35024

Dijkstra Bouw Wierden V.O.F.

€ 320.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 335
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 25-05-2020 in 3 uur volgeschreven door 335 investeerders

Samenvatting

Dijkstra Bouw Wierden V.O.F. is een echt familiebedrijf. De gebroeders Dijkstra zijn in 1997 tezamen met hun vader het bedrijf begonnen en alhoewel de vader inmiddels geen vennoot meer is, is hij nog altijd nauw bij het bedrijf betrokken. Het bouwbedrijf opereert regionaal, de meest voorkomende klussen zijn verbouwingen, aanbouwen, renovaties, isolaties en asbestsanering. De opdrachtgevers zijn overwegend particulier, ook hebben zij enkele vaste zakelijke opdrachtgevers.

Door de jarenlange samenwerking hebben de broers zich ieder in hun eigen rol ontwikkeld, Fabian is verantwoordelijk voor alle kantoorwerkzaamheden, terwijl Silvan juist verantwoordelijk is voor alle bouwwerkzaamheden op locatie.

Invloed coronavirus
De ondernemers verwachten niet dat het coronavirus een bedreiging voor ze is omdat de orderportefeuille goed gevuld is. Het feit dat een deel van de economie tijdelijk stil ligt (horeca, mensen die thuis werken) raakt hen vooralsnog niet.
Indien er alsnog een volledige lockdown komt, zal het de onderneming uiteraard ook raken. In dat geval zou al het werk bij opdrachtgevers blijven liggen, dit zou dan goed ondervangen dienen te worden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 320.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 240.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.
De bedenktermijn bedraagt drie dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico

Dun & Bradstreet kwalificeert Dijkstra Bouw Wierden V.O.F. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing: 

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met woonhuis en winkelruimte aan de Hexelseweg 4 en 4D te Wierden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 481.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14 februari 2020. 
  • De debiteuren zijn de heer S.J.W. Dijkstra en de heer F.A.J. Dijkstra, ten deze handelend onder de naam Dijkstra Bouw Wierden V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.
     

Leendoel

De lening wordt gebruikt om het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Hexelseweg 4 en 4D te Wierden aan te kopen waar het bouwbedrijf van de ondernemers reeds 5 jaren in is gevestigd. Het onroerend goed bestaat tevens uit een woning met winkelruimte ten behoeve van verhuur.

Ondernemer

Fabian Dijkstra (1972): en zijn partner Joyce Schutten hebben samen 2 kinderen in de leeftijd van 7 en 10 jaar. Joyce is verpleegkundige op de SEH in het ziekenhuis.
Fabian heeft diverse opleidingen afgerond: hij is begonnen met de bakkersopleiding, hierna ging hij het LMO (Lager Middenstandsonderwijs) doen, gevolgd door het MMO (Middelbaar Middenstandsonderwijs). De laatst gevolgde opleiding is HBO facilitaire dienstverlening, deze heeft hij echter tot het vierde jaar gevolgd en niet afgemaakt vanwege het bedrijf dat hun vader samen met de broers Fabian en Silvan destijds ging opstarten.
Fabian is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de acquisitie, ook fungeert hij als het primaire aanspreekpunt voor de klanten en brengt hij de offertes uit.

Silvan Dijkstra (1971) en zijn partner Mireille Spoler hebben samen 2 kinderen in de leeftijd van 14 en 16 jaar. Ook hij heeft de Bakkersopleiding gevolgd en heeft ook daadwerkelijk even gewerkt als bakker, maar ook hij is dus samen met zijn vader en broer Fabian het bouwbedrijf begonnen.
Silvan is de timmerman op locatie, alwaar hij alles regelt.

De vader is, gezien zijn leeftijd, enkele jaren geleden uit het bedrijf gestapt, sindsdien zetten de broers het gezamenlijk voort.

Onderling heeft de familie goede banden, de 3 gezinnen komen veel bij elkaar over de vloer.
 

Onderneming

Dijkstra Bouw Wierden V.O.F. is een bouwbedrijf welke regionaal opereert. De meest voorkomende klussen zijn verbouwingen, aanbouwen, renovaties, isolaties en asbestsanering. De opdrachtgevers zijn overwegend particulier, ook hebben zij enkele vaste zakelijke opdrachtgevers.

Ontwikkeling
Op 1 april 1997 is het familiebedrijf met zijn drieën gestart: vader met zijn zonen Fabian en Silvan. 
In 2012 is de vader uit de vof getreden. In 2007, net voor de kredietcrisis, heeft men een lokale houthandel overgenomen en voortgezet onder de naam D.H.W. (Dijkstra Houthandel Wierden) B.V. De houthandel had circa 1.000 producten in assortiment. Toen tijdens de crisis de klad in de bouw kwam, was het moeilijk het hoofd boven water te houden, de houthandel is in 2014 gefailleerd. De hieruit volgende schulden zijn inmiddels, vanuit de vof, afgelost. Men heeft hier erg van geleerd: men focust zich nu op het bouwbedrijf en wil niet meer diversifiëren.
Momenteel besturen de broers gezamenlijk de onderneming, tezamen met hun vader die inmiddels in loondienst is gaan werken voor hand- en spandiensten en 2 overige werknemers op de loonlijst.
Men wil nu doorgaan in dezelfde lijn, zonder uitbreiding van personeel. Men wil bewust niet verder groeien, om zo dezelfde kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Juridische structuur
 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 375.000,-
Kosten koper €    15.000,-
Totaal € 390.000,-
Eigen inbreng €   70.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 320.000,-

Leenbedrag: € 320.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 240.000,-.

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn hebben de ondernemers de mogelijkheid om na een looptijd van 36 maanden de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden (in plaats van zes maanden conform de Algemene Voorwaarden).
De bedenktermijn bedraagt drie dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

De overige financiering betreft de lease van 2 bestelauto’s.

Risico

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met woonhuis en winkelruimte aan de Hexelseweg 4 en 4D te Wierden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 481.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14 februari 2020. 
  • De debiteuren zijn de heer S.J.W. Dijkstra en de heer F.A.J. Dijkstra, ten deze handelend onder de naam Dijkstra Bouw Wierden V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. 

De reden dat de koopprijs aanzienlijk lager ligt dan de taxatiewaarde, is dat de deal reeds beklonken was voor de totstandkoming van de taxatie. Bij het bepalen van de hoogte van de overnamesom is er sprake geweest van een gunfactor, daar het pand al 5 jaar gehuurd wordt.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dijkstra Bouw Wierden V.O.F. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers over 2018 en 2019 en de prognosecijfers over 2020. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
In 2019 bedroeg de omzet € 440.000,- dat met een gezonde brutomarge en beperkte privéonttrekkingen resulteerde in een cashflow van € 49.000,-na privé onttrekkingen. In 2019 is vanuit de vof de laatste termijn afgelost van de restantschuld bij Rabobank met betrekking tot het hiermee volledig afgewikkelde faillissement uit 2014 van Dijkstra Houthandel Wierden B.V. Hiermee kwam het netto cashflowoverschot in 2019 uit op € 38.000,-. 
Voor 2020 is op basis van de huidige orderportefeuille en reeds geboekte omzet van € 181.000,- na het eerste kwartaal, een omzet geprognosticeerd van € 565.000,- en een netto cashflowoverschot van € 68.000,-. Zowel 2019 als 2020 laten een comfortabele afloscapaciteit zien. Daar het coronavirus de onderneming momenteel niet raakt en dit op korte termijn ook niet te verwachten valt, kwalificeren wij de score voor afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De ondernemers laten al jaren een stabiele en gezonde vermogenspositie zien, mede dankzij bescheiden privéonttrekkingen. Ultimo 2018 bedroeg de solvabiliteit 43% op een balanstotaal van € 123.000,-. In 2019 hebben de ondernemers € 41.000,- weten toe te voegen aan het eigen vermogen, waarmee de solvabiliteit ultimo 2019 is gestegen naar 63% op een balanstotaal van € 150.000,-. Door de aankoop van het onroerend goed vindt er een forse balansverlenging plaats. Rekening houdende met een stille reserve in het onroerend goed, bedraagt de solvabiliteit ná financiering 40% op een balanstotaal van € 631.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Goed. 

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 320.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed met woonhuis en winkelruimte aan de Hexelseweg 4 en 4D te Wierden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 481.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 14 februari 2020. 
  • De debiteuren zijn de heer S.J.W. Dijkstra en de heer F.A.J. Dijkstra, ten deze handelend onder de naam Dijkstra Bouw Wierden V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers als de eerste hypothecaire inschrijving van € 320.000,- op het onroerend goed aan de Hexelseweg 4 en 4D te Wierden kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-46271 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 12:28
investeerder-5415 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 12:26
investeerder-94833 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 12:23
investeerder-7763 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 12:23
investeerder-48052 heeft € 14.000 geïnvesteerd.
25-05-2020 om 12:14

Ondernemer

Fabian Dijkstra

Silvan Dijkstra

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh