38674

Braad Livestock B.V.

€ 350.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 274
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 8-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 274 investeerders

Samenvatting

Wiecher Braad heeft circa 30 jaar ervaring als ondernemer in de veehandel en is reeds gestart met een “innovatief concept in een traditionele markt”. Braad Livestock B.V. gaat melkveehouders die fosfaat- en stalruimte over hebben, echter met onvoldoende cashflow, koeien leveren op basis van een huurkoop formule (feitelijk een afbetalingsregeling). Op deze manier kan Braad Livestock B.V. meer koeien verkopen en vergroot de melkveehouder zijn capaciteit waardoor de melkopbrengsten voor betreffende boeren toenemen. Inmiddels heeft de ondernemer een proof-of-concept gedraaid met deze constructie. De vraag uit de markt is groeiende en om hieraan tegemoet te komen is extra werkkapitaal benodigd. De Collin lening wordt dan ook aangewend ten behoeve van de aankoop van melkvee bestemd voor dit nieuwe concept. De lening is volledig hypothecair gedekt middels een eerste inschrijving op de woonboerderij aan de Kerkbuurt 3 te Blankenham ten behoeve van de investeerders.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan geen negatieve gevolgen te ondervinden van corona. Boeren hebben immers melkvee nodig om melk te kunnen produceren. Tijdens de eerste lockdown was er een korte periode dat boeren terughoudend waren, echter toen ze zagen dat de afname van melk gewoon doorliep is de handel van Braad Livestock B.V. doorgelopen. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 390.000,-. Hiervan wordt voor € 40.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt derhalve € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Braad Livestock B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 

 • De debiteuren zijn Braad Livestock B.V., Braad Productierechten B.V. en W. Braad Beheer B.V. 
 • De heer W. Braad geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 350.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op de woonboerderij aan de Kerkbuurt 3 te Blankenham verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling d.d. 05-11-2020.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Braad Livestock B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Braad Livestock B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De Collin lening wordt aangewend ten behoeve van de aankoop van melkvee bestemd voor het nieuwe concept van de ondernemer, namelijk huurkoop door melkveehouders. De lening is volledig hypothecair gedekt middels eerste inschrijving op de woonboerderij aan de Kerkbuurt 3 te Blankenham ten behoeve van de investeerders.

Ondernemer

Wiecher Braad (1964) is geboren te Meppel en woonachtig te Blankenham (Overijssel). Wiecher is een ervaren agrarisch ondernemer en is reeds sinds 1992 actief in de veehandel. Van 1992 tot en met 2007 was hij mede-eigenaar van Bremer en Braad. Vervolgens is hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar geweest van Agrarisch Advies- en Bemiddelingsbureau Farmel B.V. en Martho Flexwerk. Sinds 2017 verricht hij zijn activiteiten vanuit de huidige bedrijfsopzet.

Onderneming

Braad Livestock B.V. is in 2017 opgericht door de ervaren agrarisch ondernemer Wiecher Braad. Deze onderneming vormt in feite een voorzetting vanuit bedrijfsactiviteiten die Wiecher eerder vanuit andere entiteiten exploiteerde. Het bedrijf laat zich omschrijven als een veehandelsbedrijf. Wiecher kent de markt goed en probeert in een traditionele markt te innoveren en kansen te benutten. Zo is hij reeds gestart met zijn nieuwe concept, namelijk melkveehouders die fosfaat- en stalruimte over hebben, die echter over onvoldoende cashflow beschikken, koeien te leveren op basis van een huurkoop formule (feitelijk een afbetalingsregeling). Op deze manier kan Braad Livestock B.V. zijn omzet vergroten en kan de melkveehouder zijn capaciteit vergroten (win-win) waardoor de melkopbrengsten voor betreffende boeren toenemen. De vraag uit de markt is groeiende en om hieraan tegemoet te komen is extra kapitaal benodigd.

Naast Braad Livestock B.V. wordt vanuit de entiteit Braad Productierechten B.V. bemiddeld en gehandeld in agrarische productierechten in het algemeen en varkensrechten en fosfaatrechten in het bijzonder. Deze entiteit krijgt vooralsnog te weinig aandacht van Wiecher waardoor de marges momenteel vrijwel nihil zijn. Wiecher bezit tevens een woonboerderij aan de Kerkbuurt 3 te Blankenham, welke hij vanuit zijn eenmanszaak Braad Handel, Horeca en Verhuur gedeeltelijk verhuurt. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop melkvee € 300.000,-
Herfinanciering hypotheekschuld Rabobank € 90.000,-
Totale investeringsbehoefte € 390.000,-
Inbreng eigen middelen € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 63% en aan het eind van de looptijd 45%.
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen.

Overige financiers
In september 2020 is er een KKC (Klein Krediet Corona) afgesloten met een hoofdsom van € 50.000,- bij New10 B.V. met een looptijd van 60 maanden, aflosvrije periode van 12 maanden en een rente van 3%. Als zekerheid geldt een verpanding op de (huidige en toekomstige) goederen en daarnaast een persoonlijke borgstelling door de heer W. Braad voor een bedrag van € 5.000,-. 
De huidige Rabobank hypotheekschuld in privé op de woonboerderij aan de Kerkbuurt 3 te Blankenham wordt middels de Collin lening volledig afgelost zodat Collin eerste hypotheek op dit onroerend goed kan vestigen ten behoeve van de investeerders. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Braad Livestock B.V., Braad Productierechten B.V. en W. Braad Beheer B.V. 
 • De heer W. Braad geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 350.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op de woonboerderij aan de Kerkbuurt 3 te Blankenham verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling d.d. 05-11-2020.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Braad Livestock B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Braad Livestock B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Braad Livestock B.V. is Verhoogd risico, de kwalificatie voor Braad Productierechten B.V. is Aanzienlijk risico en de kwalificatie voor W. Braad Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2019, de tussentijdse cijfers per 31 augustus 2020 en de prognosecijfers 2020 en 2021 van Braad Livestock B.V. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De omzet van Braad Livestock B.V. is in 2019 met € 350.000,- gegroeid ten opzichte van 2018 en kwam daarmee uit op € 1.900.000,- met een netto cashflowoverschot van € 27.000,-. Als gevolg van het coronavirus waren boeren tijdens de eerste lockdown een korte periode terughoudend, waardoor de geprognosticeerde omzet in 2020 met € 250.000,- af zal nemen ten opzichte van 2019 en derhalve naar verwachting uit zal komen op € 1.650.000,- met een netto cashflowoverschot van € 62.000,-. In 2021 wordt een voorzichtige omzet geprognosticeerd van € 2.000.000,- met een netto cashflow overschot van € 98.000,- na aflossingen. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteit van Braad Livestock B.V. 40% op een balanstotaal van € 231.000,-. De openingsbalans na financiering (ultimo 2020) laat een solvabiliteit zien van 23% op een balanstotaal van € 617.000,- Ultimo 2021 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 36% op een balanstotaal van € 719.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Ruim Voldoende. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn Braad Livestock B.V., Braad Productierechten B.V. en W. Braad Beheer B.V. 
 • De heer W. Braad geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 350.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter securering van de borgstelling wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op de woonboerderij aan de Kerkbuurt 3 te Blankenham verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 550.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling d.d. 05-11-2020.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Braad Livestock B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Braad Livestock B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de persoonlijke borgstelling, gesecureerd middels een eerste hypotheek op de woonboerdij, als de verpandingen van de roerende zaken en vorderingen, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110306 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-12-2020 om 11:16
investeerder-60356 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-12-2020 om 11:16
investeerder-64789 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-12-2020 om 11:15
investeerder-191437 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-12-2020 om 11:15
investeerder-109905 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-12-2020 om 11:15

Reacties

Investeerder – 67969
09-12-2020 16:38
Wat is een “onafhankelijke waardebepaling” in dit geval? Is dit een formele NWWI taxatie door een erkend taxateur en zijn deze papieren in bezit van Collin?

Collin Crowdfund
09-12-2020 16:48
Geachte investeerder,

Dank voor uw reactie naar aanleiding van de pitch van Braad Livestock B.V.
De onafhankelijke waardebepaling is in dit geval een schatting van de marktwaarde per email door een agrarisch makelaar / taxateur welke is aangesloten bij het (NRVT) Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Collin is in het bezit van betreffende email d.d. 05-11-2020 met daarin de schatting van € 550.000,- á € 575.000,-. De WOZ-waarde bedroeg € 486.000,- op peildatum 01-01-2019.
Gezien de ruime overwaarde en goede dekkingspositie voor de investeerders hebben we er ditmaal voor gekozen om geen volledig taxatierapport op te vragen.

Met vriendelijke groet,
Team Collin Crowdfund

Ondernemer

W. Braad

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh