43036

Brabantbad

€ 220.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 501
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

75 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-11-2022 in 23 dagen volgeschreven door 501 investeerders

Bedrijfskenmerken

Wijziging leningaanvraag d.d. 3-11-2022

Beste investeerder,

11 oktober jl. is de crowdfunding van Brabantbad live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant en het intermediair. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het leenbedrag via Collin wordt neerwaarts aangepast tot € 220.000,- in plaats van de oorspronkelijke € 240.000,-
 • De verkoper verstrekt een aanvullende lening van € 27.500,- met een rente van 3,5%. De lening is aflossingsvrij en dient na 60 maanden te worden afgelost. Dit aflosmoment komt overeen met de slottermijn van de Collin lening.

De aflossing vindt plaats conform onderstaand aflosschema, dat in nauw overleg met ondernemer en de financieel tussenpersoon tot stand is gekomen:

 • Aflossing jaar 1: 12* € 1.000,-= € 12.000,-
 • Aflossing jaar 2: 12* € 2.500,-= € 30.000,-
 • Aflossing jaar 3: 12* € 3.000,-= € 36.000,-
 • Aflossing jaar 4: 12* € 3.000,-= € 36.000,-
 • Aflossing jaar 5: 11* € 3.500,-= € 38.500,-

Totaal = € 152.500,-.
Slottermijn = € 67.500,-.

Door de wijziging van het leenbedrag blijft de eerder voorgestelde aflossing in tact en zal de slottermijn verminderen van € 87.500,- naar € 67.500,-.

De exploitatie conform onderstaande pitch zal enigszins verbeteren doordat de rente van de verkopende partij lager is dan de Collin lening.

Vanwege deze wijziging zal de bedenktermijn voor investeerders nog 4 kalenderdagen bedragen, waarna de funding definitief wordt.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Handelsnaam Brabantbad
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 15-01-2022

Leendoel

Mevrouw A.A. Ali-Zadeh is in de gelegenheid om de exploitatie van de shop van het Esso tankstation Brabantbad te Den Bosch over te kopen van de huidige eigenaar. De huidige eigenaar is 69 jaar en wil om deze reden zijn bedrijf verkopen. De redenen van mevrouw Ali-Zadeh om het bedrijf over te nemen zijn:

 • Zij is al sinds 2015 werkzaam als assistance manager van de tankshop, waarbij zij verantwoordelijk is voor het leidinggeven aan het personeel, het assortiment in de tankshop en de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming.
 • De toekomstig ondernemer heeft tijdens haar dienstverband de tankshop gemoderniseerd naast het traditionele assortiment van rookwaren, telefoon/cadeaukaarten en snoepgoed. Zij heeft het assortiment aangevuld met diverse soorten drankjes, een koffiecorner en andere producten. Hierbij zoekt zij met name naar trends in de markt en speelt hierop in. Zij ziet op termijn nog veel nieuwe kansen, zoals het leveren van broodjes en eenvoudige maaltijden, waardoor zij verwacht dat de omzet en het rendement verder zal toenemen
 • Zij wil graag starten als ondernemer. Gezien de ervaring op het gebied van de exploitatie van de tankshop in combinatie haar ervaring op het gebied van horeca ziet ze dit als een mooi kans.

Brabantbad heeft als bedrijfsactiviteit de exploitatie van de Esso tankshop gelegen aan de Van Grobbendoncklaan 2 te Den Bosch. Het tankstation is gevestigd aan een drukke doorgaande route aan de rand van Den Bosch. Het tankstation en de shop is 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar open. In de loop der jaren is er door de onderneming een vast klantenbestand opgebouwd. 

De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de overname. Er wordt een lening van € 240.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De aflossing vindt plaats conform onderstaand aflosschema, dat in nauw overleg met ondernemer en de financieel tussenpersoon tot stand is gekomen:

Aflossing jaar 1: 12* € 1.000,-= € 12.000,- 
Aflossing jaar 2: 12* € 2.500,-= € 30.000,- 
Aflossing jaar 3: 12* € 3.000,-= € 36.000,- 
Aflossing jaar 4: 12* € 3.000,-= € 36.000,- 
Aflossing jaar 5: 11* € 3.500,-= € 38.500,- 

Totaal = € 152.500,- 
Slottermijn = € 87.500

Financieringsbehoefte

Goodwill € 215.000
Inventaris € 10.000
Voorraad € 60.000
Werkkapitaal € 13.000
Totaal € 298.000
Lening verkoper € 33.000
Achtergestelde lening verkoper € 25.000
Collin Direct € 240.000

Risico

 • De debiteur is mevrouw A.A. Ali-zadeh ten deze handelend zowel voor zich als onder de naam Brabantbad. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard.
 • Mevrouw N. Sampat (persoonlijke relatie van ondernemer) geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels een materiële waarde gebaseerd op de overwaarde op haar woonhuis.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 150.000,- op het woonhuis met als adres: Rompertcentrum 29, 5233 RG ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend ’s-Hertogenbosch O 4534, gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 185.500,-  en een openstaande schuld van € 154.560,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 285.000,- op basis van de WOZ-waarde d.d. 01-01-2021. 
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht mevrouw N. Sampat) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin Crowdfund verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 150.000,- te vermeerderen met wettelijke rente en kosten. 
 • Meneer A. Manbodh (persoonlijke relatie van ondernemer) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde gebaseerd op de overwaarde die blijkt uit het vastgoedoverzicht van de heer Manbodh. De heer Mandbodh heeft een twaalftal panden in eigendom.
 • De lening van de verkoper ter hoogte van € 25.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 3,5% wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brabantbad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Brabantbad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing wordt in mindering gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Brabantbad is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling o.a. gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2021 van Esso Brabantbad, de prognosecijfers en IB gegevens. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting prognose
Het benzinestation betreft een Esso-station. De benzine wordt geleverd door de Visser Energy Group. Dit betreft een onderneming, die meer dan 50 eigen benzinestations in met name Nederland heeft. Naast de exploitatie van het benzinestation hebben de meeste van deze tankstations ook een shop. De shop wordt gehuurd door de toekomstig ondernemer van de Visser Energy Group voor € 40.000, – per jaar.

De huidige eigenaar exploiteert de onderneming al sinds 1983. In de loop der jaren is de tankshop steeds verder uitgegroeid tot de huidige opzet met een omzet van ruim € 2,7 miljoen in 2021, waarbij de EBITDA (winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen) uitkwam op € 89.000,-. De huidige eigenaar is 69 jaar oud en wil om deze reden zijn bedrijf verkopen.  De afschrijvingen zijn begroot op € 21.000,- per jaar. Er wordt een netto cashflow overschot geprognosticeerd voor het eerste jaar na overname van € 26.000,-. Naast de aflossingsvrije achtergestelde lening van de verkoper ter hoogte van € 25.000,- zal er aanvullend een lening worden verstrekt ter hoogte van € 33.000,- die in 60 maanden wordt afgelost met een rentevergoeding van 3,5%.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 225.000
Vlottende activa € 60.000
Overige vlottende activa € 13.000
Totaal € 298.000

Passiva

  na financiering
Risicodragend vermogen € 25.000
Langlopende schulden € 254.000
Kortlopende schulden € 19.000
Totaal € 298.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 + 2024

  2023 2024
Omzet € 2.809.000 € 2.914.000
Bruto winst € 428.000 € 445.000
Kosten € 365.000 € 373.000
Resultaat € 63.000 € 72.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-12098 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
03-11-2022 om 13:13
investeerder-104453 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-11-2022 om 11:40
investeerder-302442 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-11-2022 om 11:08
investeerder-239553 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-11-2022 om 11:07
investeerder-350702 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-11-2022 om 10:50

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders