28985

ColoredView

€ 100.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 144 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-01-2018 in 1 uur volgeschreven door 144 investeerders

Samenvatting

Edwin Stok gaat zich na een lange ondernemerscarrière nu met ColoredView focussen op het coaten van ramen. Na vele gesprekken met de verkopende partij, een marktverkenning en het schrijven van een businessplan, heeft Edwin besloten om het unieke concept van het coaten van ramen, samen met de gereedschappen en overige materialen van RJ Glascoating over te nemen. De verkopende partij zal gedurende de eerste zes maanden betrokken blijven bij de opleiding en begeleiding van Edwin in deze nieuwe activiteit, welke Edwin op het lijf geschreven is gezien zijn achtergrond in de scooterbranche. De huidige webshop van Edwin, EMS Paardensport, zal op korte termijn worden verkocht. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 160.000,-. De verkopende partij verstrekt een lening van € 50.000,- en de eigen inbreng is € 10.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView als een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. A. de Vet, de partner van E.M. Stok, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 

Leendoel

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund zal worden benut ten behoeve van de overname van de activiteiten en voorraden van RJ Glascoating. 

Ondernemer

Edwin Stok (1973) is sinds 1999 zelfstandig ondernemer. Edwin heeft van huis uit het ondernemen mee gekregen en is opgegroeid tussen de tweewielers en de paarden. Van de paarden heeft hij de laatste tijd zijn bedrijf gemaakt. De paardensport is een markt waar EMS haar plafond bereikt heeft. Omdat de opschalingsmogelijkheden met bijbehorende inkomen beperkt zijn, de huidige bedrijvigheid geen volledige dag invulling geeft en Edwin met zijn leeftijd en energie weer fulltime en opbouwend bezig wil zijn, heeft hij besloten zijn koers te verleggen. Edwin is creatief en doet graag dingen die anderen niet zomaar oppakken. In zijn jeugd was hij veel met auto’s bezig en hield zich bezig met inbouw van radio’s en alle andere aanpassingen en toevoegingen van autoaccessoires. Zo heeft hij tevens jaren skiboxen, dak-dragers en sneeuwkettingen verhuurd als neveninkomsten naast zijn startende tweewielerbedrijf (om de winterdip in te vullen). Na school is hij bewust bij een aantal verschillende bedrijven gaan werken om ervaring op te doen voor zijn toekomstige onderneming. Edwin is zowel technisch als commercieel opgeleid, maar is met name geschoold als ondernemer in de praktijk. Met zijn elektronica- en sales achtergrond in de fietsen en brommers, lijkt de huidige overname keuze in lijn te liggen met zijn interesse en kennisveld. Edwin is gehuwd met Anita Stok- de Vet. Samen hebben ze een dochter van 11 jaar oud.

Onderneming

Ondernemer Edwin Stok gaat zich na een lange ondernemerscarrière nu met ColoredView focussen op het coaten van ramen. Na een ruime oriëntatie krijgt Edwin nu de mogelijkheid om een ingeslapen onderdeel van een bestaand bedrijf over te nemen. Na vele gesprekken met de verkopende partij, een marktverkenning en het schrijven van een businessplan, heeft Edwin besloten om het unieke concept van het coaten van ramen, samen met de gereedschappen en overige materialen van RJ Glascoating over te nemen. 

Historie
In 1999 is Edwin een eigen onderneming gestart en is hij zich gaan specialiseren in de verkoop en montage van scooteronderdelen en accessoires. Na een periode van negen jaar is hij verhuisd naar
een moderner en beter bereikbaar pand, waar hij uitbreidde naar verkoop op grotere schaal van brommers en scooters. Na de verkoop van deze onderneming, startte Edwin binnen zijn paardenhobby zijn huidige bedrijf op: EMS Paardensport. Na ruim acht jaar is EMS inmiddels uitgegroeid tot een landelijk en internationaal opererend bedrijf binnen de paardenbranche. De aanpak en het specialisme van Edwin heeft de onderneming gebracht tot het bedrijf wat het vandaag de dag is. Diverse buitenlandse merken zijn in Nederland op de kaart gezet, waarbij sommige op dit moment de grootste groei doormaken. Verder is een eigen merk verwarmde kleding ontwikkeld, speciaal voor de paardensport. Dit verkopen ze zelf binnen Nederland en in het buitenland via een aantal dealers. Op dit moment hoeft Edwin geen volledige werkweek aan EMS Paardensport te besteden, waardoor hij op zoek is gegaan naar een nieuwe uitdaging. Wanneer ColoredView ‘gaat draaien’, zal de resterende voorraad en de merknaam van EMS Paardensport worden verkocht. 

Marktanalyse
Een markverkenning door de ondernemer laat zien dat dit bestaande, unieke, glascoatingsproduct toepasbaar is in diverse marktsegmenten. De primaire focus bij de opstart zal liggen binnen de automobielbranche. De markt en bijbehorende trends spelen de startende ondernemer in de kaart en de potentie lijkt groot te zijn. Concurrentie is aanwezig binnen de markt, maar doordat het glascoatingsproduct een aantal unieke eigenschappen heeft ten opzichte van bestaande producten, laat het zich aanzien dat de onderscheidende eigenschappen vraag zullen genereren.

Doelgroep
De autobranche is verreweg de grootste doelgroep. Deze groep is te verdelen in particulieren en ondernemingen. De particulier is de autoliefhebber, die extra aandacht besteedt aan zijn auto. De ondernemingen zijn de autodealers, die op verzoek van zijn klant, maar ook bij bijvoorbeeld een speciale actie de auto’s een extra uitstraling willen geven.

Overname
De activiteit van ColoredView wordt overgenomen van RJ Glascoating. De verkopende partij zal gedurende de eerste zes maanden betrokken blijven bij de opleiding en begeleiding van Edwin in deze nieuwe activiteit, welke hem op het lijf geschreven is gezien zijn achtergrond in de scooterbranche. De zaken die onder de overname vallen zijn onder andere: de voorraad, de inventaris, de begeleiding, het klantenbestand en het procedé. De voorraad bestaat uit pigmenten, bindmiddel, verdunner, reservematerialen voor een coatingmachine en bijbehorende producten voor het coaten. 

Structuur

 

Financieringsbehoefte

Overnamesom € 100.000,-
Verbouwing € 7.500,-
Website € 5.500,-
Voorfinanciering huur & omzetbelasting € 5.500,-
Waarborgsom (3 maanden huur) € 4.500,-
Inventaris € 1.000,-
Onvoorzien € 36.000,-
Totaal € 160.000,-
Eigen inbreng € 10.000,-
Lening verkopende partij € 50.000,-
Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van drie maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. 

Huidige financieringen
Op dit moment heeft E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView een rekening-courant faciliteit bij de Rabobank met een limiet ter hoogte van € 15.000,-. Als zekerheid voor deze financiering is er door de bank een pandrecht gevestigd op de inventaris en voorraden van E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView. Naar verwachting wordt deze financiering in de zomer van 2018 beëindigd doordat de voorraad van EMS Paardensport zal worden verkocht. 

De lening van de verkopende partij ter hoogte van € 50.000,- wordt binnen 36 maanden na overname terugbetaald door de ondernemer.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is er voor een ruim een kwart van het leenbedrag aan vermogen aanwezig in privé bij de ondernemer. In deze bepaling is een splitsing gemaakt tussen de vermogensbestandsdelen van de ondernemer en zijn partner. 
  • A. de Vet, de partner van E.M. Stok, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en Coloredview wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De inventaris en voorraad is op dit moment voorbelast met een verpanding vanuit de Rabobank. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView als een Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognoses voor de activiteit van ColoredView voor de jaren 2018 en 2019. De historische jaarcijfers van de debiteur zijn tevens in het bezit van Collin Crowdfund. De prognoses worden onderbouwd door de (interne) cijfers van de activiteiten van RJ Glascoating. Voor de startbalans is er uitgegaan van de balansposities van E.M. Stok h.o.d.n. EMS Paardensport en ColoredView op het moment van financieren. De prognoses zijn zeer voorzichtig opgesteld door de heer R. Gevers van Credion. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Rentabiliteit
Voor 2018 wordt er een omzet van € 77.000,- geprognosticeerd, met een resultaat (na verrekening van privé-onttrekkingen) van € 2.000,-. Eventuele omzetten vanuit de webshop EMS Paardensport zijn buiten beschouwing gelaten en zullen positief bijdragen aan het resultaat. Er wordt in 2018 een genormaliseerde cashflow geprognosticeerd van € 11.000,-, bij afschrijvingen van € 9.000,-. Qua kasstroom wordt er rekening gehouden met de aflossing richting Collin (€ 15.000,-) en de aflossing van de rekening-courant bij Rabobank. (€ 15.000,-). De kasstroom wordt positief beïnvloed door de verkoop van de voorraad die nu aanwezig is binnen EMS Paardensport, waar een koper voor is gevonden die zeer waarschijnlijk de voorraad in de zomer van 2018 overneemt voor een prijs van € 50.000,-. Hierdoor resteert er een cashflowoverschot van € 21.000,- (score Excellent). 
Voor 2019 wordt er een omzet van € 122.000,- geprognosticeerd, waar een nettowinst van € 31.000,- van resteert. Er resteert een netto cashflow van € 38.000,- bij een aflossingsdruk van € 45.000,-. Hierdoor resteert er een cashflowtekort van € 7.000,- (score Matig). De aflossingsdruk bestaat uit de aflossingen richting Collin à € 20.000,- en de aflossing van de lening van de verkopende partij à € 25.000,-. De onderneming is ruim genoeg gefinancierd om dit eventuele cashflowtekort op te vangen. 
De privé onttrekkingen van de heer Stok zullen in de beginjaren beperkt zijn, gezien het inkomen dat zijn partner verdient voldoende is om de privé huishouding te kunnen bekostigen. Wij achten het passend om de Rentabiliteit van de onderneming als Voldoende te kwalificeren. 

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de solvabiliteit van de onderneming gelijk aan 34% (score Ruim voldoende) bij een balanstotaal van € 268.000,-. Het eigen vermogen bestaat uit de niet onttrokken winsten vanuit het verleden binnen de eenmanszaak en de eigen inbreng voor de activiteit van ColoredView. Aan de activazijde van de balans is er een correctie uitgevoerd op de waardering van de voorraad van EMS Paardensport, die voor € 70.000,- op de balans staat, maar voor ongeveer € 50.000,- wordt verkocht in de zomer van 2018. Naar verwachting verbetert de solvabiliteit per ultimo 2018 naar 42% (score Goed), welke met name wordt veroorzaakt door balansverkorting die samenhangt met de aflossing van vreemd vermogen. Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Ruim voldoende. 

Liquiditeit
Op het moment van financiering heeft de onderneming een current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van 2,4 (score Excellent), waarbij de vlottende activa met name bestaat uit voorraden en de vlottende passiva uit aflossingsdruk jegens Collin en overige crediteuren. ColoredView is redelijk ruim gefinancierd op het moment dat de lening van Collin wordt verstrekt. Per ultimo 2018 is de current ratio naar verwachting 1,7 (score Excellent). Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de Liquiditeit van de onderneming als Ruim voldoende te kwalificeren. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende 
 

Extra beloning

Iedere investeerder die investeert in de aanvraag van ColoredView krijgt 15% korting op een glass coating van ColoredView. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47575 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-01-2018 om 11:18
investeerder-34677 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-01-2018 om 11:17
investeerder-32345 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
04-01-2018 om 11:17
investeerder-11905 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-01-2018 om 11:17
investeerder-48708 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-01-2018 om 11:16

Ondernemer
Edwin Stok

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans