Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden per 01-04-2019

1. Definities

Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Collin;
Bankdag Een dag waarop banken geopend zijn, met uitzondering van de zaterdagen, zondagen en nationaal erkende feestdagen;
Bedenktermijn De termijn van minimaal één kalenderdag die aanvangt op het moment van Inschrijving door de Investeerder en die de Investeerder het recht geeft om zijn Inschrijving op een Leningaanvraag te herzien of te annuleren binnen die termijn. Voor de Bedenktermijn per product verwijzen wij verder naar het Online Platform;
Bevestiging De Bevestiging door Collin aan een Geldnemer ten aanzien van de voorwaarden, condities en tarieven waaronder Collin diens Leningaanvraag wil plaatsen;
Collin De naamloze vennootschap Collin Crowdfund N.V., statutair gevestigd te Udenhout en kantoorhoudend te Oisterwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59408731. E-mailadres info@collincrowdfund.nl. Een vennootschap die via haar Online Platform vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar brengt met als beoogd resultaat het tot stand komen van Leningovereenkomsten tussen meerdere Investeerders en Geldnemer;
Definitief Volgeschreven De situatie waarbij het totaal van de betreffende Inschrijvingen door betreffende Investeerders gelijk is aan het in de Leningaanvraag door de Geldnemer gevraagde geldbedrag en alle relevante Bedenktermijnen van die Investeerders zijn verstreken en de Inschrijvingen onherroepelijk zijn geworden, ten gevolge waarvan Geldnemer de Lening kan verkrijgen onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Leningovereenkomst c.q. Bevestiging;
Gebruiker Geldnemer of Investeerder;
Geldnemer Een onderneming, overheidsinstantie of vereniging/stichting/coöperatie met een zakelijk doel, die kapitaal wil lenen of leent van Investeerders door gebruik te maken van diensten aangeboden door Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent;
Inschrijving De opgave van het bedrag dat Investeerder uitleent of wil uitlenen aan een Geldnemer;
Investeerder Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Geldnemers in hun kapitaalbehoefte wil en kan voorzien door gebruik te maken van de door Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent aangeboden diensten;
Investering Het bedrag dat Investeerder uitleent aan Geldnemer respectievelijk het van tijd tot tijd uitstaande gedeelte van dat bedrag uit hoofde van de Leningovereenkomst;
Lening Het totale bedrag dat Geldnemer leent van verschillende Investeerders respectievelijk het van tijd tot tijd uitstaande gedeelte van dat bedrag uit hoofde van de Leningovereenkomst;
Leningaanvraag Het verzoek van Geldnemer dat is geplaatst op het Online Platform en strekt tot het lenen van een geldbedrag. Dit verzoek is voorzien van bedrijfsinformatie over Geldnemer en omvat de specificaties van de gewenste Lening;
Leningovereenkomst De overeenkomst van geldlening die wordt gesloten tussen Geldnemer, de Zekerhedenagent en meerdere Investeerders;
Meerderheid van Investeerders Één of meer Investeerders wiens Investering(-en) (gezamenlijk) pro rata parte meer dan 50%, van de uitgebrachte stemmen, van de Lening vertegenwoordigt;
Mijn Collin Account Een afgeschermd deel van het Online Platform waarop de Investeerder of Geldnemer zijn persoonlijke informatie en zijn Inschrijvingen, Investeringen en/of Leningovereenkomsten kan bekijken;
Online Platform De website www.collincrowdfund.nl;
Opeisingsgrond Iedere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 10.2;
Opzeggingssgrond Iedere omstandigheid zoals bedoeld in artikel 10.2;
OTP One-Time Password. Eenmalige code die na een opdracht van Gebruiker wordt verzonden naar diens persoonlijke (mobiele) telefoonnummer ter aanvullende verificatie van Gebruiker en bevestiging van diens opdracht;
Publicatietermijn De periode, inclusief pré-publicatie periode, waarin Investeerders kunnen inschrijven op de Leningaanvraag;
Stichting De Stichting Collin Crowdfund die de gelden onder zich houdt in verband met door Collin voor Investeerders en Geldnemer verrichte diensten en het faciliteren van betalingen in het kader van Leningovereenkomsten (door- of terugbetaling en bewaring van gelden) zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden;
Vergoedingenstructuur Het overzicht van alle vergoedingen die Geldnemer respectievelijk Investeerder dient te voldoen aan Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent met betrekking tot de diensten aangeboden via het Online Platform en de(potentiële) Leningovereenkomst, te raadplegen op het Online Platform en zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
Volgeschreven De situatie waarbij het totaal van de betreffende Inschrijvingen door betreffende Investeerders gelijk is aan het in de Leningaanvraag opgenomen geldbedrag;
Zekerhedenagent Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund, in hoedanigheid als zekerhedenagent handelend ten behoeve van Investeerders, Collin en de Stichting.

Proces Algemeen

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Online Platform en elke overige rechtsbetrekking tussen Gebruiker, Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden maken derhalve onderdeel uit van iedere Leningovereenkomst. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een Leningovereenkomst, betekent dit dat wordt verwezen naar (de voorwaarden opgenomen in) een Leningovereenkomst alsmede (de voorwaarden opgenomen in) deze Algemene Voorwaarden en vice versa.

2.2. De Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een manier zodat deze door Gebruiker kunnen worden opgeslagen en worden volledigheidshalve overhandigd en/of toegestuurd bij ondertekening van de Leningovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument. De Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar gesteld op het Online Platform. Op verzoek van Gebruiker zendt Collin een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of per post toe.

2.3. Als één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien mogelijk zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent en Geldnemer respectievelijk Investeerder zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

2.5. Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent mogen de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. Collin informeert Gebruiker over de wijzigingen voordat deze van kracht worden. Gebruiker wordt geacht de wijzigingen te hebben aanvaard als hij niet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van die wijzigingen Collin schriftelijk heeft gemeld de wijzigingen niet te aanvaarden.

2.6. Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent behouden zich het recht voor, de ondertekening door gebruiker van documenten, te laten plaatsvinden middels een elektronische handtekening conform het bepaalde in artikel 3:15a BW.

3. Rol Collin

3.1. Collin biedt een Online Platform voor crowdfinanciering. Collin treedt op als bemiddelaar tussen Investeerders en Geldnemers ter zake van vraag en aanbod in financiering. De dienstverlening van Collin bestaat uit het beheren van het Online Platform, het via de Stichting faciliteren van betaalstromen tussen Gebruikers, het met betrekking tot Geldnemer publiceren van het kredietrisico en het beoordelen van het investeringsplan van Geldnemer. Collin kan als vertegenwoordiger van Investeerders bij een tot stand gekomen Leningovereenkomst optreden, een en ander zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Collin adviseert niet over het doen van een Investering via het Online Platform en is niet betrokken bij de besluitvorming daaromtrent door een Investeerder. Het doen van een Investering door een Investeerder via het Online Platform is volledig voor rekening en risico van Investeerder. Collin beveelt de via het Online Platform gepubliceerde Leningaanvragen niet aan en treedt niet op als adviseur of opdrachtnemer van een Investeerder en iedere Investeerder dient zelf te beoordelen of het doen van een Inschrijving op een Leningaanvraag voor hem passend is en dient hiervoor desnoods extern advies in te winnen.

3.3. Collin faciliteert het sluiten van Leningsovereenkomsten tussen Gebruikers en de daaraan voorafgaande procedures (een en ander zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden) de administratieve afwikkeling van de Leningovereenkomsten en de afwikkeling van de betaalstromen uit dien hoofde, welke betaalstromen verlopen via de bankrekening aangehouden door de Stichting.

3.4. Voor informatie die Collin uit hoofde van de wet dient te verstrekken, brengt Collin geen kosten in rekening.

3.5. Het voortbestaan van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent heeft geen invloed op de rechtsverhoudingen tussen Geldnemer en Investeerder, met dien verstande dat indien Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent om wat voor reden dan ook niet langer in staat is zijn taken en bevoegdheden te verrichten zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, de rechten en verplichtingen tussen Gebruikers onderling waar mogelijk nagekomen zullen worden zonder tussenkomst van of vertegenwoordiging door Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent (en de afwikkeling van betaalstromen zal dan rechtstreeks tussen Gebruikers plaatsvinden). De Leningovereenkomst zal dan in gewijzigde vorm worden voortgezet, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke Leningovereenkomst.

3.6. De Geldnemer verleent hierbij de toestemming aan Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent informatie te delen met andere financiers waarmee Geldnemer een financieringsrelatie heeft dan wel wil aangaan. Deze informatie zal alleen verstrekt worden door Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent en/of haar curator indien Collin in staat van faillissement verkeert of na schriftelijke toestemming van de Geldnemer.

4. Rol Stichting en Zekerhedenagent

4.1. De Stichting bewaart gelden en voert betaalopdrachten uit volgens de instructies van Collin. Deze betaalopdrachten geschieden in het kader van Leningovereenkomsten. De Stichting is opgericht met het doel geldstromen tussen Investeerders en Geldnemers te faciliteren.

4.2. De Stichting voert enkel betaalopdrachten uit op instructie van Collin en is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de Leningovereenkomst.

4.3. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt of mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de Stichting.

4.4. De Zekerhedenagent treedt op ten behoeve van Investeerders, Collin en de Stichting in het kader van het beheer en de uitwinning van zekerheden in het kader van een specifieke Leningovereenkomst uit hoofde van zekerheidsdocumenten zoals bijvoorbeeld pand- en hypotheekakten, achterstellingsovereenkomsten, niet-onttrekkingsverklaringen, garantiestellingen en/of borgtochten.

4.5. De Zekerhedenagent heeft slechts de taken die hem uitdrukkelijk zijn gegeven in de Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten.

4.6. De Zekerhedenagent:

(i) mag eigendomsaktes en andere documenten die betrekking hebben op bezwaard actief onder zich houden en stemrechten of vergelijkbare rechten die verbonden zijn aan een zekerheid of bezwaard actief (in overeenstemming met de zekerheidsdocumenten) op zodanige wijze uitoefenen als hij gepast acht;
(ii) mag, om de Zekerhedenagent in staat te stellen een uitkering te doen, een datum vaststellen, waarop het bedrag van de door zekerheden gedekte verplichtingen dient te worden berekend en ontvangt van Collin een opgave van eventuele bedragen die per die datum verschuldigd zijn aan een Gebruiker en zodanige andere informatie als de Zekerhedenagent noodzakelijk acht;
(iii) is niet verplicht om ervoor te zorgen dat een betaling of ander financieel voordeel met betrekking tot zekerheden of bezwaard actief op de juiste wijze en tijdig wordt betaald, ontvangen of geïnd of ervoor te zorgen dat rechten worden uitgeoefend;
(iv) mag alle gelden die hij ontvangt of in zijn naam of onder zijn beheer aanhoudt op grond van de zekerheidsdocumenten of Leningovereenkomsten, op zodanige manier beleggen of storten bij zodanige banken of instellingen als hem geschikt lijkt;
(v) mag op aanwijzing van Collin namens Investeerders, Collin en de Stichting het initiatief nemen tot het opeisbaar verklaren van de aan hem verschuldigde “Parallelle Schulden” (zoals gedefinieerd in de Leningovereenkomst) en het uitwinnen van (een gedeelte van) de zekerheden en/of het faillissement aanvragen van enige Geldnemer (of een vergelijkbare stap ondernemen);
(vi) mag op aanwijzing van Collin namens Investeerders, Collin en de Stichting overgaan tot de vrijgave van zekerheden die uit hoofde van een zekerheidsdocument zijn gevestigd;
(vii) mag uitkeringen doen in overeenstemming met hetgeen daaromtrent in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Een aanwending of uitkering die later onterecht blijkt te zijn geweest of waarvan de Zekerhedenagent meent dat deze onterecht is geweest of die terugbetaald moet worden, zal worden terugbetaald en zal geacht worden nooit te hebben plaatsgevonden. Iedere Gebruiker doet onherroepelijk afstand van het recht om een betaling aan, of een ander bedrag dat is ontvangen of wordt aangehouden door de Zekerhedenagent aan te wenden als (bijdrage aan de) betaling van enig deel van de door zekerheden gedekte verplichtingen en gaat ermee akkoord dat de Zekerhedenagent hiertoe het exclusieve recht bezit;
(viii) mag alle handelingen uitvoeren die, naar het redelijke oordeel van de Zekerhedenagent, noodzakelijk of wenselijk zijn in verband met de vestiging en instandhouding van de zekerheden of de bescherming van de belangen van de Investeerders, Collin en de Stichting;
(ix) mag aan een andere partij informatie bekendmaken als hij redelijkerwijs van mening is dat hij deze informatie moet delen in het kader van de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden.

5. Toezichthouders

5.1. Informatie en gegevens betreffende toezichthouders en register als bedoeld in art. 59e lid 1 sub b Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen worden door Collin beschikbaar gesteld via de website.

5.2. Collin heeft sinds 1 april 2014 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000013. Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat Collin niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat.

5.3. De activiteiten van Collin en daarmee het op Collin toepasselijke toezichtrechtelijke regime kunnen wijzigen na de vaststelling van deze Algemene Voorwaarden. Alsdan dienen de verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar het gewijzigde toepasselijke toezichtrechtelijke regime gelezen te worden als verwijzingen naar het alsdan toepasselijke toezichtrechtelijke regime.

6. Registratie op het Online Platform

6.1. Gebruiker dient zich op het Online Platform te registeren. Pas na registratie kan gebruik gemaakt worden van de diensten van Collin.

6.2. Na registratie ontvangt Gebruiker ter bevestiging van zijn e-mailadres een e-mail met een link om het Mijn Collin Account te activeren.

6.3. Gebruiker en een eventuele daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van de Gebruiker dient handelingsbekwaam en tenminste 18 jaar oud te zijn.

6.4. Een Gebruiker dient zich te identificeren door middel van het verrichten van een betaling van een bankrekening op naam van Gebruiker gehouden bij een EU bank.

6.5. Pas na volledige identificatie en verificatie en, voor zover van toepassing, vertegenwoordigingsbevoegdheid op grond van de geldende wet- en regelgeving mag Gebruiker rechtshandelingen verrichten middels het Online Platform volgens de vastgestelde bevoegdheden.

6.6. Gebruiker mag niet meerdere Mijn Collin Accounts aanmaken. Indien een persoon Gebruiker is als natuurlijk persoon en tevens als vertegenwoordiger van één of meer rechtspersonen, dient deze persoon voor elke registratie een uniek e-mailadres te gebruiken.

7. Mijn Collin Account

7.1. Gebruiker krijgt toegang tot het Mijn Collin Account door in te loggen. De inloggegevens bestaan uit het persoonlijke e-mailadres in combinatie met het persoonlijk gekozen wachtwoord.

7.2. Gebruiker dient het Mijn Collin Account en wachtwoord strikt geheim te houden.

7.3. Gebruiker kan inloggen op het Mijn Collin Account voor toegang tot zijn persoonlijke gegevens en de gegevens over zijn Inschrijvingen, Investeringen en/of Leningovereenkomsten en het verrichten van feitelijke- en rechtshandelingen, zoals het doen van een Leningaanvraag of het inschrijven op een gepubliceerde Leningaanvraag. Gebruiker kan pas gebruik maken van de diensten aangeboden via het Online Platform nadat ook het klantacceptatieproces is afgerond. Collin behoudt zich het recht voor om zijn dienstverlening aan een Gebruiker op te schorten of te annuleren, ingeval het acceptatieproces niet of niet tijdig is afgerond.

7.4. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn Mijn Collin Account worden verricht.

7.5. Collin hanteert een authenticatie voor het verrichten van rechtshandelingen.

7.6. Gebruiker kan zijn Mijn Collin Account beëindigen, maar uitsluitend als hij geen partij is in nog lopende Leningovereenkomsten, geen lopende Leningaanvraag heeft en ook niet heeft ingeschreven op een Leningaanvraag. Gebruiker kan zijn Mijn Collin Account enkel beëindigen door het indienen van een schriftelijk verzoek daartoe bij Collin.

7.7. Collin mag het Mijn Collin Account van Gebruiker beëindigen/deactiveren en mag door Gebruiker op het Online Platform geplaatste bestanden, gegevens en materialen verwijderen, als er naar het oordeel van Collin sprake is van één of meer van de volgende situaties:

(i) Gebruiker heeft onrechtmatig gehandeld jegens Collin of een derde;
(ii) Het betreffende Mijn Collin Account is meer dan één jaar niet gebruikt;
(iii) Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
(iv) Gebruiker wordt failliet verklaard of hem wordt surseance van betaling verleend en/of er wordt beslag onder Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent gelegd ten laste van een Gebruiker;
(v) Gebruiker niet handelt in de geest van de door Collin beoogde dienstverlening;
(vi) Gebruiker stelselmatig investeringen terugtrekt, negatieve uitingen over Collin doet, of anderszins het vertrouwen van Collin schaadt.

7.8. Via het Mijn Collin Account kan Gebruiker diverse instellingen en voorkeuren beheren zoals het ontvangen van e-mail notificaties en dergelijke. Daarnaast heeft een Gebruiker via het Mijn Collin Account onder andere inzicht in alle Investeringen, statistieken, Inschrijvingen en Leningovereenkomsten waarbij Gebruiker als Investeerder partij is.

8. Leningaanvraag Volgeschreven

8.1. Het plaatsen van een Leningaanvraag door Geldnemer geldt als een aanbod aan Investeerders. Investeerders kunnen dit aanbod gedurende de Publicatietermijn aanvaarden door in te schrijven op Leningaanvragen voor zover de Leningaanvraag niet is Volgeschreven, met inachtneming van een eventueel maximum voor Investeerders als bedoeld in artikel 42.3.

8.2. De Publicatietermijn wordt via het Online Platform bekend gemaakt en kan optioneel worden verlengd, zulks ter beoordeling van Collin. Inschrijvingen die gereserveerd zijn in Collin Rekening Courant ten behoeve van die Leningaanvraag die uiteindelijk niet resulteert in uitboeking van de betreffende Lening, worden per direct vrijgegeven in Collin Rekening Courant en zijn dan direct vrij beschikbaar voor opname of voor een alternatieve Inschrijving.

8.3. Collin bepaalt in overleg met Geldnemer de hoofdsom, de looptijd van de Lening en het rentepercentage te betalen aan Investeerders, rekening houdende met de bandbreedte die gerelateerd is aan de risicocategorie. Dit wordt vastgelegd in de Leningaanvraag en in de Leningovereenkomst. De rente wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. De rente wijzigt niet gedurende de looptijd van de Leningovereenkomst, tenzij Geldnemer gebruik maakt van zijn recht een verzoek tot herziening van de voorwaarden van de Leningovereenkomst te doen, zoals omschreven in artikel 35.

8.4. Gedurende de Bedenktermijn die geldt vanaf het moment van het doen van de Inschrijving, kan de Investeerder zijn Inschrijving intrekken. Pas na het verstrijken van alle Bedenktermijnen van de betreffende Investeerders die een Inschrijving hebben gedaan, is de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven.

8.5. De Leningovereenkomst wordt ondertekend door Geldnemer onder de opschortende voorwaarde dat de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven is. Het al dan niet sluiten of beëindigen van de Leningovereenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van Gebruikers uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. Als de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven is, wordt de Leningovereenkomst door Collin namens de Investeerders ondertekend. De Investeerder ontvangt daarvan bericht.

8.6. Namens de Geldnemer wordt de Leningovereenkomst getekend door een tekenbevoegde functionaris van Geldnemer op grond van de geldende wet- en regelgeving.

8.7. Namens de Zekerhedenagent wordt de Leningovereenkomst getekend door een tekenbevoegde functionaris van de Zekerhedenagent op grond van de geldende wet en regelgeving.

9.Zekerheden

9.1. In de Leningovereenkomst kunnen aanvullende voorwaarden en zekerheden zoals bijvoorbeeld pand- en hypotheekrechten, achterstellingen, niet-onttrekkingsverklaringen, garantiestellingen en/of borgtochten worden bedongen.

9.2. Indien het vestigen van zekerheden van toepassing is, wordt dit door Collin bij publicatie van de Leningaanvraag kenbaar gemaakt.

9.3. Vestiging van zekerheden geschiedt ten gunste van Zekerhedenagent ten behoeve van de gezamenlijke Investeerders in een specifieke Leningovereenkomst, zekerheidsdocument dan wel op enige andere wijze zoals door Collin wordt bepaald.

9.4. De eventuele opbrengst van de zekerheden wordt door de Zekerhedenagent verdeeld conform het bepaalde in artikel 10.6.

10. Vervroegde aflossing, opzegging en opeisbaarheid

10.1. Geldnemer mag de Lening tussentijds volledig aflossen. Investeerders zijn in geval van iedere vervroegde (vrijwillig of ten gevolge van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond) aflossing gerechtigd tot het uitstaande bedrag van hun Investering te vermeerderen met een vergoeding zoals nader uiteengezet in de Vergoedingenstructuur.
Gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet toegestaan tenzij vooraf in de Leningovereenkomst nader overeengekomen. Een verzoek tot vervroegde aflossing dient schriftelijk te worden gedaan bij Collin. Na diens verzoek ontvangt Geldnemer van Collin een specificatie van het verschuldigde bedrag, de vervaldatum voor de betaling en betalingsgegevens zoals kenmerk, rekeningnummer en tenaamstelling. De vervaltermijn is de eerstvolgende incassodatum.

10.2. De Lening en alle uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen zijn per direct opeisbaar zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, ten gevolge waarvan alle verschuldigde bedragen per direct verschuldigd zijn, indien er sprake is van één van de hieronder opgenomen omstandigheden. In de Leningovereenkomst kunnen aanvullende Opzeggings- dan wel Opeisingsgronden worden opgenomen.

(i) Geldnemer is in gebreke in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden en/of de Leningovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument en/of een verklaring van of informatie overgelegd door Geldnemer blijkt onjuist of misleidend te zijn, met dien verstande dat, voor zover het een tekortkoming ten aanzien van een betalingsverplichting betreft, betaling niet binnen 3 dagen na een verzoek of poging daartoe door Collin, wordt voldaan;
(ii) Geldnemer wordt in staat van faillissement verklaard en/of aan hem wordt (voorlopige) surseance van betaling verleend (of wordt onderwerp van enige andere insolventiesituatie), en/of hij wordt ontbonden of geliquideerd of onderwerp van fusie of splitsing en/of alle of vrijwel alle activiteiten van Geldnemer worden beëindigd of hij houdt anderszins op te bestaan of de zeggenschap in Geldnemer wordt overgedragen, dan wel er wordt een aanvraag of besluit daartoe ingediend respectievelijk genomen of het is voorzienbaar dat zulks zich zal voordoen;
(iii) Geldnemer schiet tekort in de nakoming van een of meer betalingsverplichtingen uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd), en/of de financiering uit hoofde van enige andere financieringsovereenkomst (hoe ook genaamd) moet (vervroegd) worden terugbetaald of komt te vervallen;
(iv) ten aanzien van enige activa van Geldnemer wordt executoriaal beslag gelegd;
(v) enige goedkeuring, ontheffing of vergunning vereist met betrekking tot de bedrijfsuitoefening van Geldnemer ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken;
(vi) Geldnemer handelt in strijd met enig op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving welke strijdigheid een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst;
(vii) er sprake is van tenietgaan of handelen in strijd met gevestigde zekerheden of de afdwingbaarheid daarvan, of er doet zich een omstandigheid voor die een materieel nadelig effect heeft of kan hebben op de effectiviteit of rangorde van enig zekerheidsrecht dat is verstrekt of wordt geacht te zijn verstrekt;
(viii) Geldnemer wordt betrokken in een (juridische) procedure die een materieel nadelige uitwerking heeft of kan hebben op de nakoming van de verplichtingen van Geldnemer uit hoofde van de Leningovereenkomst;
(ix) er doet zich één van de hiervoor genoemde omstandigheden voor ten aanzien van een bestuurder van Geldnemer en/of enige persoon en/of entiteit die zekerheden heeft verstrekt in het kader van een Leningovereenkomst;
(x) de uitvoering van het investeringsplan van Geldnemer en/of de feitelijke omstandigheden op enig moment wijken materieel af van de feitelijke omstandigheden en/of de uitgangspunten opgenomen in de Leningaanvraag van Geldnemer zoals dit luidde op het moment van de Bevestiging;
(xi) er doet zich enige omstandigheid voor die een materieel nadelig effect heeft op de bedrijfsvoering, de activiteiten, de eigendommen, de activa of de financiële positie of de vooruitzichten van Geldnemer, welke omstandigheid de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Leningovereenkomst belemmert of vertraagt, of het is voorzienbaar dat dit zich zal voordoen.

10.3. De rechten van Investeerders zijn zelfstandige en onafhankelijke vorderingsrechten die zijn opgenomen één Leningovereenkomst. Een Investeerder is niet bevoegd onafhankelijk van de andere Investeerders zijn rechten op grond van een Leningovereenkomst uit te oefenen, verhaalsacties in of buiten rechte te ondernemen en/of betalingsregelingen of andere afspraken overeen te komen met Geldnemer zolang Collin respectievelijk de Zekerhedenagent als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt. Zolang Collin respectievelijk de Zekerhedenagent als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt, kan niet bevrijdend worden betaald op, en kunnen geen wijzigingen aangebracht worden ten aanzien van, enige vordering van een Investeerder uit hoofde van de Leningovereenkomst anders dan op instructie van Collin en/of de Zekerhedenagent. Een Investeerder is derhalve niet bevoegd enige betaling te ontvangen en Collin respectievelijk de Zekerhedenagent zijn inningsbevoegd namens Investeerders.

10.4. Collin en/of de Zekerhedenagent zijn niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar het bestaan van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond. Indien Collin kennis neemt van een omstandigheid die mogelijk kwalificeert als een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond en Collin op basis daarvan concludeert dat sprake is van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond, stelt Collin dat namens Investeerders vast en zal Collin Investeerders hierover zo spoedig mogelijk berichten. Collin en/of de Zekerhedenagent zijn zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit tot opzegging dan wel opeising te nemen en de Lening kan worden opgezegd dan wel opgeëist door Collin en/of de Zekerhedenagent namens Investeerders. De betreffende Investeerder(s) is respectievelijk zijn gebonden aan de beslissing van Collin ten aanzien van een opzegging dan wel opeising. Na een besluit daartoe door Collin zoals hiervoor omschreven, zal Collin en/of de Zekerhedenagent namens alle Investeerders over gaan tot opzegging dan wel opeising van de Lening en alle uit hoofde van de Leningovereenkomst verschuldigde bedragen en afwikkeling van de Leningovereenkomst respectievelijk uitwinning van de zekerheden.

Voor zover de kosten voor verhaal in of buiten rechte niet op Geldnemer verhaald kunnen worden (of het redelijkerwijs voor Collin niet voorzienbaar is dat deze niet verhaald kunnen worden) zal Collin investeerders die participeren in de betrokken Leningovereenkomst in een online stemronde vragen om instructies van de Meerderheid van Investeerders overeenkomstig artikel 47.2 van deze Algemene Voorwaarden. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Collin en/of de Zekerhedenagent om handelingen te verrichten die naar hun oordeel noodzakelijk zijn en/of geen uitstel kunnen verduren in het kader van de uitvoering van hun taken en bevoegdheden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het leggen van beslag onder Geldnemers en het instrueren van deurwaarders.

10.5. Het bepaalde in een Leningovereenkomst met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen Investeerders, de besluitvorming ten aanzien van opeising van verschuldigde bedragen en de verdeling van eventuele opbrengsten kan te allen tijde tussen Investeerders, Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent worden gewijzigd zonder tussenkomst van Geldnemer. Geldnemer kan geen rechten ontlenen aan hetgeen in dat kader in deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen en hetgeen in deze Algemene Voorwaarden tussen Investeerders, Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent is overeengekomen vormt geen derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 BW.

10.6. Betalingen door Geldnemer en/of opbrengsten van zekerheden worden in de volgende volgorde aangewend:

(i) reeds door Collin aan Investeerders uitbetaalde rente en/of aflossing die nog niet door de geldlener aan Collin is voldaan;
(ii) alle gemaakte kosten (inclusief incassokosten van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zowel in als buiten rechte) in het kader van opzegging dan wel opeising en verhaal gemaakt door Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent handelend voor zich;
(iii) alle gemaakte kosten (inclusief incassokosten zowel in als buiten rechte) in het kader van opzegging dan wel opeising en verhaal gemaakt door Investeerders en/of Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent handelend als vertegenwoordiger van Investeerders;
(iv) (kosten-)vergoedingen en fees verschuldigd aan Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent door Geldnemer conform de Vergoedingenstructuur en/of het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden (pro rata parte);
(v) hoofdsom verschuldigd aan Investeerders;
(vi) renteverplichtingen van Geldnemer en vergoedingen door Geldnemer verschuldigd aan Investeerders. Slechts indien een hoger gerangschikte post volledig is voldaan, wordt toegekomen aan vergoeding van een lager gerangschikte post. Voor zover de aldus aangewende bedragen onvoldoende zijn om de vorderingen van Investeerders geheel te voldoen, zullen hun vorderingen naar rato van de Investeringen worden voldaan.

11. Gebruiksvoorwaarden Online Platform

11.1. Het Online Platform mag uitsluitend voor rechtmatige doeleinden worden gebruikt. Het Online Platform mag niet worden gebruikt voor het plaatsen of verspreiden van materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden of onrechtmatig is jegens derden. Het is Gebruiker niet toegestaan de belangen van Collin of derden te schaden middels het Online Platform.

11.2. Het delen van informatie op een zo transparant mogelijke manier staat centraal op het Online Platform. Gebruiker verleent hierbij toestemming voor openbaarmaking, minimaal gedurende de looptijd van de Lening, via het Online Platform en/of aan de Stichting, de Zekerhedenagent en/of Investeerders van alle informatie die Gebruiker met Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent deelt.

11.3. Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zijn gerechtigd nadere voorwaarden te stellen alvorens een Gebruiker (verder) gebruik kan maken van het Online Platform en/of de dienstverlening door Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent, bijvoorbeeld indien Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent daartoe gehouden zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle woord- en beeldmerken op het Online Platform zijn, met uitzondering van de woord- en beeldmerken van Geldnemers en tenzij anders aangegeven, eigendom van Collin en zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Collin en de betreffende licentiegever.

12.2. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Online Platform rusten bij Collin. Dit geldt niet voor de informatie en materialen die Geldnemer heeft aangeleverd en die op verzoek van Geldnemer op het Online Platform is geplaatst. Collin verkrijgt een niet-exclusieve licentie om dergelijke informatie en materialen te plaatsen op het Online Platform. Collin mag de informatie en materialen corrigeren of weigeren. Geldnemer vrijwaart Collin voor aanspraken van derden betreffende schade geleden door inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.

13. Data privacy

Collin kent een separaat Privacyreglement, te raadplegen op zijn website. Dit reglement is van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Collin en Gebruiker. Via acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt Gebruiker geacht kennis genomen te hebben van dit Privacyreglement en deze ook te accepteren.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. De informatie op het Online Platform wordt door Collin met de grootst mogelijke zorg geplaatst. Desondanks kunnen onvolledigheden en onjuistheden niet altijd voorkomen worden. Collin is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledigheden of onjuistheden in de op het Online Platform aangeboden informatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

14.2. Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent is verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie op een website die is gelinkt van of naar het Online Platform, noch voor de toereikendheid, juistheid en/of volledigheid van enige (mondelinge of schriftelijke) informatie die wel of niet wordt verschaft door enige Gebruiker of een andere persoon in of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst of de manier waarop deze informatie wordt gepresenteerd.

14.3. Collin is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van het Online Platform.

14.4. Op Collin rust een inspanningsverplichting om het Online Platform goed te laten functioneren. Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen, onderbrekingen, fouten of vertragingen verband houdende met het Online Platform of door enige vertraging (of eventuele consequenties daarvan) bij het crediteren van een rekening met een bedrag dat in het kader van een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst aan een Gebruiker moet worden betaald, als zo snel als redelijkerwijs praktisch uitvoerbaar alle noodzakelijke stappen zijn genomen om te voldoen aan de regels of operationele procedures van een erkend clearing- of settlementsysteem dat voor dat doel wordt gebruikt.

14.5. Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent is aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade waaronder (maar niet beperkt tot) gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en gevolgschade, die Gebruiker lijdt of mocht lijden, die verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden zien, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

14.6. Als Collin, de Stichting of de Zekerhedenagent aansprakelijk is of zijn, is hun aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 per Gebruiker. Indien zij ieder aansprakelijk worden gehouden, is het totaal van de som van ieders aansprakelijkheid beperkt tot € 500,00 in totaal per Gebruiker.

14.7. Gebruiker vrijwaart Collin voor eventuele schade die derden lijden waarvoor Collin aansprakelijk gehouden wordt in verband met de uitvoering van de Leningovereenkomst waarbij die Gebruiker partij is of zal worden en het gebruik van het Online Platform welke schade het gevolg is van handelen of nalaten van Gebruiker, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door Collin. Eventuele kosten die Collin maakt en schade die Collin lijdt in verband met aanspraken van derden komen voor rekening en risico van Gebruiker.

14.8. Gebruiker vrijwaart Collin voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Gebruiker geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten die Collin maakt en schade die Collin lijdt in verband met aanspraken van derden in het kader van gebrekkige, onjuiste of onvolledige informatie komen voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker.

14.9. Collin is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de omstandigheid dat een Leningaanvraag niet (Definitief) Volgeschreven wordt.

14.10. Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent is aansprakelijk voor het niet-nakomen van verplichtingen door Investeerder jegens Geldnemer en vice versa zoals vastgelegd in een Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten.

14.11. Collin is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van betaalopdrachten in het kader van een Leningovereenkomst van Investeerder aan Geldnemer en vice versa zoals bedoeld in art. 7:543 BW.

14.12. Ieder van Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent mag vertrouwen op:

(i) alle verklaringen, kennisgevingen of documenten die naar diens mening authentiek, juist en door een bevoegd persoon aangeleverd zijn; en
(ii) iedere verklaring die is gedaan door een bestuurder, een tekenbevoegde of een medewerker van enige persoon betreffende zaken waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die bestuurder, tekenbevoegde of medewerker beschikt over de kennis of de bevoegdheid om die zaken te verifiëren.

14.13. Ieder van Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent mag:

(i) het advies of de diensten van juristen, accountants, taxateurs of andere experts inschakelen en daarop vertrouwen; en
(ii) handelen met betrekking tot een Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten via zijn medewerkers en vertegenwoordigers; en
(iii) informatie delen over Gebruikers aan ieder van Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent, derden en/of andere bij een bepaalde Leningovereenkomst betrokken Gebruikers voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de taken en bevoegdheden van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden en/of voor zover hij daartoe gehouden wordt op basis van toepasselijke wet- en/of regelgeving.

14.14. Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent is verplicht tot handelen of nalaten als hij daarmee naar zijn redelijke oordeel een wet of regeling zou kunnen overtreden of inbreuk zou kunnen maken op een geheimhoudingsplicht of dit hem aansprakelijk zou doen zijn jegens enig persoon.

14.15. Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent is verantwoordelijk voor de wettigheid, rechtsgeldigheid, effectiviteit, toereikendheid of afdwingbaarheid van een Leningovereenkomst en/of een zekerheidsdocument of een andere overeenkomst, regeling of document die c.q. dat is aangegaan, gemaakt of geëffectueerd met het oog op of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst.

14.16. Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent is aansprakelijk voor enige actie die hij heeft ondernomen op grond van of in verband met een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst, tenzij dit direct is te wijten aan opzet of grove schuld.

14.17. Geen Gebruiker mag een procedure starten tegen een functionaris, medewerker of opdrachtnemer van Collin, de Stichting of de Zekerhedenagent in verband met een vordering die hij mogelijk heeft jegens die partij of in verband met een handeling of nalatigheid van enige aard door die functionaris, medewerker of opdrachtnemer met betrekking tot een zekerheidsdocument en/of een Leningovereenkomst en iedere functionaris, medewerker of opdrachtnemer van de Zekerhedenagent kan zich beroepen op dit artikel.

14.18. Collin en/of de Zekerhedenagent zal zich inspannen om de van een Gebruiker of derden door Collin en/of de Zekerhedenagent ontvangen informatie ten aanzien van een Leningovereenkomst waar mogelijk en voor zover toegestaan zo spoedig mogelijk te delen met de bij die Leningovereenkomst relevante overige Gebruikers. Collin en/of de Zekerhedenagent is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of onjuistheden ten aanzien van deze informatieverstrekking. Deze inspanningsverplichting ziet in ieder geval niet op informatie (anders dan informatie die in het kader van de pitch van de Geldnemer is verstrekt of openbare informatie) over de risicobeoordeling van Geldnemers door de Collin Crowdfund Coaches, Risk Coaches of Groen Licht Commissie.

14.19. Niets in deze Algemene Voorwaarden verplicht Collin, de Stichting of de Zekerhedenagent om namens enige Gebruiker “Ken uw Klant” of eventuele andere controles uit te voeren met betrekking tot enige persoon en iedere Gebruiker bevestigt dat hij akkoord is met deze controles uitgevoerd door Collin zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

14.20. De rechten van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zijn onafhankelijke rechten; Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zijn ieder te allen tijde gerechtigd zelfstandig hun rechten jegens een Gebruiker uit te oefenen en verhaalsmaatregelen in of buiten rechte te nemen.

15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht is ieder van Collin, de Stichting noch de Zekerhedenagent gehouden om zijn verplichtingen met betrekking tot Gebruiker na te komen. Collin, de Stichting of de Zekerhedenagent kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt hun verplichtingen met betrekking tot Gebruiker opschorten.

15.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet aan ieder van Collin, de Stichting of de Zekerhedenagent toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Collin of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, ziekte van personeel, technische problemen aangaande internet en de bereikbaarheid van het Online Platform.

16. Administratie

16.1. Collin bewaart zijn administratie in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

16.2. Een uittreksel uit de administratie van Collin ter zake van de door een Gebruiker jegens Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent of een andere Gebruiker verschuldigde bedragen of overigens strekt tegenover Gebruiker tot volledig bewijs, tenzij de Gebruiker tegenbewijs levert.

17. Klachten

17.1. Klachten kunnen worden gericht aan klacht@collincrowdfund.nl. Op het Online Platform staat het proces met betrekking tot klachten verder uitgeschreven.

18. Overdraagbaarheid

18.1. Collin kan en mag zijn rechten en plichten uit enige overeenkomst met Gebruiker geheel of gedeeltelijk overdragen aan en/of bezwaren ten behoeve van een derde.

18.2. Collin kan en mag delen van de dienstverlening uitbesteden aan derden met in achtneming van de regels daaromtrent uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht en gerelateerde regelgeving.

De rechten en plichten van enige Gebruiker uit hoofde van enige overeenkomst met Collin en/of de Zekerhedenagent en de rechten en plichten uit hoofde van een Leningovereenkomst zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW en Gebruiker kan zijn rechten niet bezwaren en/of overdragen aan een derde.

19. Verrekening

19.1. Alle betalingen die door een Gebruiker op grond van een Leningovereenkomst of uit welke hoofde dan ook dienen te worden verricht, zullen worden gedaan zonder (en vrij van enige aftrek voor) verrekening of tegenvordering. Een Gebruiker is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een Leningovereenkomst of enige andere overeenkomst op te schorten.

19.2. Ieder van Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent zijn te allen tijde gerechtigd om een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van Gebruiker jegens hem uit hoofde van een Leningovereenkomst of uit welke hoofde dan ook te verrekenen met een al dan niet opeisbare en al dan niet voorwaardelijke verplichting van die partij jegens die Gebruiker (en in geval van meerdere Geldnemers bij een Leningovereenkomst, jegens enige Geldnemer bij die Leningovereenkomst), ongeacht de plaats van betaling, het boekingskantoor of de valuta van beide verplichtingen. Indien de verplichtingen luiden in verschillende valuta’s, kan Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent voor de toepassing van de verrekening één van beide verplichtingen omrekenen tegen een in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten gehanteerde marktconforme wisselkoers.

20. Volmacht

Iedere Gebruiker verleent aan ieder van Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, om namens die Gebruiker alle handelingen en daden van beschikking te verrichten die Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent naar eigen inzicht noodzakelijk acht met het oog op:

(i) de uitvoering van de Leningovereenkomst en/of de zekerheidsdocumenten en de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker of zekerheidsverstrekker (waaronder het namens Gebruiker of in eigen naam voor rekening van Gebruiker nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte, waarbij Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent als vertegenwoordiger naar eigen inzicht mag verklaren en verrichten al hetgeen in het belang van Gebruiker mocht worden geoordeeld);
(ii) de vestiging, vervolmaking of vrijgave van enig zekerheidsrecht door en/of ten behoeve van een Gebruiker of zekerheidsverstrekker; en/of
(iii) een onbelemmerde en volledige uitoefening van de rechten uit hoofde van enig zekerheidsdocument, daaronder mede begrepen alle handelingen strekkende tot nakoming van alle overige verbintenissen van die Gebruiker of zekerheidsverstrekker uit hoofde van de Leningovereenkomst of enig zekerheidsdocument en het uitoefenen van enig recht van die Gebruiker of zekerheidsverstrekker op of in verband met de zekerheidsobjecten.

Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent mag daarbij als wederpartij van Gebruiker optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Gebruiker doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent aanvaardt hierbij die afstand.

21. Nawerking en ontbinding

21.1. De artikelen in deze voorwaarden die bestemd zijn om voort te duren nadat de Mijn Collin Accounts en/of overeenkomsten gesloten met Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zijn beëindigd, blijven van kracht nadat de betreffende Mijn Collin Accounts of overeenkomsten zijn beëindigd. Dat betreft in ieder geval de artikelen 12 t/m 16, 20, dit artikel 21, 34 en 47.

21.2. Iedere Gebruiker doet afstand van zijn recht enige overeenkomst met Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent en/of enige andere Gebruiker te ontbinden.

22. Rechtskeuze en bevoegde rechter

22.1. Deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Collin worden beheerst door het Nederlandse recht.

22.2. Eventuele geschillen die verband houden met deze voorwaarden of de rechtsverhoudingen tussen Gebruikers en Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent alsook tussen Gebruikers onderling, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Proces ten aanzien van Geldnemers

23. Meerdere Geldnemers

Indien er meerdere Geldnemers zijn opgenomen in een Leningovereenkomst, zijn zij ieder zelfstandig gehouden de verplichtingen uit hoofde van de Leningovereenkomst in het geheel na te komen. Iedere Geldnemer:

(i) garandeert onherroepelijk en onvoorwaardelijk jegens ieder van Investeerders, Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent dat iedere Geldnemer stipt zal voldoen aan alle verplichtingen uit hoofde van de Leningovereenkomst;
(ii) neemt jegens ieder van Investeerders, Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent onherroepelijk en onvoorwaardelijk de verplichting op zich om, telkens wanneer een bedrag betaalbaar is onder de Leningovereenkomst, dat bedrag onmiddellijk op eerste verzoek te betalen; en
(iii) vrijwaart ieder van Investeerders, Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent op diens eerste verzoek onherroepelijk en onvoorwaardelijk tegen alle kosten, verlies of aansprakelijkheid die voor Investeerders, Collin, de Stichting of de Zekerhedenagent ontstaan indien een door Geldnemer gegarandeerde verplichting onafdwingbaar, ongeldig of onwettig is of wordt. Het bedrag van de kosten, het verlies of de aansprakelijkheid zal gelijk zijn aan het bedrag dat Investeerders, Collin, de Stichting of de Zekerhedenagent anderszins gerechtigd zou zijn te verhalen.

Dit is een onafhankelijke garantie en geen borgtocht of hoofdelijkheid. Iedere Geldnemer doet afstand van alle rechten die hij eventueel aan titel 6.1 en/of titel 7.14 BW zou kunnen ontlenen alsmede, maar niet beperkt tot, rechten en verweermiddelen op grond van artikel 6:139 en 6:154 BW. Dit is een aanvullende zekerheid en iedere Geldnemer bevestigt dat hij niet zal verlangen dat een Investeerder, Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent eerst enige verhaalsactie onderneemt jegens enige andere Geldnemer, alvorens hij aan zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel zal voldoen.

De verplichtingen van iedere Geldnemer uit hoofde van dit artikel worden niet aangetast door enig handelen of nalaten waardoor, bij afwezigheid van het in deze zin bepaalde, verplichtingen van die Geldnemer onder dit artikel zouden worden verminderd, vrijgegeven of aangetast (zonder enige beperking en ongeacht of hij daarmee bekend is), waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verlenen van uitstel van betaling, rechtsafstand of toestemming ten aanzien van een bepaalde Geldnemer of met een bepaalde Geldnemer getroffen schikking.

Iedere Geldnemer zal zich onthouden van het ontvangen van betaling of het nemen van enige (verhaals-) actie (hoe ook genaamd) jegens een andere Geldnemer en iedere Geldnemer is te dien aanzien gehouden de instructies van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent op te volgen, zolang enige Geldnemer nog enig bedrag verschuldigd is of kan worden aan Investeerders, Collin, de Stichting en/of de
Zekerhedenagent. Iedere Geldnemer stelt zijn vorderingen uit hoofde van de Leningovereenkomst jegens een andere Geldnemer hierbij achter bij de vorderingen van de Investeerders, Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent.

24. Verzoek tot Leningaanvraag

24.1. Geldnemer wordt tijdens het Leningaanvraag proces als Gebruiker geregistreerd en geïdentificeerd. Een Leningaanvraag kan worden ingediend via het Mijn Collin Account of een andere voor Collin acterende partij (tussenpersoon). Geldnemer en/of intermediair vult de velden in en het Online Platform controleert automatisch de kredietwaardigheidsscore van Geldnemer bij Dun & Bradstreet B.V. of een soortgelijk credit management platform. Een aanvullende kredietbeoordeling volgt later in het proces.

24.2. De eventueel in rekening gebrachte kosten voor de kredietbeoordeling kunnen niet worden teruggevorderd.

24.3. Met in achtneming van artikel 8.3 geeft de Geldnemer en/of intermediair aan welk bedrag hij wil lenen, voor welk doel de Lening gebruikt gaat worden (inclusief een beknopte toelichting) en wat de looptijd van de Lening moet zijn.

24.4. Geldnemer en/of intermediair verstrekt de door Collin gevraagde informatie en verstuurt het verzoek tot Leningaanvraag.

24.5. Geldnemer is vergoedingen verschuldigd aan Collin conform de Vergoedingenstructuur. Deze vergoedingen plus andere specifiek overeengekomen vergoedingen, worden ingehouden bij de uitboeking van de Lening. Indien de Leningaanvraag niet Volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de Lening niet plaats vindt (om wat voor reden dan ook), dient Geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan Collin per bankoverschrijving, op eerste verzoek aan Collin te voldoen.

25. Beoordeling verzoek tot Leningaanvraag

25.1. Een verzoek tot Leningaanvraag wordt in behandeling genomen als het proces beschreven in artikel 24 is afgerond.

25.2. Collin toetst, al dan niet met behulp van derden, de geschiktheid van (het investeringsplan van) Geldnemer.

25.3. Collin toetst voorts, voor zover dit niet reeds is geschied, de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van Geldnemer. Als de vertegenwoordiger niet zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd is volgens het register van de Kamer van Koophandel, is een machtiging vereist. Een volledig bevoegde functionaris moet zijn of worden geregistreerd als handelend namens de Geldnemer om de Leningovereenkomst te kunnen (laten) tekenen en/of de machtiging van de vertegenwoordiger te bevestigen.

25.4. Collin beoordeelt of een privéborgstelling dan wel garantiestelling noodzakelijk dan wel wenselijk is. Collin beoordeelt of de vestiging van andere aanvullende zekerheden noodzakelijk dan wel wenselijk is.

25.5. Collin meldt Leningovereenkomsten waarbij sprake is van kredietverlening aan een eenmanszaak of personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet-en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Indien de kredietovereenkomst wordt afgesloten met een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld bij een eenmanszaak of V.O.F.) moet het krediet positief worden geregistreerd, en moet een achterstand van meer dan 2 maanden gemeld worden. Indien het een kredietovereenkomst betreft waarbij een bestuurder mee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid moet het krediet negatief worden geregistreerd. Dat betekent dat het krediet alleen wordt geregistreerd bij BKR als er een achterstand ontstaat van meer dan 4 maanden. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.

25.6. Collin kan een verzoek tot Leningaanvraag afwijzen om hem moverende redenen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het oordeel van Collin dat Geldnemer onvoldoende kredietwaardig is, dan wel betrokken lijkt (te zijn geweest) bij fraude of faillissement, dan wel dat het investeringsplan onvoldoende kwaliteit heeft. Leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden worden niet geplaatst. Daarnaast bemiddelt Collin niet in transacties met bedrijven die zich –direct of indirect– bezig houden met seks-, wapen- en/of drugsindustrie.

25.7. Collin kan te allen tijde aanvullende informatie verlangen van Geldnemer, bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van diens financiële positie. Geldnemer verstrekt de verlangde aanvullende informatie steeds op eerste verzoek voor zover zij daartoe redelijkerwijs in staat moet worden geacht.

25.8. Geldnemer completeert de Leningaanvraag met de benodigde documenten.

25.9. Collin beoordeelt de Leningaanvraag inclusief onderliggende documenten en neemt contact op met Geldnemer.

25.10. Op basis van alle ontvangen informatie wordt door Collin de Collin Credit Score bepaald.

25.11. Op basis van de toets op geschiktheid als bedoeld in artikel 25 en de vastgestelde Collin Credit Score en eventuele aanvullende informatie, wijst Collin het verzoek tot Leningaanvraag af of geeft zij (voorlopige) goedkeuring.

25.12. Collin beoordeelt of de pitch inhoudelijk juist is en voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld. Bij een positief oordeel besluit Collin tot definitieve plaatsing en accordeert de Geldnemer het eindresultaat van de pitch. Als Collin het complete dossier nog onvoldoende acht, herhaalt zich het proces. De eventuele kosten voor het opstellen van de pitch zijn voor rekening van de Geldnemer.

25.13. Collin kan de behandeling van een Leningaanvraag op elk moment staken, indien Collin oordeelt dat er onvoldoende basis is om de behandeling voort te zitten. Bijvoorbeeld door – maar niet beperkt tot – beperkte medewerking of ontoereikende informatie van de Geldnemer.

26. Pre-publicatie en publicatie Leningaanvraag

26.1. Na definitieve akkoord bevinding door de Geldnemer kan Collin – in overleg met de Geldnemer – besluiten tot een pre-publicatie van de Leningaanvraag aan specifiek geselecteerde Gebruikers. Bij de pre-publicatie kunnen de genodigde Gebruikers de pitch bekijken en inschrijven op de Leningaanvraag zonder dat de Leningaanvraag is gepubliceerd en voor iedereen zichtbaar is op het Online Platform. De pre-publicatietermijn eindigt zodra de Inschrijvingen op de Leningaanvraag een door Collin vast te stellen percentage van de het in de Leningaanvraag opgenomen geldbedrag hebben bereikt.

26.2. Na een eventuele pre-publicatie volgt publicatie van de Leningaanvraag voor de duur van de Publicatietermijn rekening houdende met wet en regelgeving en vereisten vanuit toezichthouders zoals de AFM.

26.3. Zolang de Leningaanvraag niet is Volgeschreven en de Publicatietermijn niet is afgelopen, kunnen Investeerders inschrijven op de Leningaanvraag.

26.4. Collin kan besluiten een Publicatietermijn te verlengen.

26.5. Indien vast staat dat een Leningaanvraag niet binnen de Publicatietermijn Volgeschreven is of kan worden, is het alleen met wederzijdse instemming van Geldnemer en Collin mogelijk om deze te herplaatsen na herziening van de condities of pitch opgenomen in de Leningaanvraag. Het staat Geldnemer vrij om een nieuwe Leningaanvraag in te dienen. Het hele proces dient dan opnieuw doorlopen te worden.

27. Leningaanvraag Volgeschreven

27.1. Geldnemer wordt via e-mail geïnformeerd als de Leningaanvraag is Volgeschreven en/of als de Publicatietermijn is verstreken.

27.2. Geldnemer wordt uitgenodigd de Leningovereenkomst gedurende het traject te ondertekenen in anticipatie op het Definitief Volgeschreven raken van de Leningaanvraag. Namens Geldnemer tekent de daartoe bevoegde bestuurder of een (combinatie van) functionaris(sen) die volgens het register van de Kamer van Koophandel volledig handelingsbevoegd is (zijn).

27.3. Als blijkt dat de Leningaanvraag niet Definitief Volgeschreven is, besluit Collin of de Leningaanvraag wordt herplaatst waarna een nieuwe Publicatietermijn aanvangt. Geldnemer heeft geen recht op restitutie van vergoedingen of vergoeding van schade als gevolg van dit besluit.

27.4. Geldnemer is conform de Vergoedingenstructuur eenmalig een succesfee verschuldigd aan Collin zodra de Leningaanvraag Volgeschreven is. De succesfee wordt ingehouden op het moment van uitboeking van de Lening. Indien de Leningaanvraag niet Definitief Volgeschreven wordt en/of uitboeking van de Lening niet plaatsvindt (om wat voor reden dan ook), dient Geldnemer de succesfee die verschuldigd is aan Collin, per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Collin te voldoen.

28. Risico’s en verklaringen

28.1. Geldnemer erkent dat alle Leningaanvragen die hij doet en/of Leningovereenkomsten die hij aangaat via het Online Platform voor zijn eigen rekening en risico zijn.

28.2. Geldnemer is zich ervan bewust dat de Leningaanvraag bij een groot aantal hem mogelijk onbekende Gebruikers bekend wordt en dat hij met een groot aantal hem onbekende Investeerders een Leningovereenkomst aangaat. Collin is geen partij bij de Leningovereenkomst.

28.3. Geldnemer accepteert en staat ervoor in dat hij vanaf het moment van publicatie:
(i) geen rechtstreeks contact heeft met Investeerders zolang Collin respectievelijk de Zekerhedenagent als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt in relatie tot Geldnemer; en
(ii) niet rechtstreeks maar enkel door tussenkomst van Collin respectievelijk de Zekerhedenagent eventuele betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met Investeerders zolang Collin respectievelijk de Zekerhedenagent als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt.

28.4. Geldnemer staat ervoor in dat zijn bedrijf zich niet – direct of indirect– bezig houden met seks-, wapen- en/of drugsindustrie.

28.5. Collin garandeert niet dat een Leningaanvraag daadwerkelijk (Definitief) Volgeschreven wordt en dat de Lening daadwerkelijk aan Geldnemer ter beschikking wordt gesteld.

28.6. Geldnemer onderkent dat door gebruik te maken van het Online Platform (bedrijfsgevoelige) informatie over Geldnemer wordt gedeeld met andere Gebruikers van het Online Platform waaronder Investeerders.

28.7. Geldnemer onderkent dat zich onder de andere Gebruikers van het Online Platform concurrenten van Geldnemer kunnen bevinden, die de (bedrijfsgevoelige) informatie zouden kunnen gebruiken.

28.8. Geldnemer onderkent dat het betrekken van financiering door middel van crowdfunding kan leiden tot (reputatie)schade. Bijvoorbeeld als Geldnemer de aflossings- en rentetermijnen niet kan voldoen.

28.9. Geldnemer heeft nimmer recht op restitutie van enig door hem betaald bedrag of door hem betaalde vergoeding of fee indien om wat voor reden dan ook wordt afgezien van voortzetting van een Leningaanvraag.

29. Publicatietermijn Leningaanvraag

29.1. Wanneer de Publicatietermijn voor een Leningaanvraag verstrijkt zijn de volgende situaties denkbaar:

(i) De Leningaanvraag is Volgeschreven. Investeerders hebben het recht de Inschrijving gedurende de Bedenktermijn na Inschrijving in te trekken;
(ii) De Leningaanvraag is niet Volgeschreven;
(iii) Collin besluit de Publicatietermijn te verlengen.

29.2. Als situatie (i) zich voordoet, wacht Collin totdat de Bedenktermijn van alle Investeerders is verstreken. Als na afloop van alle relevante Bedenktermijnen de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven blijkt, komt de Leningovereenkomst tussen Geldnemer en de betreffende Investeerders tot stand onder de daarin en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. Als Investeerders gedurende de voor hun relevante Bedenktermijn gebruik maken van hun recht om hun Inschrijving in te trekken, is situatie 2. van toepassing en krijgen Investeerders gedurende de periode totdat de laatste relevante Bedenktermijn is verstreken, de gelegenheid in te schrijven teneinde de Leningaanvraag opnieuw Volgeschreven te krijgen. Als na afloop van de Bedenktermijn de Leningaanvraag Definitief Volgeschreven blijkt, komt de Leningovereenkomst tussen Geldnemer en de betreffende Investeerders tot stand onder de daarin en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden. Na formalisering van de Leningovereenkomst zal Collin de Stichting opdracht geven de Lening uit te betalen aan Geldnemer met inachtneming van het bepaalde in artikel 30.

29.3. Als situatie (ii) zich voordoet, wordt de Leningaanvraag van het Online Platform verwijderd of wordt de Publicatietermijn verlengd indien Collin daartoe besluit.

29.4. Als situatie (iii) zich voordoet, wordt de situatie na het verstrijken van de verlengde Publicatietermijn opnieuw beoordeeld aan de hand het lid 1 van dit artikel.

30. Uitbetaling Lening

30.1. Collin respectievelijk de Stichting streeft ernaar om de Lening zo snel mogelijk nadat een Leningaanvraag Definitief Volgeschreven is en de Leningovereenkomst is getekend, over te doen boeken aan de Geldnemer, mits is voldaan aan de in artikel 30.2 opgenomen voorwaarden. Collin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de uitbetaling van de Lening die veroorzaakt worden door een tekortkoming in de nakoming door Investeerder(s) of anderszins.

30.2. De Lening wordt uitgeboekt indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

(i) Collin heeft een exemplaar van de Leningovereenkomst en eventuele zekerheidsdocumenten ontvangen, rechtsgeldig ondertekend door Geldnemer respectievelijk degenen die beoogd zijn deze documenten te ondertekenen;
(ii) Collin heeft alle informatie ontvangen die zij nodig of wenselijk acht in het kader van de betreffende Leningaanvraag en de uitvoering daarvan, waaronder eventueel bewijs van rechtsgeldige vestiging van de zekerheden; en
(iii) er heeft zich geen Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond voorgedaan en het is naar het oordeel van Collin niet voorzienbaar dat deze zich zal voordoen.

Indien de Lening niet wordt uitgeboekt, kan de Leningovereenkomst door Collin namens Investeerders worden beëindigd. In dat geval zal de Leningaanvraag van het Online Platform worden verwijderd. Het al dan niet beëindigen van de Leningovereenkomst doet geen afbreuk aan het voortbestaan van de rechten en verplichtingen van Gebruikers uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

30.3. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een betreffende Leningovereenkomst, is Geldnemer vanaf het moment van uitboeken van de Lening aan Collin een administratievergoeding verschuldigd conform de Vergoedingenstructuur,. Deze administratievergoeding zal door Geldnemer voldaan worden via automatische incasso.

30.4. De Lening wordt uitgekeerd met inhouding van de door Geldnemer volgens de Vergoedingenstructuur door Geldnemer aan Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent verschuldigde bedragen alsmede eventuele andere kosten die Geldnemer heeft gemaakt in het kader van de Leningaanvraag en die Geldnemer wenst te laten voldoen door inhouding op de Lening.

30.5. Collin is tevens niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar de uitvoering van het investeringsplan van de Geldnemer. Er vindt in beginsel dus geen bestedingscontrole van de uit te betalen lening plaats.

31. Betaling door en aan Geldnemer

31.1. Betaling door de Geldnemer geschiedt middels automatische incasso vanaf een Nederlandse IBAN-bankrekening. Als een incasso niet slaagt, voert Collin zo spoedig mogelijk een automatische herincasso uit. Na elke niet-succesvolle incassopoging wordt een e-mail naar de Geldnemer verstuurd.

31.2. Na de uitvoering van een afzonderlijke betalingstransactie zoals de uitbetaling van de Lening verstrekt Collin Geldnemer onverwijld de volgende informatie via het Mijn Collin Account:

(i) De referentie aan de hand waarvan Geldnemer kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, welke betaler het betreft, en alle bij de betalingstransactie gevoegde informatie;
(ii) Het bedrag van de betalingstransactie, in euro’s;
(iii) Het bedrag van de verschuldigde kosten voor de Geldnemer in verband met de betalingstransactie en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Geldnemer in rekening te brengen interesten; en
(iv) De valutadatum van de creditering.

32. Betalingen aan Investeerder

32.1. Uiterlijk eén maand na uitboekdatum van de Lening door Geldnemer starten de rente- en/of aflossingsverplichtingen van Geldnemer. Collin zal de bedragen – zoals gespecificeerd in het terugbetaalschema dat is opgenomen als bijlage bij de Leningovereenkomst- via automatische incasso innen. Collin zal die bedragen binnen vijf werkdagen na de ontvangst daarvan beschikbaar stellen aan de betreffende Investeerder onder inhouding van de aan Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent door Geldnemer respectievelijk de betreffende Investeerder verschuldigde bedragen conform de Vergoedingenstructuur. Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent is nimmer gehouden over te gaan tot doorbetaling aan Investeerders, voor zover de daarmee corresponderende betalingsverplichtingen van Geldnemer niet onherroepelijk zijn voldaan door Geldnemer en/of de aan Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent door de betreffende Investeerder verschuldigde bedragen niet zijn voldaan.

32.2. Geldnemer kan zijn instemming te allen tijde intrekken, totdat de betaalopdracht onherroepelijk is geworden. Geldnemer kan de betaalopdracht niet meer herroepen vanaf het tijdstip waarop de betaalopdracht door de betaaldienstverlener (bijvoorbeeld de bank) van Collin/de Stichting wordt ontvangen zoals bedoeld in art. 7:532 BW.

32.3. Er wordt aan Investeerder of Geldnemer noch aan Collin of de Zekerhedenagent rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van de Stichting staan.

32.4. Indien Geldnemer bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij Collin aansprakelijk kan stellen, verkrijgt hij alleen rectificatie van Collin als hij Collin onverwijld en uiterlijk zes maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste transactie, tenzij Collin, in voorkomend geval, de informatie betreffende de betalingstransactie niet heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.

32.5. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt Collin Geldnemer onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug.

32.6. Collin is bevoegd om de automatische incassodatum te wijzigen binnen een tijdspanne van maximaal één maand, ten opzichte van het oorspronkelijke betaalschema, onder verrekening van rente en kosten.

32.7. Nadat het bedrag van een afzonderlijke betalingstransactie van de betaalrekening van Geldnemer is gedebiteerd of, als Geldnemer geen betaalrekening gebruikt, na ontvangst van de betaalopdracht, verstrekt Collin Geldnemer de volgende informatie via het Mijn Collin Account:

(i) Een referentie aan de hand waarvan Geldnemer kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, informatie betreffende de betalingsbegunstigde;
(ii) Het bedrag van de betalingstransactie in euro’s;
(iii) Het bedrag van de voor de betalingstransactie door Geldnemer verschuldigde kosten en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Geldnemer in rekening te brengen interesten; en
(iv) De valutadatum van de debitering of de valutadatum van ontvangst van de betaalopdracht.

33. Verplichtingen Geldnemer

33.1. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, zal Geldnemer zonder voorafgaande toestemming van Collin geen financiering of financiële verplichtingen aangaan of laten voortbestaan (hoe ook genaamd), anders dan de financieringen of financiële verplichtingen zoals die bestaan op de datum van de Leningovereenkomst tot maximaal het bedrag gelijk aan het bedrag daarvan op de datum van de Leningovereenkomst en verminderd conform het op de datum van de Leningovereenkomst overeengekomen aflossingsschema. Ook verbinden de aandeelhouders zich de door hen gehouden aandelen in Geldnemer niet over te dragen, te vervreemden of te bezwaren met een beperkt recht en evenmin anderszins rechtshandelingen te verrichten waardoor het economisch belang bij en/of de beschikkingsmacht over die aandelen geheel of gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen zonder voorafgaande toestemming van Collin.

33.2. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, zal Geldnemer zonder voorafgaande toestemming van Collin geen zekerheidsrecht op zijn activa vestigen of laten voortbestaan, noch deze verkopen, ruilen of op andere wijze vervreemden (sale- and leaseback- en andere offbalance constructies uitdrukkelijk daaronder begrepen), anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en anders dan de zekerheidsrechten zoals die bestaan op de datum van de Leningovereenkomst.

33.3. Indien er zich een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond heeft voorgedaan, is Geldnemer verplicht om op eerste verzoek van Collin (aanvullende) zekerheden te verstrekken ten behoeve van de gezamenlijke Investeerders.

33.4. Geldnemer is verplicht, op verzoek van Collin, een update van het (financiële) verloop van zijn onderneming te verstrekken aan Collin.

33.5. Geldnemer is verplicht onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met het bestaan van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond, dan wel enige omstandigheid die zou kunnen leiden tot het ontstaan van een Opzeggings- dan wel Opeisingsgrond, Collin hierover te informeren.

33.6. In de Leningovereenkomst kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

33.7. Collin is niet gehouden actief of passief onderzoek te verrichten naar de nakoming door Geldnemer van enige verplichting uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden. Collin is zelfstandig bevoegd namens Investeerders een toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 33.1 en 33.2. De overige voorwaarden van een Leningovereenkomst kunnen slechts worden gewijzigd door Collin namens Investeerders na een besluit daartoe door de Meerderheid van de uitgebrachte stemmen van Investeerders na een verzoek daartoe door Collin. Uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de Investering en Investeerders die niet hebben gestemd zullen bij de berekening van de Meerderheid van Investeerders buiten beschouwing worden gelaten. Indien er geen Investeerder binnen de gestelde termijn een besluit heeft genomen, is Collin zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit te nemen. De betreffende Investeerder(s) is respectievelijk zijn dan gebonden aan de beslissing van de Meerderheid van Investeerders respectievelijk Collin. Na een besluit daartoe door de Meerderheid van Investeerders of Collin zoals hiervoor omschreven, zal Collin handelend als vertegenwoordiger van de Investeerders de wijzigingsdocumentatie namens Investeerders ondertekenen en voorts alle handelingen verrichten die in dat kader noodzakelijk zijn.

33.8. De besluitvorming door Investeerders geschiedt via een online stemronde die wordt ondersteund door Collin. In de online stemronde kunnen Investeerders aangeven welke door Collin en/of de Zekerhedenagent voorgestelde maatregel gewenst is. Investeerders worden per e-mail uitgenodigd hun stem uit te brengen.

33.9. Collin is zelfstandig bevoegd, na instemming van Geldnemer, geringe aanpassingen in de voorwaarden door te voeren mits deze de belangen van Investeerders niet noemenswaardig schaden.

33.10. Collin is zelfstandig bevoegd een besluit te nemen indien een bijzondere situatie, zoals bijvoorbeeld faillissementsafwikkeling via de curator, vraagt om directe besluitvorming waarbij een langere doorlooptijd de belangen van Investeerders zou schaden. Dit naar eigen inzicht van Collin. Collin zal hierover zo spoedig mogelijk nadien de Investeerders informeren. Dit naar inzicht van Collin.

34. Kosten voor niet-nakoming

34.1. Betaling door Geldnemer geschiedt middels automatische incasso. Als een incasso niet slaagt, voert Collin een automatische herincasso uit. Na elke niet-succesvolle poging tot incasso wordt een automatische e-mail naar de Geldnemer verstuurd.

34.2. Geldnemer is buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Collin zoals nader uiteengezet in de Vergoedingenstructuur.

34.3. Alle kosten die door of namens Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent (allen handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger namens Investeerders) en/of Investeerders in of buiten rechte (met inbegrip van deurwaarders- en/of advocaatkosten) worden gemaakt in verband met de handhaving of instandhouding van rechten van Investeerders, Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent voortvloeiend uit de Leningovereenkomst en/of enig zekerheidsdocument en in verband met tegen of door Investeerders, Collin, de Zekerhedenagent en/of Investeerders ingestelde procedures in het kader van het handhaven van of het nemen van verhaal voor deze rechten in of buiten rechte, komen voor rekening van Geldnemer en dienen te worden betaald binnen 3 dagen na een verzoek daartoe door Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent respectievelijk Investeerders.

35.Herziening voorwaarden Leningovereenkomst

35.1. Geldnemer kan tijdens de looptijd van de Leningovereenkomst verzoeken om de voorwaarden waaronder de Leningovereenkomst is aangegaan, te herzien.

35.2. Een verzoek tot herziening wordt schriftelijk ingediend bij Collin en dient te zijn voorzien van een motivering.

35.3. Na een positief besluit van Collin dient Geldnemer de vergoeding voor herziening conform de op dat moment geldende tarieven conform de Vergoedingenstructuur te voldoen.

35.4. Geldnemer overlegt met Collin over de aanpassing van de leningvoorwaarden en nadere motivering naar de Investeerders. Nadat de aanpassing is goedgekeurd en vastgesteld door Collin wordt de herziening met motivatie ter stemming voorgelegd aan de Investeerders via het Online Platform conform het bepaalde in artikel 35.5 e.v. Indien de wijziging naar het oordeel van Collin geen wezenlijke negatieve invloed heeft op het risicoprofiel is Collin bevoegd deze wijzigingen voor en namens Investeerders te accepteren.

35.5. Afwijzing van de voorgestelde herziening geeft geen recht op restitutie of schadevergoeding.

35.6. Tussentijds verschuldigde betalingen worden regulier geïncasseerd zolang de herziening van de leningvoorwaarden nog niet is goedgekeurd. Partijen komen overeen dat Collin mag besluiten de incasso tijdelijk op te schorten voor de duur van de herzieningsprocedure als Collin daartoe gerede aanleiding ziet. De Investeerders worden geïnformeerd over dit besluit.

36. Machtiging door Geldnemer

Geldnemer verstrekt hierbij een onherroepelijke volmacht aan ieder van Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent, met het recht van substitutie, voor het – al dan niet via automatische incasso – het namens Geldnemer of in eigen naam voor rekening van Geldnemer incasseren van de door Geldnemer aan Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent en/of Investeerders verschuldigde bedragen, waaronder maandtermijnen met rente, aflossing en vergoedingen, vergoedingen voor eventuele aanvullende diensten en eventuele vergoedingen die volgen uit het niet nakomen van verplichtingen door Geldnemer. Geldnemer ziet af van het storneren van uitgevoerde incasso’s. Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent mag hierbij gebruik maken van de bankrekening van de Stichting. Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent mag daarbij als wederpartij van Geldnemer optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Geldnemer doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent aanvaardt hierbij die afstand.

37. Tarieven en kosten

37.1. Een overzicht van de geldende tarieven en kosten is opgenomen in de Vergoedingenstructuur.

37.2. De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van het door Collin versturen van de Bevestiging en blijven voor de duur van de Leningovereenkomst van kracht.

Proces ten aanzien van Investeerders

38. Dienstverlening Collin

38.1. Investeerder kan met behulp van zijn Mijn Collin Account op het Online Platform investeren in Leningaanvragen.

38.2. Om als Investeerder te kunnen handelen dient de betrokkene zich als Gebruiker op het Online Platform te registreren en te identificeren.

38.3. Zolang er enige verplichting bestaat of kan ontstaan uit hoofde van een Leningovereenkomst, is Investeerder vanaf het moment van uitboeken van de Lening aan Collin een beheervergoeding verschuldigd conform de Vergoedingenstructuur, Deze beheervergoeding wordt ingehouden op de betaling aan rente en aflossing die van Geldnemer wordt ontvangen en wordt doorgestort naar Investeerder onder de voorwaarden opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

39. Collin Rekening Courant

39.1. Na identificatie krijgt Investeerder toegang tot een Collin Rekening Courant via het Mijn Collin Account. Deze Collin Rekening Courant binnen het Mijn Collin Account wordt gebruikt voor het uitboeken van Investeringen en uitbetalingen van rente en aflossing uit hoofde van Leningovereenkomsten waaraan Investeerder deelneemt.

39.2. Saldi opgenomen in een Collin Rekening Courant zijn niet overdraagbaar in de zin van art. 3:83 lid 2 BW en een Investeerder kan zijn rechten uit hoofde van een Collin Rekening Courant niet bezwaren en/of overdragen aan een derde. Een negatief saldo is niet mogelijk. Er wordt geen rente vergoed over saldi geadministreerd in een Collin Rekening Courant.

39.3. Een iDEAL-betaling wordt direct verwerkt in het beschikbaar saldo.

39.4. Alle bankoverschrijvingen alsook incasso van maandtermijnen uit hoofde van een Leningovereenkomst worden één keer per Bankdag verwerkt in het saldo van de Collin Rekening Courant.

39.5. Saldo dat niet is gereserveerd voor een Inschrijving is op elk moment vrij en zonder kosten opneembaar. Opdrachten voor opname die voor 00.00 uur zijn opgevoerd, worden de eerstvolgende Bankdag ter excasso aangeboden aan de bank. Saldo dat niet is gereserveerd voor een Inschrijving en dat door Investeerder niet is opgenomen, wordt door Collin op reguliere basis en binnen een periode van een op het Online Platform gecommuniceerde periode aan de Investeerder overgemaakt.

39.6. Opname van gelden kan alleen worden uitgevoerd door overboeking naar een bij Collin geregistreerde bankrekening die tenaamgesteld is van Investeerder dan wel erfgename. Als Investeerder dan wel erfgename daarover wil beschikken, kan Investeerder dan wel erfgename Collin daartoe een betaalopdracht geven.

39.7. Het opvoeren of wijzigen van een betaalrekening kan alleen door Investeerder zelf dan wel erfgename en wel door het verrichten van een betaling van een betaalrekening met identieke tenaamstelling gehouden bij een bank gevestigd in de Europese Unie. Bij het verwerken van de betaling wordt de nieuwe bankrekening na validatie automatisch geregistreerd.

40. Privacy en anonimiteit Investeerder

40.1. De identiteit van Investeerder blijft voor zover mogelijk anoniem voor Geldnemer en andere Investeerders die betrokken zijn bij dezelfde Leningovereenkomst, Geldnemer heeft inzage in het investeerdersnummer en de bedragen van de betreffende Investeringen. Alleen Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent hebben volledige inzage in alle gegevens van de Investeerders. Indien wettelijke bepalingen, zoals bijvoorbeeld Bibob, dit vereisen zal Collin deze gegevens plus mogelijk aanvullende gegevens beschikbaar stellen aan overheidsinstellingen.

40.2. Het Online Platform biedt functionaliteit voor Geldnemer om te communiceren met alle betrokken Investeerders en vice versa met behoud van anonimiteit. De Investeerder kan besluiten om zijn identiteit aan Geldnemer of medegebruikers van het platform bekend te maken, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3 of artikel 41 wat betreft de rechten en bevoegdheden van Investeerders of het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

41. Risico’s

41.1. Investeerder erkent dat alle Investeringen die worden verricht voor zijn eigen rekening en risico zijn.

41.2. Investeerder erkent dat hij niet onafhankelijk van de overige Investeerders betrokken bij de Leningovereenkomst mag handelen conform (onder andere) het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden en dat de Lening aan Geldnemer door Investeerders wordt verstrekt vanuit de gedachte “samen uit, samen thuis”. Investeerder erkent dat hij gebonden is aan enig besluit van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent of de Meerderheid van Investeerders, zoals uiteen gezet in deze Algemene Voorwaarden.

41.3. Investeerder accepteert dat hij geen zeggenschap heeft of zal krijgen in de onderneming van Geldnemer waaraan hij een Investering ter beschikking heeft gesteld.

41.4. Investeerder accepteert en staat ervoor in dat hij vanaf het moment van publicatie van een Leningaanvraag zolang Collin respectievelijk de Zekerhedenagent als vertegenwoordiger namens Investeerders optreedt in relatie tot Geldnemer:
(i) geen rechtstreeks contact heeft met Geldnemer over de (voorwaarden van de) Leningovereenkomst; en
(ii) niet rechtstreeks maar enkel door tussenkomst van Collin respectievelijk de Zekerhedenagent eventuele betalingsregelingen of andere afspraken overeen kan komen met Geldnemer; en
(iii) geen betaling zal ontvangen van Geldnemer. Indien Investeerder handelt in strijd met het voorgaande, is Investeerder verplicht eventuele bedragen die hij als gevolg daarvan heeft ontvangen, te vermeerderen met rente en kosten, op eerste verzoek af te dragen aan Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent, die de ontvangst zal respectievelijk zullen verdelen conform het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

41.5. Investeerder is zich ervan bewust dat het risico bestaat dat Geldnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of voldoet (om welke reden dan ook), ten gevolge waarvan geen betalingen (meer) worden ontvangen. Investeerder kan zijn Investering dus geheel of gedeeltelijk verliezen. Investeerder bevestigt dat hij zijn Investering niet financiert met vreemd vermogen.

41.6. Collin garandeert niet dat Investeerder enig financieel voordeel gaat behalen door te investeren via het Online Platform. Investeerder is zich bewust van het feit dat het risicovol is om een Lening te verstrekken aan derden en dat de Investering van zijn keuze een hoog risico kan omvatten.

41.7. Collin benadrukt het belang van een goede spreiding van Investeringen in crowdfunding over een groter aantal Leningaanvragen. Daarnaast benadrukt Collin Investeerder te overwegen het vermogen dat hij wenst te investeren of beleggen, niet uitsluitend te investeren in crowdfunding, maar juist te verspreiden over verschillende beleggingscategorieën (bijvoorbeeld sparen, obligaties, aandelen etc.).

41.8. Er worden mogelijk zekerheden gevestigd tot zekerheid van de nakoming van verplichtingen uit hoofde van een Leningovereenkomst.

41.9. Als het stellen van zekerheden en/of garantstelling van toepassing is, wordt dit expliciet vermeld in het risicoprofiel van de betreffende Leningaanvraag.

41.10. De Geldnemer kan naast financiering via het Online Platform financiering verkrijgen via andere kanalen, zoals van een bank. Investeerder is zich ervan bewust dat een bank of andere financier zekerheden kan bedingen voor de terugbetaling van diens financiering. Dit betekent dat in geval van bijvoorbeeld faillissement van de Geldnemer, de bank of andere financier waarschijnlijk een sterkere verhaalspositie heeft dan Investeerder. De partij met de sterkste verhaalsrechten zal eerst worden betaald door de Geldnemer, pas daarna volgt Investeerder. De kans is derhalve aanwezig dat Investeerder niets meer ontvangt van de Geldnemer. Investeerder accepteert dit risico.

41.11. In de Leningaanvraag wordt de financieringsmix expliciet vermeld, zodat de Investeerder zijn risico kan afwegen. Na uitboeking van de Lening kan deze financieringsmix wijzigen. Hierdoor kan het risico van Investeerder toe- of afnemen.

41.12. Iedere Investeerder zal zich onthouden van het in weerwil van het bepaalde in de Leningovereenkomst ontvangen van een betaling of het nemen van enige (verhaals-)actie (hoe ook genaamd) jegens een Geldnemer, Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent en iedere Geldnemer is te dien aanzien gehouden de instructies van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent op te volgen, zolang enige Geldnemer nog enig bedrag verschuldigd is of kan worden aan Investeerders, Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent. Iedere Investeerder stelt zijn vorderingen uit hoofde van de Leningovereenkomst jegens Geldnemer, Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent hierbij achter bij de vorderingen van de overige Investeerders, Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent op voornoemde partijen, onder de opschortende voorwaarde dat een Investeerder naar het oordeel van Collin in weerwil van het bepaalde in de Leningovereenkomst handelt.

41.13. Indien een Investeerder op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is die Investeerder ten behoeve van Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent en de overige Investeerders betrokken bij dezelfde Leningovereenkomst, een dadelijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van het bedrag van enige schade die Collin, de Stichting, de Zekerhedenagent en de overige Investeerders betrokken bij dezelfde Leningovereenkomst ten gevolge van de tekortkoming door die Investeerder hebben geleden.

42. Investering

42.1. Een Investeerder selecteert een Leningaanvraag waarin hij wenst te investeren door middel van het verstrekken van een geldlening. Het doen van een Inschrijving is pas mogelijk nadat het klantacceptatieproces is afgerond en, indien van toepassing, een investeerderstoets is afgelegd. Indien Collin aan Investeerder bericht dat naar aanleiding van het klantacceptatieproces, de investeerderstoets of overigens het doen van een Investering door die Investeerder mogelijk niet passend is, dient Investeerder zich nogmaals goed te verdiepen in de risico’s van de Investering alvorens een Inschrijving te doen.

42.2. Investeerder kiest het te investeren bedrag en vult een eventueel onvoldoende saldo in de Collin Rekening Courant aan middels iDEAL-betaling of bankoverschrijving. Indien is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en er voldoende saldo op zijn Rekening Courant binnen het Mijn Collin Account aanwezig is, is de Inschrijving geformaliseerd.

42.3. Collin is verplicht alsmede gerechtigd een maximum te verbinden aan het bedrag waarvoor een Investeerder inschrijft op een Leningaanvraag. Dit maximum kan worden uitgedrukt in een door Collin te bepalen percentage van het totaalbedrag van de Leningaanvraag, dan wel vast bedrag, dan wel op enige andere wijze. Collin zal een dergelijk maximum aan Investeerders bekend maken. Voorts is Collin verplicht alsmede gerechtigd een maximaal totaalbedrag aan Investeringen alsmede een maximum aantal Leningovereenkomsten waarbij een Investeerder partij kan zijn, te hanteren. Een Investeerder kan geen Investeringen doen voor zover deze de hiervoor genoemde maxima overschrijden.

42.4. Investeerder draagt er zorg voor dat het saldo op zijn rekening courant binnen het Mijn Collin Account toereikend is om de gewenste Investeringen te doen.

42.5. Bij een Inschrijving op een Leningaanvraag wordt de Inschrijving gereserveerd en wordt het beschikbaar saldo in de Collin Rekening Courant van de Investeerder verminderd ter hoogte van de Inschrijving.

42.6. Een (deel van een) Inschrijving kan gewijzigd, herzien of verwijderd worden via Mijn Collin Account. Dit kan plaatsvinden zolang de betreffende Bedenktermijn van de Investeerder niet is verlopen en – ten aanzien van wijzigingen of herzieningen – enkel voor zover de (Publicatietermijn van de) betreffende Leningaanvraag daartoe ruimte biedt. De Inschrijving kan door Investeerder worden ingetrokken binnen de Bedenktermijn. Als voornoemde Bedenktermijn is verstreken, kan Investeerder de Inschrijving niet meer intrekken.

42.7. Via het Mijn Collin Account heeft Investeerder onder meer inzicht in:

(i) Actueel saldo, uitgevoerde en geplande transacties in Rekening Courant;
(ii) De actuele status van alle lopende Leningaanvragen; en
(iii) Instellen van e-mail notificaties te ontvangen bij publicatie van Leningaanvragen die voldoen aan de gekozen criteria.

43. Betaling Investering in Collin Rekening Courant

43.1. Door het overmaken van het Inschrijvingsbedrag naar de Collin Rekening Courant van Investeerder die bij de Stichting wordt aangehouden, stemt Investeerder in met de betaaltransacties aan Geldnemer via die Collin Rekening Courant.

43.2. Investeerder kan zijn instemming te allen tijde intrekken, totdat de in artikel 43.1 bedoelde betaalopdracht onherroepelijk is geworden. De Investeerder kan de betaalopdracht niet meer herroepen vanaf het tijdstip waarop de betaalopdracht door de betaaldienstverlener (bijvoorbeeld de bank) van de Stichting wordt ontvangen zoals bedoeld in art. 7:532 BW.

43.3. Investeerder kan zijn Inschrijving niet beëindigen of op enige wijze opeisen in de periode dat de Inschrijving is gereserveerd in Collin Rekening Courant nadat de Bedenktermijn is verlopen. Indien de Lening niet wordt uitgeboekt op grond van de voorwaarden opgenomen in de Leningovereenkomst en de Leningovereenkomst wordt beëindigd, zal Collin de Inschrijving terugstorten naar de Collin Rekening Courant.

43.4. Er wordt geen rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van de Stichting staan, aan Investeerder noch aan Collin.

43.5. Indien Investeerder bekend is met een niet-toegestane of foutieve betalingstransactie waarvoor hij Collin aansprakelijk kan stellen, verkrijgt hij alleen rectificatie van Collin als hij Collin onverwijld en uiterlijk zes maanden na de valutadatum waarop zijn rekening is gedebiteerd, kennis geeft van de bewuste transactie, tenzij Collin, in voorkomend geval, de informatie betreffende de betalingstransactie niet heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld volgens de eisen die de wet daaraan verbindt.

43.6. In geval van een niet-toegestane betalingstransactie betaalt Collin Investeerder onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug.

43.7. Nadat het bedrag van een afzonderlijke betalingstransactie uit hoofde van de Investering van de betaalrekening van Investeerder is gedebiteerd of, indien Investeerder geen betaalrekening gebruikt, na ontvangst van de betaalopdracht, verstrekt Collin Investeerder de volgende informatie via het Mijn Collin Account:

(i) een referentie aan de hand waarvan Investeerder kan bepalen welke betalingstransactie het betreft en, in voorkomend geval, informatie betreffende de betalingsbegunstigde;
(ii) het bedrag van de betalingstransactie in de valuta waarin de betaalrekening van Investeerder wordt gedebiteerd of in de voor de betaalopdracht gebruikte valuta;
(iii) het bedrag van de voor de betalingstransactie door Investeerder verschuldigde kosten en, voor zover van toepassing, de splitsing daarvan, ofwel de aan Investeerder in rekening te brengen interesten;
(iv) de valutadatum van de debitering of de valutadatum van ontvangst van de betaalopdracht.

44. Machtiging door Investeerder

44.1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekt Investeerder een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, aan Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent, voor het namens Investeerder ondertekenen van Leningovereenkomsten, voor het incasseren van de verschuldigde beheervergoeding en voor het verrichten van betalingstransacties van en aan Geldnemers. Deze machtiging wordt verleend voor de duur van de Leningovereenkomst.

44.2. Collin beheert de gelden van Investeerder die op de rekening van de Stichting staan en geeft de Stichting betaalopdrachten. Bijvoorbeeld om de Lening over te boeken naar de Geldnemer en om de maandtermijnen bestaande uit aflossing, rente en kosten die de Geldnemer aan Investeerder is verschuldigd uit hoofde van de Leningovereenkomst over te boeken naar Investeerder.

44.3. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden verstrekt Investeerder een onherroepelijke volmacht, met het recht van substitutie, aan ieder van Collin, de Stichting en de Zekerhedenagent, om de Leningovereenkomst, zekerheden en overige documenten waar nodig namens Investeerder te ondertekenen en voorts de rechten en verplichtingen van Investeerder uit hoofde van een Leningovereenkomst conform het bepaalde in een Leningovereenkomst uit te oefenen, waaronder het verlenen van voorafgaande toestemming voor financiering of het aangaan van andere financiële verplichtingen, anders dan de financiering of financiële verplichtingen zoals die bestaan op de datum van de leningovereenkomst, alsmede het namens Investeerder of in eigen naam voor rekening van Investeerder nemen van maatregelen tot verhaal in of buiten rechte waarbij Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent als vertegenwoordiger naar eigen inzicht mag verklaren en verrichten al hetgeen in het belang van Investeerder mocht worden geoordeeld. Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent mag daarbij als wederpartij van Investeerder optreden, ook in het geval van een tegenstrijdig belang. Investeerder doet hierbij afstand van zijn rechten uit hoofde van artikel 3:68 BW en Collin, de Stichting respectievelijk de Zekerhedenagent aanvaardt hierbij die afstand.

45. Aansprakelijkheid Collin

45.1. Collin is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van betalingen in het kader van een Leningovereenkomst van Investeerder aan de Geldnemer en vice versa als bedoeld in art. 7:543 BW.

45.2. Collin is aansprakelijk jegens Investeerder en Geldnemer voor de kosten waarvoor Investeerder en Geldnemer aansprakelijk zijn en de interesten die voor hun rekening komen wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie.

46. Wijziging bankrekeningnummer

Het wijzigen van een bankrekeningnummer is alleen mogelijk door het verrichten van een betaling. De rekening dient te worden aangehouden bij een EU bank en op naam van Investeerder dan wel erfgename van Investeerder te zijn gesteld. Bij registratie van de betaling wordt het (nieuwe) bankrekeningnummer automatisch vastgelegd.

47. Tarieven en kosten

47.1. Voor een overzicht van de geldende tarieven en kosten verwijst Collin naar de Vergoedingenstructuur alsmede het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

47.2. De geldende tarieven en kosten worden vastgelegd op het moment van publicatie van de Leningaanvraag. Voor zover de kosten voor verhaal in of buiten rechte niet op Geldnemer verhaald kunnen worden (of het redelijkerwijs voor Collin voorzienbaar is dat deze niet verhaald zullen kunnen worden), zal Collin Investeerders die participeren in de betrokken Leningovereenkomst vragen om instructies van de Meerderheid van Investeerders. De besluitvorming tot het geven van instructies geschiedt via een online stemronde die wordt ondersteund door Collin na een verzoek daartoe door Collin. In de online stemronde kunnen Investeerders aangeven welke door Collin voorgestelde maatregel gewenst is en of tot welk bedrag de Investeerders gezamenlijk bereid zijn de kosten daarvoor te dragen. Investeerders worden per e-mail uitgenodigd hun stem uit te brengen. Uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van de Investering en Investeerders die niet hebben gestemd zullen bij de berekening van de Meerderheid van Investeerders buiten beschouwing worden gelaten. Indien er geen Investeerder binnen voornoemde termijn een besluit heeft genomen, is Collin zelfstandig bevoegd namens Investeerders een besluit te nemen. De betreffende Investeerder(s) is respectievelijk zijn dan gebonden aan de beslissing van de Meerderheid van Investeerders respectievelijk Collin. Investeerder conformeert zich op voorhand aan de beslissing van de Meerderheid van Investeerders respectievelijk Collin en draagt naar rato van diens Investering bij in de kosten (ongeacht of de betreffende Investeerder daarmee instemde). Investeerders dienen de aldus in overeenstemming met de instructies van de Meerderheid van Investeerders gemaakte kosten van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent (handelend voor zich alsmede handelend als vertegenwoordiger van Investeerders) naar rato van Investering op eerste verzoek te vergoeden en Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent naar rato van Investering een voorschot voor de vergoeding van de te maken kosten te betalen.

Investeerders zijn te allen tijde verplicht eventuele kosten te vergoeden die Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent heeft gemaakt voor handelingen die naar hun oordeel noodzakelijk waren en/of geen uitstel konden verduren in het kader van de uitvoering van de taken en bevoegdheden van Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Collin, de Stichting en/of de Zekerhedenagent zijn niet verplicht enige handeling te verrichten zonder dat zij gevrijwaard zijn voor de in dat kader te maken kosten.

47.3. Collin is zelfstandig bevoegd besluiten met geringe impact door te voeren mits deze de belangen van Investeerders niet noemenswaardig negatief beïnvloeden ten goede komen en niet leiden tot onevenredige kosten voor de Investeerders.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille