40011

Barrelcamp B.V.

€ 255.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 271
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-06-2021 in 3 uur volgeschreven door 271 investeerders

Samenvatting

Barrelcamp B.V. is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van innovatieve oplossingen voor de recreatieve sector. De ontwikkelde producten betreffen unieke verblijfsaccommodaties en sanitaire units voor recreatief gebruik. Bij het ontwikkelen van de producten staan duurzaamheid en circulariteit voorop. 

In 2020 heeft Barrelcamp een sanitaire unit ontwikkeld voor individueel gebruik door campinggasten. Door deze units op elke campingplaats te plaatsen hebben gasten privé-sanitair tot hun beschikking, waar gezien de huidige situatie en de trends in de recreatieve sector steeds meer vraag naar is. 

Barrelcamp richt zich nu op een verdere ontwikkeling van dit concept door de units (genaamd Argil) kleiner en goedkoper te maken zodat ze voor een nog grotere doelgroep aantrekkelijk worden. Naast de sanitaire unit heeft Barrelcamp een multifunctionele unit (Accola) ontwikkeld die kan worden gebruikt als verblijfsruimte maar ook als (thuis)kantoor of atelier. De unit is volledig circulair en duurzaam en kan naar wens van de gebruiker worden ingericht.

Invloed coronavirus
De belangrijkste trends hierbij zijn dat vanwege de maatregelen rondom het coronavirus mensen belang hechten aan meer hygiëne. Het bieden van eigen sanitair op een campingplaats is dan een pre. Er zijn daarom vanaf eind 2020 al 70 Santana’s verkocht. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 275.000,-. Er wordt een subsidie voor de ontwikkeling van de Accola verkregen van € 20.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 255.000,-. De looptijd is 60 maanden met slottermijn van € 110.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico, passend bij het start-up karakter van Barrelcamp B.V. De overall Collin Creditscore is Ruim Voldoende.

De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren zijn Barrelcamp B.V. en de heer W. van der Land in privé. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt door de eerder gedane investeringen in de Barrel gedurende 2020. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 255.000,- op de verhuurde panden aan Het Helmhout 14B te Drachten en de Gaffel 18-11 te Drachten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed aan Het Helmhout 14B kent een marktwaarde van € 175.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27-02-2020. Het onroerend goed aan de Gaffel 18-11 kent een marktwaarde van € 45.250,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling. Voor beide marktwaardes geldt dat deze in verhuurde staat zijn bepaald.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de panden met als adres Het Helmhout 14B te Drachten en Gaffel 18-11 te Drachten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Barrelcamp B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De mogelijkheid bestaat om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Video Pitch

Leendoel

De te verkrijgen lening wordt aangewend voor voorraadopbouw, de aanschaf van een machine, de ontwikkeling van nieuwe concepten en de herfinanciering van verhuurde panden in privé. Hiermee wordt bewerkstelligd dat de vraag uit markt goed nagekomen kan worden.

Ondernemer

De ondernemer is de heer W. van der Land (1948). Hij heeft een opleiding genoten in de luchtvaartechniek en is daarna internationaal werkzaam geweest als HR-manager in Azië voor bedrijven Arco Chemical en Esmil (dochter van Hoogovens). In 1990-1996 heeft hij een eigen onderneming gehad in Singapore waarmee hij actief was in zes landen in de regio. De activiteiten van de onderneming bestonden uit de advisering op het gebied van kwaliteitsbeheersing (ISO). 

In 1996 is hij teruggekomen naar Nederland en heeft hij op interim-basis directiefuncties vervuld voor Alfa Laval, Stork, NS revisiebedrijf en Nemef. Daarnaast is hij blijven ondernemen omdat hij altijd goede ideeën heeft die hij graag wil uitvoeren en omdat hem dit vitaal houdt. Ondanks zijn leeftijd is hij nog altijd zeer actief en hij wil dit de komende jaren ook blijven. Vooral het ontwikkelen en bedenken van nieuwe concepten is zijn kwaliteit die hij vervolgens uitrolt in de markt. Hij heeft een groot netwerk en hij kan dan ook terugvallen op veel samenwerkingspartners. Zo wordt intensief samengewerkt met de partners van Studio HUP die een groot deel van de uitwerking en ontwikkeling voor hun rekening nemen. Zij hebben ook aangegeven de onderneming door te willen zetten indien de heer van der Land onverhoopt weg zou vallen.

Onderneming

Barrelcamp B.V. is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van innovatieve oplossingen voor de recreatieve sector. De ontwikkelde producten betreffen unieke verblijfsaccommodaties en sanitaire units voor recreatief gebruik. Bij het ontwikkelen van de producten staan duurzaamheid en circulariteit voorop. 

Concepten
In 2020 heeft Barrelcamp een sanitaire unit ontwikkeld voor individueel gebruik door campinggasten. Door deze units op elke campingplaats te plaatsen hebben gasten privé-sanitair tot hun beschikking, Vanwege corona is hier logischerwijze steeds meer vraag naar. Barrelcamp richt zich nu op een verdere ontwikkeling van dit concept door de units (genaamd Argil) kleiner en goedkoper te maken zodat ze voor een nog grotere doelgroep aantrekkelijk worden. Naast de sanitaire unit heeft Barrelcamp een multifunctionele unit (Accola) ontwikkeld die kan worden gebruikt als verblijfsruimte maar ook als (thuis)kantoor of atelier. De unit is volledig circulair en duurzaam en kan naar wens van de gebruiker worden ingericht. 

Vraag in de markt
Na de ontwikkeling van een eerste prototype en de benadering van enkele campings werden er binnen een aantal maanden meteen 70 stuks verkocht en geproduceerd t/m Q1 2021. Hierna zijn de verkoopinspanningen op een laag pitje gezet om de bestellingen ook te kunnen blijven leveren. Hieruit zijn ook de vragen naar een kleinere versie naar voren gekomen en de verwachting is dan ook dat dit ook goed zal aanslaan. Op dit moment is er reeds serieuze interesse van een campingeigenaar om 40 units aan te schaffen. Van de Accola zijn reeds twee exemplaren verkocht. Omdat hier nog een aantal zaken aan doorontwikkeld dienen te worden is hier nog geen grote ruchtbaarheid aan gegeven echter is er al belangstelling vanuit de markt.

Onderscheidend vermogen
Qua sanitaire units zijn er meer aanbieders. Onderscheidend vermogen van Barrelcamp is het hoge afwerkings- en kwaliteitsniveau in combinatie met de duurzame en circulaire uitvoering. De units voldoen hiermee aan de eisen qua uitstraling die veel campingeigenaren willen geven aan hun camping, zeker in het hogere segment.

Samenwerkingspartners
De belangrijkste leverancier is Duty Cases in Drachten. Zij produceren en assembleren de units. Er zijn vaste prijsafspraken gemaakt over de geproduceerde units. Dit bedrijf heeft voldoende capaciteit om de units te produceren omdat deel van hun business weggevallen is door de coronacrisis. Ze willen hiermee een volwaardige tweede tak van opzetten naast hun huidige business en investeren dan ook in verdere opschaling van de productie. Ze zijn een volwaardige samenwerkingspartner. Zo denken ze actief mee in het ontwerp om dit zo optimaal mogelijk te kunnen produceren. 

De komende jaren wil Barrelcamp doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe concepten voor de recreatieve markt. Zodra de concepten commercieel bewezen en hier belangstelling voor is kunnen deze verkocht worden aan derden zodat deze partij ze verder kunnen uitrollen. Over drie tot vijf jaar wenst de ondernemer de onderneming over te dragen aan de huidige samenwerkingspartners van Studio HUP.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling nieuwe concepten € 25.000,-
Aanschaf Freesmachine € 25.000,-
Voorraad € 70.000,-
Herfinanciering Briqwise € 155.000,-
Totaal € 275.000,-
Subsidie ontwikkeling Accola € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 255.000,-

Leenbedrag: € 255.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 110.000,-

Overige financiers
Lening Woude Beheer B.V.: Dit betreft een onderhandse lening van € 12.000,- met een rente van 5,0%. Hierbij zijn geen aflossingsverplichting en is er geen sprake van overeengekomen zekerheden. Autolease op een Volkswagen Caddy: De looptijd van deze lease bedraagt drie jaar en kent een rente van 2,0%. Lening NOM: Betreft een lening van de NOM tegen 6,0% rente. De aflossing dient vanaf december 2021 plaats te vinden in 48 maanden. De lening is achtergesteld ten opzichte van andere financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Barrelcamp B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020 en prognosecijfers 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Vanaf eind 2020 zijn er 70 Santana’s verkocht met een totale omzet van € 504.000,-. Hiervan is 50% € 252.000,- in 2020 gefactureerd en de andere helft in het eerste kwartaal van 2021. Voor de rest van het jaar verwacht ondernemer nog 30 Santana’s te kunnen verkopen. De al gerealiseerde omzet zorgt samen met de op dit moment al concrete belangstelling voor 40 stuks van de Argil Basic al voor een groot deel van de invulling van de prognose voor 2021. Er wordt een omzet van € 1.088.000,- geprognotiseerd met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 166.000,- voor 2021. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Ten behoeve van de presentatie van het totale vermogen zijn de box 3 panden in de balans van de B.V. geconsolideerd. Door de overwaarde op de panden en de achtergestelde lening van de NOM wordt het totale risicodragende vermogen per ultimo 2021 op € 170.000,- geprognotiseerd. Met een balanstotaal van € 452.000,- betekent dit een solvabiliteit van 37%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Barrelcamp B.V. en de heer W. van der Land in privé. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt door de eerder gedane investeringen in de Barrel gedurende 2020. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 255.000,- op de verhuurde panden aan Het Helmhout 14B te Drachten en de Gaffel 18-11 te Drachten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed aan Het Helmhout 14B kent een marktwaarde van € 175.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 27-02-2020. Het onroerend goed aan de Gaffel 18-11 kent een marktwaarde van € 45.250,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling. Voor beide marktwaardes geldt dat deze in verhuurde staat zijn bepaald.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de panden met als adres Het Helmhout 14B te Drachten en Gaffel 18-11 te Drachten worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Barrelcamp B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De mogelijkheid bestaat om per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de verpanding van roerende zaken en huurpenningen als de hoofdelijkheid van de heer Van der Land in privé kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

Als waardering voor uw investering biedt de ondernemer u een extra beloning aan:

Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen een voucher voor een verblijf van twee overnachtingen in de Barrel op camping de Wâldsang in Bakkeveen. 

Investeerders vanaf  € 5.000,- ontvangen een voucher voor een verblijf van drie overnachtingen in de Barrel op de camping de Wâldsang in Bakkeveen.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49205 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2021 om 12:19
investeerder-126374 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2021 om 11:29
investeerder-250879 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-06-2021 om 11:28
investeerder-247858 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-06-2021 om 11:27
investeerder-53330 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-06-2021 om 11:27

Ondernemer

W. van der Land

Crowdfund Coach


Ronald Seinen