Tarieven lenen Collin Direct

Voor de diensten die Collin Crowdfund aanbiedt, wordt aan zowel de ondernemer als de investeerder een vergoeding gevraagd. Deze vergoeding verandert tijdens de looptijd van een lening in beginsel niet. In het onderstaande overzicht worden de tarieven opgesomd. Voor een nadere omschrijving verwijzen we naar de toelichting onder het overzicht.

Op deze pagina zijn alleen de tarieven vermeldt voor leningaanvragen binnen het Collin Direct proces. De tarieven voor leningaanvragen boven de € 250.000,- en leningaanvragen die niet binnen het Collin Direct proces behandeld kunnen worden vindt u hier.

Gebruik platform Collin
Kosten
Mijn Collin account gratis
Rente saldo Collin rekening courant 0%
Geldopname gratis
Storting/betaling gratis
Lenen
Kosten (excl. BTW)
Kredietbeoordeling 1) gratis
Publicatie- & contractkosten 2) € 450,-
Succesfee eenmalig 3) 2% (minimaal € 950,-)
Administratievergoeding per maand 4) 0,07%
Gebruik platform Collin

Mijn Collin account: gratis
Rente saldo Collin rekening courant: 0%
Geldopname: gratis
Storting/betaling: gratis

Lenen

Kredietbeoordeling 1): gratis 
Publicatie- & contractkosten 2): € 450,-
Succesfee eenmalig3): 2% (minimaal € 950,-)
Administratievergoeding per maand 4): 0,07%

Toelichting tarieven lenen Collin Direct

1) In beginsel worden er geen kredietbeoordelingskosten in rekening gebracht voor het beoordelen van uw aanvraag. Indien hier i.v.m. complexiteit van het dossier van moet worden afgeweken dan wordt dit vooraf afgestemd.

2) De publicatie- en contractkosten worden berekend voor het publiceren van de leningaanvraag op het online platform en het opstellen van de juridische documentatie. Als de leningaanvraag is volgeschreven worden de publicatie- en contractkosten bij de uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Indien de leningaanvraag niet volgeschreven wordt en/of indien uitboeking van de lening niet plaatsvindt (om wat voor reden dan ook), dient geldnemer de vergoeding die verschuldigd is aan Collin voor de publicatie & contractkosten plus andere specifiek overeengekomen vergoedingen, zoals bijvoorbeeld film en pitchvergoeding, per bankoverschrijving, op eerste verzoek van Collin te voldoen.

3) De succesfee van 2% (standaardtarief) wordt eenmalig berekend bij totstandkoming van de leningovereenkomst en wordt bij uitbetaling (inclusief BTW) ingehouden op het leningbedrag. Het minimum bedrag dat in rekening wordt gebracht is € 950,-. Mocht Collin het noodzakelijk achten om van het standaardtarief af te wijken (bijvoorbeeld door de complexiteit van het financieringsverzoek of een korte looptijd), dan zullen wij vooraf in overleg treden over de hoogte van het tarief.

4) De administratievergoeding wordt per maand berekend over de oorspronkelijke hoofdsom van de lening en verwerkt in de maandelijkse betaaltermijn die bestaat uit rente, administratievergoeding (en aflossing). Bij volledige vervroegde aflossing wordt een administratievergoeding ter hoogte van één maand (excl. btw) in rekening gebracht.

Eventuele additionele kosten

Eventuele additionele kosten Kosten (excl. BTW)
Vergoeding in verband met te late betaling 5) € 500,-
Vergoeding vervroegd aflossen 6) 12 maanden rente
Vergoeding herziening leningvoorwaarden 7) 2%
Minimum herziening leningvoorwaarden 7) € 1.000,-
Vergoeding eenvoudige structuurwijzigingen 8) € 500,-
Vergoeding intrekken leningaanvraag na akkoord offerte 9) 2%
Vergoeding intrekken leningaanvraag na ondertekenen leningovereenkomst en/of na (pré) publicatie 10) 2% + publicatie & contractkosten + een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw
Vergoeding bij een opzegging/opeising 11) 12 maanden rente
Vergoeding in gebreke nakoming van betalingsverplichting 12) 5% renteopslag

Toelichting additionele kosten

5) Deze vergoeding is een tegemoetkoming voor de extra inspanningen die Collin maakt als gevolg van te late betaling. Dit laat onverlet dat de leningrente is verschuldigd aan de investeerders over het verschuldigde bedrag en eventuele bijkomende kosten bij uitblijven van de verschuldigde betaling.

6) Voor vervroegd aflossen van het volledige resterende leningbedrag vraagt Collin een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rentebetaling. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente ten behoeve van de investeerders én een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin. Gedeeltelijk vervroegd aflossen is mogelijk tegen dezelfde vergoedingen als voor volledig vervroegd aflossen, mits het gedeeltelijk vervroegd af te lossen bedrag minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening betreft. In de leningovereenkomst kunnen Collin en de geldnemer hiervan afwijken indien dit is overeengekomen.

7) Collin rekent een vergoeding als percentage over het nog resterende leningbedrag met het gedefinieerd minimum voor de inspanning en kosten voor het herzien van leningvoorwaarden. Een herziening wordt voorgelegd ter beoordeling aan de investeerders en biedt de ondernemer derhalve geen garantie dat het voorstel voor wijziging wordt geaccepteerd.

8) Collin rekent een vergoeding voor het in behandeling nemen en verwerken van verzoeken tot eenvoudige structuurwijzigingen. Indien naar het oordeel van Collin sprake is van een eenvoudige structuurwijziging (bijvoorbeeld bij omzetting van een eenmanszaak of V.O.F. naar een B.V. of bij het meeverbinden van debiteuren c.q. geldnemers aan de leningovereenkomst) waarbij de leningvoorwaarden in principe ongewijzigd in stand blijven, wordt door Collin deze vergoeding gerekend.

9) Als u de leningaanvraag intrekt nadat u akkoord hebt gegeven op de offerte, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van 2% van het gewenste leenbedrag conform getekende offerte.

10) Als u de leningaanvraag intrekt nadat de leningovereenkomst is getekend en/of de leningaanvraag in (pré) publicatie is gegaan, gaat dit gepaard met het in rekening brengen van 2% van het gewenste leenbedrag conform getekende offerte, publicatie & contractkosten en een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

11) Als de lening moet worden terugbetaald o.b.v. een opzeggings- dan wel opeisingsgrond, rekent Collin een vergoeding ter hoogte van 12 maanden rentebetaling. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente ten behoeve van de investeerders én een vergoeding ter hoogte van 6 maanden rente excl. btw ten behoeve van Collin.

12) Als Geldnemer in gebreke is inzake nakoming van enige betalingsverplichting heeft Collin de mogelijkheid om een renteopslag in rekening te brengen van 5% (op jaarbasis) in aanvulling op de overeengekomen rentevergoeding. De renteopslag zal van toepassing zijn over de betalingsverplichting die achterstallig is.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
direct@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 6984

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Lenen bij Collin Direct

  • Ruim 99% succesvol gefund
  • Korte doorlooptijd
  • Creëer ambassadeurs
  • Marketing power

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.