41131

Cocoon LNG Depot Europe BV

€ 1.200.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 933
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 6-12-2021 in 1 uur volgeschreven door 933 investeerders

Samenvatting

Cocoon LNG Depot Europe B.V. slaat reserve onderdelen voor LNG tankers (Liquefied Natural Gas) op in bestaande loodsen op een eigen terrein in Drachten. Dit gebeurt volledige luchtdicht en vocht gereguleerd op basis van lange termijn afspraken. Voor de uitbreiding van de activiteiten wordt nu een extra loods gebouwd om in totaal op circa 2.200 m² verhuurbaar oppervlak en 6.000 m² buitenterrein te komen. De ondernemer heeft een goed netwerk in de branche en heeft de samenwerking met een strategische partner gezocht. De LTV (Loan To Value) is daarmee bij de start 66% (na aanbouw) en bij de slottermijn 52%.

Invloed coronavirus
Het corona virus heeft geen impact gehad op de activiteiten van Cocoon LNG Depot Europe B.V. Door onder andere de vliegverboden heeft het wel impact gehad op de internationale activiteiten onder Cocoon Beheer. Daar zien we in de loop van 2021 weer een krachtig herstel in de werkzaamheden met positieve verwachtingen voor 2022

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.600.000,-. Naast de eigen inbreng ter hoogte van € 400.000,- bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 1.200.000,- met een bodembedrag van € 1.100.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij met daarna een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.000.000,- De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Cocoon LNG Depot Europe B.V., Holle Bilt Beheer B.V. en Poseidon Management B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bakboord 26, 9206 BL te Drachten, kadastraal bekend als sectie A, nummer 14867 te Drachten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 645.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing en in verhuurde staat van € 2.800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13 oktober 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onroerend goed met als adres: Bakboord 26, 9206 BL te Drachten, kadastraal bekend als sectie A, nummer 14867 te Drachten worden in tweede verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer A.E.F. van der Zee geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 •  Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel betreft de bouw van een extra luchtdichte bedrijfshal op een perceel grond dat reeds in eigendom is en waarop ook reeds twee bedrijfshallen in 2012 zijn gerealiseerd.

Ondernemer

Alexander van der Zee (1969) is getrouwd en woont in Amsterdam. Hij is een ervaren ondernemer en heeft Cocoon in 2005 overgenomen nadat hij circa vijf jaar had gewerkt bij het bedrijf. In 2012 heeft hij de eerste hallen gebouwd in Drachten om de activiteiten in Cocoon LNG Depot Europe B.V. te concentreren op een strategische plek. In 2011 heeft hij een schildersbedrijf overgenomen wat als gevolg van het instorten van de renovatie schilders-markt niet op de gewenste manier is verlopen en heeft geleid tot een faillissement. Dit heeft de activiteiten van Cocoon LNG Depot Europe B.V. verder niet beïnvloed. Alexander verkrijgt zijn inkomen uit de Cocoon-activiteiten. Hij ziet de depot activiteiten als zijn pensioenvoorziening waaruit hij nu geen inkomen hoeft te onttrekken.

Onderneming

In Cocoon LNG Depot Europe B.V. worden reserveonderdelen van grote LNG tankers geconserveerd opgeslagen. Diverse reserveonderdelen van dergelijke tankers kunnen niet in korte termijn worden geproduceerd. Stilstand is extreem duur voor dergelijke tankers waardoor de rederijen op een strategische plaats 30 jaar lang reserveonderdelen opslaan die direct kunnen worden aangeleverd teneinde de stilstand zo kort mogelijk te houden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld assen, ankers, cargo pompen en grote schroeven. In de rechterkant van het organigram van de onderneming worden dergelijke onderdelen wereldwijd lucht en vochtdicht verpakt (cocoon). Voor de opslag en de afwikkeling van de logistiek en controles is de ondernemer een strategische samenwerking aangegaan met het internationale concern Fuji Trading. Zij zorgen voor de contracten met de rederijen voor de tankers en verzorgen het gehele proces. Vervolgens “huren” ze de opslagruimte per schip middels langlopende afspraken. Het huidige onroerend goed ligt te vol met daarnaast ook nog onderdelen in de buitenlucht. De nieuwbouw is dus noodzakelijk om dit juist en geconserveerd te kunnen opslaan. Daarnaast maakt het nog een beperkte groei naar meer tankers mogelijk.

Onroerend goed
Het bestaande onroerend goed bestaat uit twee bedrijfshallen, gebouwd in 2012, en een recent geplaatste variantloods van 400 m² aan de waterkade in Drachten. De hoogte van de bedrijfshallen bedraagt zeven meter, totaal verhuurbaar oppervlak exclusief de variantloods is 1.030 m². Het totale perceel oppervlak is 8.330 m² groot. Het huidige onroerend goed is getaxeerd op een marktwaarde van € 1.850.000,- d.d. 13 oktober 2020. De uitbreidingsplannen die de ondernemer al langer had worden nu mede o.b.v. de marktontwikkelingen gerealiseerd.

De extra loods krijgt een oppervlak van 1.186 m² met daarin een entresolvloer van 210 m². De bedrijfshallen zijn volledig luchtdicht gemaakt en de luchtvochtigheid wordt strak gemonitord. Het onroerend goed is in goede staat van onderhoud. Het perceel is volledig omheind en voorzien van cameratoezicht. De marktwaarde na realisatie van de bouw van de extra loods is getaxeerd op € 2.800.000,- middels een taxatie d.d. 13 oktober2020. De LTV (Loan To Value) is daarmee bij de start 66% (na aanbouw) en bij de slottermijn 52%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Bouwkosten € 1.320.000,-
BTW en kosten € 280.000,-
Totaal € 1.600.000,-
Eigen middelen/BTW voorfinanciering € 400.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.200.000,-

Leenbedrag: € 1.200.000,- met een bodembedrag van € 1.100.000,-*
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 12 maanden aflossingsvrij gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 1.000.000,-.

*De crowdfunding is succesvol als de ondergrens van € 1.100.000,- wordt behaald. Indien nodig, zal het ontbrekende deel vanuit het eigen vermogen worden bijgelegd. 

€ 500.000,- van het te financieren bedrag wordt in depot gehouden en op basis van de bouwvorderingen uitgeboekt. 

ABN AMRO heeft een lening verstrekt oorspronkelijk groot € 795.000,- met een aflossing van € 10.000,- per kwartaal. De huidige hoofdsom is € 645.000,-. Daarnaast lopen er aantal leasecontracten voor vervoermiddelen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Holle Bilt Beheer B.V. is Minimaal risico en voor Cocoon LNG Depot Europe B.V. en Poseidon Management B.V. is de kwalificatie Laag Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde cijfers op niveau Holle Bilt Beheer B.V. over 2020, de prognose 2021 gebaseerd op de tussentijdse cijfers en de prognose 2022. De overal Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet over 2020 bedroeg € 209.000,- met een netto cashflow overschot van € 99.000,-. Op basis van nieuwe contracten stijgt de omzet dit jaar naar verwachting naar € 289.000,- met een netto cashflow overschot van € 132.000,-. In 2022 wordt de nieuwebouw gerealiseerd. Voor een deel kunnen hierdoor de diverse onderdelen beter worden opgeslagen en is er in 2021 met de nieuwe contracten al voorgesorteerd op deze nieuwbouw. De groei zal dus niet heel groot zijn ten op zichten van 2021. Voor 2022 wordt een omzet van € 313.000,- verwacht. Door de hogere rentelasten en aflossingen zal de cashflow wat lager zijn. Het netto cashflow overschot zal € 38.000,- bedragen naar verwachting. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg ultimo 2020 28% op een balanstotaal van € 1.383.000,-. Het pand is in huidige staat getaxeerd op € 1.850.000,- en staat voor minder dan € 1.000.000,- geactiveerd waardoor er sprake is van forse stille reserves. Door de nieuwebouw in 2022 zal de balans en de waarde van het onroerend goed verder groeien. Mede door de stille reserves kwalificeren we de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Cocoon LNG Depot Europe B.V., Holle Bilt Beheer B.V. en Poseidon Management B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.200.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Bakboord 26, 9206 BL te Drachten, kadastraal bekend als sectie A, nummer 14867 te Drachten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en een openstaande schuld van € 645.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde na verbouwing en in verhuurde staat van € 2.800.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13 oktober 2020. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van onroerend goed met als adres: Bakboord 26, 9206 BL te Drachten, kadastraal bekend als sectie A, nummer 14867 te Drachten worden in tweede verband verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer A.E.F. van der Zee geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgstelling kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64348 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2021 om 11:49
investeerder-3091 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2021 om 11:49
investeerder-3808 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2021 om 11:48
investeerder-68329 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-12-2021 om 11:48
investeerder-6639 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-12-2021 om 11:48

Ondernemer

Alexander van der Zee

Crowdfund Coach


Marc Kogels