21261

Bertens Dairy Goats

€ 225.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 213  |  Reacties: 4
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-01-2016 in 2 uur volgeschreven door 213 investeerders

Samenvatting

Wil Bertens, 53 jaar, start een melkgeitenbedrijf. Hij gaat in de vorm van een eenmanszaak een geitenmelkveebedrijf in Heukelom (Gemeente Oisterwijk) pachten. Dit is een locatie met woonboerderij waarin hij met zijn echtgenote, 2 zonen en 2 dochters gaat wonen met stallen waarin momenteel al geiten worden gehouden. De huidige ondernemer gaat opschalen op een andere locatie en verpacht zijn huidige locatie met een vergunning voor 900 geiten voor 12 jaar. Voor de opstart wordt een zeer goede geitenstapel aangekocht. In de opzet is er sprake van de aankoop van 500 drachtige geiten en daarnaast 375 hoogwaardige foklammeren (KI-verwekt; dubbel gecertificeerd). Hiermee wordt gelijk vanaf de start een goede omzet gerealiseerd. De melkafzet is gegarandeerd door een zevenjarig afnamecontract. In dit contract is voor de eerste 3 jaar een bodemmelkprijs van € 0,50 per kg overeengekomen. Hoewel de melkprijs momenteel fors hoger ligt, richting de € 0,70, is hiermee de minimale cashflow gegarandeerd. 

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte is € 455.000,-. Naast een substantiële eigen inbreng van liquide middelen en activa voor een bedrag van € 180.000,- en een lening van de melkafnemer ad € 50.000,- wordt voor de opstart van het bedrijf en de aankoop van de geiten een financiering van € 225.000,- gevraagd. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en de rente is 8%.

Risico

De Dun & Bradstreet Score is Verhoogd risico omdat het om een startend bedrijf gaat. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. Er is sprake van een eenmanszaak, dus hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. 

Leendoel

De gevraagde lening bedraagt € 225.000,- en is bedoeld voor de aankoop van een bestaande stapel drachtige geiten, de aankoop van lammeren en de kosten voor de opfok ervan. 

Ondernemer

Ondernemer Wil Bertens is opgegroeid op een agrarisch bedrijf en heeft zijn hele leven gewerkt in de agrarische sector. In eerste instantie bij een voerleverancier en later als zelfstandig boer. Hij is 13 jaar geleden naar Canada geëmigreerd en sinds een half jaar weer teruggekeerd naar Nederland na de verkoop van zijn agrarisch bedrijf aldaar. Zijn ervaringen in de varkenshouderij sluiten aan bij de geitenhouderij en daarbij krijgt hij ondersteuning in de vorm van advisering vanuit de voerleverancier, de melkafnemer en de dierenarts. 

Zijn kernkwaliteiten zijn: ondernemend, doortastend, gedreven, sociaal (bruggenbouwer), empathisch, doorzetter, doelgericht. 

Onderneming

In Heukelom wordt een boerderij met stallen gepacht met een vergunning voor 900 geiten. De onderneming zal deze geiten gaan houden. Wil Bertens start in februari met de aankoop van 500 hoog drachtige melkgeiten waarna in maart en april de lammeren worden geboren. Gemiddeld is 0,9 lam per geit een geitenlam. Samen met de nog later aan te kopen 375 geitenlammeren en een uitval van 4% zijn er straks ca. 800 foklammeren naast de melkgeiten. Uiteindelijk zal in 2017 een deel worden geselecteerd voor de slacht (ca. 200) en weer een deel van de veestapel (ca. 200) worden verkocht. Er resteert dan een veestapel van ca. 900 dieren.

De melk zal worden verkocht op basis van een afnamecontract met een looptijd van 7 jaar van een goede gerenommeerde partij. De maximale hoeveelheid binnen dit contract dekt de maximale capaciteit van de veestapel waardoor afname is gegarandeerd. Dit gaat tegen marktprijzen die nu erg gunstig zijn. In het contract is voor de eerste 3 jaar een minimale prijs per kg van € 0,50 overeengekomen.

Voerleverancier wordt Voergroep Zuid te Deurne, die ook technisch advies geeft. Bedrijfsadviseur is Van Rijbroek Financieel Advies, gespecialiseerd in de agrarische sector. De boekhouding wordt verzorgd door Remie Fiscaal en Juridisch Advies.

Voor de mestafvoer zijn afspraken gemaakt met de boomkwekers in de nabije omgeving (Haaren). Zij maken graag gebruik van de geitenmest.

Het bedrijf wordt gevoerd in de vorm van een eenmanszaak van Wil Bertens. Daarnaast gaan zijn echtgenote en zoon (studeert aan de MAS in Boxtel) zeker bij de opstart en de piekperiodes meewerken. In de rustigere periodes zal ondernemer aanvankelijk nog zzp-activiteiten in de boomkwekerij uitvoeren. Dit is momenteel nog zijn hoofdinkomen. Later zal hij fulltime werkzaam zijn en zal zijn echtgenote proberen werk te vinden in haar oude beroep van apothekersassistente.

De keuze voor geiten melken is een bewuste: immers de vraag naar geitenmelk groeit sterk. Over meerdere decennia gezien is de melkprijs licht stijgend. Door de betere samenwerking in de afzetstructuur wordt verwacht dat deze tendens zich zal voortzetten. Sinds 2010 groeide de melkproductie in Nederland met gemiddeld 9% per jaar met een te verwachte groei voor de komende jaren van 5 tot 10% per jaar. De geitenzuivel wordt voor het grootste deel geëxporteerd in de vorm van kaas en melkpoeder. Vooral de markt voor het laatste groeit sterk vanwege een grotere vraag naar babymelk vanuit China. Geitenmelk bevat circa 10% minder lactose dan koemelk en is hierdoor ook interessant voor het verre oosten waar een belangrijk deel van de bevolking een lactose-intolerantie kent. Daarnaast staan geitenmelkproducten in de top 50 gezondste producten. 

Grootste risico voor de branche zijn ziektes zoals in het verleden de Q-koorts. Regulering ter voorkoming van een dergelijke uitbraak is zeer streng waardoor het risico van een uitbraak fors verkleind is. 

Bertens Diary Goats is een eenmanszaak van Wil Bertens. 

organigram

Financieringsbehoefte

Het Investeringsplan is als volgt opgebouwd: 

Inventaris en machines € 60.000,-
Vervoermiddelen € 25.000,-
Geitenstapel 500 stuks € 125.000,-
Lammeren 375 stuks € 56.000,-
Opfokken € 136.000,-
Voervoorraad € 20.000,-
Werkkapitaal € 33.000,-
Totaal € 455.000,-
Eigen inbreng € 180.000,-
Lening melkafnamebedrijf € 50.000,-
Lening via Collin € 225.000,-

De inventaris, machines, vervoermiddelen en voervoorraad heeft ondernemer inmiddels gekocht uit eigen middelen voor € 105.000,-. Daarnaast brengt hij nog € 75.000,- extra in. Het melkafnamebedrijf verstrekt een lening van € 50.000,- (bulletlening van 24 maanden) en door middel van crowdfunding wordt het resterende bedrag van € 225.000,- gefinancierd.

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Risico

Zekerheden
Door de rechtsvorm van een eenmanszaak is er sprake van volledige hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor de volledige lening. Verder zijn er geen zekerheden. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet Score geeft Verhoogd risico in verband met het startende karakter van de onderneming.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses 2016 met een vooruitblik naar 2017 en 2018. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit 
Het betreft een opstart van een melkgeitenbedrijf. In het eerste jaar is gerekend met een melkprijs van € 0,60 per kg melk en met een productie van 1.100 kg per geit. Vanaf het 2e jaar is gerekend met € 0,55 per kg. De huidige melkprijs ligt noemenswaardig hoger. In het contract is een minimumgarantieprijs voor de eerste 3 jaar overeengekomen. Deze ligt iets lager. Ook met deze prijs zou de rentabiliteit toereikend zijn. Alle overige kosten zijn conform de KWIN–norm berekend. Naast de ondernemer gaan ook de echtgenote en thuiswonende zoon meewerken in de piekperioden. In de rustige periode gaat ondernemer nog zzp-werkzaamheden verrichten. De opbrengst hiervan is ook meegenomen in de omzet. De privé-opnamen zijn relatief beperkt, de pachtsom is incl. een woonboerderij. Voor het eerste jaar bedraagt de omzetverwachting € 464.000,- en de kasstroom na privé-opname en voor aflossingsverplichtingen is € 111.000,-. Op basis van deze uitgangspunten is er goede ruimte in de kasstroom voor tegenvallers, ook in de daaropvolgende jaren. De rentabiliteit kwalificeert Ruim voldoende. 

Solvabiliteit
De ondernemer brengt € 75.000,- liquide middelen in en in totaal € 105.000,- aan recent gekochte tractoren, inventaris, vervoermiddel en voervoorraad. Hierdoor is de solvabiliteit vanaf het begin bijna 40% op een balanstotaal van € 456.000,-. De kwaliteit van het vermogen is ook goed. Hierdoor komt de Collin Credit Score voor de solvabiliteit op Goed. 

Liquiditeit
De liquiditeit binnen dit agrarisch bedrijf is van groot belang. Er is zeer goed gekeken naar de liquiditeitsontwikkelingen binnen het bedrijf inclusief aan- en verkoop van geiten in de tijd, het op voorraad brengen van het voer en de diverse overige kosten. Bij aanvang is daardoor de liquiditeit erg ruim, maar deze buffer is nodig om later krapte in de liquiditeit te voorkomen. In combinatie met het startende karakter zorgt dit voor een afwaardering van de liquiditeit naar Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.000,- worden uitgenodigd voor een rondleiding op het bedrijf en krijgen uitleg over de werkwijze. Een uitgelezen mogelijkheid om verse geitenmelk te proeven! 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2016 om 12:59
Anonieme investeerder heeft € 7.500 geïnvesteerd.
19-01-2016 om 12:59
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2016 om 12:58
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2016 om 12:56
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2016 om 12:55

Reacties

Investeerder – 12459
19-01-2016 12:11
Ziektes als Q-koorts worden gezien als grootste risico voor de branche. Er wordt gewezen op de regulering ter voorkoming van ziektes. Wat echter als er toch een ziekte uitbreekt, is dit risico bijv af te dekken door een verzekering?

W.A.M. Bertens
19-01-2016 12:34
Voor de ziekte als Qkoorts wordt er preventief gevaccineerd. Andere ziektes die schade zouden kunnen toebrengen aan de bedrijfsvoering zijn nog nooit voorgekomen.
Wil Bertens
A.C. Smits
19-01-2016 12:11
ik heb 2 vragen:
– waar blijft de liquiditeit in 2017 van de slacht- en de te verkopen geiten
– waarom geen verpanding machines, inventaris en veestapel ?

W.A.M. Bertens
19-01-2016 12:31
De liquiditeit uit verkoop zal worden ingebracht ten behoeve van de exploitatie mede om ook de lening aan de melkafnemer af te lossen. De verpanding is vanuit Collin Crowdfund niet noodzakelijk geacht om deze financiering te verkrijgen.
Wil Bertens

Ondernemer

Mirjam en Wil Bertens

Crowdfund Coach


Marc Kogels