32566

Autoservice Markar

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 209
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 22-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 209 investeerders

Samenvatting

Autoservice Markar is een autobedrijf (onderhoud, reparatie, occasions). De ondernemer Markar Mekail is in 2005 gestart met deze onderneming. Hij is letterlijk met niets begonnen en heeft het bedrijf met hard werken en goede service stapje voor stapje opgebouwd. De huidige locatie geeft geen mogelijkheden om uit te breiden. Het huidige pand kent een aantal beperkingen, waarvan het pand achterstallig onderhoud heeft en de verhuurder niet wil investeren in het herstel en aanpassingen. Daarbij is het veel te krap en heeft het een slechte uitstraling die afbreuk doet aan het kwaliteitsniveau dat de onderneming biedt. 

Dit is de reden waarom men al geruime tijd op zoek is naar een nieuwe en geschikte locatie om het bedrijf verder uit te bouwen. In de gemeente Leeuwarden zijn veelal slechts grote percelen beschikbaar. Daarom zijn er de laatste jaren contacten gelegd met andere bedrijven die ook naar een nieuwe huisvesting op zoek waren. Er zijn nu voorovereenkomsten en huurovereenkomsten met drie partijen gesloten waar de financieringskosten voortvloeiende uit de investering deels mee gedekt kunnen worden. 

Markar wil nu de stap zetten en daarmee zijn droom realiseren om het bedrijf de professionele uitstraling te geven die past bij het hoge kwaliteitsniveau dat hij biedt en de ruimte om te groeien die past binnen zijn ambitie.

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de aankoop van grond en realisatie van het nieuw te bouwen bedrijfspand bedraagt € 482.500,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding bedraagt € 375.000,-. Er geldt een aflossingsvrije periode van 6 maanden waarna gestart wordt met een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. Er is een slottermijn van € 250.000,-. De lening zal in twee fasen worden uitbetaald. Het eerste deel van het leenbedrag zal gebruikt worden voor de aankoop van de grond. Na ontvangst van de bouwvergunning en besteding van het grootste deel van de eigen inbreng zal het tweede deel van het leenbedrag worden uitgeboekt. De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming met een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn gesteld:

  • De debiteur voor de financiering is Autoservice Markar (eenmanszaak). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de heer Markar H. Mekail hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leningbedrag. Ook zijn echtgenote, mevrouw Hakobyan is debiteur voor deze financiering. De vermogenspositie van beiden is op dit moment beperkt, na de eigen inbreng.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het nieuw te bouwen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Simon Vestdijkwei te Leeuwarden verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent na realisatie een marktwaarde van € 500.000.- op basis van een taxatierapport van juni 2019.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Markar H. Mekail voor een bedrag van minimaal € 300.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening. Deze wordt verpand aan de investeerders.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Autoservice Markar worden in tweede verband verpand aan de investeerders.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 250.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 125.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van grond en realisatie van de nieuwbouw van het bedrijfspand. In het huidige pand zit de ondernemer qua ruimte aan zijn plafond. Het nieuwe pand stelt de onderneming in staat verder te groeien met een professionelere uitstraling die past bij het kwaliteits- en serviceniveau dat nu al geboden wordt.

Ondernemer

Markar Mekail (1976) is in 1992 meegekomen met zijn ouders uit Irak. Zijn vader had aldaar een autobedrijf waardoor Markar letterlijk opgroeide tussen de auto’s. In Nederland heeft Markar de opleiding Autotechniek (MBO) voltooid. Meer specifiek was dit een opleiding tot vestigingsmanager mobiliteitsbranche, keurmeester, leermeester en aircoservice monteur.

De ondernemer wordt door zijn (veelal vaste) klanten getypeerd als vriendelijk, correct, betrouwbaar en eerlijk. Hij is zeer gedreven om zijn onderneming verder uit te bouwen.

De ondernemer heeft een vrouw en twee kinderen.

Onderneming

Kernprofiel
Autoservice Markar heeft een grotendeels vaste klantenkring. Het bedrijf is opgericht in 2005. De activiteiten bestaan uit reparatie, onderhoud, keuringen en in- en verkoop van occasions. De onderneming doet ook gerichte zoekopdrachten voor klanten. In dat geval worden auto’s grondig gekeurd alvorens ze aangekocht worden. De prijsklasse van de occasions ligt gemiddeld tussen de € 4.000,- en € 7.000,-. 

Markt
Er is volop vraag in deze prijscategorie. De branche profiteert al jaren van de aantrekkende economie. Groei wordt beperkt door de beschikbaarheid van vakbekwaam personeel. Markar kan veel zelf (zonder vast personeel) en ziet zelfs op de nieuwe locatie volop groeimogelijkheden, zonder personeel aan te nemen. Mocht hij toch personeel moeten aannemen, dan kan hij putten uit het netwerk van bij hem gewerkte stagairs, waarbij de samenwerking naar ieders tevredenheid verliep.

Onderscheidend vermogen
De ondernemer maakt het onderscheid op kwaliteit, service en vakmanschap. Markar is een vakman pur sang. Hij is multifunctioneel opgeleid en kan daardoor klussen aan waar veel vergelijkbare collega bedrijven niet aan beginnen. 

De ondernemer is leermeester en is gewend om veel met stagairs te werken. In de nieuwe locatie gaat hij daarnaast met mensen werken die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (deze mensen worden ondersteund vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Markar levert nu kwaliteit en service waaraan in de beeldvorming sterk afbreuk gedaan wordt door de slechte uitstraling en beperkingen van de huidige locatie.

Toekomst
Het is de droom van Markar om op de nieuwe locatie de onderneming verder uit bouwen en het de uitstraling te geven die het verdient. Met deze leningaanvraag kan die droom gerealiseerd worden.

Een aantal aanverwante bedrijven met wie de ondernemer nu al nauw samenwerkt worden huurder in het nieuwe pand, waardoor deze ondernemers elkaar nog verder kunnen versterken.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond (2.465 m²) € 157.500,-
Bouw bedrijfspand € 325.000,-
Totaal € 482.500,-
Eigen inbreng € 75.000,-
Eigen werkzaamheden € 32.500,-
Te financieren € 375.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 125.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7 %
Looptijd: 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden. Vanaf 7e maand start de lineaire maandelijkse aflossing. De slottermijn bedraagt € 166.700,-.
Extra toelichting: De lening zal in twee fasen worden uitbetaald. Het eerste deel van het leenbedrag zal gebruikt worden voor de aankoop van de grond. Na ontvangst van de bouwvergunning en besteding van het grootste deel van de eigen inbreng zal het tweede deel van het leenbedrag worden uitgeboekt.  

Overige financieringen
Er loopt een rekening courant krediet bij ABN AMRO Bank van € 30.000,-. Als zekerheid geldt een verpanding van de roerende zaken.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 375.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Autoservice Markar (eenmanszaak). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de heer Markar H. Mekail hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leningbedrag. Ook zijn echtgenote, mevrouw Hakobyan is debiteur voor deze financiering. De vermogenspositie van beiden is op dit moment beperkt, na de eigen inbreng.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 375.000,- op het nieuw te bouwen bedrijfsmatig onroerend goed aan de Simon Vestdijkwei te Leeuwarden verkregen ten behoeve van de investeerders. Het onroerend goed kent na realisatie een marktwaarde van € 500.000.- op basis van een taxatierapport van juni 2019.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Markar H. Mekail voor een bedrag van minimaal € 300.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening. Deze wordt verpand aan de investeerders.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Autoservice Markar worden in tweede verband verpand aan de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Autoservice Markar is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is bepaald aan de hand van de definitieve jaarrekening 2018 en tussentijdse, door de financieel adviseur opgestelde, cijfers tot en met mei 2019. Ook hebben we door de financieel adviseur opgesteld exploitatie-, balans- en liquiditeitsprognoses voor 2019 en 2020 gebruik voor het bepalen van de score. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2018 bedroeg de omzet € 89.000,- en de genormaliseerde cashflow € 6.000,-. De prognose 2019 is opgesteld door het gerealiseerde resultaat tot en met mei door te trekken naar het gehele jaar. De verwachtte omzet is bepaald op € 140.000,- met een bijbehorende genormaliseerde cashflow van € 11.000,-. In 2020 heeft de onderneming volop gelegenheid verder te groeien als het nieuwe bedrijfspand gerealiseerd is. De reguliere omzet groeit volgens prognose verder door naar € 200.000,-, bovendien zijn er dan naar verwachting huurinkomsten ad € 26.500,- en subsidie inkomsten uit hoofde van de Wmo begeleiding ad € 21.500,-. De totale omzet komt daarmee volgens prognose op € 248.000,- met een bijhorende netto cashflow overschot van € 53.000,- (na de nieuwe aflossingsverplichting van € 25.000,-). Wij beoordelen de Rentabiliteit met de score Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen bedraagt in 2018 € 37.000,- op een balanstotaal van € 50.000,- Dit betekent een solvabiliteit van 74%. In de prognose balans van 2019 is reeds de volledige investering in het nieuwe pand opgenomen wat betekent dat er sprake is van een stevige balansverlenging. Door inbreng van privé spaargeld (€ 75.000,- conform investeringsoverzicht) en verwachtte winst na privé opnamen bedraagt het eigen vermogen in de prognosebalans van 2019 € 122.000,- op een balanstotaal van € 541.000,-. Dit komt overeen met een solvabiliteit van 22%. In 2020 wordt een verdere stijging van het eigen vermogen naar € 167.000,- verwacht op een balanstotaal van € 528.000,-. Dit betekent volgens prognose een solvabiliteit van 31%. Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Voldoende conform de situatie na financiering.

Liquiditeit
Doordat de onderneming vrijwel geheel langlopend gefinancierd is, is de liquiditeit goed. Ter toetsing heeft de financieel adviseur een liquiditeitsbegroting opgesteld over 2019 en 2020 waarin bevestigd wordt dat gedurende de hele periode waarin de investering plaats vindt de liquiditeit voldoende is. De verwachtte current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) voor 2019 is 1,75 en in 2020 is de verwachting dat de current ratio ruimschoots hoger zal zijn. Wij beoordelen de score Liquiditeit als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64742 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2019 om 10:13
investeerder-67171 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2019 om 10:12
investeerder-86215 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2019 om 10:12
investeerder-36440 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-08-2019 om 10:11
investeerder-16550 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-08-2019 om 10:11

Ondernemer

Markar Mekail

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach