Tarieven lenen

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening niet. In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Op deze pagina zijn alleen de tarieven vermeldt voor leningaanvragen binnen het Collin Direct proces. De tarieven voor leningaanvragen boven de € 250.000,- en leningaanvragen die niet binnen het Collin Direct proces behandeld kunnen worden vindt u hier.

Gebruik platform Collin
Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Lenen
Kosten (excl. BTW)
Kredietbeoordeling 1) gratis
Publicatie- & contractkosten 2) € 450,-
Succesfee eenmalig 3) 2% (minimaal € 950,-)
Administratievergoeding per maand 4) 0,07%

Toelichting tarieven lenen

1) In beginsel worden er geen kredietbeoordelingskosten in rekening gebracht voor het beoordelen van uw aanvraag. Indien hier i.v.m. complexiteit van het dossier van moet worden afgeweken dan wordt dit vooraf afgestemd.

2) De publicatie- en contractkosten worden berekend voor het publiceren van de leningaanvraag op het online platform en het opstellen van de juridische documentatie. Als de leningaanvraag is volgeschreven worden de publicatie- en contractkosten bij de uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Indien de leningaanvraag niet volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de lening niet plaatsvindt (om wat voor reden dan ook), dient geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan Collin voor de publicatie & contractkosten plus andere specifiek overeengekomen, zoals bijvoorbeeld film en pitchvergoeding, per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Collin te voldoen.

3)De succesfee van 2% (minimaal € 950,-) standaardtarief wordt eenmalig in rekening gebracht bij totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt bij uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Het minimum bedrag dat in rekening wordt gebracht is € 950,-. Mocht Collin het noodzakelijk achten om van het standaardtarief af te wijken (bijvoorbeeld door de complexiteit van het financieringsverzoek of een korte looptijd), dan zullen wij vooraf in overleg treden over de hoogte van het tarief.

4) De administratievergoeding wordt per maand berekend over de oorspronkelijke hoofdsom van de lening en verwerkt in de maandelijkse betaaltermijn die bestaat uit rente, administratievergoeding (en aflossing).

Eventuele additionele kosten

Eventuele additionele kosten Kosten (excl. BTW)
Vergoeding in verband met te late betaling 5) € 500,-
Vergoeding vervroegd aflossen 6) 12 maanden rente
Vergoeding herziening leningvoorwaarden 7) 2%
Minimum herziening leningvoorwaarden 7) € 1.000,-
Vergoeding intrekken leningaanvraag na akkoord offerte 8) 50% van de succesfee
Vergoeding intrekken leningaanvraag na ondertekenen leningovereenkomst en/of na (pré) publicatie 9) De succesfee + een vergoeding ter hoogte van 6 maanden
Vergoeding bij een opzegging/opeising 10) 12 maanden rente

Toelichting additionele kosten

5) Deze vergoeding is een tegemoetkoming voor de extra inspanningen die Collin maakt als gevolg van te late betaling. Dit laat onverlet dat de leningrente is verschuldigd aan de investeerders over het verschuldigde bedrag en eventuele bijkomende kosten bij uitblijven van de verschuldigde betaling.

6) Voor vervroegd aflossen van het volledige resterende leningbedrag vraagt Collin een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rentebetaling. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente ten behoeve van de investeerders én een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

7) Collin rekent een vergoeding als percentage over het nog resterende leningbedrag met het gedefinieerd minimum voor de inspanning en kosten voor het herzien van leningvoorwaarden. Een herziening wordt voorgelegd ter beoordeling aan de investeerders en biedt de ondernemer derhalve geen garantie dat het voorstel voor wijziging wordt geaccepteerd.

8) Als u de leningaanvraag intrekt nadat u akkoord hebt gegeven op de offerte, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van 50% van de publicatie & contractkosten en 50% van de succesfee.

9) Als u de leningaanvraag intrekt nadat de leningovereenkomsten zijn getekend en/of de leningaanvraag in (pré) publicatie is gegaan, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van de succesfee, publicatie & contractkosten en een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

10) Als de lening moet worden terugbetaald o.b.v. een opzeggings- dan wel opeisingsgrond, rekent Collin een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rentebetaling. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente ten behoeve van de investeerders én een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening niet. In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Voor leningaanvragen tot en met € 250.000,- die in het Collin Direct proces worden behandeld gelden andere tarieven.
Deze tarieven vindt u hier.

Gebruik platform Collin
Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Lenen
Kosten (excl. BTW)
Kredietbeoordeling 1) gratis
Publicatie- & contractkosten 2) € 850,-
Succesfee eenmalig 3) 2,0% (minimaal € 2.500,-)
Administratievergoeding per maand 4) 0,07%

Toelichting tarieven lenen

1) In beginsel worden er geen kredietbeoordelingskosten in rekening gebracht voor het beoordelen van uw aanvraag. Indien hier i.v.m. complexiteit van het dossier van moet worden afgeweken dan wordt dit vooraf afgestemd.

2) De publicatie- en contractkosten worden berekend voor het publiceren van de leningaanvraag op het online platform en het opstellen van de juridische documentatie. Als de leningaanvraag is volgeschreven worden de publicatie- en contractkosten bij de uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Indien de leningaanvraag niet volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de lening niet plaatsvindt (om wat voor reden dan ook), dient geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan Collin voor de publicatie & contractkosten plus andere specifiek overeengekomen, zoals bijvoorbeeld film en pitchvergoeding, per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Collin te voldoen.

3) De succesfee van 2,0% (standaardtarief) wordt eenmalig berekend bij totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt bij uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Het minimum bedrag dat in rekening wordt gebracht is € 2.500,-. Mocht Collin het noodzakelijk achten om van het standaardtarief af te wijken (bijvoorbeeld door de complexiteit van het financieringsverzoek), dan zullen wij vooraf in overleg treden over de hoogte van het tarief.

4) De administratievergoeding wordt per maand berekend over de oorspronkelijke hoofdsom van de lening en verwerkt in de maandelijkse betaaltermijn die bestaat uit rente, administratievergoeding (en aflossing).

 

Eventuele additionele kosten

Eventuele additionele kosten Kosten (excl. btw)
Vergoeding in verband met te late betaling5) € 500,-
Vergoeding vervroegd aflossen6) 12 maanden rente
Vergoeding herziening leningvoorwaarden7) 2%
Minimum herziening leningvoorwaarden7) € 1.000,-
Vergoeding intrekken leningaanvraag na akkoord bevestigingsmail8) 50% van de succesfee
Vergoeding intrekken leningaanvraag na ondertekenen leningovereenkomst en/of na (pré) publicatie 9)

De succesfee + publicatie & contractkosten

+ een vergoeding ter hoogte van 6 maanden

rente excl. btw

Vergoeding bij een opzegging/opeising 10) 12 maanden rente

Toelichting additionele kosten

5) Deze vergoeding is een tegemoetkoming voor de extra inspanningen die Collin maakt als gevolg van te late betaling. Dit laat onverlet dat de leningrente is verschuldigd aan de investeerders over het verschuldigde bedrag en eventuele bijkomende kosten bij uitblijven van de verschuldigde betaling.

6) Voor vervroegd aflossen van het volledige resterende leningbedrag vraagt Collin een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rentebetaling. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente ten behoeve van de investeerders én een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

7) Collin rekent een vergoeding als percentage over het nog resterende leningbedrag met het gedefinieerd minimum voor de inspanning en kosten voor het herzien van leningvoorwaarden. Een herziening wordt voorgelegd ter beoordeling aan de investeerders en biedt de ondernemer derhalve geen garantie dat het voorstel voor wijziging wordt geaccepteerd.

8) Als u de leningaanvraag intrekt nadat u akkoord hebt gegeven op de offerte, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van 50% van de publicatie & contractkosten en 50% van de succesfee.

9) Als u de leningaanvraag intrekt nadat de leningovereenkomsten zijn getekend en/of de leningaanvraag in (pré) publicatie is gegaan, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van de succesfee, publicatie & contractkosten en een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

10) Als de lening moet worden terugbetaald o.b.v. een opzeggings- dan wel opeisingsgrond, rekent Collin een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rentebetaling. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente ten behoeve van de investeerders én een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening niet. In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Op deze pagina zijn alleen de tarieven vermeldt voor vastgoed leningaanvragen die een indicatieve rente rente hebben opgevraagd via vraag een lening aan. De tarieven voor leningaanvragen die niet via dit gestroomlijnde proces zijn aangevraagd vindt u hier.

Gebruik platform Collin
Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Lenen
Kosten (excl. BTW)
Kredietbeoordeling 1) gratis
Publicatie- & contractkosten 2) € 850,-
Succesfee eenmalig 3) 2% (minimaal € 2.500,-)
Administratievergoeding per maand 4) 0,07%

Toelichting tarieven lenen

1) In beginsel worden er geen kredietbeoordelingskosten in rekening gebracht voor het beoordelen van uw aanvraag. Indien hier i.v.m. complexiteit van het dossier van moet worden afgeweken dan worden deze kosten verrekend met de succesfee na succesvolle funding.

2) De publicatie- en contractkosten worden berekend voor het publiceren van de leningaanvraag op het online platform. Als de leningaanvraag is volgeschreven worden de publicatie- en contractkosten bij de uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Indien de leningaanvraag niet volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de lening niet plaatsvindt (om wat voor reden dan ook), dient geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan Collin voor de kredietbeoordeling en de publicatie & contractkosten plus andere specifiek overeengekomen, zoals bijvoorbeeld film- en pitchvergoeding, per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Collin Crowdfund te voldoen.

3) De succesfee van 2% (minimaal € 2.500,-) wordt eenmalig berekend bij totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt bij uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Het minimum bedrag dat in rekening wordt gebracht is € 2.500,-.

4) De administratievergoeding wordt per maand berekend over de oorspronkelijke hoofdsom van de lening. Deze wordt maandelijks geïncasseerd met de verschuldigde rente en aflossing.

Eventuele additionele kosten

Eventuele additionele kosten Kosten (excl. btw)
Vergoeding in verband met te late betaling5) € 500,-
Vergoeding vervroegd aflossen6) 12 maanden rente
Vergoeding herziening leningvoorwaarden7) 2%
Minimum herziening leningvoorwaarden7) € 1.000,-
Vergoeding intrekken leningaanvraag na akkoord bevestigingsmail8) 50% van de succesfee
Vergoeding intrekken leningaanvraag na ondertekenen leningovereenkomst en/of na (pré) publicatie 9)

De succesfee + publicatie & contractkosten

+ een vergoeding ter hoogte van 6 maanden

rente excl. btw

Vergoeding bij een opzegging/opeising 10) 12 maanden rente

Toelichting additionele kosten

5) Deze vergoeding betreft enkel een tegemoetkoming voor de kosten die Collin maakt als gevolg van te late betaling. Dit laat onverlet dat de leningrente is verschuldigd aan de investeerders over het verschuldigde bedrag en eventuele bijkomende kosten bij uitblijven van de verschuldigde betaling.

6) Voor vervroegd aflossen van het volledige resterende leningbedrag vraagt Collin een vergoeding ter hoogte van 12 keer de eerstvolgende maandelijkse rentebetaling. De helft van dit bedrag is ten behoeven van de investeerders. De andere helft is ten behoeve van Collin.

7) Collin rekent een vergoeding als percentage over het nog resterende leningbedrag met het gedefinieerd minimum voor de inspanning en kosten voor het herzien van de leningvoorwaarden. Een herziening wordt voorgelegd ter beoordeling aan de investeerders en biedt de ondernemer derhalve geen garantie dat het voorstel voor wijziging wordt geaccepteerd.

8) Als u de leningaanvraag intrekt nadat u akkoord hebt gegeven op de offerte, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van 50% van de succesfee.

9) Als u de leningaanvraag intrekt nadat deze is gepubliceerd en voordat de lening definitief is gemaakt, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van de succesfee.

10) Als de lening moet worden terugbetaald o.b.v. een opzeggings- dan wel opeisingsgrond, rekent Collin een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rentebetaling. De helft van dit bedrag is ten behoeve van de investeerders. De andere helft is ten behoeve van Collin.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
lenen@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 0789

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 - 17.30 uur.

Lenen bij Collin

  • Ruim 99% succesvol gefund
  • Hulp Crowdfund Coach
  • Korte doorlooptijd
  • Creëer ambassadeurs
  • Marketing power

Ervaringen van ondernemers