkomsten van de kredietbeoordeling zijn:

 • Aanvullende informatie of aanpassing nodig: het uitvoeren van de gevraagde aanpassingen en opnieuw aanbieden ter beoordeling.
 • Definitieve goedkeuring: uw leningaanvraag is goedgekeurd. U gaat nu naar de volgende processtap (6).
 • Afwijzing: Collin wijst uw aanvraag af (5). Uw Crowdfund Coach zal in dit geval contact met u opnemen.
5. Afgewezen

Of uw leningaanvraag op onze website wordt geplaatst, is afhankelijk van meerdere factoren. Zo dient het investeringsplan naar het oordeel van Collin geschikt te zijn om op de website te plaatsen, dient de Collin Credit Score voldoende te zijn en worden leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden überhaupt niet op de website geplaatst. Bij een afwijzing volgt altijd een korte toelichting met de reden ervan.

6. Pitch

Is uw aanvraag beoordeeld, en goedgekeurd? Dan komt het opzetten van uw pitch aan bod. Dit is de samenvatting van o.a. uw onderneming, u als ondernemer en het leendoel, die op de website van Collin gepubliceerd zal worden. Op basis van de pitch besluiten investeerders of zij gaan investeren in uw leningaanvraag. Daarom is het van belang dat hier de juiste aandacht aan gegeven wordt.

De pitch kent een standaard opbouw, opdat onze investeerders weten waar ze de door hen gewenste informatie kunnen vinden. De pitch bevat de volgende kopjes: samenvatting, leendoel, ondernemer, onderneming, financieringsbehoefte, risico en extra beloning. De pitches van de reeds geplaatste aanvragen geven u een beeld van de opbouw en de inhoud.

Tot slot beoordelen we natuurlijk ook of uw pitch voldoet aan onze kwaliteitscriteria.

7. Publicatie

Nadat uw leningaanvraag en de pitch klaar zijn voor publicatie start de pré-publicatiefase. Wanneer uw leningaanvraag in pré-publicatie gaat, is deze voor een afgesproken periode enkel zichtbaar voor een besloten groep. Deze groep kan bestaan uit uw familie, vrienden, kennissen, leveranciers, klanten en/of medewerkers. Zij krijgen de kans om als een van de eerste te investeren in uw leningaanvraag, waardoor u uw leningaanvraag en pitch kunt toetsen. Daarnaast is de aanvraag al deels volgeschreven alvorens deze op ons platform wordt gepubliceerd. Dit wekt vertrouwen bij investeerders die u en uw bedrijf nog niet kennen.

De Groen Licht Commissie bepaalt het moment van pré-publicatie en zal u hierover informeren. Daarbij wordt in de regel als voorwaarde gesteld dat u een minimum bedrag aan investeringen uit uw eigen netwerk ophaalt.

Hoe werkt het publicatieproces:

 • Voor de start van uw (pré-)publicatie periode wordt u gevraagd definitief akkoord te geven op de pitch en voorwaarden van uw leningaanvraag. U bevestigt dit met de per SMS toegezonden code.
 • In de pré-publicatiefase nodigt u uw relaties uit via e-mail en/of social media met een exclusieve link naar de afgeschermde publicatie van uw pitch.
 • Nadat zij een Mijn Collin account hebben aangemaakt, kunnen zij feedback geven op uw leningaanvraag via vragen en suggesties. Ook kunnen zij investeren in uw leningaanvraag.
 • De pré-publicatie termijn eindigt nadat er voldaan is aan de gemaakte afspraken hierover.
 • Uw pitch wordt altijd in overleg met u gepubliceerd voor alle gebruikers. De feedback uit de pré-publicatiefase blijft verborgen voor het brede publiek en is alleen voor u nog terug te lezen.
 • Zolang de leningaanvraag nog niet is volgeschreven en de publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen investeerders inschrijven op uw leningaanvraag en u feedback geven in de vorm van opmerkingen en vragen.
 • Het is belangrijk om tijdens het gehele proces actief te blijven. Beantwoord de gestelde vragen en blijf aandacht vragen voor uw pitch via social media. Betrek ook uw ‘eigen’ crowd om u daarbij te helpen.
 • Als de publicatietermijn van 31 dagen is verstreken en uw lening nog niet is volgeschreven, besluit de Groen Licht Commissie of deze wordt verlengd.
8. Niet volgeschreven

Uiteindelijk bepalen de investeerders of zij vertrouwen hebben in uw plannen en of zij wel of niet investeren. Het kan ook gebeuren dat uw leningaanvraag (na eventuele verlenging) niet wordt volgeschreven. In dat geval wordt er geen succesfee in rekening gebracht. Als uw leningaanvraag niet is volgeschreven, is deze voor u en de investeerders nog wel inzichtelijk via ‘Mijn Collin’ en onder leningaanvragen historie (H).

A. Actieve lening

Als uw leningaanvraag is volgeschreven, wordt deze gesloten voor investeringen en start de bedenktermijn van 4 dagen. Na deze bedenktermijn krijgt uw leningaanvraag de status ‘Definitief volgeschreven’. Daarna wordt de lening, mits is voldaan aan alle voorwaarden, uitgeboekt. Het leenbedrag wordt uitgeboekt na inhouding van de kosten (succesfee en publicatie kosten). Bij een hypotheekvestiging geldt een langere termijn, omdat de hypotheekakte nog moet passeren. Terugbetaling van de lening vindt maandelijks in beginsel per automatische incasso plaats. De eerste termijn start één kalendermaand na activering van de lening. Het terugbetaalschema vindt u terug in de leningaanvraag onder ‘Mijn Collin’.

H. Historie
Zowel op het publieke deel van de website als in ‘Mijn Collin’ is een historie van leningaanvragen te vinden. Op het publieke deel van de website zijn dit alleen de leningaanvragen die gepubliceerd zijn geweest. In leningen Historie onder ‘Mijn Collin’ vindt u uw historie leningaanvragen en eventueel ook de historie van leningen die volledig zijn afgelost.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Lenen bij Collin

 • Ruim 99% succesvol gefund
 • Hulp Crowdfund Coach
 • Korte doorlooptijd
 • Creëer ambassadeurs
 • Marketing power

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.