Kredietbeoordeling

Wat moet ik aanleveren voor mijn leningaanvraag?

Om uw leningaanvraag te beoordelen zijn de volgende basisdocumenten nodig:

 • De meest recente jaarrekening(en).
 • Uw bedrijfsplan met prognose(s).
 • Uw meest recente IB-aangifte (als uw rechtsvorm een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap betreft).
 • Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden. Let op: voor starters die deze informatie niet of deels kunnen overleggen, worden zwaardere eisen gesteld aan het bedrijfsplan.

Beoordelaars

Crowdfund Coach

Als u een leningaanvraag indient en de beoordelingskosten heeft voldaan op onze website, neemt uw Crowdfund Coach binnen twee werkdagen contact met u op om een (digitale) afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak bekijkt de Crowdfund Coach of de leningaanvraag haalbaar is. De Crowdfund Coach vormt op basis van de aangeleverde informatie een oordeel over de onderneming en de financieringsmogelijkheden van uw bedrijf, eventueel in combinatie met een bedrijfsbezoek. Op basis van de cijfers en prognoses wordt onder andere het Collin Credit Score model ingevuld. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de kredietcheck en bepaalt de bandbreedte waarbinnen de rente wordt vastgesteld. Na een positief advies van de Crowdfund Coach, beoordeelt de Risk Coach onafhankelijk de kredietwaardigheid van uw leningaanvraag.

Risk Coach

Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Risk Coach. Deze voert een gedegen, onafhankelijke risicoanalyse uit. Hij toetst de aanvraag stapsgewijs op bijvoorbeeld duidelijkheid van de kredietbehoefte, het verdienmodel en de correctheid van de cijfers. Daarnaast wordt van hem een inschatting van de risico’s gevraagd. Denk hierbij aan het Managementrisico, structuurrisico, operationeel risico etc.

Groen Licht Commissie

Als de Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert en er een gedegen risicoanalyse met advies van de Risk Coach is, beoordeelt de Groen Licht Commissie de aanvraag. De Groen Licht Commissie bestaat uit de ervaren directieleden en Manager Financieringen van Collin met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag plaatst Collin deze op zijn website.

Collin Credit Score
 • Collin voorziet elke leningaanvraag van een zogenoemde Collin Credit Score op basis van een model dat Collin heeft opgesteld en getoetst met ervaren kredietspecialisten en accountants.
 • Uit dit model volgt in één oogopslag de beoordeling van de afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden van de onderneming.
 • De Collin Credit Score wordt gebaseerd op de laatste jaarrekeningen (verleden) en het bedrijfsplan met begroting (toekomstverwachting).

Opbouw Collin credit score

Creditscores Zeer goed Goed Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende
Afloscapaciteit (cashflow overschot na krediet verlening) > 61% 61%

31%
30%

11%
10%

2%
< 2%
Solvabiliteit (eigen vermogen na kredietverlening) > 46% 46%

37%
36%

26%
25%

16%
< 16%
Zekerheden > 150% 150%

100%
99%

75%
74%

50%
49%

25%
24%

0%
 • De Afloscapaciteit betreft de genormaliseerde cashflow en het netto cashflowoverschot. Hierbij is de genormaliseerde cashflow het resultaat na belastingen (na eliminatie van incidentele baten en lasten) plus afschrijvingen. Het verschil tussen de genormaliseerde cashflow en het netto cashflowoverschot bestaat uit de aflossingen van schulden, benodigd groeikapitaal en de vervangingsinvesteringen.
 • De Solvabiliteit is het percentage risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening.
 • De Zekerheidsscore is het percentage zekerheden ten opzichte van het te lenen bedrag bij Collin.

Weging

Weging Zeer goed Goed Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende
Afloscapaciteit (cashflow overschot na krediet verlening) 40 30 20 10 0
Solvabiliteit (eigen vermogen na kredietverlening) 20 15 10 5 0
Zekerheden 40 30 20 10 5 0
Maximum punten per categorie 100 75 50 25 5 0

Score op basis van totalen

Score van – tot Collin credit score Bandbreedte leningrente per categorie
100 – 90 Zeer goed Vanaf 6,0%
89 – 65 Goed Vanaf 7,0%
64 – 45 Ruim voldoende Vanaf 7,5%
44 – 20 Voldoende Vanaf 8,0%
19 – 0 Matig Afwijzing
 • De Collin Credit Score wordt bepaald aan hand van de door de (potentiële) ondernemer aangeleverde informatie.
 • De Collin Credit Score is gebaseerd op de balans en winst- & verliesrekening na kredietverlening en verkregen zekerheden, zoals weergegeven in de prognose van het bedrijfsplan en de overeengekomen voorwaarden voor de Collin lening. Afhankelijk van de achtergrond van de aanvraag, historische performance of andere aspecten, kan de Crowdfund Coach of de Groen Licht Commissie de score aanpassen. De uiteindelijke Collin Credit Score wordt door de (potentiële) ondernemer middels goedkeuring van de uiteindelijke pitch bevestigd.
Kredietwaardigheidsscore Dun & Bradstreet

Naast de beoordeling middels de CCS werkt Collin samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). D&B bestaat al meer dan 170 jaar en is wereldwijd de grootste partij in zakelijke informatie en inzicht. De D&B-rating wordt al jarenlang erkend als toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren en om toekomstige liquiditeitsproblemen te voorspellen.

 • Deze evaluaties zijn gebaseerd op de meest uitgebreide up-to-date informatie. De volgende databronnen gebruikt D&B in Nederland: aanwezige informatie bij de Kamer van Koophandel, rechtbanken/faillissementen/surseances, incassobureaus, betalingservaringen, pers en interviews.
 • De D&B-rating zet afzonderlijke gegevens om in een heldere beoordeling van het prestatievermogen van een onderneming.
 • D&B bekijkt per land welke factoren het meest bepalend zijn voor risicobeoordeling en bedrijfsfaillissementen.
 • De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B Rating, hoewel land specifiek bepaald, internationaal te vergelijken is.

Door het voorspellend vermogen van de D&B-rating is deze rating voor Collin een waardevol analyse-instrument als het gaat om de primaire indicatie. De D&B-rating bestaat uit twee delen, te weten: de ‘financiële sterkte code’ (gebaseerd op het netto eigen vermogen) en de ‘risicofactor’ om het risico weer te geven. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft (de risicofactor), neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling:

 • Ondernemingen die door D&B in de categorie “Aanzienlijk risico” worden geplaatst, presenteert Collin in beginsel niet op haar website.
 • De daaropvolgende risicocategorieën die D&B toepast zijn “Verhoogd risico”, “Gemiddeld risico”, “Laag risico” en “Minimaal risico”.
 • Ondernemingen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is om een kwalificatie af te geven, tonen wij met de vermelding “Niet van toepassing”.
Zekerheden

Collin werkt met een grote diversiteit aan zekerheden voor haar investeerders. Vormen van zekerheden die Collin namens haar investeerders kan vragen zijn:

 • Een hypothecaire inschrijving in geval van financiering van registergoederen, zoals vastgoed en schepen.
 • Een verpanding van roerende zaken, zoals inventaris, voorraden of specifieke objecten. Dit betekent dat de investeerders van Collin als eerste recht krijgen op de gelden die voortkomen uit de verkoop van deze roerende zaken. De waarde van te verpanden roerende zaken is afhankelijk van het type roerende zaak, de staat waarin deze verkeren en de waarde die deze vertegenwoordigen in het economisch verkeer op het moment van mogelijke uitwinning van de verpanding.
 • Een verpanding van vorderingen van de debiteuren, zoals diens huidige en toekomstige vorderingen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen vorderingen op handelsdebiteuren, verzekeringsmaatschappijen, banken en andere financiële instellingen, groepsmaatschappijen en/of derden.
 • Een persoonlijke zekerheidstelling in de vorm van een privé-borgstelling van de directeur/aandeelhouder bij een financiering aan een rechtspersoon. Dit vinden wij voor het volledige leenbedrag gewenst; tenzij de solvabiliteit van de onderneming binnen onze Collin Credit Score minimaal als ‘Goed’ wordt beoordeeld.
  • De waarde van een borgstelling betreft een momentopname. Of een borgstelling op het moment van livegang van materiële waarde is, dan wel vooral een morele waarde heeft, vermelden wij tegenwoordig specifiek in pitches erbij. Terminologie inzake borgstellingen in de pitch: moreel, grotendeels moreel (±25% dekking), voor ongeveer de helft materieel, grotendeels materieel (±75% dekking), materieel.
  • Of een borgstelling in de praktijk waarde heeft hangt sterk af van het momentum en de (persoonlijke) positie van de betreffende borgsteller. Ook bestaat de mogelijkheid van een gesecureerde borgstelling (dat wil zeggen dat de tegenwaarde ook juridisch verankerd is bijvoorbeeld middels een hypothecaire dekking).
  • De materialiteit wordt bepaald op basis van de (privé) vermogenssituatie van de borg. Ofwel: bezittingen ≠ schulden.
 • Een zakelijke borgstelling van een vennootschap die geen debiteur is voor de leningaanvraag.
 • Terugkoopverklaring van bijvoorbeeld leverancier van geleverde inventaris.
 • Een ‘niet-onttrekkingsverklaring’ van de directeur/aandeelhouder en/of derden, afgezien van salaris (dus geen onttrekkingen via dividend, RC-verhouding in privé etc.).
 • Achterstelling van leningen van ‘derden’ ten opzichte van de lening die onze investeerders verstrekken via de bemiddeling van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossingen mogen plaatsvinden op de achtergestelde lening(en). Rentebetalingen zijn wel toegestaan.
 • Negatieve hypotheekverklaring (morele verklaring), waarbij de eigenaar verklaart het registergoed niet te zullen bezwaren ten behoeve van derden zonder voorafgaande toestemming van Collin.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur.

Lenen bij Collin

 • Ruim 99% succesvol gefund
 • Hulp Crowdfund Coach
 • Korte doorlooptijd
 • Creëer ambassadeurs
 • Marketing power

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.