39361

De Oesterzwam

€ 200.000  |  6,5% rente  |  84 maanden  Investeerders: 225
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

30 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-03-2021 in 9 dagen volgeschreven door 225 investeerders

Samenvatting

De Oesterzwam richtte zich in het verleden op het telen van champignons, aardappelen en wortels. Mevrouw Kroezen heeft besloten om de onderneming in een loonbedrijf om te zetten, het onroerend goed aan te kopen en zich te richten op de verhuur van het onroerend goed. De partner en zoon van mevrouw Kroezen zijn in loondienst.

Het onroerend goed bestaat uit een vrijstaand woonhuis en een loods met naastgelegen weiland. De ondernemer gaat het woonhuis huren en het bedrijfsgedeelte wordt in eigen beheer verbouwd tot separaat verhuurbare units die naar verwachting € 35.000,- per jaar aan huur opleveren. Meerdere partijen hebben hier inmiddels belangstelling voor getoond.

Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving op het onroerend goed gevestigd op basis van een gezamenlijke LTV (Loan to Value) van 57% bij aanvang en een LTV van 46% bij slottermijn.

Invloed coronavirus
De ondernemer zal zich niet meer richten op de teelt van groenten, maar op de verhuur van het onroerend goed. 

Mede door de spreiding van de activiteiten door de in loondienst zijnde ondernemer en partner van de ondernemer en de zoon van de ondernemers, die worden ingehuurd door diverse bedrijven, zal er naar verwachting een beperkte invloed zijn op de toekomstige kasstroom.

Daarnaast zal het bedrijfsgedeelte na verbouwing in separaat verhuurbare units bestaan. Door spreiding van het aantal huurders neemt de afhankelijkheid voor de ondernemers af. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 540.000,-. Briqwise B.V. financiert € 220.000,-. Vanuit een lening in privé wordt er € 120.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,- De looptijd is 84 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 120.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor De Oesterzwam B.V. is Aanzienlijk risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is De Oesterzwam B.V. 
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op de bedrijfswoning, loodsen en weiland aan de Drielse Veldweg 5, te Velddriel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een taxatierapport van juni 2020. Het onroerend goed is voorbelast met een 1e hypothecaire inschrijving door een investeerder van Briqwise B.V. ter hoogte van € 220.000,-.
  • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door de heer M.J.W. Kouwenberg en mevrouw E.J.C.C. Kroezen. De borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om na 36 maanden looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
  • Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers de lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop en verhuur van een vrijstaande woning, loods en naastgelegen weiland.

Ondernemer

De ondernemers zijn mevrouw E.J.C.C. Kroezen (1976) en haar partner meneer M.J.W. Kouwenberg (1962). Ook de zoon is sinds september 2020 voor het bedrijf werkzaam. De ondernemer heeft van oorsprong ervaring in het telen van groenten. Met deze ervaring gaat de ondernemer verder in de vorm van loonbedrijf in de combinatie van het verhuren van onroerend goed en laat de ondernemer zich inhuren door verschillende opdrachtgevers.

Onderneming

De Oesterzwam richtte zich in het verleden op het telen van champignons, aardappelen en wortels. Mevrouw Kroezen heeft besloten om de onderneming in een loonbedrijf om te zetten, het onroerend goed aan te kopen en zich te richten op de verhuur van het onroerend goed. De partner en zoon van mevrouw Kroezen zijn in loondienst.

Onroerend goed
Het onroerend goed betreft een vrijstaande woning, loods en naastgelegen weiland. Het totale oppervlak van het perceel bedraagt 1.875m², waarvan 380m2 woning en ca. 1.495m2 agrarisch. De staat van onderhoud wordt als redelijk getaxeerd. De getaxeerde marktwaarde is € 735.000,- d.d. 08-06-2020. Daarmee is de gezamenlijke LTV (Loan to Value) bij de start 57% en bij de slottermijn 46%.

De aankoopprijs is gunstig ten opzichte van de taxatiewaarde, omdat ondernemer in 2013 het onderpand aan de huidige verkopende partij heeft verkocht en destijds een optie tot terugkoop is overeengekomen, waarvan nu gebruik wordt gemaakt.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 540.000,-
Totale investering € 540.000,-
Financiering Briqwise € 220.000,-
Inbreng middelen familie lening € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 84 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 120.000,-

Overige financiers
In privé is er vanuit familie € 120.000,- geleend dat ingebracht wordt. Op de lening wordt niet afgelost, rente wordt wel betaald.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor De Oesterzwam B.V. is Aanzienlijk risico. Dit heeft te maken met het negatieve vermogen op basis van de solvabiliteit per ultimo 2019. De solvabiliteit na financiering is Ruim voldoende. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2019, tussentijdse cijfers tot en met november 2020 en de prognose voor 2021. De overall Collin Credit score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De ondernemer heeft tot begin 2018 een champignonkwekerij geëxploiteerd. Deze is in de laatste jaren verlieslatend geweest. In 2018 heeft de ondernemer de onderneming omgezet naar een loonbedrijf, waarbij de partner van de ondernemer op uurbasis werkt voor verscheidende opdrachtgevers. Ook de zoon van ondernemer is sinds kort werkzaam en declarabel binnen het bedrijf. Vanuit de verhuur van de loodsen wordt € 26.000,- verwacht aan huurinkomsten op jaarbasis. Op dit moment wordt er gezamenlijk een omzet van ca. € 3.500,- per week gerealiseerd. In totaliteit is er een omzet geprognosticeerd voor 2021 ter hoogte van € 190.000,-. Ondernemer is daarnaast in loondienst, waardoor er geen salaris wordt uitgekeerd. Dit leidt naar verwachting tot een resultaat ter hoogte van € 46.000,- in 2021, waar er na afschrijvingen en aflossingsverplichtingen een verwacht netto cashflowoverschot resteert van € 52.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit op Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedraagt per ultimo 2020 naar verwachting (op basis van tussentijdse cijfers tot en met november) 17%. De openingsbalans na financiering laat een solvabiliteit zien van ruim 20%. Deze stijging komt voort uit de stille reserve bij de aankoop van het onroerend goed. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.
 
Zekerheden en voorwaarden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteur is De Oesterzwam B.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op de bedrijfswoning, loodsen en weiland aan de Drielse Veldweg 5, te Velddriel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 735.000,- op basis van een taxatierapport van juni 2020. Het onroerend goed is voorbelast met een 1e hypothecaire inschrijving door een investeerder van Briqwise B.V. ter hoogte van € 220.000,-.
  • Er geldt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 200.000,- door de heer M.J.W. Kouwenberg en mevrouw E.J.C.C. Kroezen. De borgstelling heeft op dit moment morele waarde.

Gezien de tweede hypothecaire inschrijving op het onroerend goed en de borgstelling van de ondernemer en haar partner kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-16131 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2021 om 18:37
investeerder-238301 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2021 om 18:35
investeerder-238238 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2021 om 11:46
investeerder-223740 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-03-2021 om 10:04
investeerder-1696 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2021 om 21:32

Reacties

Investeerder – 236604
15-03-2021 11:12
Kan er meer informatie gedeeld worden over de potentiële huurders? Bedrijven en/of particulieren? M.a.w. appartementen of bedrijfsruimtes?

Collin Crowdfund
15-03-2021 11:30
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag. De partijen die op dit moment belangstelling hebben getoond, zijn voornemens de bedrijfsruimtes/loodsen te huren. Dit betreffen bedrijven en er is dus geen sprake van particuliere huurders (voor bijvoorbeeld woonruimte). De ruimtes/loodsen zijn met name geschikt om (groter) materieel op te slaan of bijvoorbeeld voertuigen. De foto bij de pitch, van het zakelijke gedeelte, geeft hier mogelijk wat gevoel bij.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

E.J.C.C. Kroezen

Crowdfund Coach


Rick van Griensven