Kredietbeoordeling Collin Direct

Wat is nodig voor de beoordeling van mijn leningaanvraag?

Om uw leningaanvraag te beoordelen zijn de volgende documenten nodig:

 • De meest recente jaarrekening*
 • Uw meest recente IB-aangifte
 • Meest recente maandelijkse bankafschrift van de zakelijke rekening + kopie identiteitsbewijs 

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden.

Voor de beoordeling van de leningaanvraag kan door Collin een BKR-toets worden opgevraagd bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

* Het is ook mogelijk om als starter een financiering te verkrijgen. In dat geval kunt u in plaats van de meest recente jaarrekening uw ondernemingsplan en financiële begroting aanleveren. 

Beoordelaars
Interne Crowdfund Coach

Als u een leningaanvraag indient voor een bedrag tot en met € 250.000,- neemt onze interne Crowdfund Coach binnen twee werkdagen contact met u op. Anders dan bij een leningaanvraag boven de € 250.000,- is een bezoek aan uw bedrijf doorgaans niet noodzakelijk. Op basis van de cijfers en de telefonische toelichting, wordt er een beoordeling gedaan op basis van onze reeds beproefde methode zijnde het Collin Credit Score model. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de beoordeling van uw leningaanvraag.

Groen Licht Commissie

Als de interne Crowdfund Coach op basis van de Collin Credit Score en de Dun & Bradstreet-score positief adviseert, beoordeelt de Groen Licht Commissie de aanvraag. De Groen Licht Commissie bestaat uit de ervaren directieleden en Manager Financieringen van Collin met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag plaatst Collin deze op zijn website.

Collin Credit Score
 • Collin voorziet elke leningaanvraag van een zogenoemde Collin Credit Score op basis van een model dat Collin heeft opgesteld en getoetst met ervaren kredietspecialisten en accountants.
 • Uit dit model volgt in één oogopslag de beoordeling van de afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden van de onderneming.
 • De Collin Credit Score wordt gebaseerd op de laatste jaarrekeningen (verleden) en het bedrijfsplan met begroting (toekomstverwachting).

Opbouw Collin credit score

Creditscores Zeer goed Goed Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende
Afloscapaciteit (cashflow overschot na krediet verlening) > 61% 61%

31%
30%

11%
10%

2%
< 2%  
Solvabiliteit (eigen vermogen na kredietverlening) > 46% 46%

37%
36%

26%
25%

16%
< 16%  
Zekerheden > 150% 150%

100%
99%

75%
74%

50%
49%

25%
24%

0%
 • De Afloscapaciteit wordt procentueel afgeleid van wat er van de 100% gerealiseerde cashflow overblijft. Dit na eliminatie van incidenten en na aftrek van alle aflosverplichtingen, na het aangaan van nieuwe financieringen. Afhankelijk van de achtergrond van het bedrijf wordt de cashflowbelasting door onder andere vervangingsinvesteringen en financiering van groei in de score meegenomen.
 • De Solvabiliteit is het percentage risicodragend vermogen ten opzichte van het balanstotaal na kredietverlening.
 • De Zekerheidscore is het percentage zekerheden ten opzichte van het te lenen bedrag bij Collin.

Weging

Weging Zeer goed Goed Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende
Afloscapaciteit (cashflow overschot na krediet verlening) 40 30 20 10 0  
Solvabiliteit (eigen vermogen na kredietverlening) 20 15 10 5 0  
Zekerheden 40 30 20 10 5 0
Maximum punten per categorie 100 75 50 25 5 0

Score op basis van totalen

Score van – tot Collin credit score Bandbreedte leningrente per categorie
100 – 90 Zeer goed Vanaf 5,5%
89 – 65 Goed Vanaf 6,0%
64 – 45 Ruim voldoende Vanaf 6,5%
44 – 20 Voldoende Vanaf 7,0%
19 – 0 Matig Afwijzing
 • De Collin Credit Score wordt met deugdelijke toelichting geleverd door en onder verantwoordelijkheid van de (potentiële) ondernemer. Deze wordt ondersteund en begeleid door de Crowdfund Coach.
 • De Collin Credit Score is gebaseerd op de balans en winst- & verliesrekening na kredietverlening en verkregen zekerheden, zoals weergegeven in de prognose van het bedrijfsplan en de overeengekomen voorwaarden voor de Collin lening. Afhankelijk van de achtergrond van de aanvraag, historische performance of andere aspecten, kan de Crowdfund Coach of de Groen Licht Commissie de score aanpassen.
Kredietwaardigheidsscore Dun & Bradstreet

Naast de beoordeling middels de CCS werkt Collin samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet (D&B). D&B bestaat al meer dan 170 jaar en is wereldwijd de grootste partij in zakelijke informatie en inzicht. De D&B-rating wordt al jarenlang erkend als toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te evalueren en om toekomstige liquiditeitsproblemen te voorspellen.

 • Deze evaluaties zijn gebaseerd op de meest uitgebreide up-to-date informatie. De volgende databronnen gebruikt D&B in Nederland: aanwezige informatie bij de Kamer van Koophandel, rechtbanken/faillissementen/surseances, incassobureaus, betalingservaringen, pers en interviews.
 • De D&B-rating zet afzonderlijke gegevens om in een heldere beoordeling van het prestatievermogen van een onderneming.
 • D&B bekijkt per land welke factoren het meest bepalend zijn voor risicobeoordeling en bedrijfsfaillissementen.
 • De analysemethode is universeel, waardoor elke D&B Rating, hoewel land specifiek bepaald, internationaal te vergelijken is.

Door het voorspellend vermogen van de D&B-rating is deze rating voor Collin een waardevol analyse-instrument als het gaat om de primaire indicatie. De D&B-rating bestaat uit twee delen, te weten: de ‘financiële sterkte code’ (gebaseerd op het netto eigen vermogen) en de ‘risicofactor’ om het risico weer te geven. Afhankelijk van de score die D&B afgeeft (de risicofactor), neemt Collin de leningaanvraag verder in behandeling:

 • Ondernemingen die door D&B in categorie 4 (“Aanzienlijk risico”) worden geplaatst, presenteert Collin in beginsel niet op haar website.
 • Ondernemingen met een risicoklasse 3 tonen wij met de kwalificatie “Verhoogd risico”, risicoklasse 2 als “Laag risico” en risicoklasse 1 als “Minimaal risico”.
 • Ondernemingen waarover onvoldoende informatie beschikbaar is om een kwalificatie af te geven, tonen wij met de vermelding “Verhoogd risico”.
Zekerheden

Collin werkt met een grote diversiteit aan zekerheden voor haar investeerders. Vormen van zekerheden die Collin namens haar investeerders kan vragen zijn:

 • Een hypothecaire inschrijving in geval van financiering van registergoederen, zoals vastgoed en schepen.
 • Een verpanding van roerende zaken, zoals inventaris, voorraden of specifieke objecten. Dit betekent dat de investeerders van Collin als eerste recht krijgen op de gelden die voortkomen uit de verkoop van deze roerende zaken. De waarde van te verpanden roerende zaken is afhankelijk van het type roerende zaak, de staat waarin deze verkeren en de waarde die deze vertegenwoordigen in het economisch verkeer op het moment van mogelijke uitwinning van de verpanding.
 • Een verpanding van vorderingen van de debiteuren, zoals diens huidige en toekomstige vorderingen, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen vorderingen op handelsdebiteuren, verzekeringsmaatschappijen, banken en andere financiële instellingen, groepsmaatschappijen en/of derden.
 • Een persoonlijke zekerheidstelling in de vorm van een privé-borgstelling van de directeur/aandeelhouder bij een financiering aan een rechtspersoon. Dit vinden wij voor het volledige leenbedrag gewenst; tenzij de solvabiliteit van de onderneming binnen onze Collin Credit Score minimaal als ‘Goed’ wordt beoordeeld.
  • De waarde van een borgstelling betreft een momentopname. Of een borgstelling op het moment van livegang van materiële waarde is, dan wel vooral een morele waarde heeft, vermelden wij tegenwoordig specifiek in pitches erbij. Terminologie inzake borgstellingen in de pitch: moreel, grotendeels moreel (±25% dekking), voor ongeveer de helft materieel, grotendeels materieel (±75% dekking), materieel.
  • Of een borgstelling in de praktijk waarde heeft hangt sterk af van het momentum en de (persoonlijke) positie van de betreffende borgsteller. Ook bestaat de mogelijkheid van een gesecureerde borgstelling (dat wil zeggen dat de tegenwaarde ook juridisch verankerd is bijvoorbeeld middels een hypothecaire dekking).
  • De materialiteit wordt bepaald op basis van de (privé) vermogenssituatie van de borg. Ofwel: bezittingen ≠ schulden.
 • Een zakelijke borgstelling van een vennootschap die geen debiteur is voor de leningaanvraag.
 • Terugkoopverklaring van bijvoorbeeld leverancier van geleverde inventaris.
 • Een ‘niet-onttrekkingsverklaring’ van de directeur/aandeelhouder en/of derden, afgezien van salaris (dus geen onttrekkingen via dividend, RC-verhouding in privé etc.).
 • Achterstelling van leningen van ‘derden’ ten opzichte van de lening die onze investeerders verstrekken via de bemiddeling van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossingen mogen plaatsvinden op de achtergestelde lening(en). Rentebetalingen zijn wel toegestaan.
 • Negatieve hypotheekverklaring (morele verklaring), waarbij de eigenaar verklaart het registergoed niet te zullen bezwaren ten behoeve van derden zonder voorafgaande toestemming van Collin.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
direct@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 6984

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Lenen bij Collin Direct

 • Ruim 99% succesvol gefund
 • Korte doorlooptijd
 • Creëer ambassadeurs
 • Marketing power

Ervaringen van ondernemers