38766

Best Choice Paarden

€ 250.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 286
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-12-2020 in 3 uur volgeschreven door 286 investeerders

Samenvatting

Onderneemster Corina de Jong-van der Kooi (1985) runt een eenmanszaak bestaande uit twee activiteiten en handelsnamen: Best Choice Administraties en Fiscaliteiten en Best Choice Paarden. Na bijna 6 jaar zoeken heeft ze haar droomlocatie gevonden aan de Rijsakkerweg 14 te Tiel, waar ze haar paardenbedrijf verder uit kan bouwen. Haar administratiekantoor verhuist mee naar de nieuwe locatie. 
Corina richt zich met haar paardenbedrijf op het hogere segment en haar ambitie is om binnen drie jaar een gerenommeerd handelshuis in Nederland te zijn met een verdrievoudiging van de omzet, waarbij een gedeelte van de handel via online veilingen zal plaatsvinden. 

Invloed coronavirus
Het coronavirus lijkt nauwelijks tot geen invloed te hebben op de performances van zowel Best Choice Paarden als Best Choice Administraties & Fiscaliteiten. Binnen de paardensector worden met name manegebedrijven geraakt door het coronavirus aangezien deze bedrijven zich richten op het lesgeven aan kinderen en volwassen, eventueel aangevuld met de handel in paarden binnen het lagere segment. Binnen het hogere segment is er weinig tot geen impact merkbaar van het coronavirus. Een deel van de handel met het buitenland wordt opgevangen door online veilingen waar paarden nog steeds voor hoge bedragen weggaan. Ook binnen Best Choice Paarden heeft Corina geen last van het coronavirus. Paarden gaan nog steeds voor mooie bedragen en hoge marges weg. Best Choice Administraties & Fiscaliteiten voert voor enkele paardenbedrijven de administratie, waar ze dezelfde trends zichtbaar zijn: paarden binnen het hoge segment worden nog steeds goed verkocht en privélessen vormen geen probleem tijdens de coronacrisis. Het administratiekantoor van Corina ondervindt eveneens geen hinder van het coronavirus. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.552.000,- waarvan € 952.000,- door Rabobank wordt gefinancierd en voor € 350.000,- aan eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de eenmanszaak met de handelsnamen Best Choice Paarden en Best Choice Administraties & Fiscaliteiten als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 

De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • De debiteur is mevrouw C. de Jong – van der Kooi handelend onder de namen Best Choice Paarden en Best Choice Administraties & Fiscaliteiten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het perceel grond met woonhuis, paardenhouderij en verdere aanhorigheden aan de Rijsakkerweg 14 te Tiel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit onroerend goed wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank van € 952.000,- en openstaande schuld van € 952.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.240.000,- in de huidige staat en € 1.388.000,- na verbouwing en verlenging van de binnenbak, gebaseerd op basis een taxatierapport d.d. 04-12-2020.  
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Best Choice Paarden en Best Choice Administraties & Fiscaliteiten worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering wordt aangewend ten behoeve van de aankoop en verbouwing van het onroerend goed aan de Rijsakkerweg 14 te Tiel.

Ondernemer

Corina de Jong-van der Kooi (1985) woont samen met haar man Gerrald te Herveld (Gelderland). Corina heeft tijdens haar opleiding Fiscaal Recht & Economie te Tilburg haar eerste werkervaring binnen de accountancy opgedaan toen zij aan de slag ging bij het administratiekantoor van één van haar docenten. Corina heeft haar studie vervolgens één jaar eerder afgerond dan de reguliere tijd die hiervoor staat. In 2013 is ze met haar eigen administratiekantoor gestart en heeft inmiddels meer dan 100 vaste en loyale klanten waar ze erg trots op is. Naast haar gedrevenheid en ondernemerschap binnen de accountancy heeft Corina een passie voor paarden. Ze is dan ook met paardrijden begonnen vanaf het moment dat ze kon zitten. Corina is al sinds haar veertiende levensjaar bezig om paarden te trainen en ontwikkelen.

Onderneming

Best Choice Administraties & Fiscaliteiten (BCA) is de eerste activiteit van Corina en hiermee is zij in 2013 gestart als eenmanszaak. BCA is een klein kantoor met klanten door heel Nederland, van Emmeloord tot Valkenburg aan de Geul. Het kantoor van Corina onderscheidt zich in de markt met vaste tarieven voor all-in pakketten, een hoge graad van automatisering en de aandacht die zij voor hun cliënten hebben. Dit wordt erg gewaardeerd, dat juist nu tijdens de coronacrisis en horeca-lockdown door cliënten wordt bevestigd. Corina heeft een team van 4 vaste medewerkers die mee zullen verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Rijsakkerweg 14 te Tiel, waar behalve Corina’s paardenbedrijf tevens het administratiekantoor gevestigd gaat worden. BCA laat stabiele cijfers zien met een jaarlijkse omzetgroei. 

Best Choice Paarden (BCP) is de twee handelsnaam die Corina voor haar eenmanszaken voert en deze activiteit betreft een dressuur- en handelsstal. Best Choice Paarden is ontstaan uit Corina’s passie voor paarden en haar hobby die ze vanaf haar veertiende levensjaar heeft, namelijk het ontwikkelen en trainen van paarden. Corina is dankzij haar kennis en jarenlange ervaring op dit gebied in staat om aanzienlijke waardevermeerderingen te creëren bij de paarden die zij als veulen inkoopt en weer verkoopt als volwassen paard. De volwassen paarden worden gekeurd zodra Corina tevreden is over de ontwikkeling van het paard. Vervolgens ontvangen de paarden een predicaat, waarna de dieren te koop worden aangeboden. 

Corina richt zich met Best Choice Paarden op het hogere segment in Europa en ze heeft in 2019 en 2020 reeds goede omzetten weten te behalen. Haar ambitie is om binnen drie jaar een gerenommeerd handelshuis in Nederland te zijn met een verdrievoudiging van de omzet, waarbij een gedeelte van de handel via online veilingen zal plaatsvinden. Om haar ambitie te bereiken, is Corina al bijna 6 jaar op zoek naar een hippisch vastgoedobject voor haar exclusieve paardenbedrijf. Nu doet zich deze kans voor door de aankoop van de Rijsakkerweg 14 te Tiel. Met de aankoop van dit hippisch vastgoed gaat Corina haar paardenactiviteiten uitbreiden. Behalve de verkoop van paarden en het trainen en ontwikkelen van paarden, gaat ze ook stallen verhuren en kan de locatie gehuurd worden ten behoeve van paardijlessen. 

Onroerend goed
Het onroerend goed dat een totale oppervlakte kent van 1.81.45 hectare kent, bestaat behalve de agrarische bedrijfswoning onder andere uit een stallencomplex, een binnenrijbaan, een werktuigenberging c.q. opslagruimte, een buitenrijbaan en agrarische cultuurgrond. Conform het taxatierapport is zowel de bouwkundige als de onderhoudsstaat in zijn algemeenheid, zowel aan de binnen- als buitenzijde, te classificeren als redelijk tot goed. Door Corina en haar man gaat geïnvesteerd worden in het onroerend goed. Zo wordt het appartement verbouwd, de binnenrijbaan verlengd en worden er circa 670 zonnepanelen geplaatst. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 1.200.000,-
Kosten koper € 72.000,-
Verbouwing en verlenging binnenrijbaan € 160.000,-
Zonnepanelen € 120.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.552.000,-
Financiering Rabobank € 952.000,-
Inbreng eigen middelen € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

De bedenktermijn voor investeerders is voor deze leningaanvraag vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.
 

Overige financiers
Rabobank verstrekt een financiering van € 952.000,- en vestigt een eerste hypothecaire inschrijving van € 952.000,- op het onroerend goed aan de Rijsakkerweg 14 te Tiel. Daarnaast verkrijgt Rabobank eerste pandrecht op de bedrijfsmiddelen, dieren, voorraden, debiteuren en overige vorderingen. De leningen bij Rabobank kennen de volgende kenmerken:

  • 10-jarige geldlening van € 476.000,- welke lineair wordt afgelost á € 4.000,- per maand met een rente 2,5% voor vijf jaar vast.
  • 10-jarige geldlening van € 476.000,- volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 476.000,-. De rente bedraagt 2,45% voor twee jaar vast.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor de eenmanszaak met de handelsnamen Best Choice Paarden en Best Choice Administraties & Fiscaliteiten is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2019, de tussentijdse cijfers per 30 september 2020 en de prognosecijfers 2020 en 2021. Betreffende cijfers zijn van Best Choice Paarden en Best Choice Administraties & Fiscaliteiten op geconsolideerd niveau en opgesteld door een extern administratiekantoor. De overall Collin Credit Score is Goed.  

Afloscapaciteit 
De geconsolideerde omzet bedroeg € 888.000,- in 2019 dat voor 78% toekomt aan Best Choice Paarden en voor 22% aan Best Choice Administraties & Fiscaliteiten. Het netto cashflowoverschot kwam in 2019 uit op € 398.000,-. In 2020 komt de geconsolideerde omzet naar verwachting uit op € 702.000,- met een netto cashflowoverschot van € 349.000,-. In 2021 wordt een omzet geprognosticeerd van € 930.000,- met een netto cashflow overschot van € 64.000,- na investeringen en aflossingen. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 bedroeg de geconsolideerde solvabiliteit 94% op een balanstotaal van € 536.000,-. De geconsolideerde openingsbalans na financiering (ultimo 2020) laat een solvabiliteit zien van 42% op een balanstotaal van € 2.114.000,-. Ultimo 2021 wordt een geconsolideerde solvabiliteit geprognosticeerd van 51% op een balanstotaal van € 2.306.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is mevrouw C. de Jong – van der Kooi handelend onder de namen Best Choice Paarden en Best Choice Administraties & Fiscaliteiten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het perceel grond met woonhuis, paardenhouderij en verdere aanhorigheden aan de Rijsakkerweg 14 te Tiel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit onroerend goed wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank van € 952.000,- en openstaande schuld van € 952.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.240.000,- in de huidige staat en € 1.388.000,- na verbouwing en verlenging van de binnenbak, gebaseerd op basis een taxatierapport d.d. 04-12-2020.  
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Best Choice Paarden en Best Choice Administraties & Fiscaliteiten worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-57198 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 13:53
investeerder-9164 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 13:48
investeerder-213598 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 13:47
investeerder-110257 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 13:44
investeerder-20875 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-12-2020 om 13:42

Ondernemer

C.M.C. de Jong-van der Kooi

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh