26842

BanBao Europe

€ 750.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 617
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

9 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-03-2018 in 2 uur volgeschreven door 617 investeerders

Samenvatting

Dit is de 2e financieringsaanvraag van Banbao Europe bij Collin Crowdfund. Met deze financiering wordt de 1e financiering via Collin volledig afgelost. Banbao Europe heeft nooit een betalingsachterstand gehad gedurende de looptijd van de 1e financiering en het contact met de ondernemer is prettig geweest. 

BanBao Europe is een snel groeiende speler in de markt van educatieve bouwblokjes voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. BanBao is het enige door Lego geaccepteerde merk in een wereldwijde markt die € 3,5 miljard groot is. Ondernemer Steven van Bommel (48 jaar), is sinds zijn 18e jaar ondernemer, heeft het merk BanBao naar Europa gehaald en samen met de Chinese fabrikant doorontwikkeld tot het merk dat het nu is. Recent heeft hij BioBuddi, een biobased educatieve bouwsteen, ontwikkeld en op de markt gebracht. Steven wil BioBuddi in de nabije toekomst in eigen beheer gaan produceren. Voor 2018 is besloten om de productie van BioBuddi volledig in eigen hand te nemen, wat zal leiden tot een significante verbetering van efficiëntie, kwaliteit en diepte van het assortiment. Er wordt derhalve financiering gevraagd voor de aanschaf van een spuitgietmachine, verbreding productscala (nieuwe mallen, verpakkingen), verruiming voorraad (grondstoffen en gereed product) en werkkapitaal.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn St. Van Bommel Holding B.V., BanBao Europe B.V., Lederwaren van Bommel B.V., De Buddy Beheer B.V. en BioBuddi B.V. Door de heer S.T.A.M. van Bommel wordt een persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde. Er wordt een niet-onttrekkingsverklaring afgegeven door St.van Bommel Holding B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 35% is. De lening ter hoogte van € 87.026,- van de heer S.T.A.M. van Bommel wordt achtergesteld ten opzichte van de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van S.T.A.M. van Bommel ter hoogte van € 250.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De door Collin Crowdfund te financieren machines en spuitmallen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De overige inventaris en voorraad worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bedoeld ter financiering van de productie van de BioBuddi blokjes in eigen beheer. De investeringen betreffen de aanschaf van een spuitgietmachine, spuitgiet mallen, het aanleggen van voorraad, de herfinanciering van de eerste lening van de investeerders van Collin en werkkapitaal. 

Ondernemer

Steven van Bommel (1969) is sinds zijn 18e jaar ondernemer. Hij is gestart in de onderneming van zijn vader, Van Bommel Lederwaren, waarvoor hij de productie van onder andere lederen portefeuilles heeft verplaatst naar India. Als 22-jarige heeft hij in India, gedurende de twee jaar die hij daar heeft gewoond, ervaring opgedaan met een andere cultuur en het inrichten van een productieproces voor de lederwaren. De producten worden nog steeds in Nederland verkocht bij onder andere Hema en Kijkshop-online. 

Door de verdere digitalisering en andere wijze van betalen, wordt het hebben van een portemonnee minder een gewoon goed. Vanwege deze reden is Steven 10 jaar geleden opzoek gegaan naar een ander product. Tijdens zijn rondreis in China heeft hij bouwblokjesfabrikant BanBao Co Ltd. ontmoet. Van Bommel heeft meerdere jaren geïnvesteerd in het opbouwen van een goede relatie met als resultaat dat met BanBao Co Ltd. een langdurige overeenkomst is gesloten tot ontwikkeling, marketing en verkoop van alle producten van BanBao over heel de wereld, met uitzondering van Azië en Rusland. Met zijn reizen over de wereld is Van Bommel in aanraking gekomen met een biobased kunststof waaruit het in 2017 geïntroduceerde product BioBuddi is ontstaan.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
BanBao bouwblokjes zijn educatieve bouwstenen waarmee kinderen in de leeftijd tussen 3 en 12 jaar hun eigen droom- en speelwereld kunnen bouwen. De bouwstenen van BanBao passen op de bouwstenen van Lego en omgekeerd. De R&D, ontwerp en marketing van de beleveniswerelden binnen BanBao worden in Venlo uitgevoerd onder supervisie van Steven van Bommel. De fabricage van de bouwblokjes van BanBao vindt plaats in China en vanuit daar worden de producten verscheept over de wereld. Van Bommel Lederwaren is actief in de productie van lederen portefeuilles voor dames en heren. Voornaamste afzet is Nederland aan partijen als Hema, Bol.com en Kijkshop-online. Dit onderdeel van het bedrijf betreft traditionele handel, met een stabiele omzet en winstgevendheid.

BanBao Europe is een sterke groeier in de markt van educatieve bouwblokjes voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. BanBao is het enige door Lego geaccepteerde merk in een wereldwijde markt die € 3,5 miljard groot is. Ondernemer Steven van Bommel (48 jaar) heeft het merk BanBao naar Europa gehaald en samen met de Chinese fabrikant doorontwikkeld tot het merk dat het nu is.

BioBuddi is een door Steven van Bommel in Nederland ontwikkeld biobased bouwblokje dat in 2017 op de internationale markt is geïntroduceerd voor de leeftijdsgroep 1-6 jaar. De educatieve bouwblokjes zijn vergelijkbaar met Duplo van Lego. Het product is internationaal goed aangeslagen. Echter, er waren in het eerste jaar te veel perikelen in het productieproces, waardoor Steven heeft besloten om de productie volledig in eigen hand te nemen. Hierdoor worden vreemde schakels uit het proces verwijderd. Ondanks het feit dat BioBuddi pas één jaar op de markt is, ligt het al in 12 landen in het schap en wordt er minimaal een verdubbeling van het aantal landen in 2018 verwacht. 

Ondernemersdoel
In 2007 is Steven van Bommel gestart met BanBao. Het ondernemersdoel is een wereldwijd merk neer zetten, met een goede marktpositie, herkenbare lay-out en transparante prijzen.

Positionering in markt
De markt van educatieve bouwblokjes wordt gedomineerd door Lego. De marktpositie van BanBao is duidelijk onder marktleider Lego. In een dominante markt is er echter altijd plaats voor een goede tweede. BanBao onderscheidt zich op dit moment door een lagere prijszetting, andere beleveniswerelden en recent ook door het aanbieden van biobased bouwblokjes. De marktacceptatie gaat gestaag. De afzet van het product groeit en in de laatste jaren weet men constant een groei te realiseren van 135%. 

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Steven heeft met de eigenaar van BanBao een overeenkomst gesloten van onbepaalde tijd met het alleenrecht om het product BanBao te distribueren op de Europese en Amerikaanse/Canadese markt. Het contract geldt voor 17 landen. Door de jaren heen heeft Steven van Bommel zich ontwikkeld als de key-person binnen de Chinese onderneming wanneer het gaat om productontwikkeling, beleveniswerelden, prijsstelling en marktbewerking. Door de inspanningen, geleverd door beide ondernemers, en het vertrouwen dat de heren in elkaar hebben, is BanBao het product en onderneming geworden dat het nu is. In feite is de samenwerking vele malen breder dan op papier is vastgelegd. Echter zou dit kunnen leiden naar een kwetsbaarheid voor de onderneming van Steven van Bommel. Om de risico’s zoveel mogelijk te mitigeren probeert Steven BanBao Europe zo onafhankelijk mogelijk te maken van BanBao Co LTD. Dit realiseert hij door productontwikkeling, maar ook door de introductie van het in eigen beheer geproduceerde BioBuddi. 

Juridische structuur
””

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Voor 2018 is besloten om de productie van BioBuddi volledig in eigen hand te nemen, hetgeen de aanschaf van een spuitgietmachine, verbreding productscala (nieuwe mallen, verpakkingen) en verruiming van de voorraad (grondstoffen en gereed product) tot gevolg heeft. De bestaande cashflow is benodigd om de groei en productontwikkeling van het reguliere product te blijven financieren.

Investeringsbehoefte

Aanschaf spuitgietmachine € 50.000,-
Spuitgietmallen € 250.000,-
Aanleggen voorraad € 200.000,-
Herfinanciering 1e leningaanvraag Collin Crowdfund € 100.000,-
Werkkapitaal € 150.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Looptijd: 60 maanden, lineaire aflossing
Rente: 8,0%

Overige financiering
De financieringsgroep die debiteur is voor de financiering van Collin Crowdfund, wordt tevens door ABN AMRO gefinancierd. Bij ABN AMRO beschikt de financieringsgroep over een rekening-courant faciliteit met een limiet van € 475.000,-. Tevens is er in totaal voor € 800.000,- aan leningen door ABN AMRO verstrekt, waarvan per ultimo 2017 nog ruim € 480.000,- open stond. ABN AMRO heeft als zekerheid voor deze financiering een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het zakelijke onroerend goed, staatsgarantie, een verpanding van de activa, een borgstelling van Steven van Bommel ter hoogte van € 100.000,- en een negatieve hypotheekverklaring op de eigen woning van Steven van Bommel. De staatsgarantie van ABN AMRO geldt voor een leningbedrag van € 500.000,-, waarvan per ultimo 2017 nog ruim € 215.000,- open stond. Tevens geldt er een achterstelling van de lening van ruim € 87.000,- van de heer S.T.A.M. van Bommel ten opzichte van ABN AMRO. ABN AMRO heeft akkoord gegeven voor de financiering van Collin Crowdfund en tevens de verpanding in eerste verband van de door Collin gefinancierde activa voor de investeerders van Collin Crowdfund geaccordeerd. 

Risico

BanBao Europe is in maart 2015 eerder door Collin Crowdfund gefinancierd voor € 350.000,-. Gedurende de looptijd van deze lening is er nooit sprake geweest van een betalingsachterstand en zijn de contacten met de ondernemer en zijn adviseur goed geweest. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn St. Van Bommel Holding B.V., BanBao Europe B.V., Lederwaren van Bommel B.V., De Buddy Beheer B.V. en BioBuddi B.V.
  • De heer S.T.A.M. van Bommel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voor ongeveer de helft materiële waarde.
  • De lening van de heer S.T.A.M. van Bommel ter hoogte van € 87.026,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van St. Van Bommel Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is er een lineair aflopende overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer S.T.A.M. van Bommel voor een bedrag van minimaal € 250.000,-. Deze overlijdensrisicoverzekering loopt tot 1 augustus 2022 en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten tijde dat de overlijdensrisicoverzekering afloopt is de resterende looptijd ongeveer 8 maanden en het openstaande leenbedrag is op dat moment nog ongeveer € 100.000,-. 
  • De door Collin Crowdfund te financieren machines en spuitmallen worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van St. Van Bommel Holding B.V., BanBao Europe B.V., Lederwaren van Bommel B.V., De Buddy Beheer B.V. en BioBuddi B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert St. van Bommel Holding B.V., BanBao Europe B.V., lederwarenfabriek van Bommel B.V. en de Buddy Beheer B.V. als Laag risico. Voor BioBuddi B.V. wordt een score van Verhoogd risico afgegeven. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de geconsolideerde concept cijfers 2017, waar de accountant een verklaring over heeft afgegeven dat deze niet significant zullen afwijken van de definitieve cijfers en de prognoses 2018 en 2019 van St. van Bommel Holding B.V. 

Rentabiliteit 
Historisch gezien heeft de onderneming een gezonde exploitatie. In de praktijk wordt het cashflowoverschot, altijd na aflossing van financiers, door de onderneming weer geïnvesteerd in productontwikkeling. Geconsolideerd realiseerde St. van Bommel Holding B.V. in 2016 een omzet van € 3 miljoen. Hier bleef een netto winst van € 139.000,- van over. Bij een genormaliseerde cashflow van € 172.000,- was het netto cashflowoverschot € 22.000,- (score Ruim voldoende). Door het afstoten van een grote (maar weinig rendabele) klant in 2017, daalde de geconsolideerde omzet naar € 2,7 miljoen. De marge verbeterde echter van 31% naar 45%. In 2017 zijn eenmalige kosten ter hoogte van € 300.000,- genomen voor het introduceren van BioBuddi in de markt en het herstellen van niet goed werkende productiemallen. Ondanks deze eenmalige kosten, realiseerde men een netto winst van € 129.000,- en resteerde er een genormaliseerde cashflow van ruim € 300.000,-. Het cashflowoverschot was in 2017 ruim € 125.000,- (score Goed). Voor 2018 is er een conservatieve prognose opgesteld, waarbij de kosten ruim zijn ingeschat. Er wordt een omzetstijging naar € 3,2 miljoen geprognosticeerd met een ongeveer gelijkblijvende marge. De netto winst stijgt in deze voorzichtige prognose naar ongeveer € 140.000,-. De genormaliseerde cashflow wordt op € 255.000,- geprognosticeerd, waarbij er een cashflowoverschot van ruim € 200.000,- resteert (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit ruim 38% bij een balanstotaal van € 1.485.000,-(score Goed). Per eind 2017 bedroeg de solvabiliteit ruim 34% bij een balanstotaal van € 1.988.000,- (score Ruim voldoende). Op het moment van financieren is de solvabiliteit ongeveer 27% (score Ruim voldoende). Na realisatie van de prognose 2018 komt de solvabiliteit uit op ruim 39% bij een balanstotaal van € 2.136.000,- (score Goed). Wij hebben de score voor de Solvabiliteit vooralsnog vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) per ultimo 2016 komt uit op 2,0 (score Excellent). In 2017 en 2018 komt de current ratio naar verwachting uit op 1,7 en 2,8 (beiden score Excellent). De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit voorraden, terwijl de vlottende passiva bestaat uit crediteuren en de aflossingen aan Collin Crowdfund en ABN AMRO. Hoewel de voorraad courant is, kwalificeren wij de Liquiditeit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38770 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2018 om 12:11
investeerder-14968 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2018 om 12:11
investeerder-12966 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2018 om 12:09
investeerder-53354 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
13-03-2018 om 12:09
investeerder-20527 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-03-2018 om 12:09

Reacties

Investeerder – 34032
13-03-2018 11:38
Wat is de opzegtermijn van het contract met banboa Ltd?

S.T.A.M. van Bommel
13-03-2018 12:05
Beste Investeerder,

Bedankt voor uw vraag. Het contract loopt tot 2024. Ik doe dit al 11 jaar en heb BanBao opgezet, waardoor de relatie belangrijker is dan het contract. Tevens wil ik alvast alle investeerders danken voor het reeds geïnvesteerde bedrag.

Met vriendelijke groet,

Steven van Bommel

Investeerder – 10128
14-03-2018 11:33
Enkele vragen: “Aanschaf spuitgietmachine € 50.000,- Spuitgietmallen € 250.000,-” Dat zijn dus veel matrijzen; dat kan 1 spuitgietmachine niet aan gezien de vele matrijs wisselingen en diverse spuitgiet gewichten. Hoeveel ton heeft de aan te schaffen machine? En staan er al meerdere 25 tot 250 ton (persdruk) machines? Is het een occasion? Heeft de ondernemer zelf spuitgiet ervaring? Opmerking: de bank heeft wel veel zekerheden in vergelijk met ons.. Btw: op de website van dit bedrijf kun je (nog) niet bestellen.. is dit in ontwikkeling?

S.T.A.M. van Bommel
14-03-2018 14:12
Beste investeerder

De website komt binnen 2 maanden. We hebben dit nog niet gedaan omdat de retail altijd eerst even online moet. Onze prijzen zullen iets hoger liggen dan de retail en online. Dit is bewuste keuze.
Ik heb 11 jaar ervaring in spuitgieten dankzij Banbao. Drie jaar geleden ben ik met Biopromotions de ontwikkeling aangegaan voor het nieuwe materiaal dat we hebben. Zij hebben de kennis voor biodegradebles en de techniek die daarbij komt kijken. Dit was de perfecte combinatie om te ontwikkelen, waarbij wij 80% van de ontwikkelkosten voor eigen rekening hebben genomen.
Om de nieuwe mallen te kunnen produceren, zullen wij 1 machine van 120 ton extra nodig hebben, maar we hebben ook een druk UV machine nodig. De keuze van deze koop zal komende maand vallen, indien het resultaat voldoet aan de regelgeving. De reden hiervoor is dat we nu stickers gebruiken, maar heel graag willen bedrukken, om zo een nog beter product te maken.
De testen die we nu hebben gedaan met het bedrukken zitten in de afrond-fase. Een machine zoals deze, waarmee je een Corona behandeling kunt uitvoeren, ligt rond de 47.000 euro. Deze gaan we uit eigen middelen bekostigen.
Als die keuze gemaakt is zullen we toch uit eigen middelen een machine bij gaan plaatsen, zodat wij met 3 machines van 120 ton uit de voeten kunnen (1 van ons, 2 van Biopromotions). Gezien de cyclus tijden etc. kunnen wij heel wat blokjes spuiten. Daarnaast hebben wij voor piek momenten ook nog een extra spuitbedrijf wat ons ondersteund in drukke tijden. Deze hebben dan ook een NDA getekend i.v.m. met geheimhouding.
Wij laten niemand toe in onze productie, omdat alles wat we doen nog in een patent pending fase zit. Ik nodig U ook graag uit in Venlo om alles uit te leggen. De koffie staat altijd klaar .
Zoals u in het overzicht aan bedrijven heeft kunnen vaststellen, hebben wij sinds eerste week van januari ook 50% van de aandelen van Biopromotions in ons bezit, omdat ik alles zelf in beheer wil hebben. Dit is in goed overleg gegaan en is van grote toegevoegde waarde voor mijn bedrijf .
Wij hebben bij ons op kantoor goede mensen zitten die goed kunnen werken met moldflow en alles wat met mallenmachines te maken heeft. Op deze manier kunnen telkens de stappen genomen worden om deze goed door te lichten. Het materiaal dat wij gebruiken heeft niemand anders en is dermate een vernieuwend product, dat niemand anders ons kan helpen, als alleen de kennis die wij bezitten gecombineerd met die van biopromotions.
Ik hoop dat ik uw vragen zo beantwoord heb. Mochten er meer vragen zijn, dan bent u van harte welkom in Venlo. Biobuddi is en blijft een bijzonder verhaal.

Met vriendelijke groeten,

Steven van Bommel

Anoniem

Investeerder – 10128
14-03-2018 15:24
Bedankt Steven,
Voor je uitgebreide reactie! Ik had inderdaad geïnvesteerd in je bedrijf en zal het op afstand volgen; interessant genoeg! Ook bedankt voor je uitnodiging om in Venlo te komen, wellicht ooit in de toekomst. Innovatieve bedrijven zijn van groot belang. En een pitch welke in 1 uur en 20 minuten volgeschreven is geeft aan veel investeerders kennelijk hetzelfde gevoel. Veel succes gewenst met je activiteiten.
Hartelijke groet, Arie

Ondernemer
Steven van Bommel

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas


Guus Oerlemans