Informatievoorziening in beheerposten

Vaak staan wij investeerders te woord met vragen over gebeurtenissen die ontstaan nadat de investering gedaan is. Uiteraard beantwoorden wij deze vragen graag. Om extra toelichting te geven en om ervoor te zorgen dat u als investeerder onze antwoorden nog eens rustig kunt nalezen hebben wij deze informatie op deze pagina samengevat. Graag lichten wij onze aanpak toe n.a.v. de volgende onderwerpen:

 1. Het corrigeren van onterechte doorbetaalde termijn(en)
 2. Hoe wij omgaan met betalingsachterstanden en wanneer er wordt gecommuniceerd
 3. Afboekingen en voorzieningen t.o.v. uw rendement
 4. Stemronde(s) bij betalingsachterstanden: investeerders bepalen
 5. Collins totale leningportefeuille incl. achterstanden
1. Het corrigeren van onterechte doorbetaalde termijn(en)

Collin heeft de mogelijkheid om onterecht doorbetaalde termijnen te corrigeren in uw rekening courant zodat uw administratie overeenkomt met de feitelijke situatie. Wij vinden dit de beste oplossing voor alle betrokken partijen, te weten de Geldnemer, de investeerders en Collin. Wij leggen u onderstaand graag uit waarom wij hiervoor kiezen.

Wat is een onterecht doorbetaalde termijn en hoe ontstaat deze?

Stel, u heeft geïnvesteerd in onderneming X. Onderneming X moet een incassobetaling doen bij Stichting Collin Crowdfund. Ondanks dat wij nog geen zekerheid hebben dat de incassering succesvol is, wordt deze betaling direct doorbetaald aan de betrokken investeerders in de vorm van rente (en aflossing). Indien de incasso alsnog gestorneerd (teruggedraaid) wordt, ontstaat er een negatief verschil bij Stichting Collin Crowdfund aangezien de betaling al naar de investeerders is doorgezet. In dit geval is er sprake van een onterecht doorbetaalde termijn. In dit geval stuurt Collin een verzoek naar de Geldnemer om de betaling alsnog te voldoen en verzoekt om toelichting omtrent de stornering. Indien de betaling na één maand nog niet is voldaan, informeren wij de betrokken investeerders en corrigeren wij de onterecht doorbetaalde termijn.

Waarom kiest Collin ervoor om de incassobetaling direct door te betalen naar de betrokken investeerders?

 • Als investeerder heeft u er baat bij om zo snel mogelijk uw terugbetaling in de vorm van rente (en aflossing) te ontvangen. Hiermee kunt u herinvesteren om uw rendement verder te optimaliseren.
 • Vanuit het oogpunt van de Geldnemer die, in vrijwel alle gevallen, succesvol heeft betaald, achten wij het niet gepast om betalingen later uit te betalen.
 • Collin heeft er geen belang bij om het geld te parkeren op de rekening van de eigen Stichting. Dit omdat het merendeel van de betalingen succesvol is en daarnaast maakt dit het incassoproces in administratieve zin complexer. Tot slot vinden wij het parkeren van het geld niet gepast naar u als investeerder en de betrokken Geldnemer.

Waarom kiest Collin ervoor om de achterstand pas circa één maand na de daadwerkelijke betalingsachterstand te vermelden?

Er is voor deze werkwijze gekozen omdat een stornering niet altijd iets zegt over de financiële gezondheid van het bedrijf. Het geeft enkel aan dat er onvoldoende saldo was op de gekoppelde rekening op het moment van de incasso. Daarnaast brengt een directe melding van een stornering de volgende gevolgen met zich mee:

 • Op het moment dat er onnodig een negatief bericht wordt verstuurd naar alle betrokken investeerders, kan dit leiden tot een negatief effect voor de Geldnemer. Daarmee is een dergelijk bericht ook niet in het belang van de betrokken investeerders en Collin. Het gezamenlijke doel is namelijk om succesvol de eindstreep te behalen, waarbij de Geldnemer zijn bedrijf succesvoller maakt en u, als investeerder, rendement behaalt.
 • Er ontstaat mogelijk onrust bij de betrokken investeerders, terwijl er wellicht geen (structurele) problemen zijn.
 • Er kan soms ook sprake zijn van een tijdelijk liquiditeitsprobleem, en bij sommige bedrijven is er sprake van variatie in liquiditeit binnen een maand. Wij hechten er veel waarde aan om met deze Geldnemers passende afspraken te kunnen maken binnen een, ons inziens redelijke, betalingstermijn van circa één maand. Hierbij geldt uiteraard het uitgangspunt dat de maandtermijn op tijd wordt betaald. Hierdoor kan negatieve berichtgeving worden voorkomen, wat in het belang is van alle betrokkenen.
 • Het kan een erg arbeidsintensief (en duur) proces worden.

Waarom corrigeert Collin de onterecht doorbetaalde termijn in de rekening-courant van u als investeerder?

Wij streven naar maximale transparantie, waarbij uw administratie zoveel mogelijk aansluit op het feitelijke betalingsverkeer tussen de Geldnemer, Stichting Collin Crowdfund en u als investeerder. In het verleden leidden onterecht doorbetaalde termijnen tot extra complexiteit, omdat extra betalingsafspraken moesten worden gemaakt tussen Collin en de Geldnemer. Deze betalingsregeling was niet transparant naar de betrokken investeerders, omdat het betaalschema van de investeerder niet werd beïnvloed. Bij een default met een afkoopvoorstel moet de onterecht doorbetaalde termijn verrekend worden met de uiteindelijke opbrengst uit het voorstel, waardoor de daadwerkelijke uitbetaling naar de betrokken investeerders gevoelsmatig nadelig uitpakt. In sommige gevallen kunnen onterecht doorbetaalde termijnen bij een default niet altijd verrekend worden, vooral als de zekerhedenpositie beperkt is. In het verleden heeft Collin hierdoor meermaals de onterecht doorbetaalde termijn naar de investeerders (onverplicht) zelf voldaan om daarmee het gat op Stichting Collin Crowdfund te dichten. Onterecht doorbetaalde termijnen worden vanaf mei 2020 verrekend. Termijnen die voor deze datum onterecht zijn doorbetaald, worden verrekend met latere opbrengsten.

Kan ik als Collin-investeerder een negatief rekening-courant saldo verkrijgen na correctie?

Ja, als investeerder kan het zijn dat uw saldo negatief wordt na een correctie. Bijvoorbeeld wanneer u voorafgaand aan de correctie het geld heeft opgenomen of opnieuw heeft geïnvesteerd. Uiteraard begrijpen wij dat dit een onprettig gevoel kan geven. Echter zijn wij van mening dat deze werkwijze in het belang is van alle betrokkenen: de investeerder, de Geldnemer en Collin. Het negatieve saldo lost zich daarbij onder normale omstandigheden vanzelf op. Denk hierbij aan een nieuwe storting op uw rekening-courant of een latere bijschrijving op uw rekening-courant in de vorm van ontvangen rente en aflossing.

Betaal ik als Collin-investeerder rente over mijn negatieve rekening-courant saldo?

Nee, Collin brengt geen rente in rekening over het negatieve saldo op uw rekening-courant.

Waarom kiest Collin niet voor een verplicht depot voor de Geldnemer?

Sommige bemiddelingsplatformen werken met een verplicht depot voor de Geldnemer om een eerste eventuele betalingsachterstand alsnog uit te kunnen betalen. Collin vindt het ten opzichte van de Geldnemer niet gepast om gelden in te houden ten behoeve van een depot, waar vervolgens rente en kosten over betaald dienen te worden. In specifieke gevallen kan hier wel voor gekozen worden. In dit geval zal het kenbaar worden gemaakt in de pitch. Daarnaast maakt een dergelijk depot de administratie vanuit Collin onnodig complex.

2. Hoe wij omgaan met betalingsachterstanden en wanneer er wordt gecommuniceerd

Soms krijgen we van investeerders het signaal dat ze het lang vinden duren alvorens duidelijk wordt wat de vervolgstappen zijn in het geval van een betalingsachterstand. We begrijpen uw zorgen en willen benadrukken dat we er altijd naar streven om de lening op een zo gunstig mogelijke manier af te wikkelen. Hierbij streven wij altijd naar de hoogste opbrengst voor u als investeerder en indien mogelijk een passende oplossing voor de Geldnemer. Daarbij ervaart u mogelijk dat het veel tijd vraagt voordat duidelijk wordt of het volledige bedrag terugkomt of dat er een (gedeeltelijke) afboeking of langlopende (betalings)regeling volgt.

Collin is een bemiddelaar tussen de Investeerders en de Geldnemer. Uit onze ervaring en resultaten blijkt dat een onderhandse bemiddeling, dus zonder tussenkomst van gerechtelijke partijen als advocaten en deurwaarders, het snelst tot het beste resultaat leidt voor onze investeerders. Dit neemt echter niet weg dat deze trajecten soms gepaard gaan met de nodige doorlooptijd. Bij onroerend goed zien wij dat een onderhandse verkoop in samenspraak met de Geldnemer in veel gevallen een hogere opbrengst genereert dan de verkoop door bijvoorbeeld een executieveiling vanuit het hypotheekrecht. Deze gerechtelijke trajecten duren vaak langer en leiden tot hoge juridische, externe en interne kosten. Echter betekent dit niet dat Collin hier niet toe bereid is, integendeel. Op het moment dat de Geldnemer (met een betalingsachterstand) niet communiceert of niet bereid is om mee te werken aan een regeling, treft Collin rechtsmaatregelen. Zo zijn er verschillende leningen geweest waar is overgegaan tot beslaglegging en is meermaals een executietraject opgestart met betrekking tot een afgegeven hypotheek. Collin schroomt niet om door te pakken als het moet. Echter streven wij vooral naar de hoogste opbrengst voor investeerders en indien mogelijk een passende oplossing voor de Geldnemer. Deze wordt vaak gegenereerd door in goed overleg met de Geldnemer te treden.

Zolang u geen bericht van ons ontvangt over een betalingsachterstand, betekent dit dat wij nog bezig zijn met het afhandelen van het traject. Zodra er duidelijkheid is over de vervolgstappen, zullen wij dit uiteraard met u communiceren.

3. Afboekingen en voorzieningen t.o.v. uw rendement

Als Collin-investeerder heeft u continu zicht op uw persoonlijke investeringsportefeuille. In deze investeringsportefeuille wordt een rendementsberekening getoond, waar ook mogelijke afboekingen en voorzieningen in worden meegenomen. Onderstaand vindt u de precieze berekening van uw netto rendement en wat voor invloed afboekingen en voorzieningen hierop hebben.

Toelichting

Gemiddelde rente: Dit betreft de gemiddelde effectieve rente. Deze wordt berekend door de gewogen nominale gemiddelde jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rente betalingen.

Beheervergoeding: Dit percentage is inclusief BTW voor particuliere investeerders en exclusief BTW voor zakelijke investeerders. Het percentage van de beheervergoeding wordt op de volgende wijze berekend:

Afgeboekt: Het afgeboekt totaalbedrag dat als oninbaar is verwerkt in uw investeringsportefeuille. Het afgeboekt totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % afgeboekt.

Voorzien: Het totaal van het nog openstaande geïnvesteerde bedrag dat wordt voorzien o.b.v. een betalingsachterstand. Bij een betalingsachterstand van 45-89 dagen wordt 25% van het openstaande bedrag voorzien. Bij een betalingsachterstand van 90-179 dagen wordt 50% van het openstaande bedrag voorzien. Bij een betalingsachterstand van 180-364 dagen wordt 75% van het openstaande bedrag voorzien. Bij een betalingsachterstand van ≥ 365 dagen wordt 100% van het openstaande bedrag voorzien. Het voorziene totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % voorzien. De getroffen voorziening leidt vaak tot vragen, omdat er ook sprake is van een zekerheidspositie. Hierdoor kan het zo zijn dat er bijvoorbeeld een volledig dekkende 1ste hypotheek is, maar dat de lening wel 100% voorzien is. Het portefeuillerendement van investeerders geeft daardoor niet altijd een realistisch beeld van het te behalen rendement. Op het moment dat de zekerheden zijn uitgewonnen en de opbrengst van de zekerheden hoger is dan de voorziening, stijgt uw rendement. Het kan dus zo zijn dat u gedurende een bepaalde periode een hoge voorziening aantreft in uw portefeuille die later gedeeltelijk of volledig vrijvalt.

Netto rendement: Dit betreft de gemiddelde rente verminderd met het percentage afgeboekt, voorzien en de beheervergoeding.

4. Stemronde(s) bij betalingsachterstanden: investeerders bepalen

Het kan voorkomen dat Geldnemers problemen ondervinden met het terugbetalen van de lening die zij van u als investeerder hebben ontvangen. Op dat moment treedt, in opdracht van Collin, een intensief beheer adviseur in contact met de Geldnemer om het verzoek tot wijziging van leningvoorwaarden te beoordelen en waar nodig, aan te passen. Het aangepast voorstel wordt vervolgens met een positief oordeel vanuit Collin aan de investeerders voorgelegd middels een elektronische stemronde. U wordt per mail en de berichtenbox van uw Mijn Collin-account op de hoogte gesteld van de stemronde. Doorgaans heeft u 14 dagen de tijd om uw stem (eens of oneens) uit te brengen. Indien u de stem wilt wijzigen, kunt u opnieuw stemmen, aangezien de laatste stem telt. Deze termijn kan in sommige gevallen verkort worden indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen. De uitgebrachte stemmen worden gewogen naar rato van het investeringsbedrag; hoe groter het bedrag dat is geïnvesteerd, hoe groter het stemrecht. Bij een meerderheid van stemmen is er een besluit dat voor alle investeerders van toepassing is. Nadat de stemtermijn is verstreken zijn er twee uitkomsten mogelijk.

Uitkomst 1 – De meerderheid van de investeerders heeft ‘eens’ gestemd

De Geldnemer wordt ingelicht over de uitslag van de stemronde. De documentatie om de wijzigingen vast te leggen, wordt ter ondertekening toegestuurd aan de Geldnemer. Daarnaast kan het zijn dat de Geldnemer moet voldoen aan andere verplichtingen, zoals een verschuldigde betaling of het laten bevestigen van een zekerheid. Nadat de getekende stukken zijn ontvangen en eventuele aanvullende verplichtingen zijn voldaan, wordt de stemronde afgesloten. Het afsluiten van de stemronde houdt in dat de investeerders de uitslag van de stemronde ontvangen. Het formaliseren van de documentatie en de aanvullende verplichtingen vindt dus in beginsel plaats nadat de stemtermijn is verstreken. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat de Geldnemer de overeengekomen wijzigingen niet wenst te ondertekenen of niet aan genoemde voorwaarden kan voldoen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het voldoen van achterstallige betalingen of het laten vestigen van aanvullende zekerheden. In dit geval kan het afsluiten van de stemronde niet plaatsvinden en zal de intensief beheer adviseur opnieuw contact opnemen met de Geldnemer.

Uitkomst 2 – De meerderheid van de investeerders heeft ‘oneens’ gestemd

De Geldnemer wordt ingelicht over de uitslag van de stemronde. De intensief beheer adviseur gaat in gesprek met de Geldnemer om te bezien of het verzoek eventueel aangepast kan worden om de investeerder bij meerderheid wél ‘eens’ te laten stemmen. Mocht dit het geval zijn, dan resulteert dit in een nieuw voorstel dat opnieuw in een stemronde aan alle investeerders wordt voorgelegd. Als het gesprek met de Geldnemer geen nieuw voorstel oplevert, betekent dit dat de uitslag ‘oneens’ is en blijft. Het gevolg van laatstgenoemde is dat de lening onder de lopende leningvoorwaarden wordt gecontinueerd. Als er sprake is van een betalingsachterstand of andere opzeggings- c.q. opeisingsgronden, kan het zijn dat Collin de lening opzegt en/of opeist en dat er wordt overgegaan tot het uitwinnen van de zekerheden.

5. Collins totale leningportefeuille incl. achterstanden

Collin publiceert maandelijks het rendement van haar totale leningportefeuille vanaf de start medio 2014 op haar website. In de publicatie van het rendement van de totale leningportefeuille wijkt de berekening af van de berekening van het rendement in de individuele investeringsportefeuille(s). De gewogen effectieve rente wordt verminderd met de daadwerkelijke afboeking in de leningportefeuille van Collin Crowdfund. Vervolgens worden de voorzieningen die zijn ingeschat door specialisten op het gebied van intensief beheer in mindering gebracht op de gewogen effectieve rente. Deze voorzieningen zijn gebaseerd op de openstaande leensom minus de verwachte opbrengst c.q. uitwinwaarde van de zekerheden. Vervolgens wordt het rendement verminderd met de beheervergoedingskosten. Op deze wijze ontstaat het nettorendement van de totale leningportefeuille. Onderstaand treft u de relevante begrippen uit de berekening:

Toelichting

Gewogen effectieve jaarrente: Dit betreft de gemiddelde effectieve jaarrente. Deze wordt berekend door de gewogen nominale jaarrente per lening te verhogen met het extra rendement als gevolg van de maandelijkse rentebetalingen.

Afgeboekt: Het afgeboekt totaalbedrag dat als oninbaar is verwerkt in uw investeringsportefeuille. Het afgeboekt totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % afgeboekt.

Voorzien: Het totaalbedrag dat als oninbaar is ingeschat door specialisten op het gebied van intensief beheer, verwerkt in uw investeringsportefeuille. Het voorziene totaalbedrag / uitbetaalde rente * de gemiddelde rente = % voorzien

Kosten: De gemiddeld betaalde maandelijkse beheervergoeding ad 0,1% over het openstaande investeringsbedrag -/- de gemiddelde loyaliteitskorting. De werkelijke loyaliteitskorting varieert van 0-40% afhankelijk van het aantal investeringen en het totaal geïnvesteerde bedrag.

Jaarlijks netto rendement: Het jaarlijks rendement na aftrek van kosten, rekening houdend met afboekingen en voorzieningen.

Niels Vrinds

Intensief Beheer

0851301677

Tim van Vechel

Intensief Beheer

Vragen?

Heeft u vragen over de status van uw investeringen of de toelichtingen op deze pagina? Neem dan contact op met onze Intensief Beheer medewerkers via 085-1301677 of beheer@collincrowdfund.nl.