27716

C-TECH GROUP

€ 650.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 582
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 582 investeerders

Samenvatting

De C-TECH Group is actief in de machinebouw in combinatie met het volledig automatiseren en robotiseren van industriële productieprocessen en warehousing-activiteiten. Met behulp van de door C-TECH ontwikkelde robots wordt de verwerking van goederen in het magazijn of productieomgeving efficiënter, minder mens afhankelijk, veiliger en goedkoper. Het bedrijf is een innovatief bedrijf, actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Scandinavië. Het bedrijf is van oorsprong gespecialiseerd in de massief- en golfkartonindustrie. Naast deze sectoren worden er ook projecten uitgevoerd in andere sectoren zoals food- en non-food. C-TECH is een project gestuurde organisatie en heeft alle disciplines in eigen huis om (vooral internationale) turn-key projecten uit te kunnen voeren. De onderneming wordt geleid door Corey Brouwers die een technische opleiding heeft gevolgd. Er zijn momenteel 10 fte’s werkzaam bij het bedrijf.

Financieringsbehoefte
De C-TECH Group heeft momenteel een grote orderportefeuille (per heden ruim € 2.300.000,-). Voor de ontwikkelingskosten, voorfinanciering onderhanden werk en voorraad heeft de C-TECH Group additioneel € 500.000,- aan financiering nodig. De werkkapitaalbehoefte die ontstaat uit de te verwachten orders/projecten in het verdere verloop van 2018 kan worden opgevangen door middel van het netto cashflowoverschot in 2017. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 650.000,-, met een ondergrens van € 500.000,-. Na een aflossingsvrije periode van 6 maanden is er sprake van een looptijd van 54 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert C-TECH machines B.V., C-TECH Automation B.V. en C-TECH Robotics B.V. met de score Verhoogd risico en voor Hope Holding B.V. en C-TECH Group B.V. is een score Laag risico vastgesteld. Omdat de omzet wordt gegeneerd vanuit C-TECH-Group B.V. en financiële activa zich in Hope holding B.V. en C-TECH Group B.V. bevinden, hanteren wij voor deze leningsaanvraag een Laag risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende. Als zekerheid voor de financiering wordt door de heer C. Brouwers een persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van € 425.000,-. Wanneer rekening wordt gehouden met de borgstelling van ABN AMRO is de borgstelling van Collin Crowdfund ook materieel. Daarnaast is er een negatieve hypotheekverklaring inzake de privéwoning (Weeltjens 9-1 in Antwerpen). Daarnaast verkrijgen de investeerders een tweede pandrecht op de voorraad en tekent Hope Holding B.V. een non-onttrekkingsverklaring inzake een minimale solvabiliteit van 30% op het niveau van C-TECH Group B.V. c.s
 

Video Pitch

Leendoel

C-TECH Group heeft een grote opdracht van een Spaanse multinational ontvangen die vijf deelprojecten omvat. Omdat de opdracht deels dient te worden voorgefinancierd, is er naast de financiering bij ABN AMRO een additionele financiering door middel van een crowdfund lening benodigd om voor deze opdracht de inkopen en uren voor te financieren. 

Ondernemer

Corey Brouwers (48) heeft een technische opleiding gevolgd. Na 10 jaar ervaring als bedrijfsleider in de machinebouw, heeft hij zich steeds verder ontwikkeld. In 2003 is hij een eenmanszaak gestart in de ontwikkeling en aanpassing van productiemachines voor het vervaardigen van nieuwe producten/robotisering in de massiefkartonnage industrie. 
Zijn kernkwaliteiten zijn als volgt: oplossingsgericht, ontwikkeling van systemen en innovatieve capaciteiten, sterk in ontwikkeling van nieuwe systemen en machines en hij is een echte teambuilder.

De DGA Corey Brouwers heeft de algemene leiding en is belast met sales (ook acquisitie), marketing en HRM-activiteiten. Aafke Adriaansen is managementassistente en verantwoordelijk voor de interne administratie. Marco van Bekkum is projectmanager Elektrisch en Corné Gulden projectmanager Mechanisch. Zij verzorgen ook de after sales en de communicatie met de klant. Bij vroegtijdig wegvallen van de DGA wordt het continuïteitsrisico op korte termijn opgevangen door Corné, Marco en Aafke. Maar ook op langere termijn kunnen Corné en Marco een tandem vormen, waardoor het bedrijf in de lucht blijft. Verder wordt Corey op het gebied van cash- en riskmanagement geadviseerd door Ben Schouten BusinessSupport B.V.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
C-TECH Machines B.V. heeft zich in 2008 gevestigd in Bergen op Zoom en is voortgekomen uit een eenmanszaak, gestart in 2003 in Antwerpen. In 2008 is het bedrijf verhuisd naar Bergen op Zoom en eind 2016 vond een verhuizing plaats naar een groter bedrijfspand aan de Postweg 4 in Hoogerheide. In 2015 werden uit oogpunt van risicomanagement de bedrijfsactiviteiten “opgeknipt” in verschillende B.V.’s. Corey Brouwers is er met zijn team in geslaagd om vanuit zijn roots in de solid board kartonnage industrie uit te groeien naar een succesvol MKB-bedrijf. De onderneming houdt zich bezig met het bouwen van machines, de automatisering en robotisering van processen in de golfkarton markt (goed voor > 75% van de kartonnage industrie). Ook buiten deze branche is het bedrijf succesvol, waardoor er sprake is van risicospreiding. Corey is er trots op dat het bedrijf als klein bedrijf projecten realiseert die normaal alleen door grotere (met name Duitse) bedrijven gerealiseerd worden. C-TECH wordt als een serieuze speler gezien in deze mondiale markt, die zich voor een groot deel in Europa afspeelt. In dit proces is geleerd om te doen waar je goed in bent, de rest over te laten aan anderen en goede mensen/partners binnen te halen voor je zwakke kanten.

Missie 
De missie van de groep is om samen met de opdrachtgevers waarde te creëren, door het aanbieden van hoogwaardige arbeid en het realiseren van rendabele projecten. Met robots en/of gerobotiseerde productielijnen kun je sneller, veiliger en efficiënter werken. Bovendien voeg je ook waarde toe, omdat de focus gericht is op nieuwe en betere fabricagemethodes, machines en producten. Papier en karton zijn de best gerecyclede materialen in Europa en ongeveer een derde van de verpakkingen in Nederland bestaat uit gerecycled papier en karton. Een stevig eindproduct binnen deze biobased verpakkingen is golfkarton. Met robots en geautomatiseerde productielijnen willen wij een bijdrage leveren aan de efficiënte verwerking van golfkarton voor de verpakkingsindustrie.

Visie
Onze visie is dat het niet de sterkste organisaties zijn die overleven en ook niet de slimste, maar zij die het beste kunnen omgaan met veranderingen. De toekomst voor organisaties ligt in het project gestuurd werken. We proberen heldere rendabele projecten te definiëren en te accepteren dat die projecten in iedere fase door andere collega’s gedaan kunnen worden. 

Doelstellingen
De ondernemersdoelstelling is onze organisatie nog slagvaardiger te maken, ons risicobesef te vergroten en dit alles binnen de randvoorwaarden van een redelijke winstgevendheid. Realisatie is mede afhankelijk van de startfase van diverse projecten en onze beschikbare capaciteit. 
Onze ambitie is stap voor stap uit te groeien naar een winstgevend middelgroot MKB-bedrijf. Hierbij hanteren wij een strategie van beheerste groei. Deze strategie proberen we te bereiken door continu aandacht te blijven besteden aan een adequaat risicomanagement, waarin we de operationele en financiële aspecten van onze projectorganisatie kunnen blijven monitoren. Binnen 3-5 jaar verwachten wij een stevige voet in de Europese golfkarton industrie te hebben met de nieuwe innovatieve machines die we nu gaan ontwikkelen met de huidige opdrachten.

Positionering in markt 
C-TECH opereert in een groeimarkt: robotisering. Menselijke arbeidskrachten worden door steeds geavanceerdere robots vervangen, waardoor de arbeidskosten minder zwaar gaan tellen en de maakindustrie in de Westerse landen kan blijven of terugkeren. De kracht is in dit verband het ontwerpen van machines, het programmeren en installeren van robots. De huidige afnemers zitten met name in de kartonnage industrie in binnen- en buitenland. Naast deze primaire doelgroep heeft C-TECH de focus op productie- en opslag/overslag bedrijven, food- en non-food. Naast Nederland is C-TECH actief in Engeland, Frankrijk, Benelux, Duitsland en Scandinavië via agenten die C-TECH zelf hebben benaderd en bekend zijn in de branche. C-TECH opereert niet via een retail of groothandel kolom, maar is rechtstreeks in contact met zijn opdrachtgevers. In de kartonnage industrie (golfkarton) is er steeds vaker behoefte aan maatwerk en nog niet bestaande oplossingen bij de verwerking van de productie. C-TECH heeft veel specifieke hoogwaardige kennis in huis, waardoor zij een speciale speler in dit marktsegment zijn. Trends en innovaties in dit marktsegment zijn de autopack, robot packers, palletizing, feeding robots en AGV’s (Automated Guided Vehicles) van C-TECH.

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
C-TECH gaat door waar anderen stoppen; zij bedenken technische oplossingen voor vraagstukken die geen routinematig karakter hebben. Zij hebben binnen het kernteam jarenlange ervaring, specifieke productkennis en algemene know-how in de kartonnage industrie. Zij onderscheiden zich van de concurrentie omdat zij “custom build” producten afleveren terwijl de concurrentie alleen standaardproducten aflevert waaraan niets kan worden gewijzigd of aangepast. Verder hebben zij veel specifieke productkennis in huis.

Structuur

De andere aandeelhouders van C-TECH Automation B.V. zijn: Corné Gulden privé (4,9%), Marco van Bekkum privé (4,9%) en BenSchouten BusinessSupport B.V. (5%).

Financieringsbehoefte

Investeringssoverzicht

Financiering werkkapitaal € 500.000,-
Financiering ontwikkelingskosten € 150.000,-
Totaal  € 650.000,
Lening via Collin Crowdfund € 650.000,-

Leenbedrag: € 650.000,-, met een ondergrens van € 500.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden.

Huisbankier ABN-AMRO Bank heeft aan C-TECH Group B.V. een kredietarrangement ad € 1.080.000,- ter beschikking gesteld. Vooruitlopend op de crowdfundcampagne is ABN AMRO bereid geweest om een tijdelijke verruiming van € 100.000,- toe te staan die na de succesvolle crowdfundcampagne weer wordt ingeperkt.

De bedongen zekerheden van ABN-AMRO zijn:

  • 1e hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand in Hoogerheide en 2 verhuurde businessunits;
  • Verpanding debiteuren en voorraden;
  • privé borgstelling van € 250.000,- van de heer Corey Brouwers. 
  • ABN AMRO Bank is akkoord met deze leningsaanvraag via Collin Crowdfund.

Risico

Bij het eventueel wegvallen van de DGA is het continuïteitrisico op korte termijn op te vangen door de kernteamleden. Een ander continuïteitsrisico is een langdurige mismatch tussen inkomende en uitgaande kasstromen, wat overigens een veel voorkomend probleem is in een projectorganisatie. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheersbaar gemaakt door periodieke cashflow prognoses, mede gebaseerd op tussentijdse commerciële input en administratieve maandafsluitingen. C-TECH is verzekerd tegen brand en andere bedrijfsrisico’s (“continuiteitsverzekering”). Het overall claimrisico door de klanten is afgedekt middels een verzekering (maximaal € 5.000.000,-).

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Hope Holding B.V., C-TECH Group B.V., C-TECH Machines B.V., C-TECH Automation B.V. en C-TECH Robotics B.V.
  • De heer C.W.J. Brouwers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 425.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde, mede rekening houdend met de borgstelling van ABN AMRO.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen op het niveau van C-TECH Group B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) voorraad van C-TECH Machines B.V., C-TECH Automation B.V. en C-TECH Robotics B.V. worden verpand in tweede verband. 
  • De heer C.W.J. Brouwers en mevrouw A.A.J.M. Brouwers-Sebregts geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun woning aan de Weeltjens 9-1 te Antwerpen. Dit is een belofte dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert voor C-TECH Machines B.V., C-TECH Automation B.V. en C-TECH Robotics B.V. een Verhoogd risico. Voor Hope Holding B.V. en C-TECH Group B.V. wordt een Laag risico aangegeven. Omdat de omzet wordt gegeneerd vanuit C-TECH-Group B.V. en financiële activa zich in Hope holding B.V. en C-TECH Group B.V. bevinden, hanteren wij voor deze leningsaanvraag een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers tot en met 2016 en de prognose 2017 en 2018. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In boekjaar 2016 realiseerde C-TECH Group een omzet van € 1.642.000,- bij een netto cashflowoverschot van € 6.000,-. Reden van het beperkte cashflowoverschot is de vertraagde start van enkele projecten (die naar boekjaar 2017 waren doorgeschoven) en de verhuizing naar een grotere locatie, hetgeen extra kosten met zich meebracht. In boekjaar 2017 zal de omzet naar verwachting uitkomen op € 2.236.000,- en zal na financiering het netto cashflowoverschot conform begroting uitkomen op € 285.000,- ofwel score Excellent. In boekjaar 2018 zullen er een aantal grote projecten worden afgerond en zal de omzet volgens prognose uitkomen op circa € 2.800.000,- en zal de score voor rentabiliteit uitkomen op Excellent. Omdat het vrij zeker is dat de prognose 2017 zal worden behaald, hebben wij de score van de Rentabiliteit vastgesteld op Goed. 

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 bedroeg de geconsolideerde solvabiliteit ruim 31% ofwel score Ruim voldoende bij een balanstotaal van € 1.876.000,-. Na realisatie van de prognose 2017 zal de solvabiliteit toenemen naar ruim 33%, waarna de score eveneens Ruim voldoende is bij een balanstotaal van € 2.430.000,-. Na realisatie van de prognose 2018 zal de solvabiliteit fors stijgen en per ultimo 2018 uitkomen (behoudens balansverlenging vanwege nieuwe orders) op ruim 50% ofwel score Excellent. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit vooralsnog vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Per ultimo 2016 bedroeg de current ratio (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) ruim 1,4 ofwel score Ruim voldoende. Hoewel de current ratio op basis van de prognose 2017 en 2018 uitkomt op respectievelijk 2,7 en 9,8 hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31200 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2017 om 12:33
investeerder-7404 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2017 om 12:32
investeerder-18288 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-11-2017 om 12:32
investeerder-6617 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2017 om 12:31
investeerder-31202 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-11-2017 om 12:30

Ondernemer
Corey Brouwers

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas